Conditionnel présent – A francia feltételes mód jelen ideje

Conditionnel présent (Francia feltételes jelen idő)

A conditionnel présent a feltételes mód jelen ideje a franciában. Használata lényegében megegyezik a magyar feltételes jelen idejével. A különbség, hogy a magyarban mellékmondatban („ha” kötőszó után) is előfordulhat a feltételes mód, a franciában ilyenkor valami mást kell használni helyette. (A magyarban a feltételes mód jelen ideje -na, -ne, -ná, -né végződést kap: beszélnék, beszélnél, beszélne, beszélnénk, beszélnétek, beszélnének; mennék, mennél, menne…; aludnék, aludnál, aludna…; írnám / írnék, írnád / írnál, írná / írna…)

A conditionnel présent képzése:

Töve maga a főnévi igenév teljes alakja – ez megegyezik a jövő idő (futur simple) tövével. Ehhez járulnak a ragok, melyek az imparfait ragjaival azonosak:

-ais
-ais
-ait

-ions
-iez
-aient

Képzését tekintve tehát a feltételes jelen idő két másik alakból, a jövő idő tövéből és az imparfait ragjaiból áll össze. Ez azt jelenti, hogy a feltételes jelen időben rendhagyó tövű igék töve itt is ugyanaz lesz, mint jövő időben. A jövő időnél tárgyaltuk már a szabályokat a tőbeli sajátosságokkal kapcsolatban, de a teljesség kedvéért itt is végignézünk minden szabályt.

Példák:

PARLER
(beszélni)
PRENDRE
(fogni, venni)
PARTIR
(elutazni)
FINIR
(befejezni)
je parlerais
tu parlerais
il parlerait
je prendrais
tu prendrais
il prendrait
je partirais
tu partirais
il partirait
je finirais
tu finirais
il finirait
nous parlerions
vous parleriez
ils parleraient
nous prendrions
vous prendriez
ils prendraient
nous partirions
vous partiriez
ils partiraient
nous finirions
vous finiriez
ils finiraient

A feltételes mód jelen idejét az imparfait-től az különbözteti meg határozottan, hogy a rag előtt mindig ott van egy r, ami a főnévi igenév végződésének része. (Pl. nous parlions – akkor éppen beszéltünk; nous parlerions – beszélnénk.)

Az -er végű igéknél az r előtti e egyáltalán nem hallatszik, ha nincs mássalhangzó-torlódás (pl. j’arriverais – megérkeznék). Ha sok a mássalhangzó, akkor az e kiejtése rövid ∂ (pl. je parlerais – beszélnék).

A -re végű igék főnévi igenevének a végén az e néma, feltételes módban az írásképből is eltűnik. Például: prendre – je prendrais.

Helyesírási sajátosságok:

Az -er végű igéknél, ha a főnévi igenév -er végződése előtti szótagban a magánhangzó e (kiejtve ∂), akkor ez az e nyílt lesz feltételes jelen időben. A nyíltságát vagy ékezettel (è) jelöljük, vagy a következő mássalhangzó megkettőzésével:

ACHETER
(vásárolni)
LEVER
(felemelni)
APPELER
(hívni)
JETER
(dobni)
j’achèterais
tu achèterais
il achèterait
je lèverais
tu lèverais
il lèverait
j’appellerais
tu appellerais
il appellerait
je jetterais
tu jetterais
il jetterait
nous achèterions
vous achèteriez
ils achèteraient
nous lèverions
vous lèveriez
ils lèveraient
nous appellerions
vous appelleriez
ils appelleraient
nous jetterions
vous jetteriez
ils jetteraient

Hasonló ragozású: épeler (betűzni): j’épellerais; projeter (tervezni): je projetterais. Az -eler, -eter végű igék többnyire megkettőzik az l-t ill. t-t. Kevés ige van, mely ehelyett ékezetet kap, ilyen pl. az acheter, geler (fagyni) – je gèlerais. (Ritkább igék è-vel: celer, ciseler, démanteler, écarteler, fureter, marteler, modeler, peler.)

