Az angol egyszerű jelen idő – Present Simple

Az egyszerű jelen idő (Present simple)

Az egyszerű jelen idő az angolban (Present Simple) onnan kapta a nevét, hogy nem összetett, hanem egyszerű, egyetlen szóból álló igealak található meg benne. Például, az I learn alakban a learn egyetlen szó. Viszont az I am learning alakban az am learning fejezi ki együtt az ige alakját.

Az egyszerűség kedvéért E/3-ban csak a he névmást tesszük ki táblázatainkban a he, she, it helyett.

Az egyszerű jelen idő képzése:

A to work (dolgozni) ige ragozása:

 állító alak  kérdő alak  tagadó alak
 I work  do I work?  I do not work / I don’t work
 you work  do you work?  you do not work / you don’t work
 he works  does he work?  he does not work / he doesn’t work
 we work  do we work?  we do not work / we don’t work
 you work  do you work?  you do not work / you don’t work
 they work  do they work?  they do not work / they don’t work

tagadó-kérdő alak
do I not work? / don’t I work?
do you not work? / don’t you work?
does he not work? / doesn’t he work?
stb.

Az egyszerű jelen idő képzése nem nehéz: állító alakban csak a személyes névmás ill. főnévi alany után tesszük az igét, az ige csak E/3-ban kap egy -s ragot (pl. he works; the teacher works):

ALANY + IGE  ( + S )
I + work = I work (dolgozom)
you + sit = you sit (ülsz)
the boy + sing + s = the boy sings (a fiú énekel)

Kérdő alakban maga a főige nem kaphat semmilyen ragot. Kérdésnél a do segédigét kell az egész szerkezet elejére tenni. E/3-ban a do segédige alakja does lesz. Tehát a kérdő alak szórendje:

(kérdőszó) + DO / DOES + ALANY + FŐIGE

(kérdőszó) DO / DOES ALANY FŐIGE
Do you work? Do you work?
(Dolgozol?)
Does he sing? Does he sing?
(Énekel?)
Where do you work? Where do you work?
(Hol dolgozol?)
When does my friend sing? When does my friend sing? (Mikor énekel a barátom?)
When do my friends sing? When do my friends sing? (Mikor énekelnek a barátaim?)
How do you do? How do you do?

(A How do you do nem fordítható le szó szerint. Azt jelenti, örvendek.)

Erre a szórendre ügyelnünk kell, mert a magyarban teljesen más szórend is lehet a kérdő mondatban, a magyarban a főige sokszor megelőzi az alanyt, segédige pedig nincs is. Így pl. a “Hol ül Péter?” mondat felépítése egészen más a magyarban, mint az angolban: Where does Peter sit? (“Hol Péter ül?” lenne magyarul ez a szórend).
Főleg németesek várnák el, hogy a kérdő alakot a szórend megfordításával képezzük az angolban is, de ezt nem lehet, hanem a do/does segédigére és utána egyenes szórendre van szükség. Kivétel a létige (pl. are you?), a birtoklást kifejező ige (Have you?) és a módbeli segédigék, ezek kivételesen a szórend megfordításával képzik kérdő alakjukat, erre később visszatérünk.

Tagadó alakban arra kell ügyelnünk, hogy a DO / DOES segédige nem maradhat el! Nem tehetjük egyszerűen a főige után a NOT-ot, az úgy helytelen lenne, mindenképpen kell a not elé még a do / does. (Ezért az *I work not teljesen helytelen, magyaros, csakis az I do not work (I don’t work) a helyes!) Fontos, hogy ilyenkor a főige sosem kap -s ragot, hanem E/3-ban a DO alakja változik DOES-zá. A mondatrészek sorrendje ilyenkor:

ALANY + DO / DOES + NOT + FŐIGE
ALANY + DON’T / DOESN’T + FŐIGE

ALANY DO NOT / DOES NOT
vagy: DON’T / DOESN’T
FŐIGE
I do not work I do not work. (Nem dolgozom.)
I don’t work I don’t work. (Nem dolgozom.)
My friend does not sing My friend does not sing. (A barátom nem énekel.)
My friend doesn’t sing My friend doesn’t sing. (A barátom nem énekel.)

