Spanyol melléknévfokozás

Spanyol melléknévfokozás
(Los grados del adjetivo)

A spanyol melléknévfokozás három fokot különböztet meg, a magyarhoz hasonlóan: alapfok (grado positivo), középfok (comparativo), felsőfok (superlativo relativo). Ezen kívül létezik még a mellékneveknek abszolút felsőfoka (superlativo absoluto) is.

A melléknév középfoka: úgy képezzük, hogy a melléknév elé a más szót tesszük:

grande (nagy) → más grande (nagyobb)
interesante (érdekes) → más interesante (érdekesebb)
hermoso (szép) → más hermoso (szebb)
pequeño (kicsi) → más pequeño (kisebb)

grandes (nagyok) → más grandes (nagyobbak)
interesantes (érdekesek) → más interesantes (érdekesebbek)

Esta casa es grande pero esa casa es más grande – Ez a ház nagy, de az a ház nagyobb.
Este libro es interesante pero ese libro es más interesante – Ez a könyv érdekes, de az a könyv érdekesebb.
Estos libros son interesantes pero esos libros som más interesantes – Ezek a könyvek érdekesek, de azok a könyvek érdekesebbek.

Amelyik melléknév nőnemben -a végződést kap, az középfokban is megkapja:

Esta ciudad es hermosa pero aquella ciudad es más hermosa – Ez a város szép, de az a város szebb.
Mis camisas son pequeñas pero tus camisas son más pequeñas – Az én ingeim kicsik, de a te ingeid kisebbek.

A melléknév felsőfoka: úgy képezzük, hogy a melléknév középfokú alakja elé (a más szó elé) határozott névelőt teszünk:

grande (nagy) → más grande (nagyobb) → el más grande (a legnagyobb)
interesante (érdekes) → más interesante (érdekesebb) → el más interesante (a legérdekesebb)
hermoso (szép) → más hermoso (szebb) → el más hermoso (a legszebb)
pequeño (kicsi) → más pequeño (kisebb)→ el más pequeño (a legkisebb)

Nőnemű és többes számú alakban a névelő természetesen változik: los, la, las lesz:

el más grande / la más grande – a legnagyobb
los más grandes / las más grandes – a legnagyobbak

el más hermoso / la más hermosa – a legszebb
los más hermosos / las más hermosas – a legszebbek

Mi casa es la más grande – Az én házam a legnagyobb.

Rendhagyó fokozású melléknevek

A mucho és a poco fokozása teljesen rendhagyó, és viszonyító felsőfokuk nincs:

alapfok
(grado positivo)
középfok
(comparativo)
mucho (sok) más (több)
poco (kevés) menos (kevesebb)

Ahora tienes más dinero – Most több pénzed van.

Egyes melléknevek fokozhatók szabályosan és rendhagyóan is. A malo-nak csak rendhagyó fokozása van:

alapfok (grado positivo) középfok (comparativo) felsőfok (superlativo relativo), hímnem, egyes szám
bueno
(jó)
mejor / más bueno
(jobb)
el mejor / el más bueno
(a legjobb)
malo
(rossz)
peor
(rosszabb)
el peor
(a legrosszabb)
grande
(nagy)
mayor / más grande
(nagyobb)
el mayor / el máximo / el más grande (a legnagyobb)
pequeño
(kicsi)
menor / más pequeño
(kisebb)
el menor / el mínimo / el más pequeño (a legkisebb)
bajo
(alacsony)
más bajo
(alacsonyabb)
el ínfimo / el más bajo
(a legalacsonyabb)

A bajo ellentéte, az alto (magas) nem rendhagyó fokozású: alto – más alto – el más alto. A bajo és az alto rendhagyó fokozott alakjaiként fel szokták tüntetni az inferior és superior szavakat, ezek azonban nem az említett melléknevek fokozott alakjai! Inferior = alsó; superior = felső.

A grande és pequeño szabályosan fokozva a fizikai nagyságra utal:

Esta casa es más grande – Ez a ház nagyobb.
Esa casa es más pequeña – Az a ház kisebb.

Este niño es más grande – Ez a fiú nagyobb. (termetre, magasságra)
Ese niño es más pequeño – Az a fiú kisebb. (termetre, magasságra)

A grande és pequeño rendhagyóan fokozva többnyire átvitt értelmű:

Este niño es mayor – Ez a fiú nagyobb. (idősebb)
Ese niño es menor – Az a fiú kisebb. (fiatalabb / kiskorú)
Tu problema es grande pero el mío es mayor – A te problémád nagy, de az enyém nagyobb.

