A német igeragozás – kijelentő mód (der Indikativ)


A német igeragozás

kijelentő módban

Kijelentő mód, jelen idő
(Indikativ, Präsens)

A ragok az ige tövéhez járulnak, amit megkapunk, ha a főnévi igenév -en végződését elhagyjuk. Hagyományosan a következő ragokat szokták a jelen idő ragjaiként feltüntetni:

-e
-st
-t
-en
-t
-en

Ez az alapeset (1.), a legtöbb igét így ragozzuk. Viszont az alapeseten kívül bizonyos esetekben  eltűnik a ragból az e, vagy külön e kerül a rag elé, netán valami más furcsaság történik:

 • 2. A legtöbb ige főnévi igenév alakja -en végű, de néhány igének csak -n áll a főnévi igenév végén. Ez utóbbiak töve többnyire el-re vagy er-re végződik (pl. bewundern megcsodálni, rudern evezni, sammeln gyűjteni). Ezek az igék T/1-ben és T/3-ban is -n ragot kapnak, e nélkül (wir bewundern, sie bewundern). Az igék l vagy r előtti e-je általában kieshet E/1-ben (ich samm(e)le), vagy a rag e-je el is maradhat (ich sammel(e) ). Ugyanígy: ich rud(e)r(e).
 • 3. Ha az ige töve t-re vagy d-re végződik, akkor E/2-ben és E/3-ban egy e is kerül a rag elé, hogy ki is lehessen a szót ejteni, pl. arbeiten (du arbeitest, er arbeitet), schalten (kapcsolni), baden (fürödni), schneiden (vágni).
 • 4. A tőhangváltós (umlautos) igék közül azok, melyeknek töve t-re végződik, E/2-ben nem toldanak be e hangot, és E/3-ban semmilyen ragot nem kapnak. (pl. halten – du hältst, er hält, raten – du rätst, er rät). Az umlautos d tővégű igék is hasonlóan viselkednek, nem toldanak be e hangot, de E/3-ban kapnak egy t-t közvetlen a d után (pl. laden – du lädst, er lädt).
 • Az -s, ß, -sch, -x, -z tővégződéses igék E/2-ben nem kapnak -st-t, csak -t-t, így E/2 és E/3 alakjuk megegyezik (a T/2 alak is, ha az ige nem tőhangváltós), ilyen ige pl. az essen (du isst, er isst; ihr esst) és a sitzen (du sitzt, er sitzt; ihr sitzt), vagy a wischen (letörölni, felmosni – du wischt, er wischt; ihr wischt), lösen (megoldani), wachsen (nőni: du wächst, er wächst; ihr wachst).

Példák:

Német igeragozás, kijelentő mód jelen idő (Präsens)

Német igeragozás, kijelentő mód jelen idő (Präsens)

Tőhangváltós igék: Bizonyos igék E/2-ben és E/3-ban megváltoztatják a tőhangzójukat. A tőhangváltozásnak két fajtája van: 1. Brechung: amikor az e tőhangzóból i vagy ie lesz (brechen – du brichst, er/sie/es bricht, helfen – du hilfst, er hilft; lesen – du liest, er liest) 2. Umlaut: amikor a tőben lévő  a vagy o betű ékezetet (két pont) kap (backen – du bäckst, er bäckt, laufen – du läufst, er läuft, stoßen – du stößt er stößt).

Rendhagyó igék:

Ha a tőhangváltós igéktől eltekintünk, kevés ige rendhagyó jelen időben: sein, haben, werden, wissen, nehmen, treten, valamint a módbeli segédigék. (Mondatbeli szerepe miatt a módbeli segédigék közé sorolják néha a lassen-t is, de ragozása nem rendhagyó jelen időben, csak umlautot kap.) A tun (tenni, csinálni) ige ragozása is kissé szokatlan.

Infinitiv   ich   du   er, sie, es   wir   ihr   sie
sein bin bist ist sind seid sind
haben habe hast hat haben habt haben
werden werde wirst wird werden werdet werden
wissen weiß weißt weiß wissen wisst wissen
nehmen nehme nimmst nimmt nehmen nehmt nehmen
treten trete trittst tritt treten tretet treten
tun tue tust tut tun tut tun
 
können kann kannst kann können könnt können
müssen muss musst muss müssen müsst müssen
wollen will willst will wollen wollt wollen
sollen soll sollst soll sollen sollt sollen
mögen mag magst mag mögen mögt mögen
dürfen darf darfst darf dürfen dürft dürfen


A teljesség igénye nélkül néhány tőhangváltós ige ragozása:

