A török birtokviszony, birtokos személyragok, birtokos névmások

Török birtokviszony

İyelik

A török birtokviszony kifejezése sok szempontból hasonló a magyarhoz, mivel a magyar és a török is toldalékoló nyelv. Az angoltól, némettől viszont több szempontból eltér. Magyarul így mondjuk: házam, házad, háza – na, a török birtokviszony kifejezése is ilyesmi! Az angolból és németből ismert névelőszerű birtokos névmások (pl. my, your; mein, dein) megfelelőit pedig el is hagyhatjuk, ahogy a magyar „házam” is elég „az én házam” helyett.

török birtokviszony Bodrum Turgutreis Törökország

Turgutreis, török tengerparti város (Bodrum)

Birtokos személyjel

A török nyelvben a birtokos személyjel használata nagyon hasonló a magyarhoz. A táblázat első oszlopában a birtokos névmások elhagyhatók, mert a birtokjel önmagában is képes meghatározni a birtokost. A birtokos személyjel négyalakú toldalék. Alakja a szótő utolsó magánhangzójától függ. A 2. oszlop azoknak a főnevek toldalékait mutatja be, melyeknek utolsó magánhangzója a vagy ı, a 2. oszlop azokét, melyeknek utolsó magánhangzója e vagy i, stb. Bővebben lásd még: Török toldalékolás.

Névmás: A/I hang után E/İ hang után O/U hang után Ö/Ü hang után Képlet:
Benim -(ı)m -(i)m -(u)m -(ü)m -()m
Senin -(ı)n -(i)n -(u)n -(ü)n -()n
Onun -(s)ı -(s)i -(s)u -(s)ü -(s)
Bizim -(ı)mız -(i)miz -(u)muz -(ü)müz -()mz
Sizin -(ı)nız -(i)niz -(u)nuz -(ü)nüz -()nz
Onların* -(s)ı
-ları*
-(s)i
-leri*
-(s)u
-ları*
-(s)ü
-leri*
-(s)
-lr*

ANAHTAR (kulcs) ÖĞRETMEN (tanár) OKUL (iskola) KÖY (falu) RÜYA (álom)
Benim
Senin
Onun
Bizim
Sizin
Onların*
anahtarım
anahtarın
anahtarı
anahtarımız
anahtarınız
anahtarı
anahtarları*
öğretmenim
öğretmenin
öğretmeni
öğretmenimiz
öğretmeniniz
öğretmeni
öğretmenleri*
okulum
okulun
okulu
okulumuz
okulunuz
okulu
okulları*
köyüm
köyün
köyü
köyümüz
köyünüz
köyü
köyleri*
rüyam
rüyan
rüya
rüyamız
rüyanız
rüya
rüyaları*
(Benim) kedim 3 yaşında.
(Az én) macskám 3 éves.
(Onun) çanta çok güzel.
(Az ő) táskája nagyon szép.
(Sizin) anneniz Türkçe bilmiyor.
(A ti) anyukátok nem tud törökül.
(Senin) odan çok temiz.
(A te) szobád nagyon tiszta.
(Bizim) evimiz büyük.
(A mi) házunk nagy.
(Onların) araba çok hızlı.
(Az ő) kocsijuk nagyon gyors.


*A -ları/leri használata:

Az „onların” esete speciális: ha a birtok egyetlen dologra vonatkozik, és az a több birtokoshoz tartozik, akkor a birtokjel azonos az E/3 birtokjelével. Azonban ha minden birtokosnak külön-külön van birtoka, akkor az -ları/leri birtokjelet kap. Példa:

Onların babası matematik öğretmeni.
Az ő apukájuk matektanár. (Itt mindenkinek egy és ugyanaz a birtoka.)
Onların babaları matematik öğretmeni.
Az ő apukájaik matektanárok. (Itt mindenkinek külön-külön van birtoka.)

És akkor jönnek a bonyodalmak: ilyen esetben csak akkor muszáj kitenni a névmást, ha konkretizálni akarunk, vagy a birtokos nem egyértelmű. Ahogy a példa szemlélteti, a magyarban mind a négy esetben „az ő”-t mondunk, csak a birtokjel változik.

onun kızı – onların kızı
az ő lánya – az ő lányuk
onun kızları – onların kızları
az ő lányai – az ő lányaik

Alakilag a -lA°rI° toldalék nem más, mint a többesszám és a birtokjel összeolvadt alakja.
-lar/ler + -(s)ı/i/u/ü » -ları/leri

A -ları/leri toldalékkal helyettesíthetjük az “onların” névmást is. Ilyenkor nem derül ki, hogy több birtok van-e, de a szövegkörnyezet elárulhatja. Ezt a forma elterjedtebb, mint a fenti.

