Német személyes névmások 2: Jelzői birtokos névmások. Genitivus partitivus

Német személyes névmások 2.

A német személyes névmások közül a jelzői birtokos névmás az előtt a főnév (vagy akár jelzős főnév) előtt áll, amelyikre vonatkozik.

mein, meine, mein – többes számban: meine
dein, deine, dein – többes számban: deine

sein, seine, sein – t.sz.: seine
ihr, ihre, ihr – t.sz.: ihre
sein, seine, sein – t.sz.: seine

unser, unsere, unser – t.sz.: unsere
euer, eu(e)re, euer – t.sz.: eu(e)re
ihr, ihre, ihr – t.sz.: ihre

Példák:

mein Buch (az én könyvem), meine Lampe (az én lámpám), mein Tisch (az én asztalom), meine Tische (az én asztalaim); mein neues Buch (az én új könyvem)
dein Auto, deine Mutter, dein Vater, dein Kind
unsere Schule, unser Freund, unsere Freunde
euer Buch, eu(e)re Bücher

Lényegében ugyanúgy viselkedik, mint a határozatlan névelő (ein, eine, ein), hasonlóan igazodik az alakja a főnév (és nem a birtokos!) neméhez. Nem állhat mellette már külön határozott vagy határozatlan névelő. (Ezért is nevezik birtokos névelőnek is, mert mintegy névelő szerepet is betölt.) Tárgy, részes és birtokos esetben is hasonlóan viselkedik, mint a határozatlan névelő ill. a kein, keine, kein (többes számban: keine), pl. mit meinem Auto, ohne deinen Wagen, die Fenster unseres Hauses.
A határozatlan névelő és a kein ragozását lásd itt.

E/3-ban három alakja van (sein, ihr, sein), a birtokos nemének megfelelően, tehát ilyenkor a birtokos és a birtok nemét is kifejezi (pl. sein Haus – az ő háza, férfié; ihr Haus – az ő háza, nőé).

Magyarul nem jelenti azt, hogy “enyém”, “tiéd”, stb.! Magyarul úgy fejezzük ki, hogy “az én … -m”, “a te …-d”, vagy csak egyszerűen “a …-m”, “a …-d”, pl. mein Buch – az én könyvem / a könyvem.

Az euer második e-je kieshet (de meg is maradhat), ha a végére még valamilyen rag kerül, pl. euere Kinder vagy eure Kinder; ohne eueren Tisch vagy ohne euren Tisch.

Ha jelzős főnév előtt áll a birtokos névmás, akkor a jelző (melléknév) vegyes ragokat kap (pl. mein neues Buch, dein gutes Kind), akárcsak a határozatlan névelő (ein) és a kein után. A melléknév ragozásáról itt lehet olvasni.

– – –

Kiegészítés:

Sem határozott, sem határozatlan névelő nem állhat mellette. Ha mégis azt akarjuk kifejezni, hogy “egy tollam”, “egy gyerekem”, arra az ún Genitivus Partitivus szerkezetet használjuk. Ez két részből áll: 1. Az einer, eine, eines névmás abban az alakban, ami a birtok nemének megfelel; 2. A (birtokot kifejező) főnév többes szám birtokos esetben, birtokos névmással együtt (a birtokos névmás is természetesen többes birtokos esetbe kerül!). Pl.

einer + meiner Söhne = einer meiner Söhne (egy fiam, az egyik fiam) Azért einer, mert a Sohn hímnemű. Azért meiner, mert többes birtokos eset.

eine + deiner Töchter = eine deiner Töchter (egy lányod, az egyik lányod)

einer + unserer Tische = einer unserer Tische (egy asztalunk, az egyik asztalunk)

Az elsőre bonyolultnak látszó szerkezetet angolosok könnyen megérthetik, ha arra gondolnak, hogy lényegében teljesen azonos a szerkezet az angol “one of my children”, “one of your daughters”, “one of your tables” kifejezésekkel. Annyi a különbség, hogy az “of” helyett birtokos eset áll.

A genitivus partitivus természetesen nem csak birtokos névmásokkal használható, hanem pl. határozott névelős főnévből is kifejezhetünk így egyetlen darabot. Tehát nem csak azt fejezhetjük így ki, hogy “az egyik a gyerekeim közül”, hanem azt is, hogy “az egyik a gyerekek közül”. Ilyenkor értelemszerűen nem a birtokos névmás áll többes birtokos esetben, hanem a határozott névelő. Pl.:

einer der Söhne – az egyik fiú, egyik a fiúk közül
einer der Väter – az egyik apa
eine der Mütter – az egyik anya
eines der Bücher – az egyik könyv

eines der Kinder – az egyik gyerek, a gyerekek közül az egyik
(vö. eines meiner Kinder – az egyik gyerekem, az egyik a gyerekeim közül)

További példák:

eines der schönsten Bücher – az egyik legszebb könyv, a legszebb könyvek egyike
mit einem der schönsten Bücher – az egyik legszebb könyvvel, a legszebb könyvek egyikével

eines meiner schönsten Bücher – az egyik legszebb könyvem, a legszebb könyveim közül az egyik
mit einem meiner schönsten Bücher – az egyik legszebb könyvemmel, a legszebb könyveim egyikével

Linkek a német személyes névmások (birtokos névmások) témához:

Deutsche Grammatik 2.0 – Possessivpronomen

Mein-Deutschbuch – Possessivartikel

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!