Melléknevek és határozószók fokozása az angolban

Angol melléknévfokozás

A mellékneveknek az angolban is három foka lehet: alapfok (pl. nagy), középfok (pl. nagyobb), felsőfok (pl. legnagyobb). Az angol melléknévfokozás kétféleképpen történhet:

 • rövid mellékneveknél -er ill. -est ragot kap a melléknév
 • hosszú mellékneveknél a more ill. a most szócskát tesszük e melléknevek elé közép- ill. felsőfokban.
angol melléknévfokozás

angol melléknévfokozás

A rövid melléknevek

Középfokban -er, felsőfokban -est ragot kapnak. Rövid melléknévnek számít minden egyszótagú melléknév, és a kétszótagú melléknevek egy része:

short – shorter – shortest (rövid – rövidebb – legrövidebb)
long – longer – longest (hosszú – hosszabb – leghosszabb)

Helyesírási sajátosságok:

Ha a melléknév y-ra végződik, amit /i/-nek ejtünk, akkor közép- és felsőfokban ez az y i-re változik:

happy – happier – happiest (boldog – boldogabb – legboldogabb)
crazy – crazier – craziest (őrült – őrültebb – legőrültebb)
pretty – prettier – prettiest (csinos – csinosabb – legcsinosabb)

Ha az y-t nem /i/-nek, hanem „áj”-nak ejtjük, nem változik i-re:

shy – shyer – shyest  (félénk – félénkebb – legfélénkebb)

Ha a melléknév néma e-re végződik (amit nem ejtünk ki), akkor ez eltűnik az –er és -est előtt; egyszerűbben fogalmazva: csak egy e lesz, ha így két e kerülne egymás mellé:

nice (szép) – nicer (szebb) – nicest (legszebb)
polite – politer – politest (udvarias – udvariasabb – legudvariasabb)

Azok az egyszótagú melléknevek, melyek egyetlen mássalhangzóra végződnek (tehát nem pl. tt-re, hanem csak t-re) és röviden ejtjük bennük a magánhangzót, megkettőzik a szóvégi mássalhangzót a rag előtt:

big – bigger – biggest (nagy – nagyobb – legnagyobb)
hot – hotter – hottest (forró – forróbb – legforróbb)
wet – wetter – wettest (nedves – nedvesebb – legnedvesebb)

A hosszú melléknevek

Eléjük középfokban a more, felsőfokban a most szócskát tesszük. Hosszú melléknévnek számít minden kettőnél több szótagú melléknév, valamint a kétszótagú melléknevek egy része:

beautiful
szép
more beautiful
szebb
most beautiful
legszebb
interesting
érdekes
more interesting
érdekesebb
most interesting
legérdekesebb
exciting
izgalmas
more exciting
izgalmasabb
most exciting
legizgalmasabb

 

A kétszótagú melléknevek rövidek vagy hosszúak?

(A szótagok számát nem az jelenti, hogy hány magánhangzót írunk le, hanem hogy mennyit ejtünk ki! Ezért pl. az easy szóban két magánhangzót ejtünk ki, ezért kétszótagú, annak ellenére, hogy három magánhangzót írunk le.)
Problémát okoz, hogy a kétszótagú melléknevek közül melyik számít rövidnek (-er, -est ragot kapnak), melyik hosszúnak (more, most szócskát kapnak).

Rövidnek számítanak az y-ra végződő kétszótagú melléknevek:

easy – easier – easiest (könnyű – könnyebb – legkönnyebb -átvitt értelemben)
heavy – heavier – heaviest (nehéz – nehezebb – legnehezebb -súlyra)
happy – happier – happiest (boldog – boldogabb – legboldogabb
)

Gyakorlatilag az összes többi kétszótagú melléknév fokozható a more, most használatával:

modern – more modern – most modern
famous – more famous – most famous

Vannak kétszótagú melléknevek, melyek mind a kétféleképpen fokozhatók:

clever – cleverer – cleverest (okos – okosabb – legokosabb)
clever – more clever – most clever (okos – okosabb – legokosabb)

simple – simpler – simplest (egyszerű – egyszerűbb – legegyszerűbb)
simple – more simple – most simple

Nem bonyolult az angol melléknévfokozás! Ha nyakatekertnek tűnik, mikor van -er, -est és mikor more, most: Az egyszótagú mellékneveknél és a kétszótagú y végűeknél van mindig -er, -est végződés. Az összes többi esetben mindig használható a more és a most.

