Számok németül – Zahlwörter auf Deutsch

Számok németül

Bemutatjuk, hogy vannak a számok németül: a tőszámnevek (Grundzahlwörter), sorszámnevek (Ordnungszahlwörter) és a nagyon nagy számok nevei.
Ha valaki inkább videón nézne meg egy leckét arról, hogy vannak a számok németül: A Webnyelv videója a Youtube-on a német számokról.

Tőszámnevek

 

1 eins 11 elf 30 dreißig
2 zwei 12 zwölf 40 vierzig
3 drei 13 dreizehn 50 fünfzig
4 vier 14 vierzehn 60 sechzig
5 fünf 15 fünfzehn 70 siebzig
6 sechs 16 sechzehn 80 achtzig
7 sieben 17 siebzehn 90 neunzig
8 acht 18 achtzehn 100 (ein)hundert
9 neun 19 neunzehn 600 sechshundert
10 zehn 20 zwanzig 700 siebenhundert

 

1000 (ein)tausend 4000 viertausend 10 000 zehntausend 100 000 hunderttausend

 

1 000 000 eine Million 3 000 000 drei Millionen 1 00 000 000 hundert Millionen

——-

Figyelni kell a 16, 17, ill. 60, 70 helyesírására: a sechs végéről az s eltűnik (sechzehn, sechzig), a sieben végéről az en tűnik el (siebzehn, siebzig). A 30 vége kivételesen nem -zig, hanem -ßig.

Sokak rémálma, hogy az egyesek a tízesek előtt állnak: 24 = 4 + 20 = vier und zwanzig = vierundzwanzig. Ugyanígy:

65 fünfundsechzig (5 und 60)
82 zweiundachtzig (2 und 80)
36 sechsunddreißig (6 und 30)

Ez a fordított sorrend csak az egyesekre és a tízesekre jellemző. A százasok, ezresek, stb. ugyanúgy állnak előttük, mint a magyarban:

101 hunderteins
105 hundertfünf
111 hundertelf
125 hundertfünfundzwanzig (100 + 5 + 20)
648 sechshundertachtundvierzig (600 + 8 + 40)
5327 fünftausenddreihundertsiebenundzwanzig (5000 + 300 + 7 + 20)

Minden számnév használható nőnemű főnévként, pl. die Drei – 3-as osztályzat, 3-as számú buszjárat, stb.

A nulla neve: null. Ez is lehet főnév (die Null), ilyenkor többes számba is tehető: Nullen (pl. Die Ziffer 1 wird von 6 Nullen gefolgt – Az 1-es számjegyet 6 nulla követi).

A millió mindig főnévként használandó, nagy kezdőbetűvel írjuk, nőnemű (die Million, -en), és 1-nél nagyobb előtag esetén többes számba kerül (eine Million, zwei Millionen). A hundert és a tausend nem kerül többes számba akkor sem, ha 1-nél nagyobb a helyi értékük.

Mint látható, a milliónál kisebb számokat egybe írjuk, így akár nagyon hosszú szavak is keletkezhetnek.

Évszámok kifejezése:
Évszámokban az ezrest és a százast a szokásostól eltérően fejezzük ki. A számot két részre osztjuk (pl. 1984: 19 és 84), így mondjuk külön-külön egymás után, és a kettő közé a „hundert” (100) szó kerül. Így szó szerint ez az évszám így van németül, hogy „tizenkilencszáz nyolcvannégy”:

1984 – neunzehnhundertvierundachtzig
1848 – achtzehnhundertachtundvierzig
1222 – zwölfhundertzweiundzwanzig
1492 – vierzehnhundertzweiundneunzig

Ez a szabály csak 2000 alatt érvényes. 2000 felett úgy olvassuk ki az évszámokat, mint a többi számot:

2008 zweitausendacht
2012 zweitausendzwölf
2017 zweitausendsiebzehn

Ich bin 2002 (zweitausendzwei) geboren – 2002-ben születtem.

