L’impératif – A francia felszólító mód

A francia felszólító mód (L’impératif)

A francia felszólító mód egész egyszerű, mivel alakjai megegyeznek a kijelentő mód jelen idejének alakjaival. (Például: tu viens – jössz; Viens – Gyere! vous venez – jöttök; Venez – Gyertek!) Egyetlen kivétel az -er végű igék E/2 alakja, ahol jelen időben ott van az -s rag, felszólító módban nincs ott: Tu travailles – dolgozol; Travaille – Dolgozz!
Ismételjük át a kijelentő mód jelen idejét (-er végű igék, -re végű igék, -ir végű igék)!

A francia felszólító módnak 3 alakja van: E/2 (pl. menj! – va), T/1 (pl. menjünk! – allons!) és T/2 (pl. menjetek! – allez).

Megjegyzés: A magyarban a felszólító mondat végére felkiáltójelet teszünk. A francia felszólító mondat végére általában pontot, ritkábban felkiáltójelet teszünk. Mivel a francia udvarias nyelv, kerülik a nyers felszólítást, így a felkiáltójel használatát is, használata azonban nem számít hibának. T/1-ben a felkiáltójel használata általános (mivel ebbe a beszélő is beletartozik, így a felszólítás kevésbé rideg, például: allons!), a többi személyben inkább a pont, például: Va. Allez.

E/2:

-er végű igék: az igető -e végződést kap:

parler (beszélni) – Parle (Beszélj!)
travailler (dolgozni) – Travaille (Dolgozz!)
chanter (énekelni) – Chante (Énekelj!)

A többi igeosztály: megegyezik a kijelentő mód jelen idejének alakjával:

choisir (választani) – tu choisis → Choisis (Válassz!)
attendre (várni) – tu attends → Attends (Várj!)
croire (hinni) – tu crois → Crois (Higgy!)

FIGYELEM! Az -er végű igék mintájára ragozódó ouvrir (kinyitni), souffrir (szenvedni), offrir (nyújtani, kínálni), cueillir (leszedni, összeszedni) sem kap -s végződést!

Tu ouvres la porte – Kinyitod az ajtót.
DE: Ouvre la porte – Nyisd ki az ajtót!

Offre un bon conseil à cet homme – Lásd el jó tanáccsal ezt az embert!
Ne souffre pas – Ne szenvedj!
Cueille cette fleur-là – Szedd le azt a virágot!

Kivételek:

être (lenni) → Sois (Legyél! / légy!)
avoir (birtokolni) → Aie (Legyen neked!)
savoir (tudni) → Sache (Tudd meg!)

T/1:

Valamennyi igeosztályban a felszólító mód alakja megegyezik a kijelentő mód T/1 alakjával:

parler (beszélni) – nous parlons → Parlons! (Beszéljünk!)
travailler (dolgozni) – nous travaillons → Travaillons! (Dolgozzunk!)
chanter (énekelni) – nous chantons → Chantons! (Énekeljünk!)

choisir (választani) – nous choisissons → Choisissons! (Válasszunk!)
attendre (várni) – nous attendons → Attendons! (Várjunk!)
croire (hinni) – nous croyons → Croyons! (Higgyünk!)

Kivételek:

être (lenni) → Soyons! (Legyünk!)
avoir (birtokolni) → Ayons! (Legyen nekünk!)
savoir (tudni) → Sachons! (Tudjuk meg!)

T/2:

Valamennyi igeosztályban a felszólító mód alakja megegyezik a kijelentő mód T/1 alakjával. A magázó felszólítást is ezzel az alakkal fejezhetjük ki:

parler (beszélni) – nous parlons → Parlez (Beszéljetek! / Beszéljen (ön)! / Beszéljenek (önök)!)
travailler (dolgozni) – nous travaillons → Travaillez (Dolgozzatok! / Dolgozzon (ön)! / Dolgozzanak (önök)!)
chanter (énekelni) – nous chantons → Chantez (Énekeljetek! / Énekeljen (ön)! / Énekeljenek (önök)!)

choisir (választani) – nous choisissons → Choisissez (Válasszatok! / Válasszon (ön)!)
attendre (várni) – nous attendons → Attendez (Várjatok! / Várjon (ön)! / Várjanak (önök)!)
croire (hinni) – nous croyons → Croyez (Higgyetek! / Higgyen (ön)! / Higgyenek (önök!))

Kivételek:

être (lenni) → Soyez (Legyetek! / Legyen (ön)! / Legyenek (önök)!)
avoir (birtokolni) → Ayez (Legyen nektek! / Legyen (önnek / önöknek)/)
savoir (tudni) → Sachez (Tudjátok! / Tudja (ön)! / Tudják (önök)!)
vouloir (akarni) → Veuillez („Akarjatok!”)