 

Rendhagyó fokozású melléknevek

good – better – best (jó – jobb – legjobb)
bad – worse – worst (rossz – rosszabb – legrosszabb)
many – more – most (sok – több – legtöbb –megszámlálható főnévnél)
much – more – most (sok – több – legtöbb –megszámlálhatatlan főnévnél)
little – less – least (kevés – kevesebb – legkevesebb)
far – farther – farthest, vagy:
far – further – furthest (messze – messzebb – legmesszebb)

A far kétféle fokozása között apró jelentésbeli különbség is van: further = további, pl. Give me further information – Adj több/további információt! Távolság kifejezésére a farther, farthest és a further, furthest is jó: China is farther / further than I expected – Kína messzebb van, mint gondoltam.
Az old fokozása a megszokott older, oldest. Családi kapcsolatok kifejezésekor kizárólag főnévvel együtt (jelzőként) használandó az elder, eldest: my elder sister; our eldest brother. Bővebben erről a témáról lásd: Oxford Dictionary – Elder, eldest or older, oldest?

 

Egyéb tudnivalók

A melléknevek lefele is fokozhatók. Ilyenkor nem a more, most, hanem a less, least szócskát használjuk:

interesting – more interesting – most interesting
(érdekes – érdekesebb – legérdekesebb)
interesting – less interesting – least interesting
(érdekes – kevésbé érdekes – legkevésbé érdekes)

A lefele fokozás a rövid mellékneveknél is a less, least szócskával történik:

big – bigger – biggest (nagy – nagyobb – legnagyobb)
big – less big – least big (nagy – kevésbé nagy – legkevésbé nagy)

A sokkal a much vagy a lot szócskával fejezhető ki:

sokkal nagyobb: much bigger / a lot bigger
sokkal érdekesebb: much more interesting / a lot more interesting

Furcsának tűnhet, hogy a színeket is lehet fokozni:

red – redder (piros – pirosabb)

Hiányos fokozású melléknevek, egyéb furcsaságok: egyes mellékneveknek nincs középfoka, csak alap- és felsőfoka. Rendhagyó módon felsőfokban a most a melléknév végére kerül és egybe írjuk vele:

upper (felső) – uppermost (legfelső)
lower (alsó) – lowest (lowermost, undermost) (legalsó)
outside (külső) – utmost (legkülső)
inner (belső) – innermost (legbelső)
rear (hátsó) – rearmost (leghátsó)
front (elülső) – foremost (legelülső)

A melléknévként használt égtájak fokozása is szokatlan:

northern (északi) – more northern (északibb) – northernmost (legészakibb / legészakabbi)
eastern (keleti) – more eastern (keletibb) – easternmost (legkeletibb / legkeletebbi)
western ( nyugati) –  more western (nyugatibb) – westernmost (legnyugatibb)
southertn (déli) – more southern (délibb / délebbi) – southernmost (legdélibb / legdélebbi)

Középfokban még a farther north, further (to the) north kifejezések is léteznek, de ezek jelentésben egy árnyalattal eltérnek a fentiektől.

 

 

Összehasonlítás az angol melléknévfokozás mondataiban

Alapfokú mellékneveknél az olyan … mint … angol megfelelője as … as …:

My house is as big as yours – Az én házam olyan nagy, mint a tied.

Tagadásnál a nem olyan … mint … angol megfelelője not so … as … vagy a not as … as … is lehet:

My house is not so big as yours. Vagy:
My house is not as big as yours. (Az én házam nem olyan nagy, mint a tied.)

Középfokú mellékneveknél a mint angol megfelelője than:

My house is bigger than yours. (Az én házam nagyobb, mint a tied.)

Tehát az angolban a mint-re több szó létezik (as, than). Valamint, az as jelenti azt is, hogy olyan, és azt is, hogy mint.

A következők közül mindegyik helyes:

He is cleverer than I.
He is cleverer than I am.

Elvileg nem helyes, hogy *He is cleverer than me, mert a than nem elöljárószó, ami után tárgyesetnek kéne állnia (ezt írják legalábbis egy angol nyelvvel foglalkozó fórumon: www.english-test.net).
A következők mind helyesek, tehát az igét megismételhetjük a hasonlító szerkezet végén (vagy segédigével utalhatunk rá), de el is maradhat, és névmás is elfogadható:

Your dog is cleverer than my dog.
Your dog is cleverer than my dog is.
Your dog is cleverer than mine.
Your dog is cleverer than mine is.

 

Határozószók fokozása

 

Melléknevekből a -ly képzővel határozószókat képezhetünk. (Bővebben lásd: Határozószó képzése melléknévből az angolban) Ezeket a hosszú melléknevekhez hasonlóan fokozzuk:

exactly – more exactly – most exactly
(pontosan – pontosabban – legpontosabban)

Azokat a határozószókat, melyek nem kapnak külön -ly ragot és a melléknévvel azonos alakúak, a melléknevek mintájára ragozzuk:

early – earlier – earliest (korán – korábban – legkorábban)
fast – faster -fastest (gyorsan – gyorsabban – leggyorsabban)

Rendhagyó fokozású határozószók:

in a friendly way – in a more friendly way – in the most friendly way
(barátságosan – barátságosabban – legbarátságosabban)

well – better – best (jól – jobban – a legjobban)

Gyakoroljunk!

