Angol személyes névmások

Angol személyes névmások

Az angol személyes névmások többféle alakkal rendelkeznek. Külön van alanyesetük, tárgyesetük (amely a részes esettel megegyezik). A birtokos névmásoknak pedig van önállóan álló és főnév előtt álló alakja. Létezik továbbá nyomatékosító névmás is.

A személyes névmás alanyesete (subject/subjective pronouns):

I – én
you – te (ön)
he – ő (hímnem)
she – ő (nőnem)
it – ő, az (semleges nem)

we – mi
you – ti (önök)
they – ők, azok

Az I (én) mindig nagybetűvel írandó, a többi csak mondat elején.
Mint látható, E/3-ban megkülönböztetünk az angolban három nemet. Ezzel nincs különösebb gond, mert megfelel a természetes nemnek: a hímnemű élőlényekre a he, a nőnemű élőlényekre a she, az élettelen tárgyakra, fogalmakra és minden egyébre az it névmás utal. Élőlényre is utalhatunk it névmással, ha nem ismerjük a nemét. Használható még a she névmás országok, hajók neve helyett, de ez régies, ma már alig használják (pl. Hungary is famous for her wines – “Magyarország híres a borairól”, de ma már inkább: Hungary is famous for its wines).

A you jelenti azt is, hogy “te”, és azt is, hogy “ti”. Ez általában nem okoz félreértést. Ha mégis azt akarjuk kifejezni, hogy több személyre gondolunk (tehát T/2-re), akkor a you all (ti mindannyian), vagy két személy esetén a you both, both of you (ti ketten, ti mindketten) használandó.
Önözés, magázás nincs az angolban. A you használható egységesen a magyar te, ti, ön, maga, önök, maguk helyett.
A they személyekre, tárgyakra is vonatkozhat, pl.:

I have two tables. They are in the garden – Van két asztalom. A kertben vannak.

A személyes névmás alanyesetét többek között a különböző igeidőkben a ragozott ige előtt használjuk. Ilyenkor magyarra általában nem is fordítjuk le, pl.:

I enter = belépek (én)
He was watching TV when we entered – Éppen tévét nézett (ő), amikor (mi) beléptünk.

Ezek a névmások önmagukban ritkán fordulnak elő, szemben a magyarral. Amikor a magyarban önmagában áll egy ilyen névmás, akkor az angol általában valami más kifejezésmódot használ, pl. Ki lép be? – Én. Who enters? – It’s me / I do.)
Ha hangsúlyos a névmás, a magyarban erősebben, hangsúlyosan ejtjük. Az angolban ilyenkor az it’s … who kiemelő szerkezetet használjuk, pl. Én lépek be, és nem ő – It’s me who enter, not he.

Valójában tehát az angol személyes névmás alanyesete nagyon ritkán feleltethető meg a magyar személyes névmás alanyesetének, mégis így tanuljuk. Az angolban az ige maga csak nagyon ritkán utal az alany személyére, így a személyes névmás fejezi ezt ki. Az angol alanyesetű személyes névmás a magyar igeragoknak felel meg a legtöbb esetben, pl.:

I eat – eszem
you eat – eszel.

Fontos, hogy az angol mondatban az alanyt mindig ki kell tenni, akkor is, ha a magyarban elmarad. Pl. Beléptem a szobába. Üres volt. – I entered the room. It was empty. A magyar “üres volt” mondatban nincs kitéve alany (sem az, hogy “szoba”, sem más szó, pl. “az”, ami a szobára visszautal, ez a magyarban elmaradhat), de az angolban ilyenkor is ki kell tenni.

A személyes névmás tárgyesete (object pronouns):

me – engem
you – téged
him – őt (hímnem)
her – őt (nőnem)
it – őt, azt (semleges nem)

us – minket
you – titeket
them – őket, azokat

Többek között olyan igék mellett fordulnak elő ezek a névmási alakok, melyek tárgyesetet vonzanak, pl. read – olvas valamit, see – lát valakit/valamit, like – kedvel valakit/valamit, love – szeret valakit, know – ismer valakit, meet – találkozik “valakit” (magyarul: találkozik valakivel):

I am reading the book. I am reading it – Olvasom a könyvet. Olvasom (azt).
I meet you – Találkozom veled.

A magyarban nagyon sokszor nem tesszük ki ezeket a névmásokat (engem, téged…), helyette az ige ragjával utalunk a mondat tárgyára (ezt nevezik a magyarban tárgyas igeragozásnak, ami az angolban nincs, helyette a névmásokat kell mindig kitenni):

I know you – Ismerlek (téged).
I love you – Szeretlek (téged).

Ezért, ha a névmást elhagyjuk az angolban, az a mondat értelmét megváltoztathatja:

I can see – Látok.
I can see it – Látom.
I can see you – Látlak.

I am writing – Írok.
I am writing it – Írom.

Ha a mondat tárgyát hangsúlyozni akarjuk, az it is … who/which/that szerkezetet használhatjuk:

It is him who I like – Őt szeretem.

Elöljárószók után a személyes névmások tárgyesetbe kerülnek, alanyeset nem használható! Pl. with + I = with me (velem); without him = nélküle; about us = rólunk.

