Imparfait – francia folyamatos múlt idő

Imparfait
A francia folyamatos múlt idő

Az imparfait a francia nyelv egyik gyakran előforduló múlt ideje a passé composé mellett. A passé composé olyan cselekvést fejez ki, mely egyértelműen lezárult (pl. megírtam a levelet – a levél tehát meg van írva, a levélírás befejeződött). Az imparfait viszont nem teljesen egyértelműen lezárult cselekvést fejez ki (pl. „Írtam a levelet”: Jécrivais la lettre – de hogy végül megírtam-e, nem derül ki: csak írtam és írtam a levelet, de hogy kész lett-e? Nem derül ki. Levélírás közben más események, cselekvések is történhettek, pl. jött valaki, leesett egy toll az asztalról, elkezdett fúrni a szomszéd, stb. Tehát más cselekvéseket odaképzelhetünk, amíg a levélírás zajlott. Ezzel szemben, ha azt mondom „Megírtam a levelet”: J’ai écrit la lettre, nem a folyamatot képzelem el, hanem csak azt, hogy a levélírás megtörtént, lezárult). Az imparfait kifejez még múltbeli szokásokat, többször megtörtént eseményeket (pl. En été j’écrivais des lettres chaque jour – Nyáron minden nap leveleket írtam). Ezen kívül kifejezhet még háttérkörülményeket is (pl. Nous sommes sortis, il faisait beau – Kimentünk, szép idő volt. Itt is más cselekvések, események történtek közben, vagy más cselekvéseket, eseményeket oda tudunk képzelni, itt: „kimentünk”, és imparfait igeidővel írjuk le a hátterét, ti. hogy jó idő volt akkor éppen). Használatáról bővebben lejjebb olvashatunk részletesen.

Az imparfait szó a parfait (tökéletes, perfekt, befejezett) ellentéte (az im- ellentétképző), jelentése a cselekvés befejezetlenségére utal.

Disneyland Paris imparfait

Disneyland, Párizs

Képzése:

Egyetlen szóból álló igealak. Töve a kijelentő mód jelen idejének T/1 alakjának töve. Pl. a jelen idejű nous faisons, nous parlons -ons végződését elhagyjuk, marad a fais-, parl-, ez lesz a tő. Ehhez jönnek a ragok. A ragok nem függnek attól, hogy az ige melyik igeragozási csoportba tartozik. A ragok minden igénél ugyanazok:

-ais
-ais
-ait

-ions
-iez
-aient

A kékkel szedett alakokban a rag szóban ugyanúgy hangzik (hangsúlyos nyílt e hang).

Példák:

PARLER
(beszélni)
ALLER
(menni)
VENIR
(jönni)
je parlais
tu parlais
il parlait
j’allais
tu allais
il allait
je venais
tu venais
il venait
nous parlions
vous parliez
ils parlaient
nous allions
vous alliez
ils allaient
nous venions
vous veniez
ils venaient

A tövet a szabályos igéknél a főnévi igenév tövének is vehetnénk. Viszont a jelen időben nem szabályos igék imparfait alakban megőrzik a jelen idő T/1 rendhagyóságát: jelen idő: nous faisons → imparfait: je faisais; nous prenons → je prenais; nous peignons → je peignais:

FAIRE
jelen: nous faisons
(tenni, csinálni)
PRENDRE
jelen: nous prenons
(fogni, venni)
PEINDRE
jelen: nous peignons
(festeni)
FINIR
jelen: nous finissons
(befejezni)
je faisais
tu faisais
il faisait
je prenais
tu prenais
il prenait
je peignais
tu peignais
il peignait
je finissais
tu finissais
il finissait
nous faisions
vous faisiez
ils faisaient
nous prenions
vous preniez
ils prenaient
nous peignions
vous peigniez
ils peignaient
nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

Ugyanígy: connaitre: nous connaissons je connaissais, lire: nous lisons je lisais, conduire: nous conduisons je conduisais, dire: nous disons je disais, écrire: nous écrivons j’écrivais, boire: nous buvons je buvais, croire: nous croyons je croyais.

