Az angol egyszerű jelen idő – Present Simple

Az egyszerű jelen idő az angolban (Present Simple) onnan kapta a nevét, hogy nem összetett, hanem egyszerű, egyetlen szóból álló igealak található meg benne.

Az egyszerűség kedvéért E/3-ban csak a he névmást tesszük ki táblázatainkban a he, she, it helyett.

 

Az egyszerű jelen idő (Present simple)

Az egyszerű jelen idő képzése:

A to work (dolgozni) ige ragozása:

 állító alak  kérdő alak  tagadó alak
 I work  do I work?  I do not work / I don’t work
 you work  do you work?  you do not work / you don’t work
 he works  does he work?  he does not work / he doesn’t work
 we work  do we work?  we do not work / we don’t work
 you work  do you work?  you do not work / you don’t work
 they work  do they work?  they do not work / they don’t work

tagadó-kérdő alak
do I not work? – don’t I work?
do you not work? – don’t you work?
does he not work? – doesn’t he work?
stb.

Az egyszerű jelen idő képzése nem nehéz: állító alakban csak a személyes névmás ill. főnévi alany után tesszük az igét, az ige csak E/3-ban kap egy -s ragot (pl. he works; the teacher works):

ALANY + IGE  ( + S )
pl. I + work = I work (dolgozom)
you + sit = you sit (ülsz)
the boy + sing + s = the boy sings (a fiú énekel)

Kérdő alakban maga a főige nem kaphat semmilyen ragot. Kérdésnél a do segédigét kell az egész szerkezet elejére tenni. E/3-ban a do segédige alakja does lesz. Tehát a kérdő alak szórendje:

(kérdőszó) + DO / DOES + ALANY + FŐIGE
pl. do + you + work = do you work? (dolgozol?)
does + he + sing = does he sing? (énekel?)
where + do + you + work = where do you work? (hol dolgozol?)
when + does + my friend + sing = when does my friend sing? (mikor énekel a barátom?)
how + do + you + do = How do you do? (kb. Hogy vagy?)

Erre a szórendre ügyelnünk kell, mert a magyarban teljesen más szórend is lehet a kérdő mondatban, a magyarban a főige sokszor megelőzi az alanyt, segédige pedig nincs is. Így pl. a “Hol ül Péter?” mondat felépítése egészen más a magyarban, mint az angolban: Where does Peter sit? (“Hol Péter ül?” lenne magyarul ez a szórend).
Főleg németesek várnák el, hogy a kérdő alakot a szórend megfordításával képezzük az angolban is, de ezt nem lehet, hanem a do/does segédigére és utána egyenes szórendre van szükség. Kivétel a létige (pl. are you?), a birtoklást kifejező ige (Have you?) és a módbeli segédigék, ezek kivételesen a szórend megfordításával képzik kérdő alakjukat, erre később visszatérünk.

Tagadó alakban arra kell ügyelnünk, hogy a DO / DOES segédige nem maradhat el! Nem tehetjük egyszerűen a főige után a NOT-ot, az úgy helytelen lenne, mindenképpen kell a not elé még a do / does. (Ezért az *I work not teljesen helytelen, magyaros, csakis az I do not work (I don’t work) a helyes!) Fontos, hogy ilyenkor a főige sosem kap -s ragot, hanem E/3-ban a DO alakja változik DOES-zá:

ALANY + DO / DOES + NOT + FŐIGE
ALANY + DON’T / DOESN’T + FŐIGE

pl. I + do + not + work = I do not work / I don’t work. (Nem dolgozom.)
My friend + does + not + sing = My friend does not sing. / My friend doesn’t sing. (A barátom nem énekel.)

Németesek és más nyelvet ismerők számára furcsa lehet a DO / DOES használata a kérdő és a tagadó alakban. Az angol ebből a szempontból kivételes nyelv, más nyelvek nem használnak segédigét jelen időben a kérdő és a tagadó alak képzéséhez, ezért az angolban erre különösen oda kell figyelnünk!