Anneannemlerin bir kedisi ve iki köpeği var. Kedileriyle çok oyun oynuyorum.
Nagymamáméknak egy macskájuk és két kutyájuk van. A macskájukkal sokat játszok.
(A második mondatban több birtokoshoz tartozik egy birtok.)

Köyümde iki arkadaşım oturuyor. Aileleri çok zengin.
A falumban két barátom lakik. A családjaik nagyon gazdagok.
(A második mondatban több birtokoshoz tartozik több birtok.)

Vagyis nem teszik kétszer többesszámba a birtokot! (ailelerleri)

A többesszám birtokláskor:
Ha a birtok többesszámban van, akkor – mint a magyarban – az megelőzi a birtokjelet. T/3 birtoklásakor ha nem tesszük ki külön a birtokos névmást (onların), akkor csak a szövegkörnyezet alapján lehet eldönteni, hogy több birtokról esik-e szó. (Nincs olyan, hogy -larları/lerleri!) Ha kitesszük, akkor a birtokjel egyes számban marad. (Lásd: fentebb!)

elbisem » elbiselerim
ruhám » ruháim
kitabın » kitapların
könyved » könyveid
masa » masaları
asztala » asztalai
sandalyemiz » sandalyelerimiz
székünk » székeink
arabanız » arabalarınız
kocsitok » kocsijaitok
kalemleri » kalemleri !!!
tolljuk » tolljaik !!!

Csak hogy jobban érthetővé tegyük magunknak: kicsit olyasmi esete a T/3, mint amikor a magyarban azt mondod, hogy “értem”. Ez a szó lehet ige is, és névmás is, a szövegkörnyezet dönt, hogy melyik értelmében használjuk.

Családtagoknál vagy személyekre vonatkozó főnevek esetében a többesszám jele és a birtokjel felcserélhető, de az jelentésváltozással jár! Ha a többesszám jele megelőzi a birtokjelet, akkor simán csak több birtokról beszélünk, ha viszont a többesszám a birtokjel után áll, akkor egy nagyobb csoportot jelölünk ki vele:

ablam » ablalarım
nővérem » nővéreim
arkadaşın » arkadaşların
barátod » barátaid
ablam » ablamlar
nővérem » nővéremék
arkadaşın » arkadaşınlar
barátod » barátodék

 

Ami jobban bonyolítja az életünket…!

1. Mássalhangzó-változás: ez leggyakoribb eset. Ebben az esetben van a p, ç, t, k, nk hangok után ha a birtokjel magánhangzóval kezdődik, akkor azok b, c, d, ğ, ng hangokra váltanak (Lásd: mássalhangzó-változás). Ez alól az idegen eredetű jövevényszavak és a legtöbb egy szótagú török szó kivétel:

kitap » kitabım
könyv » könyvem
ağaç » ağacınız
fa » fátok
dolap » dolabı
szekrény » szekrénye
köpek » köpeğimiz
kutya » kutyánk
renk » rengi
szín » színe

2. Hangkiesés: erre sajnos nincs túl pontos szabály. Általában két szótagú szavaknál ha a második szótagban rövid ı, i, u vagy ü hang szerepel, és a birtokjel magánhangzóval illeszkedne a szóhoz, ezek a magánhangzók kiesnek.

boyun » boyunum » boynum
nyak » nyakam
burun » burunu » burnu
orr » orra
resim » resimin » resmin
kép » képed
omuz » omuzunuz » omzunuz
váll » vállatok
şehir » şehirimiz » şehrimiz
város » városunk
oğul » oğulumuz » oğlumuz
fia » fiúnk

3. Jövevényszavak: ezeknél a mély hangrendű illeszkedés helyett a magasat kell hangharmóniai okokból hozzátoldani a szóhoz, valamint a p, ç, t, k, nk hangváltozás sem érvényesül ezekre a szavakra. (Több ilyen szót a rendhagyó többesszámnál találsz. Ezek a toldalékok is rendhagyóan illeszkednek ezekre a szavakra.)

saat » saatim
óra » órám
kalp » kalbin
szív » szived
alkol » alkolü
alkohol » alkoholja
hayal » hayalimiz
képzelet » képzeletünk

4. Rendhagyó birtokképzés: ez az egy dolog, amire tényleg nincs semmi szabály, ez így van, és kész, nem érdemes tudni, miért: a “víz” birtoklása:

SU (víz)
suyum vizem
suyun vized
suyu vize
suyumuz vizünk
suyunuz vizetek
suları vizeik

 –

Főnévi birtokos szerkezet
(…-nak/nek a …-ja/je)