Umlaut

Infinitiv   ich   du   er, sie, es   wir   ihr   sie
backen backe bäckst bäckt backen backt backen
braten brate brätst brät braten bratet braten
empfangen empfange empfängst empfängt empfangen empfangt empfangen
fahren fahre fährst fährt fahren fahrt fahren
fallen falle fällst fällt fallen fallt fallen
graben grabe gräbst gräbt graben grabt graben
halten halte hältst hält halten haltet halten
laden lade lädst lädt laden ladet laden
lassen lasse lässt lässt lassen lasst lassen
laufen laufe läufst läuft laufen lauft laufen
schlafen schlafe schläfst schläft schlafen schlaft schlafen
stoßen stoße stößt stößt stoßen stoßt stoßen

Brechung

Infinitiv   ich   du  er, sie, es   wir   ihr   sie
befehlen befehle befiehlst befiehlt befehlen befehlt befehlen
empfehlen empfehle empfiehlst empfiehlt empfehlen empfehlt empfehlen
geben gebe gibst gibt geben gebt geben
geschehen (geschehe) (geschiehst) geschieht (geschehen) (gescheht) geschehen
helfen helfe hilfst hilft helfen helft helfen
lesen lese liest liest lesen lest lesen
sehen sehe siehst sieht sehen seht sehen
sprechen spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen
stechen steche stichst sticht stechen stecht stechen
sterben sterbe stirbst stirbt sterben sterbt sterben
treffen treffe triffst trifft treffen trefft treffen
essen esse isst isst essen esst essen


Kijelentő mód, egyszerű múlt
Das Präteritum
(vagy: Imperfekt)

Szabályos igék

Úgy képezzük, hogy a főnévi igenév -en (vagy -n) végződését elhagyjuk, és helyébe a következő ragokat tesszük:

ich  -te
du   -test
er    -te

wir  -ten
ihr   -tet
sie   -ten

Ha az ige töve t betűre végződik (pl. arbeiten), akkor a ragok elé e betűt is betoldunk. Figyelem! A jelen idővel ellentétben E/3-ban nem kap az ige külön -t ragot a végére! (Tehát: ich machte és er machte; ich arbeitete és er arbeitete)
Példák a ragozásra:

Német igeragozás, kijelentő mód - Präteritum

Német igeragozás, kijelentő mód – Präteritum

Rendhagyó igék

Sok ige rendhagyóan képzi a Präteritum alakot. A rendhagyó igék töve eltér a szabályos igékétől (ezt meg kell tanulni), és a ragok is mások, E/1-ben és E/3-ban nem kapnak ragot egyáltalán. Valamennyi rendhagyó ige a következő ragokat kapja:

ich  –
du   -st
er    –

wir  -en
ihr   -t
sie   -en

Ha a tő ß-re végződik, akkor E/2-ben és T/2-ben e hangot is betoldunk (pl. essen: du aßest, ihr aßet; lassen: du ließest, ihr ließet).
Példák a rendhagyó igék ragozására (gehen – ging; essen – aß; bringen – brachte):

Német igeragozás - rendhagyó igék Präteritum alakja

Német igeragozás – rendhagyó igék Präteritum alakja

Az ún. vegyes igékről

A rendhagyó igéket két csoportra oszthatjuk: erős és vegyes igékre, vegyes ige pl. a bringen. A vegyes igék annyiban különböznek az erős igéktől, hogy nem csak megváltozik a tő, hanem -te ragot is kap az ige (tehát a szabályos és a rendhagyó ragozás “ötvöződik”, mert a többi rendhagyó ige nem kap -te ragot). Ha ezek rendhagyó szótári alakját megtanuljuk, a Präteritum alakot az erős igékhez hasonlóan lehet képezni, ragozni, tehát különösebb jelentősége nincs, hogy valaki meg tudja-e különböztetni egymástól a vegyes és erős igéket, hiszen mindkettő rendhagyó és csak meg kell tanulni az alakjukat. Bár valamelyest segítséget nyújthat a Perfekt alak képzésében is, ha egy igéről tudjuk, hogy vegyes-e vagy erős (lásd lejjebb, a Perfekt alaknál).
A gyakoribb vegyes igék:

bringen – brachte (hozni), nennen – nannte (nevezni), rennen – rannte (rohanni), brennen – brannte (égni), denken – dachte (gondolni), kennen – kannte (ismerni)

Sajátosságuk tehát, hogy a tőhangzó is megváltozik, és -te végződést is kapnak, szemben pl. a gehen – ging, lassen – ließ igékkel, ahol nincs -te végződés, csak tőhangváltás.

 

Kijelentő mód, összetett múlt
(Das Perfekt)

A sein vagy a haben igét ragozzuk jelen időben, és a főige befejezett melléknévi igenevét (németül: Partizip II vagy Partizip Perfekt, képzését lásd lejjebb) a mondat végére tesszük, azzal keretes szórendet alkot (a keretes szórendről bővebben itt lehet olvasni):

sein / haben jelen időben       +       Partizip II.

