Voltooid tegenwoordige tijd – holland összetett múlt idő

Voltooid tegenwoordige tijd (v t t)
(holland összetett múlt idő
)

A Voltooid tegenwoordige tijd jelentése: befejezett jelen idő (voltooid – befejezett; tegenwoordig – jelen (melléknév); tijd – idő). Az elnevezése ellenére mégis inkább múltbeli történéseket fejezhetünk ki vele.

Két részből áll: 1. a hebben vagy a zijn ige jelen időben; 2. a főige befejezett melléknévi igeneve (voltooid deelword, esetleg más néven még: verleden deelwoord):

hebben / zijn jelen időben   +   befejezett melléknévi igenév

ik heb                      gegeten
wij hebben              gelezen

ik ben                      gekomen

Példák a ragozása:

gaan (menni)
werken (dolgozni)
ik ben gegaan
jij bent gegaan
hij is gegaan
ik heb gewerkt
jij hebt gewerkt
hij heeft gewerkt
wij zijn gegaan
jullie zijn gegaan
zij zijn gegaan

wij hebben gewerkt
jullie hebben gewerkt
zij hebben gewerkt

A hebben vagy zijn és az igenév egymással ún. mondatkeretet alkot, a főige befejezett melléknévi igeneve a mondat végére kerül, így a két rész mintegy keretbe fogja a mondatot, pl.

Ik ben gisteren naar de bioscoop gegaan. ‘Tegnap a moziba mentem.’
Hij heeft gisteren op de tafel een book gezien. ‘Tegnap az asztalon egy könyvet látott.’
Wij hebben het hele dag gewerkt. ‘Egész nap dolgoztunk.’

Mikor használjuk a hebben-t és mikor a zijn-t?

Hebben áll:

* A tárgyas igék mellett (pl. eten – enni, drinken – inni, lezen – olvasni, schrijven – írni, zien – látni, sturen – küldeni, geven – adni)

* A módbeli segédigék (kunnen, moeten, willen)

* A visszaható igék mellett (pl. zich wassen – mosakodni)

* Néhány tárgyatlan ige mellett, főleg azok mellett, melyek nem fejeznek ki állapotváltozást, helyzetváltoztatást ill. kezdést (pl. slapen – aludni,werken – dolgozni)

Zijn áll:

* A mozgást, állapotváltozást, hely- és helyzetváltoztatást kifejező tárgyatlan igék mellett (pl. komen – jönni, gaan – menni)

* A kezdést, befejezést kifejező igék mellett (pl. beginnen – kezdődni)

* Az ún. kopulatív igék mellett, melyek két alanyesetű mondatrészt kötnek össze, ill. az alanyt egy melléknévvel kötik össze. Máshogy megfogalmazva: amelyek a névszói-igei állítmány igei részét képezik. Ezek elsősorban: zijn – lenni; blijven – maradni; worden – válni valamivé; heten – hívják, nevezik valahogy; schijnen – tűnik valaminek/valamilyennek)

A problémát a zijn-es igék szokták okozni, ezért itt egy csaknem teljes lista róluk:

Megjegyzés: A *-gal jelölt igék hebben-nel és zijn-nel is állhatnak, de általában többé-kevésbé más jelentéssel, lásd lejjebb

Állapotváltozást kifejező igék: aankomen (hízni), afnemen (lefogyni), bevriezen (megfagyni), bezwijken (összeomlani, összeroskadni), dalen (csökken, esik-statisztikailag pl.), groeien (növekszik), trouwen (házasodni), promoveren (doktorálni), sterven (meghalni), *verdrinken (vízbe fulladni), geboren zijn / (geboren worden) (születni), gebeuren / passeren (történni), verdorren (kiszáradni), vergrijzen (elöregedni) verouderen (elavulni), verschijnen (megjelenni, felbukkanni), verstommen (elhallgatni, megnémulni), schrikken (megijedni, megrémülni), stikken (megfulladni), ontstaan (keletkezni), wijken / verdwijnen (eltűnni), *veranderen (megváltozni)

Mozgást, helyváltoztatást kifejező igék: gaan (menni), komen (jönni), aankomen / arriveren (megérkezni), barsten (betör, beront, berobban), vallen (esni), zinken / (neer)zijgen (elsüllyedni), binnendringen (behatolni), *dansen (táncolni), *wandelen (sétálni), *lopen (gyalog menni, futni), opstaan (felkelni), *fietsen (biciklizni), *klimmen (mászni), ontsnappen (megszökni), *springen (ugrani), stijgen (emelkedni), *rijzen (utazni), (*)rijden (utazni), vertrekken (elindul, elutazik), *varen (hajózni, vitorlázni), *vliegen (repülni), vluchten (elmenekülni), *zwemmen (úszni)

Az összes kezdést ill. befejezést kifejező ige: *aanbreken / beginnen / starten / aanvangen (kezdődni), *eindigen (véget érni), ophouden / stoppen (abbahagyni)

Kopulatív igék: zijn (lenni), blijven (maradni), worden (válni valamivé), heten (hívni valahogy), schijnen / lijken / dunken (tűnik valaminek/valamilyennek), raken (lesz, válik valamivé), voorkomen / blijken (megjelenik)

Egyéb ige: bevallen (tetszeni), vergeten (elfelejteni – lehet hebben vagy zijn is)

Példák:

De voorstelling is te laat begonnen – Az előadás túl későn kezdődött.
Ik ben het vergeten – Elfelejtettem.

