Pretérito indefinido / Pretérito perfecto simple – Spanyol elbeszélő múlt idő

Pretérito indefinido
(Másik nevén: Pretérito perfecto simple)

A pretérito indefinido egy gyakran előforduló múlt idő a spanyolban. Magyarra néha elbeszélő múltnak, néha befejezett múltnak, néha egyszerű múltnak fordítják. Egyik elnevezés sem tökéletes, a legjobb az eredeti elnevezésekkel hivatkozni rá: a legtöbb nyelvtanuló pretérito indefinido néven ismeri, azonban célszerűbb lenne pretérito perfecto simple néven említeni. Az indefinido jelentése határozatlan, ami nem sokat árul el erről az igeidőről. A perfecto jelentése befejezett (tehát a jelen időpontjára lezárult), a simple jelentése egyszerű (azaz egyetlen szóval fejezzük ki), ez többet elárul magáról az igeidőről. Olyan múltbeli cselekvést, történést jelöl, mely a jelen pillanatára már befejeződött, tehát nincs semmilyen kapcsolata a jelennel.

Miguel de Cervantes pretérito indefinido

Miguel de Cervantes nació en 1547 y murió en 1616.

A pretérito indefinido képzése:

Az ige tövéhez a következő ragokat illesztjük a három ragozási osztálynak megfelelően:

-AR -ER -IR

-aste

-iste
-ió (-yó)

-iste
-ió (-yó)
-amos
-asteis
-aron
-imos
-isteis
-ieron (-yeron)
-imos
-isteis
-ieron (-yeron)

Az -er és -ir csoport ragjai megegyeznek.

E/1-ben és E/3-ban a rag ékezetet kap (-é, -í és -ó, -ió, pl. hablé, habló)! Más személyben nincs ékezet. A lényeg: ebben az igeidőben mindig a rag a hangsúlyos, és ha ez nem egyezik a szabályos hangsúllyal, akkor a hangsúlyt jelölni kell! (Ha az ige egy szótagú, akkor sosincs ékezet, hiszen a hangsúly egyértelmű. Lásd pl. lejjebb a ver igét: E/1: vi; E/3: vio)
Lentebb bemutatjuk majd a rendhagyó igéket is, melyeknél a hangsúly már nem mindig esik a ragra, így ékezetet sem kapnak!

Ha az ige töve magánhangzóra végződik (tehát az -ar, -er, -ir előtt magánhangzó van, pl. leer, huir), akkor nem -ió és -ieron, hanem -yó és -yeron lesz a rag. A fenti táblázatban zárójelbe tett ragok tehát a magánhangzós tövű igékre vonatkoznak: leer – leyó; leyeron; huir – huyó; huyeron.

Példák a ragozásra:

HABLAR (beszélni) COMER (enni) VIVIR (élni)
hablé
hablaste
habló
comí
comiste
comió
viví
viviste
vivió
hablamos
hablasteis
hablaron
comimos
comisteis
comieron
vivimos
vivisteis
vivieron

A T/1 alak a jelen idő alakjával megegyezik az -ar és -ir végű igéknél, a rag ott is -amos ill. -imos. Ezért az hablamos jelentése: 1. beszélünk, 2. beszéltünk, a vivimos jelentése: 1. élünk, lakunk, 2. éltünk, laktunk.

Pretérito indefinido alakban nincs o → ue és e → ie változás, ami jelen időben megvan. Ennek oka, hogy a hangsúlyos o és e megváltozhat kettőshangzóvá. Pretérito indefinido alakban a hangsúly a ragra esik, ezért nem lehet diftongáció (csak a hangsúlyos szótagok diftongálódhatnak).

