Eszperantó melléknévfokozás – Melléknevek és határozószók fokozása

Eszperantó melléknévfokozás

Az eszperantó melléknévfokozás rendkívül egyszerű! Kivételek nincsenek. Ne feledjük, hogy az eszperantó melléknevek mindig -a végűek! Például: bona (jó), granda (nagy), interesa (érdekes), inteligenta (értelmes).

A melléknév középfoka

A magyarban középfokban a melléknév -bb végződésű, például: jó → jobb, nagy → nagyobb, érdekes → érdekesebb. Az eszperantóban ezt nem -bb végződéssel, hanem a melléknév elé tett pli szócskával fejezzük ki. Például:

bona (jó) – pli bona (jobb)
granda (nagy) – pli granda (nagyobb)
interesa (érdekes) – pli interesa (érdekesebb)

Példamondatok:

La ĉevalo estas granda sed la elefanto estas pli granda.
(A ló nagy, de az elefánt nagyobb.)

Mia domo estas granda sed via domo estas pli granda.
(Az én házam nagy, de a te házad nagyobb.)

Ĉi tiu plumo estas bona sed tiu plumo estas pli bona.
(Ez a toll jó, de az a toll jobb.)

Mia hundo estas tre inteligenta sed la via estas pli inteligenta.
(Az én kutyám nagyon értelmes, de a te kutyád értelmesebb.)

Ha mondatban a mint szót használjuk a magyarban a középfokú melléknév mellett, akkor annak az eszperantóban ol felel meg:

PLI + melléknév + OL = -bb, mint

La elefanto estas pli granda ol la ĉevalo.
(Az elefánt nagyobb, mint a ló.)

Via domo estas pli granda ol mia domo.
(A te házad nagyobb, mint az én házam.)

Tiu plumo estas pli bona ol ĉi tiu.
(Az a toll jobb, mint ez.)

Via hundo estas pli inteligenta ol mia.
(A te kutyád értelmesebb, mint az enyém.)

Az ol elé nem teszünk vesszőt! A magyar mint elé viszont igen.

A sokkal, jóval a multe vagy a konsiderinde szóval fejezhető ki, ezek a pli elé kerülnek:

multe pli bona – sokkal jobb
konsiderinde pli granda – jóval nagyobb

A kicsit az iom szóval fejezhető ki:

iom pli bona – egy kicsit jobb
iom pli granda – egy kicsit nagyobb

Ha pontosan meghatározott mértéket adunk meg, akkor azt hagyományosan a je elöljárószóval tehetjük:

Mi estas pli juna ol vi.
(Fiatalabb vagyok, mint te.)

→ Mi estas je unu jaro pli juna ol vi.
(Egy évvel fiatalabb vagyok, mint te.)

Ugyanez kifejezhető a per elöljárószóval vagy tárgyesettel is: Mi estas per unu jaro pli juna ol vi. / Mi estas unu jaron pli juna ol vi.

Megjegyzés:

1. A pli jelentése önmagában: több. Ha közvetlenül utána főnév áll, azt da elöljárószóval kapcsoljuk hozzá: pli da homoj (több ember), pli da energio (több energia). A darabra megszámlálható főnév kerül csak többes számba a pli da után.

2. A pli jelentése lehet az is, hogy jobban. Ilyenkor nem áll utána melléknév, hanem közvetlenül az ol szóval folytatódik a mondat: Ŝi ŝatas Sudamerikon pli ol Nordamerikon. (Jobban szereti Dél-Amerikát, mint Észak-Amerikát.)

A melléknév felsőfoka

A magyarban a melléknév felsőfokát a melléknév elé tett leg-, és a végére tett -bb képződményekkel fejezzük ki. (Vagyis, a középfokú melléknév elé helyezett leg- előtaggal.) Például: jó → legjobb, nagy → legnagyobb, érdekes → legérdekesebb. Az eszperantóban ugyanezt a melléknév elé biggyesztett plej szócska képes kifejezni. Például:

bona (jó) – plej bona (legjobb)
granda (nagy) – plej granda (legnagyobb)
interesa (érdekes) – plej interesa (legérdekesebb)

A felsőfokú melléknevek elé a magyarban a legtöbb esetben kitesszük a határozott névelőt: a legjobb, a legnagyobb, a legérdekesebb. Ez az eszperantóra is igaz, odakerül a la névelő:

Tiu domo estas la plej granda – Az a ház a legnagyobb.
Mia fratino havas la plej bonan brakhorloĝon – A lánytestvéremnek van a legjobb karórája.

Ha meg akarjuk jelölni, hogy milyen csoporton belül jellemző a legnagyobb mértékben a tulajdonság, akkor az el elöljárószót kell használni.

Ŝi estas la plej bela el la tri knabinoj.
(Ő a legszebb a három lány közül.)