Németesek és más nyelvet ismerők számára furcsa lehet a DO / DOES használata a kérdő és a tagadó alakban. Az angol ebből a szempontból kivételes nyelv, más nyelvek nem használnak segédigét jelen időben a kérdő és a tagadó alak képzéséhez, ezért az angolban erre különösen oda kell figyelnünk!

Külön megemlítendő, hogy a do, mint főige azt jelenti, hogy tenni, csinálni. Használható tehát olyan főigeként is, mint pl. a work vagy bármilyen másik ige, pl. I work = dolgozom; I do = csinálom. Azonban, ahogy fent láttuk, a do segédige is lehet. Így ha egy mondatban főigeként és segédigeként is előfordul, akkor két do kerül a mondatba, pl. What do you do? = Mit csinálsz? (vö. What do you work? = Mit dolgozol?) I don’t do anything = I do not do anything = Nem csinálok semmit (vö. I don’t work = I do not work = Nem dolgozom).
A How do you do? ismert angol kifejezésben is két do fordul elő, egy segédige és egy főige, ennek a kifejezésnek szó szerinti jelentése az lenne, hogy Hogyan csinálod?, de nem ezt jelenti, hanem bemutatkozásnál egy bevett formula. A kifejezés felépítése követi a kérdő alakokra jellemző szabályt: kérdőszó (how) + do / does + alany (you) + főige (do).

Az E/3 -s végződésének kiejtése, helyesírása:

Magánhangzók és zöngés mássalhangzók után /z/ a kiejtés (pl. he does, he goes, he plays), zöngétlen mássalhangzók után /s/ (pl. he sits), -s, -z, -sh, -ch, -x után /iz/ (pl. he watches).
A do (tenni, csinálni) és a say (mondani) kiejtése megváltozik, ha -s ragot kap: do /du:/ → he does (kb. “dáz”, fonetikai jelek nélkül így lehet átírni), say /sei/ → he says /sez/.

Helyesírási sajátosságok:

Az o végű igék többnyire e betűt toldanak be az s elé E/3-ban állító alakban: he goes, he does. A does kiejtése is rendhagyó.

-s, -z, -sh, -ch, -x végű igék is E/3-ban -es végződést kapnak: watch – he watches; wish – he wishes.

A mássalhangzó + y végű igék y-ja az s előtt ie lesz: carry – he carries; try – he tries

Az -s végződésről, helyesírásáról bővebben ebben a bejegyzésben írtam.

Rendhagyó igék:

A to be ige egyszerű jelen ideje több szempontból is rendhagyó. Állító alakban három alakja van (am, is, are), valamit kérdő és tagadó alakját nem a do segédigével, hanem a szórend megfordításával képzi:

 állító alak  kérdő alak  tagadó alak
I am / I’m am I? I am not / I’m not
you are / you’re are you? you are not / you aren’t
he is / he’s is he? he is not / he isn’t
we are / we’re are we? we are not / we aren’t
you are / you’re are you? you are not / you aren’t
they are / they’re are they? they are not / they aren’t

tagadó-kérdő alak

am I not? (aren’t I?)
are you not? / aren’t you
is he not? / isn’t he?

are we not? / aren’t we?
are you not? / aren’t you?
are they not? / aren’t they?

Nem túl gyakori az E/1 tagadó-kérdő alakjának összevonása (aren’t I?), ez question tag-eknél fordul elő (utókérdés vagy simuló kérdés), pl. I am hungry, aren’t I? = Ugye éhes vagyok?

A to have rendhagyósága abban áll, hogy E/3-ban alakja (have + s = ) has. Továbbá, a szórend megfordításával is képezheti kérdő alakját a do segédigén kívül.

Bővebben: have got, has got

Rendhagyóak a módbeli segédigék (can, must, needn’t, shall, may, might). E/3-ban nem kapnak -s ragot, továbbá kérdő és tagadó alakjukat a do segédige nélkül képzik, a szórend megfordításával, mint a to be ige is: He can read. Can he read? He cannot (can’t) read. A need mint főige (“szüksége van valamire” értelemben) do-val képzi kérdő és tagadó alakját (pl. I don’t need a book = Nincs szükségem könyvre), de mint főige, do nélkül (pl. I needn’t go = Nem kell mennem).
A módbeli segédigék közül néhánynak a tagadó alakja is rendhagyó:
can + not = cannot / can’t; shall + not = shall not / shan’t (vö. will + not = will not / won’t)

 

Az egyszerű jelen idő használata:

1. Szokásos, ismétlődő cselekvés, többször megtörténő cselekvés, de ez a cselekvés a beszéd pillanatában nincs feltétlen folyamatban, pl.

