A német jelen idő (kijelentő mód)


A német jelen idő

A német jelen idő

A német igeragozás

 

Az ige alapalakja a főnévi igenév, melynek végződése -en. Ez megfelel a magyar -ni végződésnek, pl. gehen – menni, schlafen – aludni, geben – adni. Néhány ige főnévi igenevének végződése csak -n, amit általában el vagy er szótag előz meg az ige tövében (pl. sammeln – gyűjteni, bewundern – csodálni). Egyetlen kivétel a sein (lenni) ige, melynek főnévi igeneve csak -n végződésű, és nem előzi meg el vagy er szótag.
Ha német igét ragozunk, a végződéseket az ige tövéhez illesztjük. Az ige tövét megkapjuk, ha elhagyjuk a főnévi igenév -en (ritkábban -n) végződését, pl. geh-en – geh – ich gehe, du gehst, er geht. A német jelen idő és az összes többi igealak képzése ezen alapul.

Kijelentő mód, jelen idő
(Indikativ, Präsens)

A ragok az ige tövéhez járulnak, amit megkapunk, ha a főnévi igenév -en (ritkábban -n) végződését elhagyjuk. A jelen idő ragjai a következők:

-e
-st
-t
-en
-t
-en

Példák:

lernen (tanulni)       machen (tenni)       gehen (menni)
.  ich lerne              ich mache           ich gehe
.  du lernst              du machst           du gehst
.  er lernt               er macht            er geht
.  wir lernen             wir machen          wir gehen
.  ihr lernt              ihr macht           ihr geht
.  sie lernen             sie machen          sie gehen

Mint látható, a szabályos igéknél az E/3 és a T/2 igealakja megegyezik (pl. er lernt, ihr lernt), és a T/1 és T/3 is megegyezik egymással, de még a főnévi igenévvel is (lernen – tanulni, wir lernen, sie lernen).
Ez az alapeset, a legtöbb igét így ragozzuk. Viszont az alapeseten kívül bizonyos esetekben  eltűnik a ragból az e, vagy külön e kerül a rag elé, netán valami más furcsaság történik. Nézzük meg ezt is!

Néhány ige töve t vagy végű (pl. arbeiten – dolgozni; baden – fürödni, schneiden – vágni, schalten – kapcsolni). Az -st és -t rag kiejtése itt nehéz lenne (du arbeitsts), így egy e betű is bekerül ezek elé a ragok elé (pl. du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet):

arbeiten (dolgozni)            baden(fürödni)
. ich arbeite                     ich bade
. du arbeitest                    du badest
. er arbeitet                     er badet
. wir arbeiten                    wir baden
. ihr arbeitet                    ihr badet
. sie arbeiten                    sie baden

A mássalhangzó+m vagy mássalhangzó+n tővégződésű igék is e-t toldanak be E/2-ben, E/3-ban és T/2-ben. Rechnen (számolni) – du rechnest, er rechnet; ihr rechnet. Atmen (lélegezni) – du atmest, er atmet; ihr atmet:

rechnen                        atmen

ich rechne                    ich atme
du rechnest                   du atmest
er rechnet                    er atmet
wir rechnen                   wir atmen
ihr rechnet                   ihr atmet
sie rechnen                   sie atmen

Egyes igék töve -s, -sch, -ß, -x, -z végződésű, pl. lesen, lösen essen, sitzen, heißen, wischen, wachsen. E/2-ben ezek nem kapnak -st, csak -t ragot (a kiejtés miatt): sitzen: du sitzt (vö: lernen: du lernst). Így az E/2 és E/3 alakjaik ezeknek az igéknek egyforma, mivel E/3-ban is -t a rag (du sitzt, er sitzt). Ugyanígy ragozódik: reisen (utazni – du reist), mixen (keverni – du mixt), heizen (fűteni – du heizt), essen (du isst, er isst), wachsen (nőni: du wächst, er wächst), wischen (letörölni, felmosni – du wischt, er wischt). Az sch végű igéknél olykor találkozni E/2-ben az -st raggal is, a du wischst és a du wischt is előfordul.