Igék, melyek jelentéstől függően hebben-nel vagy zijn-nel is ragozódhatnak:

passeren: zijn – történni; hebben – megelőzni

Ik ben verloren – Elvesztem. (Menthetetlen vagyok.)
Ik heb iets verloren – Elvesztettem valamit.

schijnen (geschenen): zijn – tűnni; hebben – ragyogni

A voorkomen igének számos jelentése van! Az igekötő, jelentéstől függően lehet elváló és nem elváló: voorkomen: előfordul, megtörténik; voorkomen: megakadályoz

Bizonyos igék, ha tárgyas értelemben használjuk őket, akkor hebben-nel, ha tárgyatlan jelentésben, akkor zijn-nel ragozódnak:

aanbreken (aangebroken): zijn – elkezdődik, beköszönt; hebben – felbont (ételt, italt)

De dag is aangebroken – Felvirradt a Nap, új nap virradt.
We hebben een nieuwe fles wijn aangebroken – Megkezdtünk (felbontottunk) egy új üveg bort.

bederven (berdorven): zijn – elromlani, megromlani; hebben – elrontani, tönkretenni:

De melk is bedorven – A tej megromlott.
Hij heeft de voorstelling bedorven – Tönkretette az előadást.

breken (gebroken): zijn – összetörik; hebben – összetör vmit

eindigen (geëindigd): zijn – befejeződni; hebben – befejezni

Ik heb de voorstelling geëindigd – Befejeztem az előadást.
De voorstelling is geëindigd
– Befejeződött az előadás.

genezen: zijn – meggyógyul; hebben – meggyógyít

Mijn zuster is genezen – A lánytestvérem meggyógyult.
De dokter heeft me genezen – Az orvos meggyógyított.

minderen, verminderen: zijn – csökkenni; hebben – csökkenteni

scheiden (gescheiden): zijn – elválik; hebben – elválaszt:

Onze ouders zijn vorig jaar gescheiden – Szüleink tavaly váltak el.
We hebben de honden van de katten gescheiden – Elválasztottuk a kutyákat a macskáktól.

sluiten (gesloten): zijn – bezár, bezáródik; hebben – bezár vmit, becsuk

Het restaurant is om vier uur gesloten – Az étterem 4 órakor bezárt.
Ik heb de deur gesloten – Bezártam az ajtót.

smelten (gesmolten): zijn – olvad; hebben – olvaszt

trouwen (getrouwd): zijn – megesküdni; hebben – megesketni

veranderen (veranderd): zijn – megváltozni; hebben – megváltoztatni

De scheiding heeft haar echt veranderd – A válás nagyon megváltoztatta.
Zij is echt veranderd na haar scheiding – A válása után nagyon megváltozott.

verbranden: zijn – égni; hebben – égetni

verdrinken (verdronken): zijn – vízbe fulladni; hebben – vízbe fojtani

De prins heeft het monster verdronken – A királyfi beleölte a szörnyet a vízbe.
Ik ben bijna in het water verdronken – Majdnem belefulladtam a vízbe.

vermeerden: zijn – növekedni, gyarapodni; hebben – növelni, gyarapítani

Ugyanígy: bedaren – megnyugodni/megnyugtatni; verteren – megemésztődni / megemészteni.

Mozgást, helyváltoztatást kifejező igék, melyek jelentéstől függően hebben-nel vagy zijn-nel is állhatnak: Ha nem fejezünk ki ill. értünk oda irányt a mondatba, akkor hebben-t használunk. Ha a cselekvés irányán van a hangsúly, akkor zijn-t használunk:

We zijn naar de stad gefietst – Bebicikliztünk a városba.
We hebben een uur gefietst – Egy órát bicikliztünk.

Ik ben naar de stad gelopen – A városba gyalogoltam.
Ik heb de hele dag gelopen – Egész nap gyalogoltam.

Jullie zijn de kamer uit gedanst – Kitáncoltatok a szobából.
Jullie hebben veel gedanst – Sokat táncoltatok.

Ik ben naar de kust gezwommen – A part felé úsztam.
Ik heb in de zee gezwommen – A tengerben úsztam.

Ide tartozik a fietsen, lopen, dansen, klimmen, springen, varen, vliegen, wandelen, zwemmen.

Különleges a rijden ige. Jelentheti azt, hogy “valamilyen járművel utazni”, és azt is, hogy “valamilyen járművet vezetni”. Utazni értelemben zijn-nel, vezetni értelemben hebben-nel ragozzuk:

Ik heb de hele dag in de auto gereden – Egész nap vezettem.
We zijn met de auto naar huis gereden – Hazaautóztunk.

A zullen összetett múlt ideje nem igazán használatos. Ha mégis előfordul, állhat hebben-nel vagy zijn-nel is: ik heb zouden, ik ben zouden.

– holland múlt idők –

Linkek a holland múlt idők témához:

Verbix – tetszőleges holland ige ragozása

Dutchgrammar. com

Hasonló igeidő más nyelvekben:

A német Perfekt, az angol present perfect,

az olasz passato prossimo, a francia passé composé.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!