Angol személyes névmások

Angol személyes névmások

A személyes névmás alanyesete (subject/subjective pronouns):

I – én
you – te (ön)
he – ő (hímnem)
she – ő (nőnem)
it – ő, az (semleges nem)

we – mi
you – ti (önök)
they – ők, azok

Az I (én) mindig nagybetűvel írandó, a többi csak mondat elején.
Mint látható, E/3-ban megkülönböztetünk az angolban három nemet. Ezzel nincs különösebb gond, mert megfelel a természetes nemnek: a hímnemű élőlényekre a he, a nőnemű élőlényekre a she, az élettelen tárgyakra, fogalmakra és minden egyébre az it névmás utal. Élőlényre is utalhatunk it névmással, ha nem ismerjük a nemét. Használható még a she névmás országok, hajók neve helyett, de ez régies, ma már alig használják (pl. Hungary is famous for her wines – “Magyarország híres a borairól”, de ma már inkább: Hungary is famous for its wines).

A you jelenti azt is, hogy “te”, és azt is, hogy “ti”. Ez általában nem okoz félreértést. Ha mégis azt akarjuk kifejezni, hogy több személyre gondolunk (tehát T/2-re), akkor a you all (ti mindannyian), vagy két személy esetén a you both, both of you (ti ketten, ti mindketten) használandó.
Önözés, magázás nincs az angolban. A you használható egységesen a magyar te, ti, ön, maga, önök, maguk helyett.
A they személyekre, tárgyakra is vonatkozhat, pl.:

I have two tables. They are in the garden – Van két asztalom. A kertben vannak.

A személyes névmás alanyesetét többek között a különböző igeidőkben a ragozott ige előtt használjuk. Ilyenkor magyarra általában nem is fordítjuk le, pl.:

I enter = belépek (én)
He was watching TV when we entered – Éppen tévét nézett (ő), amikor (mi) beléptünk.

Ezek a névmások önmagukban ritkán fordulnak elő, szemben a magyarral. Amikor a magyarban önmagában áll egy ilyen névmás, akkor az angol általában valami más kifejezésmódot használ, pl. Ki lép be? – Én. Who enters? – It’s me / I do.)
Ha hangsúlyos a névmás, a magyarban erősebben, hangsúlyosan ejtjük. Az angolban ilyenkor az it’s … who kiemelő szerkezetet használjuk, pl. Én lépek be, és nem ő – It’s me who enter, not he.

Valójában tehát az angol személyes névmás alanyesete nagyon ritkán feleltethető meg a magyar személyes névmás alanyesetének, mégis így tanuljuk. Az angolban az ige maga csak nagyon ritkán utal az alany személyére, így a személyes névmás fejezi ezt ki. Az angol alanyesetű személyes névmás a magyar igeragoknak felel meg a legtöbb esetben, pl.:

I eat – eszem
you eat – eszel.

Fontos, hogy az angol mondatban az alanyt mindig ki kell tenni, akkor is, ha a magyarban elmarad. Pl. Beléptem a szobába. Üres volt. – I entered the room. It was empty. A magyar “üres volt” mondatban nincs kitéve alany (sem az, hogy “szoba”, sem más szó, pl. “az”, ami a szobára visszautal, ez a magyarban elmaradhat), de az angolban ilyenkor is ki kell tenni.

A személyes névmás tárgyesete (object pronouns):

me – engem
you – téged
him – őt (hímnem)
her – őt (nőnem)
it – őt, azt (semleges nem)

us – minket
you – titeket
them – őket, azokat

Többek között olyan igék mellett fordulnak elő ezek a névmási alakok, melyek tárgyesetet vonzanak, pl. read – olvas valamit, see – lát valakit/valamit, like – kedvel valakit/valamit, love – szeret valakit, know – ismer valakit, meet – találkozik “valakit” (magyarul: találkozik valakivel):

I am reading the book. I am reading it – Olvasom a könyvet. Olvasom (azt).
I meet you – Találkozom veled.

A magyarban nagyon sokszor nem tesszük ki ezeket a névmásokat (engem, téged…), helyette az ige ragjával utalunk a mondat tárgyára (ezt nevezik a magyarban tárgyas igeragozásnak, ami az angolban nincs, helyette a névmásokat kell mindig kitenni):

I know you – Ismerlek (téged).
I love you – Szeretlek (téged).

Ezért, ha a névmást elhagyjuk az angolban, az a mondat értelmét megváltoztathatja:

I can see – Látok.
I can see it – Látom.
I can see you – Látlak.

I am writing – Írok.
I am writing it – Írom.

Ha a mondat tárgyát hangsúlyozni akarjuk, az it is … who/which/that szerkezetet használhatjuk:

It is him who I like – Őt szeretem.

Elöljárószók után a személyes névmások tárgyesetbe kerülnek, alanyeset nem használható! Pl. with + I = with me (velem); without him = nélküle; about us = rólunk.

