Angol felszólító mód – Imperative

Angol felszólító mód – Imperative

Az angol felszólító mód igen egyszerű. Egyes személyekben egyszerűen az ige alapalakját használják, más személyekben a let igére, mint segédigére van még szükség. A magyar felszólító mondat végére felkiáltójelet kell tenni. Azonban az angol felszólító mondat végén egyszerűen csak pont van. Erőteljes felszólításnál tehetünk felkiáltójelet is. Egynél több felkiáltójel használata a magyarban megengedett, de az angolban tilos! (Pl. Menj!!! – angolul csak: Go!)

angol felszólító mód Buckingham-palota

A Buckingham-palotánál (Buckingham Palace, London) az őrség számára a felszólító mód nem idegen.

Egyes és többes szám, 2. személy:

A felszólító módot az ige alapalakja fejezi ki. Kivétel nincs. Az ige alapalakja kifejezheti az egyes és többes számú felszólítást is, a szituációból derül ki, hogy melyikről van szó. Magázás nincs külön az angolban, így a magyar magázó felszólítást is kifejezhetjük ezzel az alakkal:

Go – Menj! / Menjetek! (Menjen! / Menjenek Önök!)
Come – Gyere! / Gyertek!
Eat – Egyél! / Egyetek!

Go home – Menj haza!
Come with me – Gyere velem! / Gyertek velem!
Do something – Csinálj valamit!
Sit down – Ülj le!
Stand up – Állj fel!
Wait for me – Várj meg!

Tiltást a don’t (vagy do not) segítségével fejezhetünk ki:

Don’t go – Ne menj!
Don’t come with me – Ne gyere velem!
Don’t wait for me – Ne várj meg!

Kivételesen előfordulhat, hogy a you is bekerül az ige elé. Ez erőteljes, nem kedves felszólítást fejez ki, csak indokolt esetben szabad használni:

You come with me! – Most velem jössz!

Don’t you tell me what to do! – Meg ne mondd nekem, hogy mit csináljak!
Don’t you go home! – Haza ne menj!

Nyomatékosabbá tehetjük a felszólítást, ha az ige alapalakja elé a do szócskát tesszük. Az ilyen mondatok kifejezhetnek sürgetést, türelmetlenséget, de udvariasságot is:

Do come with me – Gyere már velem!
Do sit down – Ülj csak le!
Do eat something – Egyél már valamit!

A to be és a to have igét is használhatjuk felszólító módban. A to have leginkább kifejezésekben használatos:

Be here in time – Legyél itt időben!
Be quiet – Csend legyen! (Legyél / legyetek csendben!)
Don’t be angry – Ne legyél dühös!
Don’t be late – Ne késs el!
Have lunch with me – Ebédelj velem!
Do have a shower – Zuhanyozz már le!

Have breakfast. Have lunch. Have dinner. Have a coffee.
Reggelizz! Ebédelj! Vacsorázz! Kávézz!

Az összes többi személynél a let igét kell használni a felszólított személyt jelölő névmás tárgyesete előtt, ezután jön az ige alapalakja: let + me/him/her/it/us/them + ige. A let jelentése: hagyni engedni. Magyarul sokszor a hadd szóval fejezzük ki ezt a jelentést.

E/1:

Ritkán szólítja fel az ember saját magát, hogy csináljon valamit. Inkább azt fejezi ki a let-tel alkotott szerkezet, hogy mások megengedjenek nekem valamit:

Let me see – Hadd lássam! (Szó szerint: Hagyj engem látni!)
Let me go – Hadd menjek!
Let me tell you something – Hadd mondjak neked valamit!

Tagadásnál a not a főige elé kerül. Vagy használhatjuk a do not (don’t) szerkezetet is a let előtt:

Let me not go – Hadd ne menjek!
Do not let me go – Hadd ne menjek! (Szó szerint: Ne hagyj engem menni!)

E/3:

Let him go / Let her go – Hadd menjen!
Let him do it / Let her do it – Hadd tegye meg!

Let him not go / Let her not go – Ne menjen (ő)!

Természetesen a let után a him, her, it helyett főnév is állhat:

Let Peter go – Hadd menjen Peter!
Don’t let the dog eat too much – Ne egyen túl sokat a kutya!

A there is, there are szerkezetnek is lehet felszólító módja. Azonban ahogy magyarra fordítva sem igen használatosak ilyen mondatok, angolul is nagyon ritka az olyan szituáció, amikor indokolt lenne. Például, Let there be a fence around the house – Legyen kerítés a ház körül! Let there be always sunshine – Süssön mindig a Nap!

Az it névmással álló felszólító mondatok is legtöbbször máshogy is kifejezhetők, ezért nem gyakoriak:

Let it rain / I wish it would rain – Essen az eső! / Bárcsak esne az eső!

T/1:

A let us alakot általában összevonják, így lesz let’s:

Let’s go / Let us go – Menjünk!
Let’s eat something – Együnk valamit!

Tagadó (tiltó) alakban egyszerűen a let’s után kerül a not, vagy a don’t is kerülhet a let’s elé:

Let’s not go to the cinema today – Ne menjünk ma a moziba!
Don’t let’s go to the cinema today.

Let’s not disturb him – Ne zavarjuk!

T/3:

The guests are already here. Let them wait a minute. Let them not come in yet.
(A vendégek már itt vannak. Várjanak még egy percet! Ne jöjjenek be még!)

Let the guests come in – Jöjjenek be a vendégek!

Somebody, everybody, all

Ezekkel a névmásokkal az ige alapalakját használjuk felszólításban:

Somebody do something – Valaki csináljon valamit!
Everybody stand up – Mindenki álljon fel!
Everybody sit down – Mindenki üljön le!
Somebody come with me – Valaki jöjjön velem!

