Spanyol személyes névmások

Spanyol személyes névmások
(pronombres personales)

Ahogy a magyarban is, a spanyol személyes névmások is rendelkeznek egyes és többes számmal, ezen belül három-három személlyel. A magyartól eltérően sok névmásnak van hímnemű és nőnemű alakja külön. Itt bemutatjuk a spanyol személyes névmások alanyesetét, tárgyesetét, részes esetét és az elöljárószókkal használt alakokat. Az alanyesetű és az elöljárós esetű névmásokat hangsúlyos, a tárgy- és részes esetű névmásokat hangsúlytalan névmásoknak tekintik. A hangsúlytalan névmások csak igével állhatnak, simulószók, bővebben lásd lent.

A spanyol személyes névmások alanyesete:

yo – én
– te
él / ella – ő

nosotros / nosotras – mi
vosotros / vosotras – ti
ellos / ellas – ők

A yo és a kivételével mindegyik személyben van külön hímnemű és nőnemű alak. Nőnemű alakokat akkor használunk, ha kizárólag nők ill. nőnemű élőlények vannak az adott csoportban. Ha a csoport férfiakból áll, hímnemű alakot használunk. Akkor is a hímnemű alakot használjuk, ha a csoportban vegyesen vannak férfiak és nők, akkor is, ha például 99 nő és egy férfi van a csoportban.
Ezek a személyes névmások személyekre, élőlényekre is, és tárgyakra, fogalmakra is utalhatnak.

A és az él ékezetet kapnak. Ez nem a magánhangzók hosszúságát jelöli! Ékezet nélkül mást jelentenek ezek a szavak: tu = a te …-d (birtokos névelő: tu libro = a te könyved), el = a, az (határozott névelő: el libro = a könyv). Kiejtésben nincs különbség a és tu, ill. az él és el között.
A nosotros, nosotras, vosotros, vosotras alakokban az otros, otras (mások, a többiek) névmás bújik meg. Eredetileg azt jelentették, hogy „mi mások”, „ti mások”.

Magázáshoz az usted (ön, maga) és ustedes (önök, maguk) alakokat használjuk. Ezek használata a magyaréhoz hasonló, az ige harmadik személyben áll mellettük. (Például: Él viene – Ő jön; Usted viene – Ön jön; Ellos vienen – ők jönnek; Ustedes vienen – Önök jönnek.)

Ezeket a névmásokat használhatjuk a mondat alanyként, ige mellett. De itt el is maradhatnak, hiszen az ige ragja már utal az alany személyére. Csak akkor kell kitenni alanyként a személyes névmásokat, ha hangsúlyosak, akárcsak a magyarban! Például:

Escribo – Írok.
Escribes – Írsz.

Yo escribo – Én írok.
Tú escribes – Te írsz.

Ha fokozott hangsúly van a névmásokon, azaz szembenállást fejeznek ki, akkor a ragozott ige után állnak:

Escribo yo y no tú – Én írok, és nem te.
Ahora pago yo – Most én fizetek (és nem valaki más).

Akkor is ki kell tenni a személyes névmást, ha valami miatt mégsem egyértelmű, ki is az alany. Például, imperfecto alakban az E/1 és E/3 ragja megegyezik:

Mientras yo leía, él dormía – Miközben olvastam, aludt.

Létezik E/3-ban ello névmás is, mely semleges nemű. Ezzel absztrakt fogalmakra utalhatunk vissza általában, sokszor nem is konkrét főnevekre. Hasonló az angol it, a német es névmásra:

Él/Ella quiere decir algo – Ő mondani akar valamit.
Ello quiere decir que … – Ez azt akarja jelenteni, hogy …

A spanyol személyes névmások tárgyesete:

me – engem
te – téged
lo (le) / la – őt, azt

nos – minket
os – titeket
los (les) / las – őket, azokat

Tárgyesetben csak a harmadik személyű (lo, la, los, las) névmásoknak van külön hímnemű és nőnemű alakja. A lo, la, los, las alakja megegyezik a határozott névelőével, könnyű összekeverni! Felismerésében segíthet, hogy a névelő után mindig valamilyen névszó, pl. főnév áll. (La mesa – az asztal, los niños – a gyerekek, las mesas – az asztalok. Itt egyértelmű, hogy a la, los, las jelentése nem őt, azt, őket, azokat, hanem a, az.)

A le és les alakot leginkább csak Spanyolországban használják a lo és los helyett, és csak személyekre vonatkozóan. Madridban így mondják: Le veo – Látom őt; Lo veo – Látom azt.