.  sitzen                heißen

ich sitze               ich heiße
du sitzt                du heißt
er sitzt                er heißt
wir sitzen              wir heißen
ihr sitzt               ihr heißt
sie sitzen              sie heißen

Néhány ige főnévi igeneve -n (nem -en) végződésű. Az -n végződés el vagy er előzi meg. Ezek az igék T/1-ben és T/3-ban is -n ragot kapnak -en helyett (pl. bewundern – csodálni: wir bewundern, sie bewundern; sammeln – gyűjteni – wir sammeln, sie sammeln). E/1-ben az -e végződés elmaradhat (ich bewunder, ich sammel) vagy meg is maradhat, de úgy, hogy a tőbeli e kiesik (ich bewundre, ich sammle). De a többi igéhez hasonló is lehet az alakjuk (ich bewundere, ich sammele).

.bewundern                sammeln              rudern
.(csodálni)              (gyűjteni)           (evezni)

ich bewund(e)r(e)       ich samm(e)l(e)       ich rud(e)r(e)
du bewunderst           du sammelst           du ruderst
er bewundert            er sammelt            er rudert
wir bewundern           wir sammeln           wir rudern
ihr bewundert           ihr sammelt           ihr rudert
sie bewundern           sie sammeln           sie rudern

 

 

A tőhangváltós igék

A német jelen idő képzésekor egyes igék E/2-ben és E/3-ban megváltoztatják a tőhangzójukat (pl. a fentebb már látott essen: du isst, er isst, vagy a fahren: du fährst, er fährt). A tőhangváltozásnak két fajtája van:

1. Brechung (e → i; e → ie): az e tőhangzóból i vagy ie lesz (brechen – du brichst, er/sie/es bricht, helfen – du hilfst, er hilft; lesen – du liest, er liest)
2. Umlaut (a → ä; au → äu; o → ö): a tőben lévő  a vagy o betű ékezetet (két pont) kap (backen – du bäckst, er bäckt, laufen – du läufst, er läuft, stoßen – du stößt er stößt).

Ha egy ige tövében e, a, au vagy o van, esélyes, hogy az ige tőhangváltós, de nem biztos! Pl. a lernen tövében is van e, mégsem tőhangváltós (du lernst, er lernt), míg a brechen (törni) igen. A kaufen nem tőhangváltós (du kaufst, er kauft), a laufen (du läufst, er läuft) pedig az. Egy igéről ránézésre nem lehet megmondani, főhangváltós-e vagy nem, ezt külön meg kell tanulni.
Ha egy ige tőhangváltós, azt a szótárak jelölik, zárójelbe teszik a főnévi igenév mellett azt a betűt, amire E/2-ben és E/3-ban a tőbeli magánhangzó (e, a vagy o) meg fog változni:

sprechen (i)
fahren (ä)
lesen (ie)
stoßen (ö)

Példák:

sprechen (i)            sehen (ie)
(beszélni)               (látni)

ich spreche             ich sehe
du sprichst             du siehst
er spricht              er sieht
wir sprechen            wir sehen
ihr sprecht             ihr seht
sie sprechen            sie sehen

tragen (ä)            laufen (äu)
(viselni)               (futni)

ich trage              ich laufe
du trägst              du läufst
er trägt               er läuft
wir tragen             wir laufen
ihr tragt              ihr lauft
sie tragen             sie laufen

Az umlautos igék sajátossága, hogy E/2-ben általában mindig megkapják az -st ragot, és nincs e kötőhang E/2-ben és E/3-ban sem. Így, ha a tő d-re (pl. laden (ä) ) vagy sch-ra (pl. waschen (ä) ) végződik, ahhoz közvetlenül járul E/2-ben az -st (du lädst és du wäschst), ami kiejtés szempontjából felér egy nyelvtörővel. (Vö.: baden: du badest és wischen: du wischt vagy du wischst).
E/3-ban nem toldanak be e kötőhangzót még a d tővégű igék sem, ha umlautosak (pl. laden: er lädt – tőhangváltós, vö: baden: er badet – nem tőhangváltós):

laden (ä)             waschen (ä)

ich lade             ich wasche
du lädst             du wäschst
er lädt              er wäscht
wir laden            wir waschen
ihr ladet            ihr wascht
sie laden            sie waschen

A -t tövű umlautos igék külön érdekesek (pl. halten (ä) – megállni). Nincs E/2-ben e hang betoldás (du hältst – tőhangváltós ige, vö: du arbeitest – nem tőhangváltós ige). Ezen kívül E/3-ban nem kapják meg a -t ragot (er hält – tőhangváltós, vö: er arbeitet – nem tőhangváltós) (mivel nincs e kötőhang, két t lenne az ige végén, ami rosszul nézne ki). T/2-ben, a szabályos -t tövű igékhez hasonlóan -et végződést kapnak (ihr haltet). Ilyen ige még pl. a raten (ä) (tanácsolni), braten (ä) (sütni): du rätst, er rät; du brätst, er brät):

halten (ä)            raten (ä)

ich halte             ich rate
du hältst             du rätst
er hält               er rät
wir halten            wir raten
ihr haltet            ihr ratet
sie halten            sie raten

