Melléknevek és határozószók fokozása az angolban

Angol melléknévfokozás

A mellékneveknek az angolban is három foka lehet: alapfok (pl. nagy), középfok (pl. nagyobb), felsőfok (pl. legnagyobb). Az angol melléknévfokozás kétféleképpen történhet: rövid mellékneveknél -er ill. -est ragot kap a melléknév, hosszú mellékneveknél a more ill. a most szócskát tesszük e melléknevek elé közép- ill. felsőfokban.

A rövid melléknevek középfokban -er, felsőfokban -est ragot kapnak. Rövid melléknévnek számít minden egyszótagú melléknév, és a kétszótagú melléknevek egy része:

short – shorter – shortest (rövid – rövidebb – legrövidebb)
long – longer – longest (hosszú – hosszabb – leghosszabb)

Helyesírási sajátosságok:

Ha a melléknév y-ra végződik, amit /i/-nek ejtünk, akkor közép- és felsőfokban ez az y i-re változik:

happy – happier – happiest (boldog – boldogabb – legboldogabb)
crazy – crazier – craziest (őrült – őrültebb – legőrültebb)
pretty – prettier – prettiest (csinos – csinosabb – legcsinosabb)

Ha a melléknév néma e-re végződik (amit nem ejtünk ki), akkor ez eltűnik az -er és -est előtt; egyszerűbben fogalmazva: csak egy “e” lesz, ha így két “e” kerülne egymás mellé:

nice (szép);  nice + er = nicer (szebb);  nice + est = nicest (legszebb)
polite – politer – politest (udvarias – udvariasabb – legudvariasabb)

Azok az egyszótagú melléknevek, melyek egyetlen mássalhangzóra végződnek (tehát nem pl. tt-re, hanem csak t-re) és röviden ejtjük bennük a magánhangzót, megkettőzik a szóvégi mássalhangzót a rag előtt:

big – bigger – biggest (nagy – nagyobb – legnagyobb)
hot – hotter – hottest (forró – forróbb – legforróbb)
wet – wetter – wettest (nedves – nedvesebb – legnedvesebb)

A hosszú melléknevek elé középfokban a more, felsőfokban a most szócskát tesszük. Hosszú melléknévnek számít minden kettőnél több szótagú melléknév, valamint a kétszótagú melléknevek egy része:

beautiful – more beautiful – most beautiful (szép – szebb – legszebb)

 

Hova tartoznak a kétszótagú melléknevek?

(A szótagok számát nem az jelenti, hogy hány magánhangzót írunk le, hanem hogy mennyit ejtünk ki! Ezért pl. az easy szóban két magánhangzót ejtünk ki, ezért kétszótagú, annak ellenére, hogy három magánhangzót írunk le.)
Problémát okoz, hogy a kétszótagú melléknevek közül melyik számít rövidnek (-er, -est ragot kapnak), melyik hosszúnak (more, most szócskát kapnak).

Rövidnek számítanak az y-ra végződő kétszótagú melléknevek:

easy – easier – easiest

Rövidnek számítanak a véghangsúlyos melléknevek:

polite – politer – politest

A többi kétszótagú melléknév (ezekből van több) hosszúnak számít:

modern – more modern – most modern
famous – more famous – most famous

Vannak melléknevek, melyek mind a kétféleképpen fokozhatók:

clever – cleverer – cleverest (okos – okosabb – legokosabb)
clever – more clever – most clever (okos – okosabb – legokosabb)

simple – simpler – simplest (egyszerű – egyszerűbb – legegyszerűbb)
simple – more simple – most simple

 

Rendhagyó fokozású melléknevek:

good – better – best (jó – jobb – legjobb)
bad – worse – worst (rossz – rosszabb – legrosszabb)
many – more – most (sok – több – legtöbb –megszámlálható főnévnél)
much – more – most (sok – több – legtöbb –megszámlálhatatlan főnévnél)
little – less – least (kevés – kevesebb – legkevesebb)
far – farther – farthest, vagy:
far – further – furthest (messze – messzebb – legmesszebb)

(Megjegyzés: a far kétféle fokozása között apró jelentésbeli különbség is van: further=további, pl. Give me further information – Adj több/további információt!)