Az -er és -ir végű igék tövének végén álló c vagy g kiejtése megváltozna az -ais, -ait, aient rag előtt, ha nem e vagy i jönne utána. Így például a manger g-je az -ais végződés előtt nem „zs”, hanem „g” lenne kiejtve („mangais”). Ezért szükség van egy e betű betoldására (mangeais), ahogy egyébként jelen időben az -ons végződés előtt is (mangeons, és nem mangons). Akkor kell tehát erre ügyelni, amikor a tő g-re (pl. manger, nager) vagy c-re (pl. commencer, annoncer) végződik. A g után e-t toldunk be, a c alá cédille kerül. Példák a ragozásra:

MANGER
(enni)
NAGER
(úszni)
COMMENCER
(kezdeni)
ANNONCER
(bejelenteni)
je mangeais
tu mangeais
il mangeait
je nageais
tu nageais
il nageait
je commençais
tu commençais
il commençait
j’annonçais
tu annonçais
il annonçait
nous mangions
vous mangiez
ils mangeaient
nous nagions
vous nagiez
ils nageaient
nous commencions
vous commenciez
ils commençaient
nous annoncions
vous annonciez
il annonçaient

-Ions és -iez végződés előtt nem kell e-t betoldani, és c alatt nincs szükség cédille-re, mert i előtt ugyanaz marad a c és g kiejtése, mint eredetileg volt az igében.

Ha az ige tövének végén i van, ahhoz jön az -ions, -iez rag, így két i kerül egymás mellé. Étudier (tanulni): nous étudiions, vous étudiiez. Ha y kerülne az -ions, -iez elé, az is megmarad: envoyer (küldeni): nous envoyions, vous envoyiez.

Nem rendhagyó az avoir: j’avais, tu avais, il avait; nous avions, vous aviez, ils avaient.

Az egyetlen rendhagyó ige imparfait alakban az être. Ennek töve nem kapható meg a nous sommes alakból. A ragok itt is szabályosak:

ETRE*

J’étais
tu étais
il était

nous étions
vous étiez
ils étaient

* Nagybetűnél az ê-n nincs ékezet (l’accent circonflexe): être, de: ETRE, Etre.

A személytelen igékben sincs rendkívüli:

falloir – il fallait (kellett)
pleuvoir – il pleuvait (esett az eső)
neiger – il neigeait (esett a hó)

Az imparfait használata

Mivel a magyar nyelvben csak egy múlt idő van, figyelnünk kell, hogy mikor használjuk az imparfait-t, mikor a passé composét.

1. Az imparfait kifejezhet szokásos, ismétlődő cselekvéseket a múltban. Ha egy cselekvés többször is megtörtént, és nincs megjelölve, hogy hányszor, akkor imparfait-t használunk. Gyakori időhatározók ilyen mondatokban, melyek rendszerességre utalnak: chaque jour / tous les jours (minden nap), chaque semaine (minden héten), le lundi, le mardi (hétfőnként, keddenként), tous lés étés (minden nyáron), tous les matins (minden reggel), les matins (reggelente), en général, généralement, d’habitude (rendszerint, általában), toujours (mindig), souvent (gyakran), rarement (ritkán). Rendszerességre utaló mellékmondat is állhat mellette pl. … quand j’étais petit ( … amikor kicsi voltam), … quand j’avais dix ans ( … amikor tíz éves voltam).

En été nous allions à nager tous les jours – Nyáron minden nap mentünk úszni.
Quand j’avais 13 ans, nous habitions à Paris – Amikor 13 éves voltam, Párizsban laktunk.
Généralement on travaillait beaucoup ici – Általában sokat dolgoztak itt.

Ha meg van adva, hogy hányszor történt meg a cselekvés, akkor passé composét kell használni! Nous avons mangé dans ce restaurant trois fois – Háromszor ettünk ebben az étteremben.

2. Ha két cselekvés egyszerre folyamatban volt a múltban, mindkét cselekvést imparfait-val fejezzük ki. Ez összetett mondatban lehetséges, és gyakori a „miközben”, „mialatt” (pendant que) kötőszó használata:

Pendant que je dormais tu lisais – Míg én aludtam, te olvastál.
Pendant que nous regardions le film, nous mangions du pop-corn – Miközben a filmet néztük, popcornt ettünk.

3. Ha egy folyamatban lévő cselekvést megszakított egy másik, egy pillanat alatt bekövetkező cselekvés, akkor a folyamatban lévő cselekvés imparfait-ba, a pillanatnyi cselekvés passé composé-ba kerül:

Pendant que nous mangions, on a frappé à la porte – Míg ettünk, kopogtak az ajtón.
Pendant que je me promenais, j’ai rencontré Laurent – Amikor sétáltam, találkoztam Laurent-nal.
Je dormais quand le téléphone a sonné – Aludtam, amikor megszólalt a telefon.