 

Sorszámnevek

 

1. erste 11. elfte 30. dreißigste
2. zweite 12. zwölfte 40. vierzigste
3. dritte 13. dreizehnte 50. fünfzigste
4. vierte 14. vierzehnte 60. sechzigste
5. fünfte 15. fünfzehnte 70. siebzigste
6. sechste 16. sechzehnte 80. achtzigste
7. siebente / siebte 17. siebzehnte 90. neunzigste
8. achte 18. achtzehnte 100. hundertste
9. neunte 19. neunzehnte 1000. tausendste
10. zehnte 20. zwanzigste 1 000 000. millionste

19 alatt -te, 20-tól felfelé -ste képzővel képezzük a tőszámnévből a sorszámnevet.

Rendhagyó az 1. (erste), a 3. (dritte), és a 8. (achte). Ez utóbbi egyetlen t-vel írandó.

Sorszámnévként a millió többszörösét egybe írjuk, és a millió nem kerül többes számba (mivel ilyenkor nem főnévnek számít): zweimillionste, zehnmillionste.

A sorszámnevek melléknévnek számítanak, eszerint ragozzuk őket. Gyakran áll előttük határozott névelő (pl. das erste Bild – az első kép; im zweiten Stock – a második emeleten). Néha állhatnak önállóan is (pl. er ist dritter; sie ist dritte; es ist drittes – ő a harmadik), vagy határozatlan névelővel (ein dritter Tritt – egy harmadik lépés).

 

 

Nagyon nagy számok németül

számok németül

Számok németül – de csak amíg nem szédülünk el tőlük!

A millióhoz hasonlóan a többi „nagyon nagy” szám is főnévként használatos, nagy kezdőbetűvel írandó, nőnemű, és a többi számjegytől külön kell írni. A milliótól felfele akkor van külön nevük a nagy számoknak, ha újabb 3 nullát utána írunk. Így lesz a millióból milliárd (ezermillió), a milliárdból billió, a billióból billiárd (ezerbillió), stb. Az elnevezésekben az –illió és az –illiárd (németül: -illion, -illiarde) végződések váltakoznak. Ezek is főnevek, és egynél nagyobb helyiértéknél többes számba is kerülnek (többes számuk: -illionen és –illiarden).

Ezeket a nagy számokat 10 hatványaként szokás felírni, és a hétköznapi életben nem használatosak.

106 millió Million
109 milliárd (ezermillió) Milliarde
1012 billió Billion
1015 billiárd (ezerbillió) Billiarde
1018 trillió Trillion
1021 trilliárd (ezertrillió) Trilliarde
1024 kvadrillió Quadrillion
1027 kvadrilliárd (ezerkvadrillió) Quadrilliarde
1030 kvintillió Quintilion
1033 kvintilliárd (ezerkvintillió) Quintilliarde
1036 szextillió Sextillion
1039 szextilliárd (ezerszextillió) Sextilliarde
1042 szeptillió Septillion
1045 szeptilliárd Septilliarde
1048 oktillió Oktillion
1051 oktilliárd Oktilliarde
1054 nonillió Nonillion
1057 nonilliárd Nonilliarde
1060 decillió Dezillion
1063 decilliárd Dezilliarde
1066 undecillió Undezillion
1069 undecilliárd Undezilliarde
1072 bidecillió D(u)odezillion
1075 bidecilliárd D(u)odezilliarde
1078 tridecillió Tredezillion
1081 tridecilliárd Tredezilliarde
1084 kvadecillió Quattuordezillion
1087 kvadecilliárd Quattuordezilliarde
1090 kvintdecillió Quindezillion
1093 kvintdecilliárd Quindezilliarde
1096 szexdecillió Se(x)dezillion
1099 szexdecilliárd Se(x)dezilliarde

Külön neve van a 10100 számnak: das Googol (magyarul is: googol).

