Partizip Perfekt / Partizip II. – német befejezett melléknévi igenév

A német Partizip Perfekt
(befejezett melléknévi igenév)

Partizip Perfekt - das im Geschäft gekaufte Brot

Partizip Perfekt – das im Geschäft gekaufte Brot – a boltban vásárolt kenyér

A magyarban három melléknévi igenév van: folyamatos, befejezett és beálló. A német nyelvben viszont csak kettő van, a folyamatos, azaz Partizip Präsens, és a befejezett, azaz Partizip Perfekt, másik nevén Partizip II. Ez utóbbi többek között az összetett igeidők (Perfekt és Plusquamperfekt) ragozatlan része a sein vagy a haben ige mellett (pl. Ich habe gelernt, wir sind angekommen). Azonban ezen kívül más funkciója is van, ahogy azt mindjárt meglátjuk.

A Partizip Perfekt képzése:

Képzésekor a főnévi igenév -en végződését elhagyjuk, helyébe -t végződést teszünk, valamint az ige elé egy ge- előtag kerül:

zeig|enge-zeig-t → gezeigt

A -t végződés gyakorlatilag úgy járul az igealak végére, mint a kijelentő mód jelen idejében az E/3 vagy T/2 -t ragja, így ha az igető t vagy d betűre végződik, itt is beékelődik egy e betű még:

arbeit|en → ge-arbeit-et → gearbeitet

Elváló igekötős igéknél a ge szótag beékelődik az igekötő és az igető közé:

aufhängen → aufgehängt
aufhören → aufgehört

Elmarad a ge- szótag az elejéről:

1. Az -ieren végű igéknél:

interessieren → interessiert
fotografieren → fotografiert

2. A nem elváló igekötős igéknél (nem elváló igekötő be-, ge-, ent-, er-, emp-, ver-, miss-, zer-) (A német igekötők témáról bővebben itt lehet olvasni):

besichtigen besichtigt (meglátogat)
gehören gehört
(tartozik vkihez/vhova)
entdecken entdeckt
(felfedez)
ersetzen → ersetzt
(helyettesít)
empfehlen empfohlen
(ajánl)
verkaufen verkauft
(elad)
missverstehen missverstanden
(félreért)
zerstören zerstört
(lerombol)

Az empfehlen és a missverstehen végére nem -t kerül, ahogy a többi igénél, hanem -en. Ez a két ige tehát rendhagyó.

Rendhagyó igék:

Sok ige rendhagyóan képzi a Partizip Perfekt alakot. Az ún. erős igék -t helyett -en végződést kapnak, emellett általában egyéb változás is történik a tőben (pl. schreibengeschrieben, essengegessen, sitzengesessen, empfehlenempfohlen), de van, amikor a tőben nem történik változás (pl. sehengesehen). Az erős igéknek a Präteritum alakja (második szótári alak) is rendhagyó.

Az ún. vegyes igék -t végződést kapnak, de a tőhang megváltozik (pl. brennengebrannt). (Azért nevezik vegyes igéknek, mert a szabályos -t végződés és a rendhagyóságra jellemző tőváltozás keveredik bennük.)

A szabályos képzésű igéket gyenge igéknek is nevezik.

Az erős, vegyes, gyenge elnevezés ismerete nem fontos, a nem szabályos alakokat így is, úgy is meg kell tanulni. Támpontot adhat, hogy ha egy igénél a Partizip Perfekt -en végű, akkor a második szótári alak (Präteritum múlt idő) mindenképpen rendhagyó lesz – gyakorlatilag emiatt különböztetik meg az erős és vegyes igéket.

A Partizip Perfekt használata:

A Partizip Perfekt a magyar befejezett melléknévi igenévnek felel meg, és az összetett igeidők képzésén túl a magyarhoz hasonló szerepkörben is használatos (akárcsak az angolban az ige harmadik alakja).