Olyan is lehet, amikor egy hosszabb időtartamú cselekvés/esemény közben egy rövidebb cselekvés megtörténik, de nem szakítja meg a másik cselekvést/eseményt:

Nous avons visité la tour Eiffel quand nous étions à Paris – Meglátogattuk az Eiffel-tornyot, amikor Párizsban voltunk.
Mon ami a fait la connaissance de sa femme quand elle avait vingt ans – Barátom akkor ismerte meg a feleségét, amikor húsz éves volt.

4. Ha egy adott cselekvés a múlt egy adott időpontjában éppen folyamatban volt. Ilyenkor a cselekvésnek a folyamatát hangsúlyozzuk. Nem utalunk rá, hogy a cselekvés befejeződött-e

Je dormais à 8 heures hier – Tegnap 8 órakor (éppen) aludtam.
Il mangeait pizza à midi – Ette a pizzát délben (éppen folyamatban volt).

5. Háttérkörülmények leírása. A fő cselekvéseket ilyenkor passé composé fejezi ki, a cselekvés (mellékes) körülményeit imparfait írja le:

Nous sommes entrés dans la chambre. Nous nous sommes assis. Il y avait une table devant nous. Sur la table il y avait des libres – Beléptünk a szobába. Leültünk. Előttünk egy asztal volt. Az asztalon könyvek voltak.
Je suis sorti. Il faisait beau, le ciel était bleu – Kimentem. Szép idő volt, az ég kék volt.

Ha tehát környezetet írunk le, a hátteret vagy a tájat, háttéreseményeket, ami a fő eseményhez képest csak háttérként szerepel, azt imparfait-ba kell tenni:

Je suis entré dans la chambre ou mon frère regardait le télé – Beléptem a szobába, ahol a testvérem tévézett.
Je suis entré dans la chambre. Il n’y avait pas de chaises autour de la table – Beléptem a szobába. Nem voltak székek az asztal körül.

6. Az igeidők egyeztetésének szabálya szerint múlt idejű főmondat után a mellékmondat imparfait-ban áll, ha a magyarban ilyenkor jelen időt használnánk:

Il m’a dit qu’il faisait beau – Azt mondta nekem, jó idő van.

(Az igeidők egyeztetésével bővebben itt foglalkozunk.)

Gyakoroljunk!

Tegyük az igéket imparfait-ba! Mettez les verbes à l’imparfait!

Je suis à la maison.
Il commence à dormir à neuf heures.
Je lis beaucoup de livres.
Nous prenons l’autobus.
Je nage chaque jour.
Elle dit la même chose
Qu’est-ce que tu fais?
J’écris une lettre.
Vous mangez pizza le dimanche.
Nous parlons français rarement.

Hogy van franciául? Traduisez en français!

Újságot olvastál, amikor megláttalak.
Amikor az igazgató belépett, a kollégám telefonált.
Találtam egy jó éttermet, amikor hazafelé jöttem.
Havazott, amikor elmentem otthonról.
Amikor rád vártam, láttam egy barátodat belépni.
Nem látott engem, mert olvasott, amikor megérkeztem.
Az állomásra mentünk, amikor elkezdett esni az eső.
Beszéltem vele többször is, de sose figyelt, mindig olvasott.
Hétfőnként filmeket néztünk.
Tavaly minden hónapban orvoshoz jártam.
Míg én aludtam, ő tanult.
Amikor nálad voltunk, megnéztük a filmet.
Amikor tíz éves voltam, még nem tudtam franciául beszélni.
Tévéztem, amikor megérkeztél.

A feladatok megoldása – Csak akkor nézzük meg, ha már megoldottuk a feladatokat, ne előre!

Forrás:

dr. Pataki Pál: Francia nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest.

Vida Enikő: Francia nyelvtan 222 pontban, Maxim Kiadó, Szeged.

Linkek:

Thoughtco.com – Imperfect, French past tense

Lingolia.com – L’imparfait

Kwiziq – Expressing habits or repeated actions in L’imparfait

Bonjour de France – L’imparfait de l’indicatif – Feladatokkal

Az imparfait-hoz hasonló igeidők más nyelvekben:

Az olasz imperfetto használata gyakorlatilag megegyezik az imparfait-val. A portugál imperfeito is hasonló. Ezek a latin praeteritum imprefectumra nyúlnak vissza.

Angol folyamatos múlt idő (past continuous).

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.