Felsőfokú melléknevek mellett használható még:

en la mondo (a világon), en la tuta mondo (az egész világon)
sur la tero (a földön)

Például:

La esperanto estas la plej facila lingvo en la tuta mondo.
(Az eszperantó a legkönnyebb nyelv az egész világon.)

Túlzófok: a leges leg-

Pleje plej:

Li estas la pleje plej laborema lernanto. – Ő a legeslegszorgalmasabb tanuló.

A mellékneveket lefele is fokozhatjuk!

Lefele fokozásnál a pli és a plej elejére a mal- ellentétképző kerül: malpli (kevésbé) és malplej (legkevésbé):

Ĉi tiu produkto estas pli multekosta. Ĉi tiu produkto estas malpli multekosta.
(Ez a termék drágább. Ez a termék kevésbé drága.)

Ĉi tiu libro estas la plej interesa. Ĉi tiu libro estas la malplej interesa.
(Ez a könyv a legérdekesebb. Ez a könyv a legkevésbé érdekes.)

A határozószókat is lehet fokozni

A határozószók ugyanúgy fokozhatók, mint a melléknevek. Ne felejtsük, hogy míg a melléknevek végződése -a, a határozószóké -e. (Bár létezik néhány nem -e végű határozószó is.) A határozószók felsőfokánál nem tesszük ki a la határozott névelőt, csak a mellékneveknél!

bone – pli bone – plej bone
(jól – jobban – a legjobban)

frue – pli frue – plej frue
(korán – korábban – a legkorábban)

Mi ellitiĝas frue. (Korán kelek.)
Vi ellitiĝas pli frue ol mi. (Te korábban kelsz, mint én.)
Jozefo ellitiĝas plej frue. (Jozefo kel fel a legkorábban.)

Ami még kimaradt: összehasonlítás alapfokban

Alapfokban álló mellékneveknél a tiel … kiel … (olyan … mint …) szavakat használhatjuk a tulajdonságok összehasonlítására. A tiel után jön a melléknév, a kiel után pedig legtöbbször az a főnév vagy névmás, amelynek a tulajdonságát összehasonlítjuk.

Mi estas tiel juna kiel vi.
(Olyan fiatal vagyok, mint te.)

Figyelem! Középfokú melléknevek után az ol szócskát kell használni, alapfokú melléknevek után a kiel szócskát! Mindkettő jelentése magyarul mint, de nem cserélhetők fel egymással!

ol = mint (középfokú melléknév után)
kiel = mint (alapfokú melléknév után)

La kato estas tiel granda kiel la hundo. – A macska ugyanolyan nagy, mint a kutya.
La kato estas pli granda ol la hundo. – A macska nagyobb, mint a kutya.

FELADATOK

Alkoss mondatokat a következő szavak felhasználásával! Használd a melléknevek fokozott alakjait!

Például: elefanto, muso, alta → Elefanto estas pli alta ol muso. Vagy: Muso estas malpli alta ol elefanto.

1. vintro, somero, varma
2. Hungario, Germanio, granda
3. mia patro, mia avo, maljuna
4. domo, aŭto, multekosta
5. urbo, vilaĝo, malgranda
6. la angla lingvo, la ĉina lingvo, malfacila

Fordítsd a mondatokat eszperantóra! Esperantigu la frazojn.

1. London nagyobb, mint Budapest.
2. Az alma drágább, mint a körte.
3. Az alma ugyanolyan drága, mint a körte.
4. Európa sokkal kisebb, mint Amerika.
5. Ázsia a legnagyobb földrész a világon.
6. Berlin sokkal messzebb van, mint Bécs.
7. Több kenyerem van, mint neked.
8. Az én könyvem érdekesebb, mint a te könyved.
9. Az eszperantó filmek a legérdekesebbek.
10. Ez a rendőr udvariasabb, mint az a fodrász.
11. A fodrász ugyanolyan udvarias, mint a rendőr.
12. Zamenhof híresebb, mint a nagybátyám.
13. Ma korábban keltem, mint tegnap.
14. A szomszédom autója rosszabb, mint az én autóm.
15. A te autód a legrosszabb.
16. Ma jobban érzem magam, mint tegnap.

A megoldásunkat itt ellenőrizhetjük.

Az eszperantó melléknévfokozás más oldalon:

Lingolia – Comparative Adjectives and Adverbs (angol nyelvű)

Melléknévfokozás néhány más nyelvben:

Germán nyelvek: A melléknevek fokozása az angolban. A melléknevek fokozása a hollandban. A melléknevek fokozása a németben.

Újlatin nyelvek: A melléknevek fokozása az olaszban. A melléknevek fokozása a franciában, Spanyol melléknévfokozás.

Felhasznált irodalom az eszperantó melléknévfokozás témához:

Kalocsay Kálmán: Rendszeres eszperantó nyelvtan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.