A német jelen idő (kijelentő mód)

A német jelen idő, kijelentő mód
(Indikativ Präsens)

Az ige alapalakja a főnévi igenév, melynek végződése -en. Ez megfelel a magyar -ni végződésnek, pl. gehen – menni, schlafen – aludni, geben – adni. Néhány ige főnévi igenevének végződése csak -n, amit általában el vagy er szótag előz meg az ige tövében (pl. sammeln – gyűjteni, bewundern – csodálni). Egyetlen kivétel a sein (lenni) ige, melynek főnévi igeneve csak -n végződésű, és nem előzi meg el vagy er szótag.
Ha német igét ragozunk, a végződéseket az ige tövéhez illesztjük. Az ige tövét megkapjuk, ha elhagyjuk a főnévi igenév -en (ritkábban -n) végződését, pl. geh-en – geh – ich gehe, du gehst, er geht. A német jelen idő és az összes többi igealak képzése ezen alapul.

A német jelen idő szabályos igéi

A ragok az ige tövéhez járulnak, amit megkapunk, ha a főnévi igenév -en (ritkábban -n) végződését elhagyjuk. A jelen idő ragjai a következők:

-e
-st
-t
-en
-t
-en

Példák:

lernen (tanulni) machen (tenni) gehen (menni)
ich lerne ich mache ich gehe
du lernst du machst du gehst
er lernt er macht er geht
wir lernen wir machen wir gehen
ihr lernt ihr macht ihr geht
sie lernen sie machen sie gehen

Mint látható, a szabályos igéknél az E/3 és a T/2 igealakja megegyezik (pl. er lernt, ihr lernt), és a T/1 és T/3 is megegyezik egymással, de még a főnévi igenévvel is (lernen – tanulni, wir lernen, sie lernen).
Ez az alapeset, a legtöbb igét így ragozzuk. Viszont az alapeseten kívül bizonyos esetekben  eltűnik a ragból az e, vagy külön e kerül a rag elé, netán valami más furcsaság történik. Nézzük meg ezt is!

Néhány ige töve t vagy végű (pl. arbeiten – dolgozni; baden – fürödni, schneiden – vágni, schalten – kapcsolni). Az -st és -t rag kiejtése itt nehéz lenne (du arbeitsts), így egy e betű is bekerül ezek elé a ragok elé (pl. du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet):

arbeiten (dolgozni) baden(fürödni)
ich arbeite ich bade
du arbeitest du badest
er arbeitet er badet
wir arbeiten wir baden
ihr arbeitet ihr badet
sie arbeiten sie baden

A mássalhangzó+m vagy mássalhangzó+n tővégződésű igék is e-t toldanak be E/2-ben, E/3-ban és T/2-ben. Rechnen (számolni) – du rechnest, er rechnet; ihr rechnet. Atmen (lélegezni) – du atmest, er atmet; ihr atmet:

rechnen atmen
ich rechne ich atme
du rechnest du atmest
er rechnet er atmet
wir rechnen wir atmen
ihr rechnet ihr atmet
sie rechnen sie atmen

Egyes igék töve -s, -sch, -ß, -x, -z végződésű, pl. lesen, lösen essen, sitzen, heißen, wischen, wachsen. E/2-ben ezek nem kapnak -st, csak -t ragot (a kiejtés miatt): sitzen: du sitzt (vö: lernen: du lernst). Így az E/2 és E/3 alakjaik ezeknek az igéknek egyforma, mivel E/3-ban is -t a rag (du sitzt, er sitzt). Ugyanígy ragozódik: reisen (utazni – du reist), mixen (keverni – du mixt), heizen (fűteni – du heizt), essen (du isst, er isst), wachsen (nőni: du wächst, er wächst), wischen (letörölni, felmosni – du wischt, er wischt). Az sch végű igéknél olykor találkozni E/2-ben az -st raggal is, a du wischst és a du wischt is előfordul.

sitzen heißen
ich sitze ich heiße
du sitzt du heißt
er sitzt er heißt
wir sitzen wir heißen
ihr sitzt ihr heißt
sie sitzen sie heißen