1. Lehet jelző, akárcsak a magyarban. Ilyenkor a melléknévragozás szabályai szerint kell ragozni:

die gelöste Aufgabe – a megoldott feladat
ein gegessenes Brot – egy megevett kenyér
empfohlene Bücher – ajánlott könyvek
die gelernten Regeln – a tanult szabályok
das ausgestellte Bild – a kiállított kép

A Partizip Perfekt-nek bővítménye is lehet. Ez a bővítmény bekerül a Partizip Perfekt és a névelő közé. Elsőre szokatlannak tűnhet a névelő után álló elöljárószós kifejezés:

das in dem Museum ausgestellte Bild – a múzeumban kiállított kép
das im Geschäft gekaufte Brot – a boltban vett kenyér
die gestern gelernten Regeln – a tegnap tanult szabályok

2. Időhatározói mellékmondatban előidejűséget fejezhet ki, ha a főmondat és mellékmondat alanya azonos. Érthetőbben: „miután” kezdetű mellékmondatban elmarad a nachdem és az alany, helyette Partizip Perfekt áll. De ez csak akkor lehetséges, ha a mondat másik részében az alany ugyanaz, hiszen az elmaradó alany csak így egyértelmű. Pl.

Das Brot gegessen, ging ich nach Hause – Miután megettem a kenyeret („megéve a kenyeret”) hazamentem.

Ha ugyanezt nachdem-mel fejeznénk ki:

Nachdem ich das Brot gegessen hatte, ging ich nach Hause.

Mivel az utóbbi mondatban az ich kétszer fordul elő, a nachdem utáni ich elmarad, így is egyértelmű, kiről van szó. Hasonló példa:

Auf dem Bahnhof angekommen, kauften wir die Fahrscheine.
Nachdem wir auf dem Bahnhof angekommen waren, kauften wir die Fahrscheine.
Miután megérkeztünk a vasútállomásra, megvettük a jegyeket.

Ehhez hasonló a magyarban is létezik. A magyar -va, -ve (-ván, -vén) végű határozói igenév hasonló szerepet is betölthet, bár ez kicsit régies. A „miután + múlt idő” helyett mondhatjuk így is: Megérkezve/megérkezvén az állomásra, megvettük a jegyeket.

3. A német szenvedő szerkezet része is a Partizip Perfekt, a werden ige mellett (Vorgangspassiv), vagy a sein ige mellett (Zustandspassiv), pl.:

Das Buch wird gelesen – Elolvassák a könyvet.
Die Türen sind geschlossen – Az ajtók zárva vannak.

4. A jól ismert összetett igeidők (das Perfekt, pl. ich habe viel gelernt; du bist schon gekommen és Plusquamperfekt, pl. ich hatte viel gelernt; du warst schon angekommen) része.

Most már tudjuk, hogy az ein gekauftes Haus azt jelenti, hogy „egy megvásárolt ház”. Ha szó szerint próbáljuk lefordítani az ich habe ein Haus gekauft mondatot, azt kapjuk, hogy „van egy megvásárolt házam”, azaz „vásároltam egy házat”. A szó szerinti fordítás sokszor (de nem mindig!) támpontot ad, hogy a haben vagy a sein segédigét használjuk-e. A „nekem van megérkezve” rosszabbul hangzik, mint a „meg vagyok érkezve” (ich bin angekommen).

A főnévi igenév összetett alakjának (Infinitiv Perfekt) is része a Partizip Perfekt:

lernen (jelen idejű főnévi igenév)
gelernt haben (befejezett főnévi igenév)

kommen (jelen idejű főnévi igenév)
gekommen sein (befejezett főnévi igenév)

A főnévi igenév befejezett alakját zu + Infinitiv szerkezetben használjuk, ha előidejűséget akarunk kifejezni, valamint módbeli segédigék mellett, ha múltra vonatkozó valószínűséget (Vermutung mit Modalverben) fejezünk ki. A Futur II-ban (lásd: német jövő idő) is befejezett főnévi igenév van a werden mellett.Német rendhagyó múlt idős teszt

Teszt az erős igék múlt idejéhez

Felhasznált irodalom:

Karácsony Lajos, dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch. Kommunikatives Kursbuch, Mittelstufe (2), Padlás Nyelviskola Könyvek.

Linkek:

Die Deutschplus-Grammatik – Partizip II

Die Deutschplus-Grammatik – Partizip II mit/ohne -ge-

Verbformen.de – tetszőleges igét beírhatunk, és a gép kiírja a ragozását minden igemódban és igeidőben.

Vocabulix.com – egy másik, német igéket ragozó oldal

die-konjugation.de – még egy jó igeragozó oldal

Kapcsolódó bejegyzés:

Rendhagyó igék a németben

A befejezett melléknévi igenév néhány más nyelvben:

Az olasz participio passato; A francia participe passé.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.