A tárgyas és visszaható igék, valamint egyes tárgyatlan igék mindig a habennel képzik a Perfekt-et, míg a mozgást, állapotváltozást kifejező tárgyatlan igék a sein-nal. Hogy mikor melyik segédigét használjuk, arról bővebben itt lehet olvasni.


Példák a ragozásra:

Német igeragozás, kijelentő mód - Perfekt

Német igeragozás, kijelentő mód – Perfekt

Van egy kivételes eset, amikor a haben után nem a Partizip Perfekt, hanem főnévi igenév áll. Ez akkor történik, ha a főige mellett egy módbeli segédige is van a mondatban: Ich habe gehen müssen (a müssen itt a gemusst helyett áll). De főige nélkül csakis: Ich habe gemusst. (Az ún. helyettesítő főnévi igenévről ebben a bejegyzésben lehet olvasni.)

A Partizip Perfekt képzése

A Partizip Perfekt, másik nevén Partizip II az összetett igeidők ragozatlan részét képezi a sein vagy a haben ige mellett.
Képzésekor a főnévi igenév -en végződését elhagyjuk, helyébe -t végződést teszünk, valamint az ige elé egy ge- előtag kerül:

zeig|en → zeig-t → ge-zeig-t → gezeigt

A -t végződés gyakorlatilag úgy járul az igealak végére, mint a kijelentő mód jelen idejében a T/2 -t ragja, így ha az igető t vagy d betűre végződik, itt is beékelődik egy e betű még:

arbeit|en → arbeit-et → ge-arbeit-et → gearbeitet

Elváló igekötős igéknél a ge szótag beékelődik az igekötő és az igető közé:

aufhängen → aufgehängt
aufhören → aufgehört

Elmarad a ge- szótag:

 • az -ieren végű igéknél: interessieren → interessiert, fotografieren → fotografiert
 • A nem elváló igekötős igéknél (nem elváló igekötő be-, ge-, ent-, er-, emp-, ver-, miß-, zer-): besichtigen – besichtigt


Sok ige rendhagyóan képzi a Partizip Perfekt alakot. Az ún. erős igék -t helyett -en végződést kapnak, emellett általában egyéb változás is történik a tőben (pl. schreibengeschrieben, essengegessen, sitzengesessen, empfehlenempfohlen), de van, amikor a tőben nem történik változás (pl. sehengesehen). Az erős igéknek a Präteritum alakja (második szótári alak) is rendhagyó. Az ún. vegyes igék -t végződést kapnak, de a tőhang (csak Präteritum alakban) megváltozik (pl. brennengebrannt). A szabályos képzésű igéket gyenge igéknek is nevezik.
Az erős, vegyes, gyenge elnevezés ismerete nem fontos, a nem szabályos alakokat így is, úgy is meg kell tanulni. Támpontot adhat, hogy ha egy igénél a Partizip Perfekt -en végű, akkor a második szótári alak (Präteritum múlt idő) mindenképpen rendhagyó lesz – gyakorlatilag emiatt különböztetik meg az erős és vegyes igéket.

A Partizip Perfekt a magyar befejezett (múlt idejű) melléknévi igenévnek felel meg, és az összetett igeidők képzésén túl a magyarhoz hasonló szerepkörben is használatos (akárcsak az angolban az ige harmadik alakja). Lehet jelző, ilyenkor a melléknévragozás szabályai szerint kell ragozni:

die gelöste Aufgabe – a megoldott feladat
ein gegessenes Brot – egy megevett kenyér
das in dem Museum ausgestellte Bild – a múzeumban kiállított kép

A kijelentő mód régmúltja
(das Plusquamperfekt)

Ez lényegében a Präteritum és a Perfekt keveréke, ha a képzését nézzük: annyiban különbözik a Perfekt-től, hogy a haben vagy sein segédige nem jelen időben, hanem Präteritum alakban áll, ezt követi a Partizip Perfekt, amivel keretet alkot.

Akkor használjuk a Plusquamperfektet, ha két múlt idejű cselekvés közül az egyik korábban történt, mint a másik. A korábban történt cselekvést fejezzük ki Plusquamperfekttel. Használata lényegében megegyezik az angol Past Perfect, az olasz trapassato, a francia plus-que-parfait használatával. Leginkább olyan időhatározói mellékmondatokban fordul elő, amikben a kötőszó a miután (nachdem) vagy a mielőtt (bevor), pl.

Nachdem ich die Aufgabe geschrieben hatte, ging ich schlafen.
Miután a feladatot megírtam, elmentem aludni.

Az, hogy a feladatot megírtam, előbb történt, mint az, hogy aludni mentem, ezért a megírtam itt Plusquamperfekt alakba kerül. Fontos szabály még, hogy a másik (később történő) múltbeli cselekvés kifejezésére a Präteritum igeidőt használjuk, a Perfekt nem lenne helyette helyes! (Tehát a fenti példamondatban a ging helyett nem állhat bin … gegangen.)