Néhány ige főnévi igeneve -n (nem -en) végződésű. Az -n végződés el vagy er előzi meg. Ezek az igék T/1-ben és T/3-ban is -n ragot kapnak -en helyett (pl. bewundern – csodálni: wir bewundern, sie bewundern; sammeln – gyűjteni – wir sammeln, sie sammeln). E/1-ben az -e végződés elmaradhat (ich bewunder, ich sammel) vagy meg is maradhat, de úgy, hogy a tőbeli e kiesik (ich bewundre, ich sammle). De a többi igéhez hasonló is lehet az alakjuk (ich bewundere, ich sammele).

bewundern
(csodálni)
sammeln
(gyűjteni)
rudern
(evezni)
ich bewund(e)r(e) ich samm(e)l(e) ich rud(e)r(e)
du bewunderst du sammelst du ruderst
er bewundert er sammelt er rudert
wir bewundern wir sammeln wir rudern
ihr bewundert ihr sammelt ihr rudert
sie bewundern sie sammeln sie rudern

 

A tőhangváltós igék

A német jelen idő képzésekor egyes igék E/2-ben és E/3-ban megváltoztatják a tőhangzójukat (pl. a fentebb már látott essen: du isst, er isst, vagy a fahren: du fährst, er fährt). A tőhangváltozásnak két fajtája van:

1. Brechung (e → i; e → ie): az e tőhangzóból i vagy ie lesz (brechen – du brichst, er/sie/es bricht, helfen – du hilfst, er hilft; lesen – du liest, er liest)
2. Umlaut (a → ä; au → äu; o → ö): a tőben lévő  a vagy o betű ékezetet (két pont) kap (backen – du bäckst, er bäckt, laufen – du läufst, er läuft, stoßen – du stößt er stößt).

Ha egy ige tövében e, a, au vagy o van, esélyes, hogy az ige tőhangváltós, de nem biztos! Pl. a lernen tövében is van e, mégsem tőhangváltós (du lernst, er lernt), míg a brechen (törni) igen. A kaufen nem tőhangváltós (du kaufst, er kauft), a laufen (du läufst, er läuft) pedig az. Egy igéről ránézésre nem lehet megmondani, főhangváltós-e vagy nem, ezt külön meg kell tanulni.
Ha egy ige tőhangváltós, azt a szótárak jelölik, zárójelbe teszik a főnévi igenév mellett azt a betűt, amire E/2-ben és E/3-ban a tőbeli magánhangzó (e, a vagy o) meg fog változni:

sprechen (i)
fahren (ä)
lesen (ie)
stoßen (ö)

Példák:

sprechen (i) (beszélni) sehen (ie) (látni)
ich spreche ich sehe
du sprichst du siehst
er spricht er sieht
wir sprechen wir sehen
ihr sprecht ihr seht
sie sprechen sie sehen

tragen (ä)(viselni) laufen (äu)(futni)
ich trage ich laufe
du trägst du läufst
er trägt er läuft
wir tragen wir laufen
ihr tragt ihr lauft
sie tragen sie laufen

Az umlautos igék sajátossága, hogy E/2-ben általában mindig megkapják az -st ragot, és nincs e kötőhang E/2-ben és E/3-ban sem. Így, ha a tő d-re (pl. laden (ä) ) vagy sch-ra (pl. waschen (ä) ) végződik, ahhoz közvetlenül járul E/2-ben az -st (du lädst és du wäschst), ami kiejtés szempontjából felér egy nyelvtörővel. (Vö.: baden: du badest és wischen: du wischt vagy du wischst).
E/3-ban nem toldanak be e kötőhangzót még a d tővégű igék sem, ha umlautosak (pl. laden: er lädt – tőhangváltós, vö: baden: er badet – nem tőhangváltós):

laden (ä) waschen (ä)
ich lade ich wasche
du lädst du wäschst
er lädt er wäscht
wir laden wir waschen
ihr ladet ihr wascht
sie laden sie waschen