Az -ß, -s tövű tőhangváltós igék (akár brechungosak, akár umlautosak) nem tőhangváltós társaikhoz hasonlóan E/2-ben nem kapnak -st, csak -t ragot:

lesen (ie)           essen (i)           stoßen (ö)

ich lese          ich esse           ich stoße
du liest          du isst            du stößt
er liest          er isst            er stößt
wir lesen         wir essen          wir stoßen
ihr lest          ihr esst           ihr stoßt
sie lesen         sie essen          sie stoßen

 

Rendhagyó igék

Ha a tőhangváltós igéktől eltekintünk, a német jelen idő kijelentő módjában kevés ige rendhagyó: sein, haben, werden, wissen, nehmen, treten, valamint a módbeli segédigék. (Mondatbeli szerepe miatt a módbeli segédigék közé sorolják néha a lassen-t is, de ragozása nem rendhagyó jelen időben, csak umlautot kap.) A tun (tenni, csinálni) ige ragozása is kissé szokatlan.

Infinitiv   ich   du   er, sie, es   wir   ihr   sie
sein bin bist ist sind seid sind
haben habe hast hat haben habt haben
werden werde wirst wird werden werdet werden
wissen weiß weißt weiß wissen wisst wissen
nehmen nehme nimmst nimmt nehmen nehmt nehmen
treten trete trittst tritt treten tretet treten
tun tue tust tut tun tut tun
 
können kann kannst kann können könnt können
müssen muss musst muss müssen müsst müssen
wollen will willst will wollen wollt wollen
sollen soll sollst soll sollen sollt sollen
mögen mag magst mag mögen mögt mögen
dürfen darf darfst darf dürfen dürft dürfen

A teljesség igénye nélkül néhány tőhangváltós ige ragozása

Umlaut

Infinitiv   ich   du   er, sie, es   wir   ihr   sie
backen backe bäckst bäckt backen backt backen
braten brate brätst brät braten bratet braten
empfangen empfange empfängst empfängt empfangen empfangt empfangen
fahren fahre fährst fährt fahren fahrt fahren
fallen falle fällst fällt fallen fallt fallen
graben grabe gräbst gräbt graben grabt graben
halten halte hältst hält halten haltet halten
laden lade lädst lädt laden ladet laden
lassen lasse lässt lässt lassen lasst lassen
laufen laufe läufst läuft laufen lauft laufen
schlafen schlafe schläfst schläft schlafen schlaft schlafen
stoßen stoße stößt stößt stoßen stoßt stoßen

Brechung

Infinitiv   ich   du  er, sie, es   wir   ihr   sie
befehlen befehle befiehlst befiehlt befehlen befehlt befehlen
empfehlen empfehle empfiehlst empfiehlt empfehlen empfehlt empfehlen
geben gebe gibst gibt geben gebt geben
geschehen (geschehe) (geschiehst) geschieht (geschehen) (gescheht) geschehen
helfen helfe hilfst hilft helfen helft helfen
lesen lese liest liest lesen lest lesen
sehen sehe siehst sieht sehen seht sehen
sprechen spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen
stechen steche stichst sticht stechen stecht stechen
sterben sterbe stirbst stirbt sterben sterbt sterben
treffen treffe triffst trifft treffen trefft treffen
essen esse isst isst essen esst essen

————————

További segítség a német jelen idő képzéséhez:

Linkek:

Verbformen.de – tetszőleges igét beírhatunk, és a gép kiírja a ragozását minden igemódban és igeidőben.

Vocabulix.com – egy másik, német igéket ragozó oldal

die-konjugation.de – még egy jó igeragozó oldal

Help me learn German! – Indikativ Präsens

Kapcsolódó bejegyzés:

Rendhagyó igék a németbenNémet jelen idős teszt

Teszt a német kijelentő mód jelen idejéhez


A német jelen idő

A német jelen idő

Két komment:

  1. május 27, 2014

    Zoli Válasz

    Köszönöm segítséget!!!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


− 2 = 2

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>