Az angol főnevek többes száma

Fontos! Többes számuk csak a megszámlálható főneveknek van! A megszámlálhatatlan főnevek (pl. bread, butter, water) nem tehetők többes számba! Az angol többes szám nem érvényes ezekre a főnevekre.

Az angol többes szám

Az angol többes szám úgy alakul a legtöbb főnévnél, hogy egy -s ragot kapnak a végükre:

table → tables (asztal → asztalok)
boy → boys (fiú → fiúk)
book → books (könyv → könyvek)
computer → computers (számítógép → számítógépek)

Ennek az -s ragnak a kiejtése kétféle lehet: „sz” vagy „z”. Ha egyes számban zöngétlen mássalhangzóra végződik kiejtésben a főnév, akkor a többes számot jelölő -s kiejtése „sz”. Ha zöngés mássalhangzóra vagy magánhangzóra végződik, akkor a kiejtése „z”. Bővebben Melyek a zöngés és zöngétlen mássalhangzók? Ezért a tables, boys, computers végén „z”-t ejtünk, a books végén „sz”-t. „Z”-t ejtünk még például a következő főnevek végén: dogs, bulbs, heads, pills, stations, windows, doors, trees. „Sz”-t ejtünk a következő főnevek végén: cats, tasks, groups.

A kiejtésben „s”, „sz”, „cs”, „dzs”-re végződő főnevek -es ragot kapnak többes számban. Ezt az -es végződést „iz”-nek ejtjük. Akkor kapja tehát a főnév ezt a végződést, ha egyébként képtelenség lenne kiejteni „i” nélkül az -s végződést:

bush → bushes (bokor → bokrok)
bus → buses (busz → buszok)
watch → watches (óra → órák)

Ha ezek a főnevek írásban néma e-re végződnek, többes számban nem kapnak még egy e-t:

house → houses (ház → házak)
orange → oranges (narancs → narancsok)
horse → horses (ló → lovak)

Egy sajátos szó: quiz quizzes (kvíz, vetélkedő → kvízek, vetélkedők)

Az -f vagy -fe végű főnevek többes számban az f-et v-re cserélik. Ehhez jön az -es végződés. Ha már e van a szó végén, itt sem lesz két e:

leaf → leaves (falevél → falevelek)
loaf → loaves (cipó → cipók)

shelf → shelves (polc → polcok)
thief → thieves (tolvaj → tolvajok)

wolf → wolves (farkas → farkasok)

wife → wives (feleség → feleségek)
life → lives (élet → életek)

knife → knives (kés → kések)

Egyes főneveknél megmaradhat az f is:

dwarf → dwarfs / dwarves (törpe → törpék)
scarf → scarfs / scarves (sál → sálak)

Van, amikor megmarad az f:

chief → chiefs (vezető → vezetők)
handkerchief → handkerchiefs
(zsebkendő → zsebkendők)

roof → roofs (tető → tetők)

Megjegyzés: Bizonyos szakirodalom szerint (Németh Anikó) a handkerchief többes száma handkerchieves is lehet, más szakirodalom csak az elsőt említi. Nincs tehát minden esetben egyértelmű szabály, hogy melyik alak a helyes.

Az -y végű főnevek többes számban -es végződést kapnak, és az y átvált i-re. De csak akkor, ha az y-t mássalhangzó előzi meg:

country → countries (ország → országok)
city → cities (nagyváros → nagyvárosok)

fly → flies (légy → legyek)

Ha magánhangzó van az y előtt, akkor csak -s végződés van, minden változás nélkül:

day → days (nap → napok)
boy → boys (fiú → fiúk)

Az -o végű főnevek egy része -es végződést kap:

cargo → cargoes (rakomány → rakományok)
buffalo → buffaloes
(bölény → bölények)
mango → mangoes
(mangó→ mangók)
potato → potatoes
(burgonya → burgonyák)

tomato → tomatoes (paradicsom → paradicsomok)
hero → heroes (hős → hősök)
torpedo → torpedoes (torpedó → torpedók)

Az -o végű főnevek másik része (főleg olasz eredetűek) csak -s végződést kap:

zero zeros
piano → pianos (zongora → zongorák)
radio → radios (rádió → rádiók)
photo → photos (fénykép → fényképek)
kilo → kilos (kiló → kilók)

volcano → volcanos / volcanoes (vulkán → vulkánok)