A személyes névmás részes esete:

Magyarul nekem, neked, neki, nekünk, nektek, nekik (pl. Írok neked; Adok neked valamit). Alakilag az angolban megegyeznek a személyes névmás tárgyesetével, így pl. a me jelentheti azt is, hogy “engem”, és azt is, hogy “nekem”:

Give me an apple – Adj nekem egy almát!
Show us the room – Mutasd meg nekünk a szobát!

A személyes névmás részes esete előtt egyes esetekben to áll. Mégpedig akkor, ha a mondat tárgya után áll. Így pl. a magyar “nekem”-nek megfelelhet az angol me és to me is:

Give the apple to me.

Az angol tárgyesetű és részes esetű névmások sorrendjéről és egyéb problémáiról itt lehet bővebben olvasni.

A jelzői birtokos névmások (possessive adjectives):

my (az én …-m)
your (a te …-d)
his (az ő …-ja/-je, hímnem)
her (az ő …-ja/-je, nőnem)
its (a …-ja/-je, semleges nem)

our (a mi … -nk)
your (a ti … -tok/-tek/-tök)
their (az ő …-juk/-jük)

Azért nevezik jelzői birtokos névmásnak, mert a jelzőhöz hasonlóan az előtt a szó előtt áll, amire vonatkozik:

my house – a házam, az én házam
our teacher – a tanárunk

A his, her, its természetesen a birtokos nemére utal, attól függetlenül, hogy a birtok milyen nemű:

his teacher – az ő tanára (egy férfinek a tanára, attól függetlenül, hogy a tanár férfi vagy nő-e)
her father – az ő apja (egy nő apjáról van szó, a névmás her marad, annak ellenére, hogy a father hímnemű)

its moons – a holdjai (egy bolygóé, a bolygó semleges nemű)

Ezek a névmások nem felelnek meg a magyar birtokos névmásoknak (enyém, tied, stb.), hiszen pl. “az én házam” kifejezésben nincs benne, hogy “enyém”. A magyar birtokos személyragoknak felelnek meg (házam, házad, háza, stb.). Az “enyém”, “tied”, stb. kifejezésére az angolban az önálló birtokos névmásokat használják.

Az önálló birtokos névmások (possessive pronouns):

mine – az enyém, az enyémek
yours – a tiéd, a tieid
his – az övé, az övéi (hímnem)
hers – az övé, az övéi (nőnem)
its – az övé, az övéi (semleges nem)

ours – a miénk, a mieink
yours – a tiétek, a tieitek
theirs – az övék, az övéik

Azért nevezik önálló birtokos névmásoknak, mert önállóan fordulnak elő, tehát nem főnév előtt. Leginkább az állítmány névszói része szokott lenni, és valódi névmásként magát a főnevet is helyettesíti, akárcsak a magyarban:

Whose pen is it?
It is mine.

Kié ez a toll?
Az enyém.

Többes számban alakja ugyanaz, mint egyes számban:

My books are more interesting than yours – Az én könyveim érdekesebbek, mint a tieid.

A nyomatékosító / visszaható névmás (reflexive pronouns):

myself – magam, magamat, magamnak
yourself – magad, magadat, magadnak
himself – maga, magát, magának (hímnem)
herself – maga, magát, magának (nőnem)
itself – maga, magát, magának (semleges nem)

ourselves – magunk, magunkat, magunknak
yourselves – magatok, magatokat, magatoknak
themselves – maguk, magukat, maguknak

Figyelem! Ez az egyetlen személyes névmás, melynek E/2 és T/2 alakja különbözik (yourself és yourselves)!

Főleg nyomatékosításra használjuk. Ha az alanyra vonatkozik, állhat a mondat végén, vagy az alany után is:

I can do it myself – Én magam is meg tudom csinálni.

A személyes névmás tárgy- és részes esete helyett kell használni, ha az adott névmás személye megegyezik az alanyéval:

I give myself a little time – Adok magamnak egy kis időt.
We can see ourselves – Látjuk magunkat.

Sok más nyelvvel ellentétben visszaható ige nincs az angolban. Így pl. a “mosni” és “mosakodni” egyaránt wash:

I wash the car – Mosom az autót.
I wash – Mosok. / Mosakszom.

Megjegyzés: Ha nem ismert a személy neme, akire utalunk, a “he/she”, “his/her”, stb. helyett inkább a T/3 alakú névmást (they, their, stb.) kell használni:

This person has not shared their details with you.
Ez a személy még nem osztotta meg veled az információit. (A Skype üzenete)

Somebody can see you but you can’t see them.
Valaki lát téged, de te nem látod őt.

Érdekesség: Régen az angolban is volt tegezés és magázás. Tegezéshez a thou (te) névmást használták, ami ma már csak régi szövegekben fordul elő.

Link:

My English Pages – Personal Pronouns

Angol Wikipédia: English Personal Pronouns

Két komment:

  1. március 11, 2022

    Farkas Roland Válasz

    Érdekes szémély névmások főleg hogy felvoltam mentve angolból 25 éves koromig nem tanultam és most hogy van tanárom és ebben segítt kezdem megértem,és elég butták voltak a tanárok hogy nem foglalkoztak velem. :/

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.