„Lefele” fokozás

Ha a más helyett a menos szót használjuk, „lefele” fokozhatjuk a mellékneveket. A magyarban ilyenkor a kevésbé, legkevésbé szó használható:

interesante – menos interesante – el / la menos interesante
érdekes – kevésbé érdekes – a legkevésbé érdekes

Mi libro es interesante. Tu libro es menos interesante – Az én könyvem érdekes. A te könyved kevésbé érdekes.
Su libro es el menos interesante – Az ő könyve a legkevésbé érdekes.

Esta torre es menos alta – Ez a torony kevésbé magas.

 

Összehasonlítás

Alapfokú melléknevek összehasonlítása történhet a tan … como … (olyan, mint) szavakkal:

Pablo es tan alto como Pedro – Pablo ugyanolyan magas, mint Pedro.
Mi casa es tan pequeña como tu casa – Az én házam olyan kicsi, mint a te házad.
Soy tan responsable como Miguel – Olyan felelősségteljes vagyok, mint Miguel.

Középfokban álló melléknevek mellett a que szócskát használjuk:

Pablo es más alto que Pedro – Pablo magasabb, mint Pedro.
Mi casa es más pequeña que la tuya – Az én házam kisebb, mint a tied.

Ha ige áll a que után, akkor de lo que kerül a  mondatba:

Este niño es mayor de lo que parece – Ez a fiú idősebb, mint amilyennek látszik.

Felsőfokban a de elöljárószóval fejezhetjük ki, hogy a melléknév által jelölt tulajdonság milyen csoporton belül jellemző:

Pablo es el más alto de la clase – Pablo a legmagasabb az osztályban.
Juan es el hombre más cortés del mundo – Juan a legudvariasabb ember a világon.

A spanyol melléknevek abszolút felsőfoka

Az abszolút felsőfokú melléknév magyarra legtöbbször a „nagyon” szóval fordítható. Hasonlót fejez ki, mint a muy. Úgy képezzük, hogy a melléknév végére az -ísimo (nőnemben: -ísima) végződést illesztjük. Ha a melléknév magánhangzóra végződik, akkor ennek a magánhangzónak a helyére kerül az -ísimo / -ísima végződés. Így minden abszolút felsőfokban álló melléknév kétalakú lesz – hímnemben és nőnemben külön alakja van:

grande → grandísimo / grandísima (nagyon nagy)
fácil → facilísimo / facilísima (nagyon könnyű)
pequeño → pequeñísimo / pequeñísima (nagyon kicsi)

Ha a melléknév utolsó mássalhangzója c vagy z, akkor az -ísimo előtt a szabályoknak megfelelően a c-ből qu, a g-ből gu, a z-ből c lesz:

rico → riquísimo / riquísima (nagyon gazdag)
largo → larguísimo / larguísima (nagyon hosszú)
feliz → felicísimo / felicísima (nagyon boldog)

Néhány melléknév rendhagyóan (is) képzi az abszolút felsőfokát:

bueno → óptimo / buenísimo / bonísimo (nagyon jó)
malo → pésimo / malísimo (nagyon rossz)
grande → máximo / grandísimo (nagyon nagy)
pequeño → mínimo / pequeñísimo (nagyon kicsi)

pobre → paupérrimo / pobrísimo (nagyon szegény)
sabio → sapientísimo (nagyon bölcs)
cruel → crudelísimo (nagyon kegyetlen)
fiel → fidelísimo (nagyon hűséges)
antiguo → antiquísimo (gu qu!
) (nagyon régi)

Ha az eredeti melléknév tövében ékezet van, az az -ísimo / -ísima végződés hatására eltűnik: fácil → facilísimo; difícil → dificilísimo, hiszen az eredeti tő hangsúlytalanná válik. Az -io végű melléknevek végződéséből az -i- kiesik: limpio → limpísimo. A -ble végű melléknevekben a -ble -bil-lé változik: amable → amabilísimo.

A melléknév abszolút felsőfoka a bizalmas nyelvben kifejezhető még a súper-, archi-, ultra-, re-, rete-, requete- előtagokkal is:

súperfuerte (rendkívül erős), archisabido (hihetetlenül bölcs), ultrarrápido (villámgyors), requetebonito (meseszép)

Ahogy az utóbbi példákból látható, magyarul nem csak a „nagyon” szóval adhatjuk vissza ezt a jelentést, hanem kreatív megoldásokat is bevethetünk.

Egyéb tudnivalók

1. A fokozott mellékneveknek nem használható a rövidebb alakja. Az alapfokú grande helyett gran áll egyes számú főnév előtt. Ha fokozzuk, akkor csakis: más grande. A bueno, malo, santo is elméletileg hasonlóan viselkednének, a gyakorlatban azonban nem fordulnak elő. Például: el más grande artista (a legnagyobb művész). De: el mejor amigo (a legjobb barát).