Az -ayer végű igék feltételes jelen idejében az y i-re változhat, de ez nem kötelező:

PAYER
(fizetni)

je payerais / je paierais
tu payerais / tu paierais
il payerait / il paierait

nous payerions / nous paierions
vous payeriez / vous paieriez
ils payeraient / ils paieraient

Ugyanígy: essayer (megpróbálni) – j’essayerais / j’essaierais (megpróbálnám / megpróbálnék)

Az -oyer és -uyer végű igék y-ja i-re változik feltételes jelen időben:

NETTOYER
(tisztítani)
APPUYER
(támasztani)
ENNUYER
(untatni)
je nettoierais
tu nettoierais
il nettoierait
j’appuierais
tu appuierais
il appuierait
j’ennuierais
tu ennuierais
il ennuierait
nous nettoierions
vous nettoieriez
ils nettoieraient
nous appuierions
vous appuieriez
ils appuieraient
nous ennuierions
vous ennuieriez
ils ennuieraient

Az envoyer kivétel, lásd lent!

Rendhagyó igék:

Egyes igék feltételes jelen idejének töve nem a főnévi igenév, hanem egy rendhagyó tő, amit meg kell tanulni. A tő rendhagyósága teljesen a jövő idő tövét követi! Ilyen például az être, avoir, faire, és még sok más ige is:

ETRE
(lenni)
AVOIR
(birtokolni)
FAIRE
(csinálni)
je serais
tu serais
il serait
j’aurais
tu aurais
il aurait
je ferais
tu ferais
il ferait
nous serions
vous seriez
ils seraient
nous aurions
vous auriez
ils auraient
nous ferions
vous feriez
ils feraient

Fontosabb rendhagyó igék feltételes jelen időben, E/1 alakban:

avoir – j’aurais (nekem lenne)
être – je serais (lennék)
aller – j’irais (mennék)
venir – je viendrais (jönnék)

devenir – je deviendrais (válnék valamivé); convenir – je conviendrais (megfelelnék); se souvenir – je me souviendrais (emlékeznék)

tenir – je tiendrais (tartanék / tartanám)

appartenir – j’appartiendrais (tartoznék valahova), contenir – il contiendrait (tartalmazna), maintenir – il maintiendrait (karban tartana), obtenir – j’obtiendrais (megszereznék / megszerezném), retenir – je retiendrais (visszatartanék / visszatartanám)

savoir – je saurais (tudnék / tudnám)
devoir – je devrais (kellene csinálnom valamit)
vouloir – je voudrais (akarnék / akarnám)
pouvoir – je pourrais (-hatnék, -hetnék, lehetőségem lenne valamit megcsinálni)
envoyer – j’enverrais (küldenék / küldeném)
faire – je ferais (csinálnék)
voir – je verrais (látnék / látnám)
recevoir – je recevrais (megkapnék / megkapnám)
s’asseoir – je m’assoirais / j’assiérais (leülnék)
falloir (il faut) – il faudrait (kellene valamit csinálni)
mourir – je mourrais (meghalnék)
courir – je courrais (futnék)
valoir – je vaudrais (érnék valamit)
cueillir – je cueillerais ([virágot] szednék)
acquérir – j’acquerrais (megszereznék / megszerezném)

A rendhagyó igékhez egy kis segítség:

1. Amikor a főnévi igenév vége felé diftongus (kettőshangzó) van (ai vagy oi), az feltételes jelen időben eltűnik. Pl. a faire igéből eltűnik az ai (je ferais) vagy az összes -oir végű igéből oi.

2. Egyes esetekben az r megkettőződik: je courrais, je mourrais, je verrais, je pourrais

3. Olykor a tő d-vel bővül: je viendrais, je tiendrais, je voudrais, il faudrait.

Az il y a szerekezet feltételes jelen ideje il y aurait:

Il y a beaucoup de livres sur la table – Sok könyv van az asztalon.
Il y aurait beaucoup de livres sur la table – Sok könyv lenne az asztalon.

A falloir (il faut) feltételes módja il faudrait:

Il faut travailler – Dolgozni kell.
Il faudrait travailler – Dolgozni kellene.

Időjárás:

Il pleut – Esik az eső.
Il pleuvrait – Esne az eső.

Il neige – Havazik.
Il neigerait – Havazna / Esne a hó. (szabályos ige!)