A tárgyesetű névmás helye a mondatban: 1. a ragozott ige előtt:

A személyes névmás tárgyesetű alakja a ragozott ige elé kerül. Erre figyelni kell, mert például az angolban és a németben ez nem így van:

Te veo – Látlak (téged).
Lo leemos – Olvassuk (azt).
Te amo – Szeretlek (téged).

Ahogy ezekből a példákból látszik, magyarul nem kell ezeket a névmásokat feltétlen kitenni, ezért vannak zárójelben. Hiszen a magyarban az ige ragja utal a mondat tárgyára is (tárgyas igeragozás). Nem ugyanaz: Látok / Látlak / Látom.
Látlak – ebben benne van, hogy téged.
Látom – ebben benne van, hogy őt.
A spanyol ragozott ige önmagában nem utal a mondat tárgyára, ezért azt mindig ki kell tenni, amikor a magyarban nincs is kitéve! Kezdőknek erre különösen figyelniük kell. (Tehát: veo = látok; te veo = látlak; lo veo = látom.)

A tárgyesetű névmás helye a mondatban: 2. infinitivo és gerundio végén:

Ha az állítmány része főnévi igenév (infinitivo, pl. buscar – keresni) vagy határozói igenév (gerundio, pl. buscando – kereve), akkor azok végére is kerülhet a tárgyesetű névmás. Például buscar + lo = buscarlo (keresni azt); buscando + la = buscándola (keresve azt). (A hangsúly helye nem változik meg a névmástól! Így viszont a határozói igenévnél hangsúly nem az utolsó előtti szótagon lesz már, ezért ékezettel jelölni kell a hangsúlyos magánhangzót!) Állhatnak azonban a ragozott ige előtt is, ha van ragozott ige a mondatban.
Főleg módbeli segédigék (deber, poder, querer) mellett jellemző ez, amikoris a ragozott igén kívül főnévi igenév is van a mondatban:

Puedo hacerlo – Meg tudom csinálni (azt).
vagy: Lo puedo hacer – Meg tudom csinálni (azt).

Debéis buscarme – Meg kell keresnetek engem.
vagy: Me debéis buscar – Meg kell keresnetek engem.

Quiero visitarte – Meg akarlak látogatni.
vagy: Te quiero visitar – Meg akarlak látogatni.

Voy a hacerlo – Meg fogom csinálni / Megyek megcsinálni.
vagy: Lo voy a hacer – Meg fogom csinálni / Megyek megcsinálni.

Határozói igenévvel többek között az estar + gerundio szerkezetben van dolgunk ilyennel:

Estoy comiéndolo – Éppen most eszem (azt).
Lo estoy comiendo – Éppen most eszem (azt).

Estamos escribiéndola – Éppen most írjuk (azt).
La estamos escribiendo – Éppen most írjuk (azt).

A tárgyesetű névmás helye a mondatban: 3. felszólító módban:

Felszólító módban is az ige végére kerülnek a tárgyesetű névmások, azzal egybeírva. Ez a felszólító mód összes személyére érvényes, kivéve, ha tiltást fejezünk ki (no tagadószó van a mondatban):

¡Escribe! → ¡Escríbelo! – Írd meg!
¡Escriba! → ¡Escríbalo! – Írja meg (Ön)!
¡Escribamos! → ¡Escribámoslo! – Írjuk meg!
¡Escribid! → ¡Escribidlo! – Írjátok meg!
¡Escriban! → ¡Escríbanlo! – Írják meg (Önök)!

T/1-ben az -s végződés eltűnik a nos névmás előtt (pl. lavémonos), T/2-ben pedig a -d végződés tűnik el az os névmás előtt (lavaos), vagy r-re vált (lavaros). Erről a visszaható névmásoknál lesz szó bővebben.
A hangsúly helyét ezek a névmások nem változtatják meg. Ezért ügyelni kell arra, hogy ha nem a hangsúlyjelölés alapszabályai érvényesülnek, ékezettel jelölni kell a hangsúlyt!

Tiltásnál mindig a ragozott ige elé kerül a tárgyesetű névmás, a no után:

¡No lo escribas! – Ne írd meg!
¡No lo escriba! – Ne írja meg (Ön)!
¡No lo escribamos! – Ne írjuk meg!
¡No lo escribáis! – Ne írjátok meg!
¡No lo escriban! – Ne írják meg (Önök)!

spanyol személyes névmások

Madrid, ahol a lo helyett sokszor a le névmást használják. A képen a királyi palota (Palacio Real) látható.

