A spanyol jelen idő – El presente de indicativo

Spanyol jelen idő, kijelentő mód
(El presente de indicativo)

Három igeragozási csoportot (pontosabban osztályt) különböztetünk meg a főnévi igenév végződése (magyar: -ni) alapján: az -ar, -er és -ir végű igéket. A három csoport végződései a spanyol jelen idő (és más igeidő) ragozása során többé-kevésbé eltérnek egymástól.

A spanyol jelen idő alakjait úgy képezzük, hogy a főnévi igenév -ar, -er, -ir végződését elhagyjuk. Az így kapott igetőhöz járulnak a cselekvő személyére utaló végződések:

-AR -ER -IR
-o
-as
-a
-o
-es
-e
-o
-es
-e
-amos
-áis
-an
-emos
-éis
-en
-imos
-ís
-en

A rag T/2-ben ékezetet kap (-áis, éis,-ís)!

Példák:

HABLAR
beszélni
COMER
enni
ESCRIBIR
írni
hablo
hablas
habla
como
comes
come
escribo
escribes
escribe
hablamos
habláis
hablan
comemos
coméis
comen
escribimos
escribís
escriben

Profes por el Mundo videójában meg is hallgathatjuk néhány ige ragozását.

spanyol jelen idő Granada kastély 1

Spanyolország: Kastély Granadában (Andalúzia)

Igék, melyek E/1-ben megváltoznak:

Bizonyos tővégződéseknél a helyesírás megváltozik. Ez a változás az -er és -ir végű igék E/1 alakját érinti: a főnévi igenév -er, -ir végződése előtt máshogy ejtenénk a c-t, g-t, mint az E/1 -o végződése előtt. Ezért a következő igék helyesírására kell ügyelnünk (ezek csak az E/1 alakot érintik az -o végződés miatt!).

-ger, -gir végű igék: -o előtt az addig g-vel jelölt hangot j-vel kell jelölni:

PROTEGER protejo proteges protege protegemos protegéis protegen
DIRIGIR dirijo diriges dirige dirigimos dirigís dirigen

proteger = védeni; dirigir = irányítani

-guir végű igék: -o előtt az u feleslegessé válik ahhoz, hogy a g kiejtése megmaradjon az eredeti:

DISTINGUIR distingo distingues distingue distinguimos distinguís distinguen

distinguir = megkülönböztetni

-quir végű igék: -o előtt nem kell qu-val jelölni a K hangot, elég a c-vel:

DELINQUIR delinco delinques delinque delinquimos delinquís delinquen

delinquir = bűnözni

-cer, -cir végű igék (ha a -cer, -cir végződést mássalhangzó előzi meg): -o előtt az addig c-vel jelölt hangot z-vel jelöljük:

VENCER venzo vences vence vencemos vencéis vencen
ESPARCIR esparzo esparces esparce esparcimos esparcís esparcen

vencer = győzni
esparcir = terjedni

Bár nem mássalhangzó áll a -cer előtt, ugyanígy viselkedik a mecer (keverni) ige is: mezo, meces, mece, mecemos,mecéis, mecen.

Ha a -cer, -cir előtt magánhangzó áll (tehát az -acer, -ocer, -ecer és -ucir végű igék), akkor az E/1 alak -zco lesz. Bár ez nem fent említett fonetikai-helyesírási sajátosság miatt van, ezek az igék igazából rendhagyóak, de ugyanazt a sémát követik:

NACER nazco naces nace nacemos nacéis nacen
CONOCER conozco conoces conoce conocemos conocéis conocen
CRECER crezco creces crece crecemos crecéis crecen
CONDUCIR conduzco conduces conduce conducimos conducís conducen

nacer = születni; conocer = ismerni
crecer = nőni; conducir = vezetni

spanyol jelen idő -zco végű igék

Spanyol jelen idő: a -zco végű igék. Nagyításhoz kattintsunk a képre!