Menjek? Menjünk?

Kérdő alakban is előfordul felszólító alak, amikor nem vagyok benne biztos, hogy megtegyek-e valamit, ezért megkérdezem, hogy megtegyem-e. Ilyenkor a shall segédigét használjuk:

Shall I open the window? – Kinyissam az ablakot?

Ugyanígy a shall-t használjuk, ha felajánlunk egy lehetőséget, hogy mit csináljunk közösen. Ilyenre a yes, let’s rövid választ szokás adni:

Shall we go to see a film? – Elmenjünk megnézni egy filmet?
Yes, let’s – Igen, menjünk!

Szenvedő alak:

Ha nem akarjuk megnevezni, hogy ki végezze el a cselekvést, használhatjuk a felszólító mód szenvedő alakját. Ilyenkor mindig a let-tel kezdjük a mondatot:

let + cselekvés tárgya + be + ige 3. alakja:

Valaki végezze el a munkát! – Somebody do the work Let the work be done.
Valaki segítsen nekem! – Somebody help me Let me be helped.

Learn English with Let’s Talk – Videó a felszólító mód szenvedő alakjáról

Egyéb:

Ha valakit éltetünk, arra a long live kifejezés való:

Long live the Queen! – Éljen a királynő!

Egy kis udvariasság:

Felszólító mondatokban illik kitenni a please szót is! Bár a fenti példákban kihagytuk.

Ha finomabbá, udvariasabbá akarjuk tenni a felszólítást, arra több mód is van:

Can you, Could you, Will you szavakkal vezetjük be a mondatot:

Can you tell me the time, please? – Megmondaná az időt, kérem?
Could you tell me the time, please?
Will you tell me the time, please?

Állhat a felszólító mondat végén a will you?, mint utókérdés (question-tag):

Come with me, will you? – Legyen szíves velem jönni!

Felszólító mód mellékmondatban:

A magyarban előfordul mellékmondatokban is felszólító mód (amit sokan kötőmódnak neveznek). Az angolban ezt legtöbbször to + ige alakkal fejezik ki: want somebody to do something (azt akarja, hogy valaki csináljon valamit), ask somebody to do something (megkér valakit, hogy csináljon valamit), tell somebody to do something (azt mondja valakinek, hogy csináljon valamit):

Azt akarom, hogy elolvasd ezt a könyvet: I want you to read this book.
Azt kérte, hogy menjek vele: He asked me to go with him.
Azt mondta, csukjam be az ajtót: He told me to close the door.

Célhatározói mellékmondatban, ha ugyanaz a főmondat és a mellékmondat alanya, akkor to + ige, ami lehet in order to + ige és so as to + ige is:

I have visited this country (in order / so as) to see the famous sights – Azért látogattam meg ezt az országot, hogy lássam a híres nevezetességeket.

Célhatározói mellékmondatban, ha a főmondat és mellékmondat alanya eltér, akkor so that vagy in order that használható. Utána általában segédige (pl. would, could, can) is kell:

We helped him in order that there would be no more problem – Segítettünk neki, hogy ne legyen több probléma.

Bővebben lásd az EnglishStudyPage oldalán és a BBC oldalán.

It is + melléknév szerkezet után vagy javaslatok kifejezésekor a mellékmondatban az ige alapalakját használjuk, aminek a magyarban felszólító mód (kötőmód) felel meg. (Pl. it is important that, it is necessary that, it is essential that.) Az angolban ez is kötőmód valójában. Ilyenkor a should segédige is használható, sőt, még az egyszerű jelen idejű alak is:

It is essential that you be here in time – Nagyon fontos, hogy időben itt legyél.
It is important that he come with me – Fontos, hogy velem jöjjön.

I suggest (that) he go home – Azt javaslom (neki), menjen haza.
I suggest (that) he should go home.

It is important that he go home.
It is important that he should go home.
It is important that he goes home – Fontos, hogy ő hazamenjen.

Az angol kötőmódról bővebben: English Club – Subjunctive, BBC – The Subjunctive.

Exercises – Gyakorlatok: Hogy van angolul?

Beszélj!
Ne beszélj!
Legyél boldog!
Ne legyél szomorú!
Beszéljünk angolul!
Ne beszéljünk angolul!
Reggelizz!
Reggelizzünk együtt!
Ne reggelizz most!
Hadd reggelizzen a gyerek!
Hadd reggelizzenek!
Hadd írjam meg a levelet!
Hadd igyak!
Hadd igyon (férfi)!
Kinyitná az ablakot, kérem?
Legyen szíves becsukni az ajtót!
Menjenek a gyerekek iskolába! Azt akarom, hogy tanuljanak!
Azt akarom, hogy gyere velem.
Arra kérlek, hogy gyere velem.
A feleségem azt mondja nekem, vegyek kenyeret.
Fontos, hogy a gyerek egyen valamit.
Azt javaslom, menj orvoshoz.
Azt javasolta nekem, hogy dolgozzak.
Azt akarja, hogy dolgozzak.
Fontos, hogy dolgozz.
Fontos, hogy a kollégád is dolgozzon.

A fordítási feladat megoldókulcsa

Linkek az angol felszólító módhoz:

Aba English

UsingGrammar

Grammar Monster

Felhasznált irodalom:

Lázár A. Péter: Új angol nyelvtan, Helikon Kiadó, 1997.

Németh Anikó: Angol nyelvtan felsőfok, Könyvmíves Kiadó, Budapest, 1999.

A felszólító mód néhány más nyelvben:

Felszólító mód a németben (der Imperativ).

Felszólító mód az olaszban (imperativo), Felszólító mód a franciában (impérativ).

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.