A spanyol személyes névmások részes esete:

me – nekem
te – neked
le – neki

nos – nekünk
os – nektek
les – nekik

Ezeknél a névmásoknál nincsenek külön hímnemű és nőnemű alakok, nagy örömünkre. Nem csak a részeshatározót (nekem, neked, stb.) fejezhetik ki, hanem azt is, hogy tőlem, tőled, tőle, tőlünk, tőletek, tőlük.

A részes esetű névmások használata hasonló a tárgyesetű névmásokéhoz: a ragozott ige elé kerülnek, illetve a főnévi és határozói igenév végére, azzal egybeírva:

Puedo daros el libro – Odaadhatom nektek a könyvet.
Os puedo dar el libro – Odaadhatom nektek a könyvet.

Estoy escribiéndoles – Éppen írok nekik.
Les estoy escribiendo – Éppen írok nekik.

A felszólító módú igealaknak is a végére kerülnek, azzal egybeírva. Tiltásnál az igealak elé:

¡Dime la verdad! – Mondd meg nekem az igazságot!
¡No me digas la verdad! – Ne mondd meg nekem az igazságot!

¡Dígame la verdad! – Mondja meg nekem az igazságot!
¡No me diga la verdad! – Ne mondja meg nekem az igazságot!

¡Comprémosle un libro! – Vegyünk neki/tőle egy könyvet!
¡No le compremos un libro! – Ne vegyünk neki/tőle könyvet!

Ha igealak végére kerül a névmás, az nagyon sokszor azzal jár, hogy ékezni kell a hangsúlyos magánhangzót. Bár a hangsúly helye változatlan marad, megváltozik a szótagszám, ezért a hangsúlyjelölés szabályai alapján a hangsúlyos szótag jelölése szükségessé válhat!

Előfordul, hogy egy részes- és egy tárgyesetű névmás is van a mondatban (Pl. ‘azt odaadom neked’). Ezzel a jelenséggel külön bejegyzésben foglalkozunk majd.

Személyes névmások elöljárószó után:


ti
él / ella

nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas

Ha elöljárószó kerül a személyes névmás elé, akkor a fenti alakokat kell használni. Csak az első két alak tér el a személyes névmás alanyesetétől. Figyeljünk arra, hogy a i-jén ékezet van, a ti i-jén nincs ékezet! Ékezet nélkül a mi jelentése: az én …-m (pl. mi libro – az én könyvem), ezért van szükség ékezettel megkülönböztetni tőle ezt az alakot. A és a mi kiejtése között nincs különbség, az í nem jelöl hosszú magánhangzót, csak a két szóalak írásbeli megkülönböztetésére való.

sobre (-ról, -ről) + yo (én) = sobre mí (rólam)

Hablan de mí – Rólam beszélnek.
Confio en ti – Bízom benned.
Se ha enamorado de ella – Beleszeretett.
Voy a vosotros – Hozzátok megyek.
Vengo de ellos – Tőlük jövök.

Az él és ella nem csak személyekre utalhat:

Entré en la sala pero no había nadie en ella – Beléptem a terembe, de nem volt ott (abban) senki. (Az „abban” a la sala mondatrészre utal vissza, amely nőnemű, ezért az ella névmást kell használni.)

Semleges nemű főnevekre (melyek melléknévi eredetűek és elvont fogalmakat jelölnek), valamint egész mondatra visszautalásnál az ello semleges nemű névmást használjuk:

¿Lo bueno? Hablamos mucho de ello – A jó? Sokat beszélünk arról.

A con elöljárószóval a és a ti sajátosan összeolvad:

conmigo – velem
contigo – veled

Hasonló az „önmagával” alakja is: consigo.

¡Ven conmigo! – Gyere velem!
Cuento contigo – Számítok rád.
Está contento consigo – Elégedett magával.

A többi névmással a con is ugyanúgy viselkedik, mint bármely más elöljárószó:

Se casó con ella – Megházasodott vele.

Ajánlott link:

El Mexicano: A spanyol személyes névmások esetei és használatuk

Felhasznált irodalom:

Kertész Judit: Rendszeres spanyol nyelvtan, AULA Kiadó, 2001.

Köszönjük El Mexicanónak a kiegészítéseit, pontosításait!

A személyes névmások néhány más nyelvben:

Olasz személyes névmások, francia személyes névmások, latin személyes névmások;

Angol személyes névmások, német személyes névmások; holland személyes névmások.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.