Ez a nyelvtani eset szorosan kapcsolódik az eddigiekhez, azonban ez most csak az E/3-at és T/3-at érinti. A birtokos személyjel már ismerős lesz számunkra, viszont a birtokragot még nem ismerjük. Most ez következik: ennek két fajtájáról lehet beszélni, de nem is muszáj szétszedni őket, hisz egyikből következik a másik, de én szét fogom a könnyebb megérthetőség végett:

1. Egyszerű birtokos szerkezet: tulajdonképpen ha két főnév között birtokviszonyt akarunk teremteni, akkor azt ezzel a szerkezettel fejezhetjük ki. Ez ellentétes az legtöbb indoeurópai nyelv kifejezésével, hiszen azokban többnyire a birtokos a birtok után áll, míg a törökben – és a magyarban is – előtte.

Birtokos:
-(n)n
-nak/nek a
Birtok:
-(s)
-ja/je
A/I hang után: -(n)ın -(s)ı
E/İ hang után: -(n)in -(s)i
O/U hang után: -(n)un -(s)u
Ö/Ü hang után: -(n)ün -(s)ü

Öğrencilerin sınıfı
Diákoknak az osztályterme

Polisin araba
Rendőrnek az autója

Személyekre ugyanez alkalmazható:

Ahmed‘in radyosu
Ahmednek a rádiója

Fırat‘ın defterleri
Fıratnak a füzetei

Attól, hogy már a birtokos is valakinek a birtokában áll, még ugyanez a rendszer érvényesül rá:

Ailemizin mirası
Családunknak az öröksége

Babamın karı benim annem değil.
Apámnak a felesége nem az én anyám.

2. Birtoktorlódás: ez az az eset, amikor több birtokos és birtok kerül egymásra, és ezt – bár nincs értelme – a végtelenségig lehet fűzni:

Birtokos
-(n)n
-nak/nek a
középső birtokos(ok)
-(s) + -(n)n » -(s)nn
-ja/je + -nak/nek a » -jának/jének a


birtok
-(s)
-ja/je

Babamın arkadaşının köpeği
Apám(nak a) barátnak a kutyája

Ögretmenimin çocuğunun çantanın rengi
Tanárom(nak a) gyerekének a táskának a színe

Ali’nin kardeşinin arkadaşının anneannesinin evinin bahçesinin kapının kolu
Ali(nak a) testvérének a barátnak a nagymamának a házának a kertnek az ajtanak a kilincse

Birtokos névmás
(-ki)

Birtokos névmás a birtoklás valamely személyhez való tartozását fejezi ki . Képzése igen egyszerű: a fentebb említett névmásokhoz egy -ki toldalékot kell tenni. Ez a toldalék egy alakú, nem hasonul hangrendhez, így több alakban nem fordul elő! Többesszáma nincs.

benimki
seninki
onunki
enyém/enyéim
tied/tieid
övé/övéi
bizimki
sizinki
onlarınki
miénk/mieink
tiétek/tieitek
övék/övéik

Használata ugyanolyan, mint bármely nyelvben.

Bu ev bizimki.
Ez a ház a miénk.

Çantamda olan dişfırçası seninki.
A táskámban lévő fogkefe a tied.

Hepimiz hediyeyi ona verdik. Benimkiyi çok beğendi
Mindannyian adtunk neki ajándékot. Az enyém nagyon tetszett neki.

Ha szükséges, személynevekre is lehet használni, viszont előbb azt birtokraggal kell ellátni (mivel a névmásokhoz is birtokos esetben van hozzátéve a -ki).

Bu kalem kimin? Nurbetül’ünki.
Ez a toll kié? Nurbetülé.

Sanyi’nin telefonu kapalı ama seninki açiyor. Sanyi’ninki çalışmıyor mu?
Sanyinak a telefonja ki van kapcsolva, de a tied bekapcsol. Sanyié nem működik?

Ez a bejegyzés nem jöhetett volna létre Kriseff (e-mail: hristfor@inbox.ru) nélkül!

Linkek a török birtokviszony témához:

Turkishlanguage.co.hu – Turkish Possessive Adjective

Ielanguages.com – Turkish Possessive Suffixes

 

3 komment:

 1. október 18, 2020

  Nyeharaseva Szvetlána Válasz

  Üdvözlöm! A “borun” szó nem szőrt jelent, nem létezik ilyen szó a török nyelvben. Szerintem “burun” akart lenni, az viszont az ember orra.
  Valamint a “kalp” szóra is érvényes a szabályzat, tehát “kalbim” lesz, a “p” – átmegy “b”-be.

 2. március 4, 2022

  Zsombori Árpád Válasz

  Mit jelent magyarul: Kaldinbekin?

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.