———

Példák számokra

A könnyebb átláthatóság érdekében a szorosabban összetartozó számjegyek dőlttel vannak szedve:

64 vierundsechzig
128 (ein)hundertachtundzwanzig
256 zweihundertsechsundfünfzig
3674 dreitausendsechshundertvierundsiebzig
92 676 zweiundneunzigtausendsechshundertsechsundsiebzig
863 372 achthundertdreiundsechzigtausenddreihundertzweiundsiebzig
1 738 539 eine Million siebenhundertachtunddreißigtausendfünfhundertneununddreißig
8 263 802 acht Millionen zweihundertdreiundsechzigtausendachthundertzwei

Egy nagyon nagy szám maximalisták számára:

43560716527658346256356452345523563450529187236765054123481236504318567

dreiundvierzig Undezilliarden fünfhundertsechzig Undezillionen siebenhundertsechzehn Dezilliarden fünfhundertsiebenundzwanzig Dezillionen sechshundertachtundfünfzig Nonilliarden dreihundertsechsundvierzig Nonillionen zweihundertsechsundfünfzig Oktilliarden dreihundertsechsundfünfzig Oktillionen vierhundertzweiundfünfzig Septilliarden dreihundertfünfundvierzig Septillionen fünfhundertdreiundzwanzig Sextilliarden fünfhundertdreiundsechzig Sextillionen vierhundertfünfzig Quintilliarden fünfhundertneunundzwanzig Quintillionen einhundertsiebenundachtzig Quadrilliarden zweihundertsechsunddreißig Quadrillionen siebenhundertfünfundsechzig Trilliarden vierundfünfzig Trillionen einhundertdreiundzwanzig Billiarden vierhunderteinundachtzig Billionen zweihundertsechsunddreißig Milliarden fünfhundertvier Millionen dreihundertachtzehntausendfünfhundertsiebenundsechzig

 

Házi feladat:

Hogy vannak a következő számok németül?

47, 17, 89, 12, 46, 34, 16, 826, 801, 523, 421
8472, 2781, 8215, 2452, 36 234 782 267
két milliárd, egy billió, egy millió ötszázezer, 811 billiárd

43., 764., 11., 8., 3., 55., 536., 47., 200., 8000. (sorszámnevek!)
százmilliomodik, ezermilliomodik

évszámok: 1912, 1856, 1777, 1432, 1998, 1989

Hogy van magyarul?

neunundachtzig, siebenundvierzig, hundertfünfunddreißig, tausendeins
siebenhundertdreiundzwanzigtausendzweihundertsechsundneunzig
neunzehnhundertelf, neunzehnhundertsechsundsiebzig

A házi feladat megoldása itt megtalálható. Csak akkor érdemes megnézni, ha már megoldottuk. Különben nem segít begyakorolni a számokat németül.

További teszt:

Die Zahlen auf Deutsch 1-10

Die Zahlen auf Deutsch 1-20

Die Zahlen auf Deutsch 10-100

Die Zahlen auf Deutsch 10-100, II.

Die Zahlen auf Deutsch 10-100, III.

Német sorszámnevek 1-10-ig

A következőket azoknak ajánljuk, akik szeretik a számokat:

A német legközelebbi rokonain, germán nyelveken hogy vannak a számok? Számok angolul, számok hollandul, számok svédül, számok izlandiul.

Újlatin nyelvek és a latin: A latin számok, számok olaszul, számok spanyolul, számok franciául, számok portugálul, számok románul.

Szláv nyelvek: számok oroszul, számok horvátul, számok lengyelül.

Finnugor nyelvek: Számok finnül, manysi (vogul) számok.

Egyéb nyelvek: Számok eszperantóul, számok törökül.

Számok néhány más nyelvben

Matematika és nyelvészet

——

Linkek:

Német Wikipédia – Zahlennamen

A német számnevek helyesírásáról – németül

Egy pdf fájl a számok helyesírásáról

Egy rendkívül izgalmas oldal!!!

 

5 komment:

 1. július 12, 2014

  Tóth Gabriella Válasz

  Köszönöm, sokt segített! 🙂

 2. április 13, 2017

  Peti Válasz

  Jó szakszerviz

 3. június 2, 2017

  Soós Gyöngyi Válasz

  Az évszámokat 2000 felett nem bontjuk ketté. Helyesen: pl 2017 = zweitausend siebzehn

 4. május 4, 2020

  Detre Válasz

  Jó kis oldal

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.