2. Relatív felsőfokban a birtokos determinánsok kiváltják a határozott névelőt: el gato más pequeño – a legkisebb macska; mi gato más pequeño – a legkisebb macskám. Ugyanis határozott névelő és birtokos determináns (pl. el + mi) nem állhat egymás mellett.

3. A mucho-nak és a poco-nak relatív felsőfoka nincs, lásd fent. A legtöbb vagy legkevesebb jelentését körülírással tudjuk kifejezni. Például:

la mayoría de gente / la mayoría – a legtöbb ember / a legtöbben
Es lo máximo que puedo hacer – Ez a legtöbb, amit tehetek.
Es él quien bebió la menor cantidad de cerveza – Ő itta a legkevesebb sört.

4. Nem csak mellékneveket, hanem határozószókat is fokozhatunk. Ezeknek középfokuk és abszolút felsőfokuk van. Például:

temprano (korán) – más temprano (korábban) – tempranísimo (nagyon korán)
tarde (későn) – más tarde (később) – tardísimo (nagyon későn)

cerca (közel) – más cerca (közelebb) – cerquísima (nagyon közel)
lejos (messze) – más lejos (messzebb), – lejísimos (nagyon messze)

difícilmente (nehezen) – más difícilmente (nehezebben) – dificilísimamente (nagyon nehezen)

-Mente képzős határozószó abszolút felső fokát úgy képezzük, hogy a nőnemű -ísima alakhoz jön a -mente végződés:

dificilísimamente (nagyon nehezen)

5. Középfokú melléknév előtt a „sokkal” szónak a mucho felel meg a spanyolban:

Esta mesa es mucho más grande que esta silla – Ez az asztal sokkal nagyobb, mint ez a szék.

– Köszönjük El Mexicano javaslatait, kiegészítéseit! –

Feladat – Ejercicio

1. Alkoss mondatokat a következő szavak felhasználásával! Használd a melléknevek fokozott alakjait!

Például: elefante, ratón, alto → Un elefante es más alto que un ratón. Vagy: Un ratón es menos alto que un elefante.

1. invierno, verano, cálido
2. Hungría, España, grande
3. mi padre, mi abuelo, viejo
4. una casa, un coche, caro
5. una ciudad, un pueblo, pequeño
6. el idioma español, el idioma chino, difícil

2. Fordítsd a mondatokat spanyolra! – ¡Traducidlo al español!

1. Madrid nagyobb, mint Budapest.
2. Az alma drágább, mint a körte.
3. Az alma ugyanolyan drága, mint a körte.
4. Európa sokkal kisebb, mint Amerika.
5. Ázsia a legnagyobb földrész a világon.
6. Sevilla sokkal messzebb van, mint Bécs.
7. Pablo idősebb, mint Pedro, de én fiatalabb vagyok, mint Pablo.
8. Az én könyvem érdekesebb, mint a te könyved.
9. A spanyol filmek a legérdekesebbek.
10. Ez a rendőr udvariasabb, mint az a fodrász.
11. A fodrász ugyanolyan udvarias, mint a rendőr.
12. Spanyolország királya híresebb, mint a nagybátyám.
13. Ma korábban keltem, mint tegnap.
14. A szomszédom autója rosszabb, mint az én autóm.
15. A te autód a legrosszabb.
16. A mi autónk nagyon rossz.
17. Ma jobban érzem magam, mint tegnap.

A feladat megoldókulcsa.

Linkek a spanyol melléknévfokozás témához:

Profes por el Mundo videója: Los Comparativos en Español. Nivel Básico. Comparar (adjetivos, nombres y verbos) en Español – Az összehasonlító szerkezetekkel foglalkozik.

Clases Particulares en Ávila videója: El ADJETIVO y sus GRADOS para NIÑOS de PRIMARIA – Magukról a melléknevekről is elmond néhány alapvető tudnivalót, majd a melléknevek fokozásáról beszél, természetesen spanyolul.

El Mexicano: A spanyol melléknevek fokozása

El Mexicano: Mi más grande amigo – helytelen?

Felhasznált irodalom a spanyol melléknévfokozás témához:

László Sándor: Gramática fácil, Maxim Könyvkiadó, Szeged.

A melléknévfokozás néhány más nyelvben:

Az olasz melléknévfokozás, A francia melléknévfokozás.

Az angol melléknévfokozás, A német melléknévfokozás, A holland melléknévfokozás.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.