Az angol melléknévfokozás témához teszt és fordítási feladat is tartozik.Angol melléknevek középfoka

A melléknevek középfokának képzését gyakorolhatjuk.

Alkoss mondatokat a következő szavak felhasználásával! Használd a melléknevek fokozott alakjait!

Például: elephant, mouse, tall → An elephant is taller than a mouse. Vagy: A mouse is less tall than an elephant. (Ügyeljünk arra, hogy a than szóban a betű van, nem e!)

1. winter, summer, warm
2. Hungary, Germany, big
3. my father, my grandfather, old
4. a house, a car, expensive
5. a city, a village, small
6. the English language, the Chinese language, difficult

Fordítsd a mondatokat angolra! Translate the sentences into English.

1. London nagyobb, mint Budapest.
2. Az alma drágább, mint a körte.
3. Az alma ugyanolyan drága, mint a körte.
4. Európa sokkal kisebb, mint Amerika.
5. Ázsia a legnagyobb földrész a világon.
6. Berlin sokkal messzebb van, mint Bécs.
7. Több kenyerem van, mint neked.
8. Az én könyvem érdekesebb, mint a te könyved.
9. Az angol filmek a legérdekesebbek.
10. Ez a rendőr udvariasabb, mint az a fodrász.
11. A fodrász ugyanolyan udvarias, mint a rendőr.
12. Shakespeare híresebb, mint a nagybátyám.
13. Ma korábban keltem, mint tegnap.
14. A szomszédom autója rosszabb, mint az én autóm.
15. A te autód a legrosszabb.
16. Ma jobban érzem magam, mint tegnap.

A feladatok megoldókulcsa itt található. Ne nézzük meg előre a megoldást, előbb oldjuk meg a feladatot!

Hasznos link az angol melléknévfokozás témához:

Englisch-Hilfen.de – Comparison of Adjectives in English

English Grammar Online – Comparison of Adjectives

Cambridge Dictionary – Comparison

English 4U

British Council – Comparative and Superlative Adjectives

Enjoy English – Szórakoztató formában kaphatunk bepillantást a melléknévfokozásba egy videóval

Felhasznált irodalom az angol melléknévfokozás témához:

Báti László – Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára. 1. rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Dr. Budai László, Radványi Tamás: Angol nyelvtan a középiskolák számára, 17. kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second edition, Cambridge University Press, 1996.

Németh Anikó: Angol nyelvtan felsőfok, Könyvmíves Kiadó, Budapest, 1999.

Kónya Sándor, Országh László: Rendszeres angol nyelvtan, Terra, Budapest, 1976.

Lázár A. Péter: Új angol nyelvtan, Helikon Kiadó, 1997.

Melléknévfokozás más nyelvekben:

Germán nyelvek: A melléknevek fokozása a hollandban. A melléknevek fokozása a németben.

Újlatin nyelvek: A melléknevek fokozása az olaszban. A melléknevek fokozása a franciában, Spanyol melléknévfokozás.

5 komment:

 1. november 15, 2020

  firtrhscf Válasz

  Ez jó

 2. április 30, 2021

  Urban Fruzsina Válasz

  a felsőfokoknál hiányzik a “the” határozott névelő, amit MINDIG ki kell tenni felsőfok előtt!

  • április 30, 2021

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Mondaton belül valóban mindig ki kell tenni, legalábbis nehéz elképzelni olyan mondatot, ahol ne kéne. Azonban itt nem mondaton belül szerepel. Bár nem említette pontosan, melyik résznél hiányzik az a the, feltételezem, nem mondaton belül van hiba. Mit szól egyébként a következő mondókához? Itt nincs the a best előtt.

   Good, better, best.
   Never, never rest
   ’til your good is better,
   and your better best.

   Mivel a magyarban is névelővel együtt áll a felsőfokú melléknév, a magyar anyanyelvű tanuló nem valószínű, hogy eltéveszti ezt az angolban, ha mondatba teszi a felsőfokú melléknevet. Ezért nem kell feltétlen kitenni ilyen felsorolásoknál, és a nyelvkönyvek jelentős része sem teszi ki. Lehet vitatkozni, hogy a “good, better, the best” vagy a “good, better, best” alakokat jobb-e megtanítani, de nem gondolom, hogy ennek túl nagy jelentősége lenne. Fontosabb mondaton belül gyakorolni a szavakat.

  • Van, amikor nem kell kitenni, például: my best friend.

  • június 5, 2021

   Sebestyén Virág Válasz

   igen ez vettem észre én is

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.