Szintén rendhagyó a salir és valer. Ez is csak az E/1 személyt érinti, egy g kerül az o elé az l után:

SALIR salgo sales sale salimos salís salen
VALER valgo vales vale valemos valéis valen

salir = kimenni, kijönni, szórakozni járni
valer = érni valamit

Ugyancsak E/1-ben rendhagyó a poner (pongo, pones, pone …), ez is g-t kap az o előtt. Ennek rendhagyósága hasonlít a tener és venir rendhagyóságára, de azok más szempontból is rendhagyók, lásd lejjebb.

Szintén csak E/1-ben néhány más ige is g-vel bővül, de más változás is történik a tőben:

CAER caigo caes cae caemos caéis caen
TRAER traigo traes trae traemos traéis traen
RAER raigo raes rae raemos raéis raen

caer = esni; traer = hozni; raer = vakarni, dörzsölni

Az oír is hasonló, de más furcsaság is van benne, lásd lejjebb!

Más igék is akadnak, melyek csak E/1-ben rendhagyóak, de ez nem foglalható szabályba:

CABER quepo cabes cabe cabemos cabéis caben
DAR doy das da damos dais dan
HACER hago haces hace hacemos hacéis hacen
SABER sabes sabe sabemos sabéis saben
SATISFACER satisfago satisfaces satisface satisfacemos satisfacéis satisfacen
VER veo ves ve vemos veis ven

Megjegyzendő, hogy a dar és a ver T/2 alakjában nincs ékezet (dais, veis).

caber = férni; dar = adni; hacer = csinálni
saber = tudni; satisfacer = kielégíteni; ver = látni

A hangsúly és ékezet furcsaságai:

Az -iar végű igék egy részénél az i hangsúlyos egyes szám minden személyében és T/3-ban, más részénél nem hangsúlyos:

ENVIAR envío envías envía enviamos enviáis envían
ESTUDIAR estudio estudias estudia estudiamos estudiáis estudian
CAMBIAR cambio cambias cambia cambiamos cambiáis cambian

enviar = küldeni estudiar = tanulni; cambiar = cserélni, váltani

Az -uar végű igék u-ja általában hangsúlyos lesz, ezt jelölni kell. Egyes igéknél azonban a hangsúly az u-t megelőző szótagra esik, ezt nem jelöljük:

CONTINUAR continúo continúas continúa continuamos continuáis continúan
ACTUAR actúo actúas actúa actuamos actuáis actúan
AVERIGUAR averiguo averiguas averigua averiguamos averiguáis averiguan

continuar = folytatni; actuar = cselekedni, viselkedni; averiguar = kideríteni

Tőhangváltó igék:

Egyes igék e tőhangzójából ie vagy i lesz egyes szám valamennyi személyében és T/3-ban (hangsúlyos szótagban). Bonyolult szabályba foglalni, mely igék e-je változik meg, melyeké nem, ezt a legjobb megtanulni. (Valójában ott történik ez a változás, ahol a latinban rövid volt a magánhangzó.) Példák:

e → ie:

COMENZAR ENTENDER SENTIR PREFERIR
comienzo
comienzas
comienza
entiendo
entiendes
entiende
siento
sientes
siente
prefiero
prefieres
prefiere
comenzamos
comenzáis
comienzan
entendemos
entendéis
entienden
sentimos
sentís
sienten
preferimos
preferís
prefieren

comenzar = kezdeni; entender = érteni; sentir = érezni; preferir = jobban szeretni

e → i:

PEDIR SERVIR SEGUIR REPETIR
pido
pides
pide
sirvo
sirves
sirve
sigo
sigues
sigue
repito
repites
repite
pedimos
pedís
piden
servimos
servís
sirven
seguimos
seguís
siguen
repetimos
repetís
repiten

pedir = kérni; servir = kiszolgálni; seguir = követni; repetir = ismételni

A tőhangváltó igék másik csoportjánál a tőbeli o vagy u változik ue-re:

JUGAR DORMIR
juego
juegas
juega
duermo
duermes
duerme
jugamos
jugáis
juegan
dormimos
dormís
duermen

jugar = játszani; dormir = aludni

spanyol jelen idő tőhangváltó igék

Spanyol jelen idő: tőhangváltó igék. Nagyításhoz kattintsunk a képre!