Külön megemlítendő, hogy a do, mint főige azt jelenti, hogy tenni, csinálni. Használható tehát olyan főigeként is, mint pl. a work vagy bármilyen másik ige, pl. I work = dolgozom; I do = csinálom. Azonban, ahogy fent láttuk, a do segédige is lehet. Így ha egy mondatban főigeként és segédigeként is előfordul, akkor két do kerül a mondatba, pl. What do you do? = Mit csinálsz? (vö. What do you work? = Mit dolgozol?) I don’t do anything = I do not do anything = Nem csinálok semmit (vö. I don’t work = I do not work = Nem dolgozom).
A How do you do? ismert angol kifejezésben is két do fordul elő, egy segédige és egy főige, ennek a kifejezésnek szó szerinti jelentése az lenne, hogy “Hogyan csinálod?”, szebben fordítva “Hogy vagy?”. A kifejezés felépítése követi a kérdő alakokra jellemző szabályt: kérdőszó (how) + do / does + alany (you) + főige (do).

Az E/3 -s végződésének kiejtése, helyesírása:

Magánhangzók és zöngés mássalhangzók után /z/ a kiejtés (pl. he does, he goes, he plays), zöngétlen mássalhangzók után /s/ (pl. he sits), -s, -z, -sh, -ch, -x után /iz/ (pl. he watches).
A do (tenni, csinálni) és a say (mondani) kiejtése megváltozik, ha -s ragot kap: do /du:/ → he does (kb. “dáz”, fonetikai jelek nélkül így lehet átírni), say /sei/ → he says /sez/.

Helyesírási sajátosságok:

Az o végű igék többnyire e betűt toldanak be az s elé E/3-ban állító alakban: he goes, he does. A does kiejtése is rendhagyó.

-s, -z, -sh, -ch, -x végű igék is E/3-ban -es végződést kapnak: watch – he watches; wish – he wishes.

A mássalhangzó + y végű igék y-ja az s előtt ie lesz: carry – he carries; try – he tries

Az -s végződésről, helyesírásáról bővebben ebben a bejegyzésben írtam.

Rendhagyó igék:

A to be ige egyszerű jelen ideje több szempontból is rendhagyó. Állító alakban három alakja van (am, is, are), valamit kérdő és tagadó alakját nem a do segédigével, hanem a szórend megfordításával képzi:

 állító alak  kérdő alak  tagadó alak
I am / I’m am I? I am not / I’m not
you are / you’re are you? you are not / you aren’t
he is / he’s is he? he is not / he isn’t
we are / we’re are we? we are not / we aren’t
you are / you’re are you? you are not / you aren’t
they are / they’re are they? they are not / they aren’t

tagadó-kérdő alak

am I not? (aren’t I?)
are you not? / aren’t you
is he not? / isn’t he?

are we not? / aren’t we?
are you not? / aren’t you?
are they not? / aren’t they?

Nem túl gyakori az E/1 tagadó-kérdő alakjának összevonása (aren’t I?), ez question tag-eknél fordul elő (utókérdés vagy simuló kérdés), pl. I am hungry, aren’t I? = Ugye éhes vagyok?

A to have rendhagyósága abban áll, hogy E/3-ban alakja (have + s = ) has. Továbbá, a szórend megfordításával is képezheti kérdő alakját a do segédigén kívül.

Bővebben: have got, has got

Rendhagyóak a módbeli segédigék (can, must, needn’t, shall, may, might). E/3-ban nem kapnak -s ragot, továbbá kérdő és tagadó alakjukat a do segédige nélkül képzik, a szórend megfordításával, mint a to be ige is: He can read. Can he read? He cannot (can’t) read. A need mint főige (“szüksége van valamire” értelemben) do-val képzi kérdő és tagadó alakját (pl. I don’t need a book = Nincs szükségem könyvre), de mint főige, do nélkül (pl. I needn’t go = Nem kell mennem).
A módbeli segédigék közül néhánynak a tagadó alakja is rendhagyó:
can + not = cannot / can’t; shall + not = shall not / shan’t (vö. will + not = will not / won’t)

 

Az egyszerű jelen idő használata:

1. Szokásos, ismétlődő cselekvés, többször megtörténő cselekvés, de ez a cselekvés a beszéd pillanatában nincs feltétlen folyamatban, pl.