A személyes névmás részes esete:

Magyarul nekem, neked, neki, nekünk, nektek, nekik (pl. Írok neked; Adok neked valamit). Alakilag az angolban megegyeznek a személyes névmás tárgyesetével, így pl. a me jelentheti azt is, hogy “engem”, és azt is, hogy “nekem”:

Give me an apple – Adj nekem egy almát!
Show us the room – Mutasd meg nekünk a szobát!

A személyes névmás részes esete előtt egyes esetekben to áll. Mégpedig akkor, ha a mondat tárgya után áll. Így pl. a magyar “nekem”-nek megfelelhet az angol me és to me is:

Give the apple to me.

Az angol tárgyesetű és részes esetű névmások sorrendjéről és egyéb problémáiról itt lehet bővebben olvasni.

A jelzői birtokos névmások (possessive adjectives):

my (az én …-m)
your (a te …-d)
his (az ő …-ja/-je, hímnem)
her (az ő …-ja/-je, nőnem)
its (a …-ja/-je, semleges nem)

our (a mi … -nk)
your (a ti … -tok/-tek/-tök)
their (az ő …-juk/-jük)

Azért nevezik jelzői birtokos névmásnak, mert a jelzőhöz hasonlóan az előtt a szó előtt áll, amire vonatkozik:

my house – a házam, az én házam
our teacher – a tanárunk

A his, her, its természetesen a birtokos nemére utal, attól függetlenül, hogy a birtok milyen nemű:

his teacher – az ő tanára (egy férfinek a tanára, attól függetlenül, hogy a tanár férfi vagy nő-e)
her father – az ő apja (egy nő apjáról van szó, a névmás her marad, annak ellenére, hogy a father hímnemű)

its moons – a holdjai (egy bolygóé, a bolygó semleges nemű)

Ezek a névmások nem felelnek meg a magyar birtokos névmásoknak (enyém, tied, stb.), hiszen pl. “az én házam” kifejezésben nincs benne, hogy “enyém”. A magyar birtokos személyragoknak felelnek meg (házam, házad, háza, stb.). Az “enyém”, “tied”, stb. kifejezésére az angolban az önálló birtokos névmásokat használják.

Az önálló birtokos névmások (possessive pronouns):

mine – az enyém, az enyémek
yours – a tiéd, a tieid
his – az övé, az övéi (hímnem)
hers – az övé, az övéi (nőnem)
its – az övé, az övéi (semleges nem)

ours – a miénk, a mieink
yours – a tiétek, a tieitek
theirs – az övék, az övéik

Azért nevezik önálló birtokos névmásoknak, mert önállóan fordulnak elő, tehát nem főnév előtt. Leginkább az állítmány névszói része szokott lenni, és valódi névmásként magát a főnevet is helyettesíti, akárcsak a magyarban:

Whose pen is it?
It is mine.

Kié ez a toll?
Az enyém.

Többes számban alakja ugyanaz, mint egyes számban:

My books are more interesting than yours – Az én könyveim érdekesebbek, mint a tieid.

A nyomatékosító / visszaható névmás (reflexive pronouns):

myself – magam, magamat, magamnak
yourself – magad, magadat, magadnak
himself – maga, magát, magának (hímnem)
herself – maga, magát, magának (nőnem)
itself – maga, magát, magának (semleges nem)

ourselves – magunk, magunkat, magunknak
yourselves – magatok, magatokat, magatoknak
themselves – maguk, magukat, maguknak

Figyelem! Ez az egyetlen személyes névmás, melynek E/2 és T/2 alakja különbözik (yourself és yourselves)!

Főleg nyomatékosításra használjuk. Ha az alanyra vonatkozik, állhat a mondat végén, vagy az alany után is:

I can do it myself – Én magam is meg tudom csinálni.

A személyes névmás tárgy- és részes esete helyett kell használni, ha az adott névmás személye megegyezik az alanyéval:

I give myself a little time – Adok magamnak egy kis időt.
We can see ourselves – Látjuk magunkat.

Sok más nyelvvel ellentétben visszaható ige nincs az angolban. Így pl. a “mosni” és “mosakodni” egyaránt wash:

I wash the car – Mosom az autót.
I wash – Mosok. / Mosakszom.

Megjegyzés: Ha nem ismert a személy neme, akire utalunk, a “he/she”, “his/her”, stb. helyett inkább a T/3 alakú névmást (they, their, stb.) kell használni:

This person has not shared their details with you.
Ez a személy még nem osztotta meg veled az információit. (A Skype üzenete)

Somebody can see you but you can’t see them.
Valaki lát téged, de te nem látod őt.

Érdekesség: Régen az angolban is volt tegezés és magázás. Tegezéshez a thou (te) névmást használták, ami ma már csak régi szövegekben fordul elő.

Link:

My English Pages – Personal Pronouns

Angol Wikipédia: English Personal Pronouns

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.