A -t tövű umlautos igék külön érdekesek (pl. halten (ä) – megállni). Nincs E/2-ben e hang betoldás (du hältst – tőhangváltós ige, vö: du arbeitest – nem tőhangváltós ige). Ezen kívül E/3-ban nem kapják meg a -t ragot (er hält – tőhangváltós, vö: er arbeitet – nem tőhangváltós) (mivel nincs e kötőhang, két t lenne az ige végén, ami rosszul nézne ki). T/2-ben, a szabályos -t tövű igékhez hasonlóan -et végződést kapnak (ihr haltet). Ilyen ige még pl. a raten (ä) (tanácsolni), braten (ä) (sütni): du rätst, er rät; du brätst, er brät):

halten (ä) raten (ä)
ich halte ich rate
du hältst du rätst
er hält er rät
wir halten wir raten
ihr haltet ihr ratet
sie halten sie raten

Az -ß, -s tövű tőhangváltós igék (akár brechungosak, akár umlautosak) nem tőhangváltós társaikhoz hasonlóan E/2-ben nem kapnak -st, csak -t ragot:

lesen (ie) essen (i) stoßen (ö)
ich lese ich esse ich stoße
du liest du isst du stößt
er liest er isst er stößt
wir lesen wir essen wir stoßen
ihr lest ihr esst ihr stoßt
sie lesen sie essen sie stoßen

 

Rendhagyó igék

Ha a tőhangváltós igéktől eltekintünk, a német jelen idő kijelentő módjában kevés ige rendhagyó: sein, haben, werden, wissen, nehmen, treten, valamint a módbeli segédigék. (Mondatbeli szerepe miatt a módbeli segédigék közé sorolják néha a lassen-t is, de ragozása nem rendhagyó jelen időben, csak umlautot kap.) A tun (tenni, csinálni) ige ragozása is kissé szokatlan.

Infinitiv   ich   du   er, sie, es   wir   ihr   sie
sein bin bist ist sind seid sind
haben habe hast hat haben habt haben
werden werde wirst wird werden werdet werden
wissen weiß weißt weiß wissen wisst wissen
nehmen nehme nimmst nimmt nehmen nehmt nehmen
treten trete trittst tritt treten tretet treten
tun tue tust tut tun tut tun
             
können kann kannst kann können könnt können
müssen muss musst muss müssen müsst müssen
wollen will willst will wollen wollt wollen
sollen soll sollst soll sollen sollt sollen
mögen mag magst mag mögen mögt mögen
dürfen darf darfst darf dürfen dürft dürfen

A teljesség igénye nélkül néhány tőhangváltós ige ragozása

Umlaut

Infinitiv   ich   du   er, sie, es   wir   ihr   sie
backen backe bäckst bäckt backen backt backen
braten brate brätst brät braten bratet braten
empfangen empfange empfängst empfängt empfangen empfangt empfangen
fahren fahre fährst fährt fahren fahrt fahren
fallen falle fällst fällt fallen fallt fallen
graben grabe gräbst gräbt graben grabt graben
halten halte hältst hält halten haltet halten
laden lade lädst lädt laden ladet laden
lassen lasse lässt lässt lassen lasst lassen
laufen laufe läufst läuft laufen lauft laufen
schlafen schlafe schläfst schläft schlafen schlaft schlafen
stoßen stoße stößt stößt stoßen stoßt stoßen

Brechung

Infinitiv   ich   du  er, sie, es   wir   ihr   sie
befehlen befehle befiehlst befiehlt befehlen befehlt befehlen
empfehlen empfehle empfiehlst empfiehlt empfehlen empfehlt empfehlen
geben gebe gibst gibt geben gebt geben
geschehen (geschehe) (geschiehst) geschieht (geschehen) (gescheht) geschehen
helfen helfe hilfst hilft helfen helft helfen
lesen lese liest liest lesen lest lesen
sehen sehe siehst sieht sehen seht sehen
sprechen spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen
stechen steche stichst sticht stechen stecht stechen
sterben sterbe stirbst stirbt sterben sterbt sterben
treffen treffe triffst trifft treffen trefft treffen
essen esse isst isst essen esst essen

———

Übungen – Gyakorlatok:

Tedd a sor elején megadott igét a megfelelő jelen idejű alakba!

