El condicional simple – A spanyol feltételes jelen idő

El condicional simple (Spanyol feltételes jelen idő)

A condicional simple a feltételes jelen idő a spanyolban. Használata lényegében megegyezik a magyar feltételes mód jelen idejével. A különbség, hogy a magyarban mellékmondatban („ha” kötőszó után) is előfordulhat a feltételes mód, a spanyolban ilyenkor valami mást kell használni helyette. (Részletesen lásd később.)

(A magyarban a feltételes mód jelen ideje -na, -ne, -ná, -né végződést kap: beszélnék, beszélnél, beszélne, beszélnénk, beszélnétek, beszélnének; mennék, mennél, menne…; aludnék, aludnál, aludna…; írnám / írnék, írnád / írnál, írná / írna…)

A condicional simple képzése:

Töve maga a főnévi igenév teljes alakja – ez megegyezik a jövő idő (futuro simple) tövével. Ehhez járulnak a ragok, melyek az imperfecto -ía sorának a ragjaival azonosak:

-ía
-ías
-ía

-íamos
-íais
-ían

A jövő idő rendhagyóságai a feltételes jelen időben is érvényesek! A jövő időnél tárgyaltuk már a szabályokat a tőbeli sajátosságokkal kapcsolatban, de a teljesség kedvéért itt is végignézünk minden szabályt.

Az igék mindhárom osztálya az -ía sor szerint ragozódik, még az -ar végűek is. A ragok szempontjából kivétel nincs, minden ige ezeket a ragokat kapja.

HABLAR
(beszélni)
COMER
(enni)
ESCRIBIR
(írni)
hablaría
hablarías
hablaría
comería
comerías
comería
escribiría
escribirías
escribiría
hablaríamos
hablaríais
hablarían
comeríamos
comerías
comerían
escribiríamos
escribiríais
escribirían

Az imperfectóhoz hasonlóan az E/1 és E/3 alakja megegyezik minden ige esetében. Ha ez félreértésre adhat okot, kitehetjük elé a személyes névmást: yo hablaría ill. él / ella hablaría.

Még a ser, estar sem rendhagyó:

SER ESTAR
sería
serías
sería
estaría
estarías
estaría
seríamos
seríais
serían
estaríamos
estaríais
estarían

Rendhagyó igék:

A rendhagyóság csak a tövet érinti. A ragok minden igénél egységesek. Célszerű a rendhagyó igék jövő idejének E/1 alakját megjegyezni, ebből a feltételes jelen idejű alakokat is tudjuk képezni.

Egyes -er végű igék e -je kiesik az r előtt:

PODER
(-hat, -het)
SABER
(tudni)
QUERER
(szeretni, akarni)
podría
podrías
podría
sabría
sabrías
sabría
querría
querrías
querría
podríamos
podríais
podrían
sabríamos
sabríais
sabrían
querríamos
querríais
querrían
HABER
(segédige)
CABER
(beleférni)
habría
habrías
habría
cabría
cabrías
cabría
habríamos
habríais
habrían
cabríamos
cabríais
cabrían

Egyes igék d -t toldanak be az r elé, az r előtti e vagy i eltűnik:

TENER
(birtokolni)
VENIR
(jönni)
SALIR
(kimenni)
tendría
tendrías
tendría
vendría
vendrías
vendría
saldría
saldrías
saldría
tendríamos
tendríais
tendrían
vendríamos
vendríais
vendrían
saldríamos
saldríais
saldrían
PONER
(tenni, rakni)
VALER
(érni valamit)
pondría
pondrías
pondría
valdría
valdrías
valdría
pondríamos
pondríais
pondrían
valdríamos
valdríais
valdrían

Igazából mindkét fenti esetben az -er ill. -ir végződésből az e ill. i tűnik el. Ha a főnévi igenév végződése előtt folyékony mássalhangzó áll (l vagy n), akkor egy d-t is be kell toldani, ami a kiejtést könnyíti. Felpattanó hangok (itt b és d) és az r után nem kell d-t betoldani, nem is hangozna jól.

Egyéb rendhagyó igék:

DECIR
(mondani)
HACER
(csinálni)
SATISFACER
(kielégíteni)
diría
dirías
diría
haría
harías
haría
satisfaría
satisfarías
satisfaría
diríamos
diríais
dirían
haríamos
haríais
harían
satisfaríamos
satisfaríais
satisfarían

A spanyol feltételes jelen idő használata:

1. Kifejezheti a magyar feltételes jelen idővel azonos jelentést.

Ilyen értelemben kifejezhet például kívánságot, melynek megvalósulása feltételhez van kötve:

Compraría una casa grande, pero no tengo dinero – Vennék egy nagy házat, de nincs pénzem.
Querría saber la verdad – Szeretném tudni az igazságot.