A conditionnel présent használata:

1. Nagyrészt megegyezik a magyar feltételes jelen idő használatával:

J‘achèterais une grande maison, mais je n’ai pas d’argent – Vennék egy nagy házat, de nincs pénzem.
Je voudrais savoir la vérité – Szeretném tudni az igazságot.

Fontos különbség a magyar és a francia feltételes jelen idő között, hogy mellékmondatban (si ‘ha’ kötőszó után) a franciában nem használhatjuk, ilyenkor helyette imparfait áll, amit magyarul ugyanúgy feltételes jelen idővel fejezünk ki, mint a fent tárgyalt conditionnel présent igealakot. Ezt most csak a teljesség kedvéért említjük meg, a feltételes mellékmondatokkal külön foglalkozunk majd részletesen.

Si j’avais beaucoup d’argent, j‘achèterais une maison – Ha sok pénzem lenne, vennék egy házat.

2. Kérésünket udvariasabbá tehetjük a feltételes mód használatával. Ilyenkor általában a pouvoir magázó alakját használjuk kérdő alakban (Pourriez-vous…?):

Pourriez-vous me dire votre nom, s’il vous plaît? – Megmondaná, kérem, a nevét?

3. Kifejezhet jövő időre vonatkozó valószínűséget. Ilyenkor magyarra jelen idővel és többnyire az „állítólag”, „valószínűleg”, vagy hasonló, bizonytalanságra utaló kifejezéssel fordítjuk:

Les invités arriveraient à cinq heures – A vendégek elméletileg 5 órakor érkeznek.

4. Az igeidők egyeztetésének a szabálya miatt jövő idő helyett használjuk akkor, amikor a múlthoz képest jövő idejű, de a jelenhez képest múlt idejű cselekvést akarunk kifejezni (futur dans le passé):

Mon collègue m’a dit en 2017, que mon chef me donnerait beaucoup d’argent – A kollégám azt mondta nekem 2017-ben, hogy a főnököm sok pénzt fog adni nekem.

Exercices

1. Hogy van a megadott igéknek a megadott személyben a feltételes jelen idejű alakja?

Például: arriver → nous arriverions.

1. parler → je ____
2. arriver → il _____
3. donner → il _____
4. parler → nous _____
5. donner → tu _____
6. monter → vous _____
7. montrer → ils _____
8. jouer → ils _____
9. nager → nous _____
10. nager → elle _____
11. manger → je _____
12. manger → vous _____
13. aller → nous _____
14. venir → tu _____
15. partir → elles _____
16. voir → je _____
17. faire → il _____
18. dire → elle _____
19. acheter → nous _____
20. savoir → il _____
21. vouloir → je _____
22. voir → vous _____
23. lire → vous _____
24. prendre → tu _____

2. Hogy van franciául?

1. Vennénk egy új mosógépet, de nincs pénzünk.
2. Írnánk, de nincs tollunk.
3. Lenne szíves kinyitni az ajtót, kérem?
4. Holnap állítólag elmegyünk moziba.
5. Monsieur Dupont-nal szeretnék beszélni.
6. Velünk kellene jönnöd.

A feladatok megoldását itt ellenőrizhetjük.

A feltételes jelen idő más nyelvekben:

Feltételes jelen idő az olaszban, feltételes jelen idő a spanyolban, feltételes mód a portugálban. A franciához hasonlóan az újlatin nyelvek nagy része a jövő idő tövéből képzi, és ami jövő időben rendhagyó, az feltételes módban is az lesz.

Feltételes mód az angolban. Kötőmód (Konjunktiv II) a németben – A németben a kötőmód része az, ami a magyar feltételes módnak felel meg.

Forrás a conditionnel présent témához:

Vida Enikő: Francia nyelvtan 222 pontban, Maxim Kiadó, Szeged.

dr. Pataki Pál: Francia nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest

Eckhardt Sándor: Mai francia nyelvtan, Terra Kiadó, Budapest.

Link:

Parlez-vous FRENCH videója – bemutatja a feltételes jelen idő képzését és használatát. A használatnál a si-vel bevezetett mellékmondatokat is részletezi, és futur-dans-le-passé használati körét is. Ezekkel nem kell foglalkozniuk azoknak, akik most kezdik megismerni a conditionnel présent alakot.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.