 

Egyéb tudnivalók:

A melléknevek lefele is fokozhatók. Ilyenkor nem a more, most, hanem a less, least szócskát használjuk:

interesting – more interesting – most interesting
(érdekes – érdekesebb – legérdekesebb)
interesting – less interesting – least interesting
(érdekes – kevésbé érdekes – legkevésbé érdekes)

A lefele fokozás a rövid mellékneveknél is a less, least szócskával történik:

big – bigger – biggest (nagy – nagyobb – legnagyobb)
big – less big – least big (nagy – kevésbé nagy – legkevésbé nagy)

A “sokkal” a much vagy a lot szócskával fejezehető ki:

sokkal nagyobb: much bigger / a lot bigger
sokkal érdekesebb: much more interesting / a lot more interesting

Furcsának tűnhet, hogy a színeket is lehet fokozni:

red – redder (piros – pirosabb)

Hiányos fokozású melléknevek, egyéb furcsaságok: egyes mellékneveknek nincs középfoka, csak alap- és felsőfoka. Rendhagyó módon felsőfokban a most a melléknév végére kerül és egybe írjuk vele:

upper (felső) – uppermost (legfelső)
lower (alsó) – lowest (lowermost, undermost) (legalsó)
outside (külső) – utmost (legkülső)
inner (belső) – innermost (legbelső)
rear (hátsó) – rearmost ( leghátsó)
front (elülső) – foremost (legelülső)

A melléknévként használt égtájak fokozása is szokatlan:

northern (északi) – more northern (északibb) – northernmost (legészakibb / legészakabbi)
eastern (keleti) – more eastern (keletibb) – easternmost (legkeletibb / legkeletebbi)
western ( nyugati) –  more western (nyugatibb) – westernmost (legnyugatibb)
southertn (déli) – more southern (délibb / délebbi) – southernmost (legdélibb / legdélebbi)

Középfokban még a farther north, further (to the) north kifejezések is léteznek, de ezek jelentésben egy árnyalattal eltérnek a fentiektől.

 


Összehasonlítás az angol melléknévfokozás mondataiban:

Alapfokú mellékneveknél az olyan … mint … angol megfelelője as … as …:

My house is as big as yours – Az én házam olyan nagy, mint a tied.

Tagadásnál a nem olyan … mint … angol megfelelője not so … as … vagy a not as … as … is lehet:

My house is not so big as yours. Vagy:
My house is not as big as yours. (Az én házam nem olyan nagy, mint a tied.)

Középfokú mellékneveknél a mint angol megfelelője than:

My house is bigger than yours. (Az én házam nagyobb, mint a tied.)

Tehát az angolban a mint-re több szó létezik (as, than), és az as jelenti azt is, hogy olyan, és azt is, hogy mint.

A következők közül mindegyik helyes:

He is cleverer than I.
He is cleverer than I am.

Elvileg nem helyes, hogy *He is cleverer than me, mert a than nem elöljárószó, ami után tárgyesetnek kéne állnia (ezt írják legalábbis egy angol nyelvvel foglalkozó fórumon: www.english-test.net).
A következők mind helyesek, tehát az igét megismételhetjük a hasonlító szerkezet végén (vagy segédigével utalhatunk rá), de el is maradhat, és névmás is elfogadható:

Your dog is cleverer than my dog.
Your dog is cleverer than my dog is.
Your dog is cleverer than mine.
Your dog is cleverer than mine is.

 

Határozószók fokozása

 

Melléknevekből a -ly képzővel határozószókat képezhetünk. (Bővebben lásd: Határozószó képzése melléknévből az angolban) Ezeket a hosszú melléknevekhez hasonlóan fokozzuk:

exactly – more exactly – most exactly
(pontosan – pontosabban – legpontosabban)

Azokat a határozószókat, melyek nem kapnak külön -ly ragot és a melléknévvel azonos alakúak, a melléknevek mintájára ragozzuk:

early – earlier – earliest (korán – korábban – legkorábban)
fast – faster -fastest (gyorsan – gyorsabban – leggyorsabban)

Rendhagyó fokozású határozószók:

in a friendly way – in a more friendly way – in the most friendly way
(barátságosan – barátságosabban – legbarátságosabban)

well – better – best (jól – jobban – a legjobban)

angol melléknévfokozás

angol melléknévfokozás

Az angol melléknévfokozás témához teszt is tartozik. Gyakoroljunk, teszteljük tudásunkat!Angol melléknevek középfoka

A melléknevek középfokának képzését gyakorolhatjuk.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.