A magázás:

Magázáshoz felszólító módban is (mint minden más igealaknál) a T/2 alakot használjuk. Ilyenkor illik a s’il vous plaît kifejezést is használni:

Attendez, s’il vous plaît – Kérem, várjon!

A rendhagyó igék egyben:

E/2 T/1 T/2
être sois legyél! soyons! legyünk! soyez legyetek!
avoir aie legyen neked! ayons! legyen nekünk! ayez legyen nektek
savoir sache tudd! sachons! tudjuk meg! sachez tudjátok meg!
vouloir veuillez akarjátok!

A vouloir felszólító alakját leginkább csak magázásnál, udvarias felszólításnál szokták használni. Magyarul ezt általában a szíveskedjen szóval adjuk vissza. Hivatalos levelek végén is ezt használjuk:

Veuillez ouvrir la fenêtre – Szíveskedjen kinyitni az ablakot!

A hangsúlytalan névmási alakok viselkedése a francia felszólító módban:

A hangsúlytalan névmási alakok a következők: me, te, le, la, lui, nous, vous, les, leur, y, en. Ezek közül felszólító módban a me helyett moi, a te helyett toi áll. Ezek az alakok mind az ige végére kerülnek, és az igéhez kötőjellel kapcsoljuk őket:

Donne-moi ce livre-là – Add nekem azt a könyvet!
Donnez-moi ce livre-là, s’il vous plaît – Adja nekem azt a könyvet!
Donne-lui ce livre-là – Add neki azt a könyvet!
Donne-le à Pierre – Add (azt) oda Pierre-nek!

A visszaható igék névmásai (me, te, se, nous, vous) is hasonlóan viselkednek:

Lave-toi – Mosakodj meg!
Levons-nous! – Keljünk fel!
Levez-vous – Keljetek fel!

A s’en aller (elmenni) ige felszólító alakjai:

Va t’en – Menj el!
Allons-nous-en! – Menjünk el!
Allez-vous-en – Menjetek el!

Egyes visszaható igék de elöljárószós bővítményt vonzanak, pl. se charger de (elvállalni valamit), s’occuper de (foglalkozni valamivel), s’approcher de (közeledni valamihez), s’apercevoir de (észrevenni valamit), se contenter de (megelégedni valamivel). Ezeknél előfordulhat, hogy a de elöljárószóval bevezetett bővítményt en névmással helyettesítjük. Ilyenkor nem lesz hangsúlyos a visszaható toi névmás (és kötőjel sem kerül elé), helyette te lesz az en előtt, azzal összeolvadva: t’en. Az ilyen felszólító alakok hasonlóak a s’en aller ige felszólító alakjaihoz:

Tu t’en contentes – Megelégszel azzal.
Contente t’en – Elégedj meg vele!
Vous vous en contentez – Megelégedtek azzal.
Contentez-vous-en – Elégedjetek meg vele!
Vous vous en occupez – Azzal foglalkoztok.
Occupez-vous-en – Foglalkozzatok azzal!

Ha en vagy y névmás járul az igéhez, az -er végű igék végén E/2-ben megmarad az -s, és a hangkötés miatt ki is ejtjük:

Parle – Beszélj!
Parles-en – Beszélj róla!

Va – Menj!
Vas-y – Menj oda!

Bocsánatkérésnél is felszólító módot használunk:

Excuse-moi – Bocsáss meg!
Excusez-moi – Bocsásson meg!

Ismételjük át a személyes névmásokról tanultakat, és a személyes névmások sorrendjére vonatkozó szabályokat!

A tiltás

A tiltást ugyanúgy fejezzük ki, mint általában a tagadást. A ne … pas közrefogja az igét, illetve a pas helyett más tagadószó is állhat:

Ne parle pas – Ne beszélj!
Ne parle jamais – Sose beszélj!
Ne regarde aucun film – Ne nézz egy filmet sem!
Ne prenez rien avec vous – Ne vigyetek semmit magatokkal! / Ne vigyen (ön) semmit magával!
Ne dis pas cette chose – Ne mondd ezt!
Ne dites pas cette chose, s’il vous plaît – Ne mondja ezt, kérem!

A hangsúlytalan névmási alakok tiltásnál az ige elé kerülnek:

Ce film n’est pas bon. Ne le regarde pas – Ez a film nem jó. Ne nézd meg!
Ne t’en va pas – Ne menj el!
Ne vous en allez pas – Ne menjetek el!
N’y va pas – Ne menj oda!

Ne te lève pas – Ne kelj fel!
N’en prends pas – Ne vegyél belőle!
Ne t’occupe pas de ce problème – Ne foglalkozz ezzel a problémával!
Ce livre-là ne me plaît pas. Ne me le donne pas – Az a könyv nem tetszik nekem. Ne add oda nekem!