A kijelentő mód jövő ideje
(das Futur I.)

werden igét ragozzuk jelen időben, ami mondatkeretet alkot a főige főnévi igenevével:

werden    +    főnévi igenév

Kivétel nincs, de a werden ragozását jelen időben jól meg kell tanulni.
A lernen ragozása jövő időben:

ich werde lernen – tanulni fogok
du wirst lernen – tanulni fogsz
er wird lernen – tanulni fog
wir werden lernen – tanulni fogunk
ihr werdet lernen – tanulni fogtok
sie werden lernen – tanulni fognak

A Futur I. a jövő időn kívül kifejezhet még jelenre vonatkozó valószínűséget (Er wird lernen = Bizonyára tanul) is. Erről részletesebben egy másik bejegyzésben olvashatunk, lásd lent a Futur II. után a linket.

Das Futur II.
(egy másik “jövő idő” a kijelentő módban)

A Futur II. képzése abban tér el a fent tárgyalt  Futur I. képzésétől, hogy a werden jelen ideje mellett nem a szokásos főnévi igenév, hanem a befejezett főnévi igenév áll:

werden    +    befejezett főnévi igenév

A befejezett főnévi igenév a főige Partizip Perfekt-jéből és a haben vagy sein segédigéből áll. Így akinek jobban tetszik ez a megközelítés, így is megjegyezheti a szabályt:

werden    +    Partizip II    +    haben / sein

ich werde gelernt haben

Használatát tekintve a Futur II. nem igazán fejez ki jövő időt, hanem inkább múltra vonatkozó valószínűséget (er wird gelernt haben = ő bizonyára tanult). (Párhuzamosan a Futur I. igeidővel, amely jelenre vonatkozó valószínűséget is kifejezhet.) Kifejezhet még olyan jövőbeli cselekvést is, ami a jövő egy adott pillanatában befejezett lesz (pl. Morgen wird er die Aufgabe beendet haben = Holnap befejezi a feladatot).

A Futur I. és Futur II. használatáról valószínűség kifejezésére ebben és ebben a bejegyzésben olvashatunk részletesen.

A befejezett főnévi igenév
(Infinitiv Perfekt)

A Futur II. képzésekor találkoztunk a befejezett főnévi igenévvel. A főige Partizip Perfekt-jéből és a haben vagy a sein segédige főnévi igenevéből áll. (A haben vagy sein kiválasztására ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az összetett múlt időknél.) Példák:

gelernt haben
geschlafen haben
gearbeitet haben

gegangen sein
angekommen sein
gewesen sein

Használjuk egyrészt a werden ill. módbeli segédigék mellett, ha múltra vonatkozó valószínűséget (Vermutung) akarunk kifejezni (lásd részletesen itt), másrészt mellékmondatokban is használható előidejűség kifejezésére. Utóbbi esetben többnyire zu szócskával használjuk. Tehát, ahogy a jelen idejű főnévi igenév, úgy a befejezett főnévi igenév is állhat zu szócskával és anélkül; módbeli segédigék és a werden mellett zu nélkül áll, mellékmondatok rövidítésekor zu-val.

gelernt zu haben, geschlafen zu haben, gearbeitet zu haben
gegangen zu sein, angekommen zu sein, gewesen zu sein

Der Komputer muss gut funktioniert haben. (“zu” nélkül) – A számítógép bizonyára jól működött.
Ich freue mich, dort gewesen zu sein. (“zu”-val) – Örülök, hogy ott voltam.

————————

Linkek:

Verbformen.de – tetszőleges igét beírhatunk, és a gép kiírja a ragozását minden igemódban és igeidőben.

Vocabulix.com – egy másik, német igéket ragozó oldal

die-konjugation.de – még egy jó igeragozó oldal

Német-tanulás.hu – Präteritum vagy Perfekt?

Help me learn German! – Indikativ Präsens

Help me learn German! – Indikativ Präteritum

Help me learn German! – Indikativ Perfekt

Kapcsolódó bejegyzés:

Haben vagy sein? (A megfelelő segédige kiválasztása)

Infinitiv használata Partizip Perfekt helyett múlt időben

Valószínűség kifejezése módbeli segédigékkel (Vermutung mit Modalverben) – A jövő időkhöz kapcsolódóan

Rendhagyó igék a németbenNémet jelen idős teszt

Teszt a német kijelentő mód jelen idejéhez


Német rendhagyó múlt idős teszt

Teszt az erős igék múlt idejéhez


Két komment:

 1. május 27, 2014

  Zoli Válasz

  Köszönöm segítséget!!!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


− 2 = 3

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>