Amikor a tőhang ue-re változik, és előtte eredetileg g állt, akkor az ue u-ja ékezetet kap (üe lesz). Erre azért van szükség, mert különben a g miatt az u-t nem ejtenénk ki az e előtt (ahogy pl. a guitarra szóban sem ejtjük ki az u-t):

g + o → ue = g + üe:

AVERGONZAR avergüenzo avergüenzas avergüenza avergonzamos avergonzáis avergüenzan

avergonzar = megszégyeníteni

Fontos tehát, hogy az üe-ben nem ejtünk ü-t, hanem u-val ejtjük, ugyanúgy, mint pl. a juego szóban! Magyar szem számára nagy a kísértés a két pont miatt ü-nek is ejteni, pedig ezt nem szabad, a spanyolban nincs is ilyen hang!

Ha az ie vagy ue kettőshangzó a szó elején van, egy h-t kell írni elé. Egyes esetekben, pl. a ritkán használt errar igénél viszont a félhangzó teljes mássalhangzóvá alakult, így a tőhangsúlyos alakok ye-vel kezdődnek:

ERRAR yerro yerras yerra erramos erráis yerran
OLER huelo hueles huele olemos oléis huelen

errar = tévedni; oler = szagolni, valamilyen szaga van

Egyéb:

Az -uir végű igék a rag elé egy y-t toldanak be, o és e előtt, tehát egyes szám minden személyében, és T/3-ban:

CONTRIBUIR contribuyo contribuyes contribuye contribuimos contribuís contribuyen
SUSTITUIR sustituyo sustituyes sustituye sustituimos sustituís sustituyen

contribuir = hozzájárulni; sustituir = helyettesíteni

Egyéb rendhagyó igék:

A már említett salir és valer igékhez hasonlóan E/1-ben g-t told be a poner (tenni, rakni) is. Ehhez hasonló (E/1-ben -ngo végű) a tener (birtokolni, tartani) és venir (jönni), de ezek még tőhangváltósak is:

PONER TENER VENIR
pongo
pones
pones
tengo
tienes
tiene
vengo
vienes
viene
ponemos
ponéis
ponen
tenemos
tenéis
tienen
venimos
venís
vienen

Néhány igében az a közös, hogy E/1-ben kivételesen y-ra végződnek. Ezek egy szótagú igék az estar kivételével. (Az estar elején is csak azért van e, mert st-vel nem kezdődhet spanyol szó):

SER ESTAR IR DAR
soy
eres
es
estoy
estás
está
voy
vas
va
doy
das
da
somos
sois
son
estamos
estáis
están
vamos
vais
van
damos
dais
dan

ser = lenni-1; estar = lenni-2; ir = menni

Az estar a-ja több személyben is ékezetet kap. A ser, ir és dar nem kapnak ékezetet T/2-ben sem (sois, vais).

A decir (mondani) E/1-ben rendhagyó, ezen kívül tőhangváltós is:

DECIR digo dices dice decimos decís dicen

Az oír (hallani) igénél is többféle meglepetés vár ránk:

OÍR oigo oyes oye oímos oís oyen

Az haber (segédigeként használatos) semmihez sem hasonlítható:

HABER he has ha hemos habéis han

A spanyol jelen idő használata

1. A spanyol jelen idő kifejezheti természetesen a jelenben történő cselekvés, történést, vagy fennálló állapotot (presente actual):

Tengo mucha sed – Nagyon szomjas vagyok.

A beszéd pillanatában folyamatban lévő cselekvést az estar + gerundio szerkezettel is kifejezhetjük: estoy leyendo – Éppen olvasok. Estamos estudiando español – Most éppen spanyolul tanulunk.