Tiltó alak helyett, amikor csak lehet, más szerkezetet használnak, főleg az éviter (elkerülni), arrêter (abbahagyni) igével, melyek után de elöljárószó vezeti be a következő ige főnévi igenevét:

Évite d’appuyer sur le bouton – Ne nyomd meg a gombot!
Arrête de faire cela – Ne csináld ezt tovább!

 

A francia felszólító mód hiányzó alakjai

Felszólító módja csak az E/2, T/1, T/2 alakoknak van. (Például: Parle! – beszélj! Parlons! – Beszéljünk! Parlez! – Beszéljetek! / Beszéljen (ön)!) Ha más személyben akarunk felszólítást kifejezni, arra a kötőmód jelen idejének (subjonctif présent) alakjai valók, és a mondatot általában que kötőszóval vezetjük be:

Vive la France! – Éljen Franciaország!
Que les collègues viennent! – Jöjjenek a kollégák!
Que quelqu’un fasse quelque chose! – Valaki csináljon valamit!

A magyarban felajánlást is kifejezhetünk E/1-ben, kérdő mondatban. A francia ezt körülírással fejezi ki:

Dois-je ouvrir la fenêtre? / Voulez-vous que j’ouvre (kötőmód!) la fenêtre? – Kinyissam az ablakot?

Feladatok – Exercices

Traduisez les phrases en français.

1. Tanulj!
2. Várj!
3. Beszélj!
4. Egyél!

5. Tanuljunk!
6. Kérem, várjon!
7. Beszéljetek!
8. Együnk!

9. Igyál kávét!
10. Gyere és nézd meg ezt a filmet!
11. Nyisd ki az ablakot és csukd be az ajtót!
12. Legyél itt 2 órakor!
13. Mondj valamit!

Használjuk a magázó alakot!

14. Igyon kávét!
15. Kérem, beszéljen franciául!
16. Kérem, szálljon fel a buszra!
17. Kérem, olvassa el ezt a könyvet!
18. Kérem, írjon egy levelet!
19. Jöjjenek és nézzék meg a filmet!
20. Mondjanak valamit!

Gyakoroljuk a visszaható igék felszólító módját is!

21. Kelj fel!
22. Mosakodj meg!
23. Siess!
24. Foglalkozz a francia nyelvvel!
25. Ne aggódj!
26. Soha ne mosakodj hideg vízben! (à elöljárószót kell használni!)
27. Öltözködj fel!
28. Ne öltözködj fel!

Használjuk az en és y névmásokat!

29. a) Van egy probléma. Ne foglalkozzatok vele!
29. b) Ne foglalkozz vele!
29. c) Foglalkozz vele!
29. d) Kérem, ne foglalkozzon vele!

30. a) Beszélj róla!
30. b) Ne beszélj róla!
30. c) Kérem, beszéljen róla!

31. a) Utazz el oda!
31. b) Ne utazz el oda!

32. a) Maradj ott!
32. b) Ne maradj ott!
32. c) Kérem, maradjon ott!
32. d) Maradjunk ott!

Használjuk a hangsúlytalan névmási alakokat!

33. a) Írj nekem!
33. b) Ne írj nekem!
33. c) Írjon nekem!

34. a) Itt egy tévé. Kapcsold be!
34. b) Ne kapcsold be!
34. c) Kérem, kapcsolja be!

35. a) Olvasd el a könyvet!
35. b) Olvasd el (azt)!
35. c) Ne olvasd el!

36. a) Írd meg a levelet!
36. b) Írd meg (azt)!
36. c) Írjuk meg (azt)!
36. d) Ne írjuk meg!

37. a) Van egy pizzám. Együk meg!
37. b) Van egy pizzám. Edd meg!
37. c) Ne edd meg!
37. d) Van egy pizzám. Egyétek meg!

38. a) Fejezd be a munkát!
38. b) Ne fejezd be a munkát!
38. c) Fejezd be (azt)!
38. d) Ne fejezd be (azt)!

39. a) Kérem, fejezze be a munkát!
39. b) Kérem, fejezze be (azt)!

40. a) Kövess engem!
40. b) Ne kövess engem!

41. a) Hallgass! (Legyél csendben!)
41. b) Ne hallgass!
41. c) Hallgassatok!
41. d) Ne hallgassatok!