Összetett főnevek többes száma

Összetételben az alapszó kerül többes számba:

playground → playgrounds (játszótér játszóterek)
coal mine coal mines (szénbánya szénbányák)
fruit tree fruit trees (gyümölcsfa gyümölcsfák)

mother-in-law mothers-in-law (anyós → anyósok)
father-in-law fathers-in-law (após → apósok)
son-in-law sons-in-law (vej → vejek)
sister-in-law sisters-in-law (sógornő → sógornők)

passer-by passers-by (járókelő járókelők)

Ha az összetételben nincs főnév, akkor az utolsó szó kerül többes számba:

forget-me-not forget-me-nots (nefelejcs nefelejcsek)
grown-up grown-ups (felnőtt felnőttek)

Néhány összetett szónál mindkét tag többes számba kerül. Mégpedig akkor, ha a szó tartalmazza a man vagy woman szót, vagy and-del kötjük össze az összetétel két tagját:

man-servant men-servants (házi szolga házi szolgák)
woman director → women directors (női igazgató → női igazgatók)*
man-doctor → men-doctors (férfi orvos → férfi orvosok)*

pro and con → pros and cons (pro és kontra → pro(k) és kontrák)

* Az igazgatónő ugyanúgy director, mint az igazgató. A man és woman szót csak akkor tesszük ki ezeknél a főneveknél, ha hangsúlyozni akarjuk, hogy férfiról vagy nőről van-e szó.

A -man vagy -woman végű, összetett főnevek többes száma -men vagy -women végű:

Englishman Englishmen (angol férfi → angol férfiak)
Frenchman Frenchmen (francia férfi → francia férfiak)
Englishwoman Englishwomen (angol nő → angol nők)
policeman policemen (rendőr → rendőrök)
gentleman gentlemen (úriember/úr → úriemberek/urak)

Rendhagyó többes szám

Az angol többes szám néha rendhagyó. A gyakoribb ilyen főnevek:

foot → feet (láb → lábak)
tooth → teeth (fog → fogak)
goose → geese (liba → libák)

man → men (férfi → férfiak)
woman → women (nő → nők)
child → children (gyerek → gyerekek)

ox → oxen (ökör → ökrök)
brother → brethren (hittestvér → hittestvérek)
A családi kapcsolatot jelölő brother szó viszont szabályos: brothers

louse → lice (tetü → tetük/tetvek)
mouse → mice (egér → egerek)
Számítógéphez való egér többes száma lehet mouses és mice egyaránt.

Az -s, -ese és -sh végű népnevek (embercsoportok) többes számban nem változnak:

Swiss → (the) Swiss (svájci → (a) svájciak)
Chinese → (the) Chinese (kínai → (a) kínaiak)

Egyéb furcsaság többes számban:

person → people (személy → emberek)
penny → pence (penni)

Egyes -s végű főnevek többes száma megegyezik az egyes számmal:

means (eszköz, eszközök)
series (sorozat, sorozatok)
species (fajta, fajták)

A következő állatnevek többes számban nem változnak:

EGYES HALFÉLÉK EGYÉB ÁLLATOK
fish (hal, halak)
salmon (lazac, lazacok)
trout (pisztráng, pisztrángok)
sheep (birka, juh, birkák, juhok)
deer (szarvas, szarvasok)
swine (sertés, sertések)
cattle (marha, marhák)

There are about fifty deer in this forest – Körülbelül 50 szarvas van ebben az erdőben.
There are five fish in this pond – Öt hal van ebben a tóban.

Ritkább, rendhagyó többes számú főnevek

(Leginkább csak felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek és maximalistáknak)

Egyes főnevek a végüket lecserélik -a végződésre. Nagyrészt latin eredetű -um (kisebb részt görög eredetű -on) végű főnevek tartoznak ide:

phenomenon → phenomena (jelenség → jelenségek)
bacterium → bacteria (baktérium → baktériumok)
datum data (adat → adatok)

de: museum → museums; neutron → neutrons

Az -us végződés sokszor -i-re változik (a latin eredet miatt):

bacillus bacilli
cactus
cacti / cactuses
focus
foci / focuses (fókusz → fókuszok)
stimulus  stimuli (inger → ingerek)

magus 
magi (mágus → mágusok)

Az -i többes szám kiejtése mindig „áj”! A foci c-jét már nem az eredeti „k”-nak, hanem „sz”-nek ejtjük többes számban, a magi g-jét pedig „dzs”-nek.