A querría helyett sokszor áll a quisiera:

Quisiera saber la verdad – Szeretném tudni az igazságot.

Fontos különbség a magyar és a spanyol feltételes jelen idő között, hogy mellékmondatban (si ‘ha’ kötőszó után) a spanyolban nem használhatjuk. Ezt most csak a teljesség kedvéért említjük meg, a feltételes mellékmondatokkal külön foglalkozunk majd részletesen.

Si tuviera mucho dinero, compraría una casa – Ha sok pénzem lenne, vennék egy házat.

Kifejezhetünk vele tanácsot, javaslatot. Ilyen értelemben állhat mellette a yo que tú vagy az en tu lugar (a te helyedben) kifejezés:

Yo que tú, no me llevaría la chaqueta. Hace mucho calor – A helyedben nem venném fel a kabátot. Nagyon meleg van.

Yo en tu lugar me vería esa película – A te helyedben megnézném azt a filmet.

2. Kifejezhet múltra vonatkozó valószínűséget. Ilyenkor a spanyol feltételes jelenben álló igét nem feltételes móddal, hanem kijelentő mód múlt idővel fordítjuk magyarra, és a mondatba odatesszük a „bizonyára”, „lehet”, vagy egyéb, bizonytalanságra utaló szót:

Tendría veintiún años cuando te conocí. – Huszonegy éves lehettem, amikor megismertelek.

3. Kifejezhetünk vele udvarias kérést, ilyenkor kérdő mondatot kell használnunk. Használható ilyenkor a me haría el favor de + főnévi igenév szerkezet is, vagy még gyakori a podría + főnévi igenév használata. A magyarban is mondunk ilyeneket:

¿Me daría su pasaporte? – Odaadná az útlevelét?
¿Podría ayudarnos? – Tudna nekünk segíteni?
¿Me haría el favor de decirme su nombre? – Lenne szíves megmondani a nevét?

4. Múlthoz viszonyított jövő idő kifejezésére használhatjuk, ha a cselekvés a jelenhez képest múlt idejű. Másképp megfogalmazva: függő beszédben utóidejűséget fejez ki, ha a főmondat igéje múlt idejű:
Dijo que compraría una casa – Azt mondta, hogy venni fog egy házat. (A házat azóta meg is vette.)

Ejercicio – Feladat:

1. Hogy van a megadott igéknek a megadott személyben a feltételes jelen idejű alakja?

Például: llegar → nosotros llegaríamos.

1. hablar → yo ____
2. llegar → él _____
3. dar → él _____
4. hablar → nosotros _____
5. dar → tú _____
6. volver → vosotros _____
7. mostrar → ellos _____
8. jugar → ellos _____
9. nadar → nosotros _____
10. nadar → ella _____
11. comer → yo _____
12. comer → vosotros _____
13. ir → nosotros _____
14. venir → tú _____
15. partir → ellas _____
16. ver → yo _____
17. hacer → él _____
18. decir → ella _____
19. comprar → nosotras _____
20. saber → él _____
21. querer → yo _____
22. ver → vosotras _____
23. leer → vosotros _____
24. beber → tú _____

A feladat megoldókulcsa itt található.

Felhasznált irodalom:

Kertész Judit: Rendszeres spanyol nyelvtan, Aula Kiadó, 2001.

László Sándor: Gramática fácil, Maxim Könyvkiadó, Szeged.

Király Rudolf: Spanyol nyelvkönyv, Hetedik kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

Link:

BurbujaDELEspañol – ¿Cómo se usa el Condicional Simple en español? Todas las REGLAS GRAMATICALES para usarlo bien – Ebben a videóban a feltételes jelen használatáról beszélnek, de röviden kitérnek a képzésére is.

Tomísimo – egy spanyol nyelvtannal foglalkozó fórum.

SpanishDict.com – néhány példamondat a me haría el favor kifejezésre, angol fordítással.

A feltételes mód jelen ideje más nyelvekben:

Az olasz condizionale presente, a francia conditionnel présent, a portugál presente do condicional.

A német Konjunktiv II.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.