2. Kifejezhet szokásos, ismétlődő cselekvést (presente habitual). Ez a cselekvés a beszéd pillanatában nincs feltétlen folyamatban, hanem rendszerint, többször is megtörténik:

Nos lavamos por las mañanas – Minden reggel mosakszunk.
Hablo español – Beszélek (tudok) spanyolul.

Vö.: Estoy hablando español – (Most éppen) spanyolul beszélek.

3. Kifejezhet általános igazságokat:

La Luna gira alrededor de la Tierra – A Hold a Föld körül kering.

4. A magyarban a felszólító mód kérdő alakját pl. felajánlás kifejezésére használjuk. A magyarral ellentétben a spanyolban ilyenkor nem felszólító, hanem kijelentő módot használunk:

¿Cierro la puerta? – Becsukjam az ajtót?
¿Voy contigo? – Menjek veled?
¿Traigo un té? – Hozzak egy teát?

5. Állhat jövő idő helyett, ha a mondatban jövő időre utaló határozószó (pl. mañana – holnap) van:

Mañana vengo yo también – Holnap megyek én is.

6. Jövő idő helyett kötelező jelen időt használni si (ha) kötőszó után:

Si hace buen tiempo, iremos a la ciudad – Ha jó idő lesz, bemegyünk a városba.

7. A hétköznapi beszédben állhat múlt idő helyett (a magyarhoz hasonlóan), ha élénkebbé akarjuk tenni az elbeszélést (presente histórico):

¡Fijate! Ayer voy a la escuela y veo un pájaro muy grande – Képzeld, tegnap megyek az iskolába és látok egy nagyon nagy madarat.

Tesztek a spanyol jelen idő gyakorlásához:

Párosítsd össze! – A spanyol jelen idő gyakorlása az hablar igével

Párosítsd össze! – A comer ige ragozásának gyakorlása

Párosítsd össze! – Az escribir ige gyakorlása

Rendezd csoportokba! – 4 rendhagyó ige gyakorlása: ser, estar, haber, ir

Köszönjük El Mexicanónak a tanácsokat, javításokat!

Felhasznált irodalom:

Kertész Judit: Rendszeres spanyol nyelvtan, Aula Kiadó, 2001.

Link:

Verbix – spanyol igék ragozása minden igeidőben

El Mexicano: Spanyol igeragozás – most minden egy helyen!

Tu escuela de español – Aprender español: Presente de los verbos regulares (nivel básico) – Kb. 10 perces videóban bemutatják a szabályos igék ragozását. A -ger, -gir, -guir, -cer, -cir, -quir végű igékről is szó esik.

Presente de los verbos irregulares – Az előző videó készítői a rendhagyó igéket is bemutatják.

A kijelentő mód jelen ideje más nyelvekben:

Orosz jelen idő, Cseh jelen idő, Lengyel jelen idő.

Angol egyszerű jelen idő, angol folyamatos jelen idő; Német jelen idő.

Holland jelen idő, Svéd jelen idő.

Olasz jelen idő, Francia jelen idő, Portugál jelen idő, Román jelen idő.

Latin jelen idő.

Török széles jelen, török folyamatos jelen.

 

Két komment:

  1. április 3, 2021

    El Mexicano Válasz

    Igazából a “jugar” esetében sem az “u” válik diftongussá, mert az történetileg “o” volt (< jogar < lat. IŎCARE). Néhány igénél a főnévi igenév hangsúlytalan első szótagi magánhangzója ingadozott, aztán vagy az egyik, vagy a másik alak rögzült. A "decir"-nél sem az "e" válik "i"-vé, mert az mindig is "i" volt (< DĪCERE), hanem a főnévi igenévben (< dicir) és a T/1–2. hangsúlytalan szótagjaiban az "i"-ből lett "e". Csak mint történeti érdekesség.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.