További fordítási feladat maximalistáknak:

1. Soha ne várjatok itt!
2. Már ne egyetek!
3. Siessetek!
4. Ne siessetek!
5. Ne félj!
6. Ne féljetek!
7. Soha ne féljetek!
8. Már ne féljetek!
9. Most ne mosakodj!
10. Kérem, legyen itt 2 órakor!
11. Ne menj oda!
12. Ne menjetek oda!
13. Mondd meg nekünk az igazságot!
14. Ne mondd meg neki az igazságot!
15. Add nekünk a könyvedet!
16. Ne add nekünk a könyvedet!
17. Kelj korán! Ne kelj korán!
18. Keljünk korán!
19. Ne keljünk korán!
20. Szeresd őt!
21. Szeressetek minket!
22. Vegyétek meg a kalácsot (la brioche) és egyétek meg!
23. Vedd meg a kalácsot és edd meg!
24. Hol van a könyv? Keresd meg!
25. Keressétek meg!
26. Ne keresd meg!
27. Keresse meg!
28. Beszélj róla! Ne beszélj róla! Beszéljünk róla!
29. Menj el!
30. Ne menj el!

A feladatok megoldókulcsa itt érhető el.

Köszönjük Juhász Ildikó francia nyelvtanár pontosításait, javaslatait!

Linkek:

La conjugaison des verbes français videója a YouTube-on: L’impératif présent – La conjugaison. Frappánsan összefoglalja a felszólító módú igealakokat. A névmások helyével nem foglalkozik.

Atelier Du Français videója: L’impératif. Kicsit bővebben belemegy a témába. A visszaható igékről is szó esik.

Felhasznált irodalom:

Vida Enikő: Francia nyelvtan 222 pontban, Maxim Kiadó, Szeged

A felszólító mód néhány más nyelvben:

Az olasz felszólító mód,

A német felszólító mód (der Imperativ), Az angol felszólító mód (imperative).

3 komment:

 1. november 13, 2022

  El Mexicano Válasz

  Gondolom itt is inkább csak írásbeli megegyezésről van szó, mivel a “viens” és a “vient” is ugyanúgy hangzik, sőt, ha semmilyen mássalhangzót nem írnának a végére hagyománytiszteletből, akkor is ugyanúgy hangzana, ahogy igaz ez a többi a igére is.

  A T/1. alakban a franciában kiesett a tematikus magánhangzó, a spanyol viszont különbséget tesz kijelentő és felszólító mód között ebben az alakban, mert szinte változatlanul őrzi a latin ragokat: pl. cantamos ‘énekelünk’, cantemos ‘énekeljünk’. Egyébként úgy emlékszem, itt még az olasz sem tesz különbséget a két mód között, mindkettő “cantiamo”.

  • november 13, 2022

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Ezen én is gondolkoztam, hogy az utolsó mássalhangzónak sokszor csak írásban van jelentősége. Illetve még hangkötésnél fontos.
   Igen, az olasz cantiamo lehet kijelentő, felszólító és kötőmód is. Az olaszban a kötőmód alakja néha egybeesik a kijelentő móddal (pl. tu parli, noi parliamo), a franciában meg igazából többször esik egybe a kijelentő mód és a kötőmód, mint nem, ez furcsa kicsit. A spanyolban, ha jól tudom, a ragozás jellege miatt mindig különbözik a kijelentő mód és a kötőmód.
   Akkor a három nyelv közül csak a spanyol használja T/1-ben a kötőmód alakját felszólításhoz. Viszont a Vamos (menjünk!) megegyezik a kijelentő mód alakjával?

   • november 19, 2022

    El Mexicano Válasz

    Úgy mondanám, hogy a spanyol viszonylag következesen őrzi a latinból eredő különbségeket (a portugál-galiciaival együtt), amelyek a többi újlatin nyelvben kiegyenlítődtek.

    A T/1. alakban a latinban sem különbözött a felszólító alak a kötőmódútól, igazából a felszólító módnak csak 2. személyű alakjai vannak és voltak mindig is, tehát ha úgy vesszük, az E/3., T/1. és T/3. alakok sosem voltak felszólító módúak, hanem a kötőmódot használják felszólításként az esetükben.

    A “vamos” az egyetlen rendhagyó eset, amelyben a felszólító mód a kijelentő és nem a kötőmóddal (“vayamos”) esik egybe. Tehát pl. “¡Vamos al cine!” ‘Menjünk moziba!”, de azt nem lehet mondani, hogy “Quiero que *vamos al cine”, hanem “Quiero que vayamos al cine” ‘Azt szeretném, hogy menjünk moziba’. Itt a felszólító alak egybeesése a kijelentő módúval egyszerű rövidüléssel magyarázható: vayamos (lat. VADAMUS) > vaimos > vamos. Lehetséges, hogy közrejátszott az is, hogy kijelentő módban a latin VADIMUS > ósp. vaimos is ugyanezt az alakot eredményezte, de leginkább a nagyon gyakori használat vezethetett ide.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.