Minden nap hatkor kelek.
I get up every day at six o’ clock.

Sokat dolgozik.
He works a lot.

Ezért az ismétlődésre, szokásra utaló időhatározók mellett egyszerű jelen idő áll, pl. every week, every year, every summer; on Mondays, on Tuesdays, on weekdays. Ezek a határozószók a mondat elejére vagy a mondat végére kerülnek:

I go to Ireland every summer. (Írországba megyek minden nyáron.)
On weekdays most people work. (Hétköznapokon a legtöbb ember dolgozik.)

A következő, ún. határozatlan időt kifejező időhatározók mellett is egyszerű jelen áll: never (soha), rarely (ritkán), seldom (ritkán), generally (általában), usually (általában), sometimes (néha), often (gyakran), always (mindig). Ezek a határozószók, szemben a többi határozószóval, az alany és az állítmány közé kerülnek, nem pedig a mondat elejére vagy végére. A sometimes kivétel, mert a mondat elejére, néha a mondat végére is kerülhet:

I never work. He rarely works. We usually work on weekdays.
I sometimes go to the cinema = Sometimes I go to the cinema.

Ha segédige is van a mondatban (kérdésnél, tagadásnál), akkor a határozatlan időt kifejező határozószó a főige és a segédige közé kerül:

I don’t usually go to the cinema. (Általában nem járok moziba.)
Do you sometimes sleep in the afternoon? (Néha alszol délután?)

2. A jelenben rövid idő alatt végbemenő (pillanatnyi) cselekvés, történés, pl.:

Mr. Smith enters the room. (Mr. Smith belép a szobába.)
My friends knock at the door. (A barátaim bekopognak az ajtón.)

3. Általános igazságok kifejezésére:

The Earth goes around the Sun. (A Föld a Nap körül kering.)
Water boils at 100 Celsius. (A víz 100 fokon forr.)

Ínyencek és maximalisták számára még néhány szabály:

Az egyszerű jelen idő állító alakját is képezhetjük a do segédigével (pl. I work helyett I do work, he works helyett he does work), ez nyomatékosítást fejez ki. Pl.:
“My son, you don’t go to school!” “Father, I do go to school!” (“Fiam, te nem jársz iskolába!” “Apu, én igenis járok iskolába!”)

Igenlés és tagadás: Ha igennel vagy nemmel válaszolunk egy mondatra, általában nem használjuk csak pusztán a yes vagy no szavakat önmagukban. Utánuk megismételjük az alanyt, mindig személyes névmás formájában, utána pedig a segédigét, tagadás esetén a tagadószóval együtt. Tagadó válasz esetén csak összevont alakokat használhatunk:

Do you work? – igenlő válasz: Yes, I do. tagadó válasz: No, I don’t.
Does he work? – igenlő válasz: Yes, he does. tagadó válasz: No, he doesn’t.

Visszautalás az igére segédigével: Ha egymás után kétszer is ki kéne tenni ugyanazt az igét, akkor ezt általában elkerüljük, úgy, hogy helyette a segédigét (egyszerű jelen időben: do vagy does, folyamatos jelen időben am, is vagy are) tesszük ki. Pl. Peter is watching TV but Tom isn’t. (Péter tévézik, de Tom nem tévézik.) He likes animals but I don’t. (Ő szereti az állatokat, de én nem.) Peter doesn’t like swimming but I do. Ilyenkor a magyarban sem tesszük ki általában kétszer ugyanazt az igét. Tagadás esetén az angolban a segédigének a tagadószóval összevont alakját használjuk.

Teszt kezdőknek az egyszerű jelen időhöz:

—————

Felhasznált irodalom:

Raymond Murphy: English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students, Second edition, Cambridge University Press,1994.

Swan, Michael: Practical English Usage. Second Edition,  Oxford University Press, 1995.

Linkek:

English Tenses – Help2Say

Kapcsolódó bejegyzés:

Az -s, -ing, -ed igevégződés helyesírási sajátosságai az angolban

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.