Minden nap hatkor kelek.
I get up every day at six o’ clock.

Sokat dolgozik.
He works a lot.

Ezért az ismétlődésre, szokásra utaló időhatározók mellett egyszerű jelen idő áll, pl. every week, every year, every summer; on Mondays, on Tuesdays, on weekdays. Ezek a határozószók a mondat elejére vagy a mondat végére kerülnek:

I go to Ireland every summer.
On weekdays most people work.

A következő, ún. határozatlan időt kifejező időhatározók mellett is egyszerű jelen áll: never (soha), rarely (ritkán), seldom (ritkán), generally (általában), usually (általában), sometimes (néha), often (gyakran), always (mindig). Ezek a határozószók, szemben a többi határozószóval, az alany és az állítmány közé kerülnek, nem pedig a mondat elejére vagy végére. A sometimes kivétel, mert a mondat elejére, néha a mondat végére is kerülhet:

I never work. He rarely works. We usually work on weekdays.
I sometimes go to the cinema = Sometimes I go to the cinema.

Ha segédige is van a mondatban (kérdésnél, tagadásnál), akkor a határozatlan időt kifejező határozószó a főige és a segédige közé kerül:

I don’t usually go to the cinema.
Do you sometimes sleep in the afternoon?

2. A jelenben rövid idő alatt végbemenő (pillanatnyi) cselekvés, történés, pl.:

Mr. Smith enters the room. (Mr. Smith belép a szobába.)
My friends knock at the door. (A barátaim bekopognak az ajtón.)

3. Általános igazságok kifejezésére:

The Earth goes around the Sun. (A Föld a Nap körül kering.)
Water boils at 100 Celsius. (A víz 100 fokon forr.)

Ínyencek és maximalisták számára még néhány szabály:

Az egyszerű jelen idő állító alakját is képezhetjük a do segédigével (pl. I work helyett I do work, he works helyett he does work), ez nyomatékosítást fejez ki. Pl.:
“My son, you don’t go to school!” “Father, I do go to school!” (“Fiam, te nem jársz iskolába!” “Apu, én igenis járok iskolába!”)

Igenlés és tagadás: Ha igennel vagy nemmel válaszolunk egy mondatra, általában nem használjuk csak pusztán a yes vagy no szavakat önmagukban. Utánuk megismételjük az alanyt, mindig személyes névmás formájában, utána pedig a segédigét, tagadás esetén a tagadószóval együtt. Tagadó válasz esetén csak összevont alakokat használhatunk:

Do you work? – igenlő válasz: Yes, I do. tagadó válasz: No, I don’t.
Does he work? – igenlő válasz: Yes, he does. tagadó válasz: No, he doesn’t.

Visszautalás az igére segédigével: Ha egymás után kétszer is ki kéne tenni ugyanazt az igét, akkor ezt általában elkerüljük, úgy, hogy helyette a segédigét (egyszerű jelen időben: do vagy does, folyamatos jelen időben am, is vagy are) tesszük ki. Pl. Peter is watching TV but Tom isn’t. (Péter tévézik, de Tom nem tévézik.) He likes animals but I don’t. (Ő szereti az állatokat, de én nem.) Peter doesn’t like swimming but I do. Ilyenkor a magyarban sem tesszük ki általában kétszer ugyanazt az igét. Tagadás esetén az angolban a segédigének a tagadószóval összevont alakját használjuk.

Teszt kezdőknek az egyszerű jelen időhöz:

—————

Felhasznált irodalom:

Raymond Murphy: English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students, Second edition, Cambridge University Press,1994.

Swan, Michael: Practical English Usage. Second Edition,  Oxford University Press, 1995.

Linkek:

English Tenses – Help2Say

Kapcsolódó bejegyzés:

Az -s, -ing, -ed igevégződés helyesírási sajátosságai az angolban

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.