Az -is végződés -es végződésre változik:

analysis → analyses (analízis → analízisek)
axis → axes (tengely → tengelyek)
basis → bases (alap → alapok)
crisis → crises (válság → válságok)
diagnosis → diagnoses (diagnózis → diagnózisok)
ellipsis → ellipses (ellipszis → ellipszisek)
hypothesis → hypotheses (feltételezés → feltételezések)
oasis → oases (oázis → oázisok)
thesis → theses (szakdolgozat → szakdolgozatok)

Az -ix végződésből -ices lehet:

appendix → appendices (függelék → függelékek)

Az -eau végű főnevek -x végződést is kaphatnak (francia eredet miatt) (-s végződés is elfogadható):

plateau → plateaux (fennsík → fennsíkok)
tableau → tableaux (tabló → tablók)

Egyes -a végű főnevek többes számban még egy e-t kapnak a végükre (latin eredet):

alga  algae
larva 
larvae
antenna
antennae / antennas
vertebra → vertebrae / vertebras (csigolya → csigolyák)

De: area → areas; dilemma → dilemmas; diploma → diplomas; drama → dramas – Ezek (az area kivételével) nem latin, hanem görög eredetűek, ezért nem kapnak latinos többes számot.

-O végű olasz jövevényszavak többes számban olaszos -i végződést kapnak:

concerto grosso concerti grossi (Az e előtti c „cs”-nek ejtendő!)
maestro maestri (karmester → karmesterek) (ejtsd: „májsztró”, „májsztri”)
solo soli (szóló → szólók (zenében))

De: cappuccino → cappuccinos, expresso → expressos

Megjegyzés: A dict.cc szótár a maestro és a solo többes számaként a maestros és a solos szavakat is szerepelteti, a szakirodalom (Németh Anikó) csak az olaszos többes számot írja. A használat ingadozik. A nagyszótár nem tünteti fel a concerto olaszos többes számát.

Idegen eredetű főnevek többes száma az angolban, lásd még:

Grammarly.com – The Skinny on Latin Plurals
Dailywritingtips.com – Latin Plural Endings
Oxforddictionaries.com – Plurals of English nouns taken from Latin or Greek
.

angol többes szám

Az angol többes szám

 

Gyakoroljunk!

Feladat az angol többes szám gyakorlásához:

Keresd meg a párját! – Hogy van többes számban?

Hogy van többes számban?

father, mother, child
table, watch, book
wall, shelf, cupboard
country, city, town
husband, wife, family
hand, foot, tooth
dog, horse, mouse, house

Melyik a kakukktojás? Az egyik szóban máshogy kell ejteni az angol többes szám jelét, mint a többiben!

1. apples, pears, oranges
2. books, pens, pencils
3. pets, oaks, friends
4. wolves, knives, buses

Hogy van angolul?

sógornők, apósok, nagybácsik
zongorák, paradicsomok, burgonyák
hétfők, napok, legyek, pillangók
kanalak, villák, kések
angolok, franciák, urak
ökrök, tetvek, bölények
fodrászok, mérnökök, rendőrök, női igazgatók

A feladatok megoldása: Többes szám megoldókulcsa.

– – –

Linkek:

English-zone.com – Irregular plurals list

Grammarist.com – Irregular plural nouns

Angol Wikipédia – English plurals

Felhasznált irodalom:

Budai László, Radványi Tamás: Angol nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Kónya Sándor, Országh László: Rendszeres angol nyelvtan, Terra Kiadó, Budapest, 1976.

Németh Anikó: Angol nyelvtan felsőfok, Könyvmíves Kiadó, Budapest, 1999.

Országh László, Magay Tamás: Angol-magyar nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.

A főnév többes száma néhány más nyelvben:

Német többes szám, holland többes szám,

Olasz többes szám, francia többes szám, spanyol többes szám, portugál többes szám, latin többes szám;

Horvát többes szám;

Finn többes szám, török többes szám. lovári többes szám.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.