Szabályos igék:

lernen: Ich … jeden Tag, aber du … nicht jeden Tag.
arbeiten: Ich … viel, aber du … nicht viel.
trinken: Wir … Kaffee, aber mein Sohn … Tee.
schreiben: Der Direktor … viele Briefe.
baden: Das Kind … im Meer. Auch du … gern im Meer, nicht wahr?
heißen: Wie … er? Und wie … du? Und wie … ihr?
sitzen: … du oft in jenem Restaurant? Wer … mit dir dort?
stehen: Unsere schönen Autos … vor dem Haus. Wo … dein Auto?
sagen: Er … nichts. Und was … du?
telefonieren: Unser Kollege … jeden Tag, aber ich … nicht oft.
verstehen: … du mich? Ja, ich … alles. Und ihr? … auch ihr alles? Ja, auch wir … alles.
öffnen: Er … das Fenster und du … die Tür.
schließen: Du … die Tür, aber er … das Fenster nicht.
machen: Was … du? Ich … Hausaufgabe. Auch meine Schwester … Hausaufgabe.
kaufen: Wir … Brot. Ihr … Obst und Gemüse. Und du? Was … du?
lieben: Ich … dich. … auch du mich?

Tőhangváltós igék:

helfen: Ich … dir und auch du … mir. Auch mein Bruder … uns.
sehen: Was … du hier? Ich … nur den Bahnhof.
fahren: Wir … nach Berlin. Meine Kollegin … nicht mit uns.
sprechen: Unser Direktor … viele Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch und auch Spanisch. Mein Kollege … Englisch und Italienisch.
tragen: Mein Bruder … Jeans. Ich … aber eine altmodische Hose.
laufen: Er …, denn es ist schon spät.
halten: Der Fahrer … immer.
waschen: Ich … mich jeden Abend. Und du? Wann … du dich?
essen: Wo … ihr? Wir … in jenem Restaurant. Auch mein Freund … hier. Warum … du nicht hier?
lesen: Warum … du keine Bücher? Deine Schwester … viele Bücher. Und ihr? Warum … ihr nicht?

Rendhagyó igék:

nehmen: Was … du? Ich … ein belegtes Brötchen.
tun: Es … mir Leid.
werden: Mein Bruder … Ingenieur.
haben: Wieviel Bücher … du zu Hause? Meine Mutter … dreihundert Bücher.
sein: Wo … du? Und wo … ihr? Wir … im Zimmer.
wissen: … du alles? Nein, ich … nichts.
wollen: Was … ihr heute machen? Und was … du machen?
können: … du mir helfen? … Sie mir helfen?
müssen: Heute … ich viel arbeiten. … auch du viel arbeiten?
dürfen: Hier … du nicht rauchen.
mögen: Was für ein Bier … du? Ich … das deutsche Bier.

A feladat megoldása (die Lösung der Aufgabe)Német jelen idős teszt

Teszt a német kijelentő mód jelen idejéhez

További segítség a német jelen idő képzéséhez:

Linkek a német jelen idő témában (is):

Verbformen.de – tetszőleges igét beírhatunk, és a gép kiírja a ragozását minden igemódban és igeidőben.

Vocabulix.com – egy másik, német igéket ragozó oldal

die-konjugation.de – még egy jó igeragozó oldal

Help me learn German! – Indikativ Präsens

A német jelen idő témához kapcsolódó egyéb bejegyzés:

Rendhagyó igék a németben

A német jelen idő

A német jelen idő

A kijelentő mód jelen ideje más nyelvekben:

Orosz jelen idő, Cseh jelen idő, Lengyel jelen idő.

Angol egyszerű jelen idő, angol folyamatos jelen idő.

Holland jelen idő, Svéd jelen idő.

Olasz jelen idő, Spanyol jelen idő, Francia jelen idő, Portugál jelen idő, Román jelen idő.

Latin jelen idő.

Török széles jelen, török folyamatos jelen.

 

4 komment:

 1. május 27, 2014

  Zoli Válasz

  Köszönöm segítséget!!!

 2. szeptember 25, 2022

  Boti Válasz

  A waschen igénél azt írtad, hogy er wäschst miközben csak wäscht.

  U.i. nagyon király oldal! Sokat segít! 🙂

 3. augusztus 19, 2023

  Orehoczki Istvan Válasz

  Koszi az oldalt,ilyet kerestem regota.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.