VOLVER (megfordulni): volví, volviste, volvió; volvimos, volvisteis, volvieron
ENTENDER (megérteni): entendí, entendiste, entendió; entendimos, entendisteis, entendieron

Figyelni kell arra, hogy a tő végi hangok kiejtése végig ugyanaz marad. Ez az -ar végű igéknél az E/1 végződése előtt okozhat problémát írásban: a c vagy a g kiejtése megváltozik, ha e áll utána. Ezért, hogy a kiejtés megmaradjon, a c ilyenkor qu-ra, a g pedig gu-ra vált. Ez természetesen csak az E/1 alakot érinti, a -car és -gar végű igéknél:

TOCAR: toqué, tocaste, tocó; tocamos, tocasteis, tocaron
JUGAR: jugué, jugaste, jugó; jugamos, jugasteis, jugaron

tocar – megérinteni; hangszeren játszani; jugar – játszani

Azt is láthatjuk, hogy a jugar igénél az ue diftongáció nem történik meg. (Szemben a jelen idővel: juego, juegas, juega; juegan.)
Ugyanígy u kerül a g után az é elé: llegar (llegué) ‘megérkezni’, pagar (pagué) ‘fizetni’.

Szintén hangtani okok miatt a -guar végű igék u-ja kap két kis pontot, ún. trémát (ü) az é előtt. Ilyenkor nyilván nem úgy kell kiejteni, mint a magyar ü-t, hanem a félhangzós (igen rövid) u kiejtése megmarad:

AVERIGUAR (kideríteni): averigüé, averiguaste, averiguó; averiguamos, averiguasteis, averiguaron

A -zar végű igéknél, amikor é kerül a z után, a z-ből c lesz:

EMPEZAR (elkezdeni): empecé, empezaste, empezó; empezamos, empezasteis, empezaron

A magánhangzós tövű igék (-aer, -eer, -eír, -oer, -oír, -uir) ragozásában egyes és többes számban is 3. személyben egy y bukkan fel. Ennek oka, hogy a rag (-ió) elején ilyenkor i áll, és ha előtte magánhangzó van, akkor az i-ből y lesz:

CAER (esni): caí, caíste, cayó; caímos, caísteis, cayeron
CREER (hinni): creí, creíste, creyó; creímos, creísteis, creyeron
OÍR (hallani): oí, oíste, oyó; oímos, oísteis, oyeron
DESTRUIR (lerombolni): destruí, destruiste, destruyó; destruimos, destruisteis, destruyeron

Az egyetlen -üir végű igénél is előjön az y. Az y előtt itt már nem lesz szükség az u-n a két pontra:

ARGÜIR (érvelni): argüí, argüiste, arguyó; argüimos, argüisteis, arguyeron

A ver (látni) ige nem kap ékezetet sosem. Ez nem számít rendhagyóságnak, mivel a kiejtést nem befolyásolja. Egy szótagú szavaknál egyértelmű a hangsúly, ezért nem kell ékezettel jelölni:

VER (látni): vi, viste, vio; vimos, visteis, vieron

Rendhagyó igék:

NEM MINDEN SZEMÉLYBEN RENDHAGYÓ IGÉK:

Egyes igéknek 3. személyben (egyes és többes számban is) megváltozik a tőmagánhangzója. Az o-ból u lesz:

DORMIR (aludni): dormí, dormiste, durmió; dormimos, dormisteis, durmieron
MORIR (meghalni): morí, moriste, murió; morimos, moristeis, murieron

Az e-ből i lesz:

PEDIR (kérni): pedí, pediste, pidió; pedimos, pedisteis, pidieron
SENTIR (érezni): sentí, sentiste, sintió; sentimos, sentisteis, sintieron
DIVERTIR (szórakoztatni): divertí, divertiste, divirtió; divertimos, divertisteis, divirtieron
SEGUIR (követni): seguí, seguiste, siguió; seguimos, seguisteis, siguieron
ELEGIR (választani): elegí, elegiste, eligió; elegimos, elegisteis, eligieron

Ugyanígy: preferir (jobban szeretni)

MINDEN SZEMÉLYBEN RENDHAGYÓ („ERŐS”) IGÉK:

A tövük rendhagyó, de minden személyben ugyanaz. A ragok részben az -ar, részben az -er, -ir sor szerintiek, és ékezetet nem kapnak, mivel a hangsúly E/1-ben és E/3-ban is a tőre esik. A ragok az erős igéknél egységesen a következők:

-e, -iste, -o; -imos, -isteis, -ieron

Ezeknél az igéknél elég az E/1-et ismernünk, ez alapján a többi személy alakja is képezhető, mivel a tő végig ugyanaz:

ESTAR: estuve, estuviste, estuvo; estuvimos, estuvisteis, estuvieron
HABER: hube, hubiste, hubo; hubimos, hubisteis, hubieron
PODER:
pude, pudiste, pudo; pudimos, pudisteis, pudieron
PONER: puse, pusiste, puso; pusimos, pusisteis, pusieron
QUERER: quise, quisiste, quiso; quisimos, quisisteis, quisieron

SABER: supe, supiste, supo; supimos, supisteis, supieron
TENER: tuve, tuviste, tuvo; tuvimos, tuvisteis, tuvieron

VENIR: vine, viniste/veniste, vino; vinimos/venimos, vinisteis, vinieron
HACER: hice, hiciste, hizo; hicimos, hicisteis, hicieron

Az hacer-nél az o előtt a c helyett z lesz. A venir-nél két személyben két alak is lehet.

Az HAY személytelen ige alakja: hubo.

A TRAER (hozni), valamint a legtöbb -UCIR végű ige ragjában c helyett j szerepel. T/3-ban ezeknél az igéknél a j után az i kiesik:

TRAER: traje, trajiste, trajo; trajimos, trajisteis, trajeron
DECIR: dije, dijiste, dijo; dijimos, dijisteis, dijeron
CONDUCIR (vezetni): conduje, condujiste, condujo; condujimos, condujisteis, condujeron

(Vannak szabályos -ucir végű igék is, például: lucir: lucí, luciste, lució…)

A SER és az IR is rendhagyók, ráadásul az alakjaik meg is egyeznek. A ragok szokatlanok, az -e ragot nem E/1-ben, hanem E/3-ban kapja. E/1-ben pedig -i lesz a rag:

SER / IR: fui, fuiste, fue; fuimos, fuisteis, fueron

A DAR hasonlóan nagyon rendhagyó, E/1-ben i-re végződik:

DAR: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron

A pretérito indefinido használata:

1. Olyan cselekvések kifejezésére használjuk, melyek lezárultak, tehát nincsenek már kapcsolatban a jelennel. Gyakran állnak a mondatban olyan időhatározók, melyek egy lezárult, a jelennel kapcsolatba nem hozható időszakra utalnak, például ayer (tegnap), anoche (tegnap este), hace tres días (három nappal ezelőtt), la semana pasada (a múlt héten), el mes pasado (múlt hónapban), el año pasado (tavaly):

Nací en 1995 – 1995-ben születtem.
Ayer leí un libro – Tegnap olvastam egy könyvet.
¿Qué hiciste la semana pasada? – Mit csináltál a múlt héten?
El año pasado fuimos a Barcelona – Tavaly Barcelonába mentünk.

A cselekvés lezártságát nem feltétlen jelzik múltra utaló időhatározók a mondatban. Sokszor a szövegkörnyezetből, a szövegből derül ki, hogy milyen múltbeli időszakról van szó. Valamikor a szövegből sem feltétlen derül ez ki, hanem maga az igeidő utal arra, hogy a cselekvés már lezárult, és ez határozza meg, hogyan kell a szöveget értelmezni. Ezért érdemes lehet szövegekben tanulmányozni az igeidő használatát, itt most csak szövegkörnyezetéből kiragadott, különálló mondatokat mutatunk be..

2. Kifejezhetünk vele egy behatárolt időszakot. Ebben például a következő időhatározók segíthetnek: todo el día (egész nap), toda la semana (egész héten). Mint az 1. pontban, itt is fontos, hogy a cselekvésnek nincs semmiféle kapcsolata a jelennel.

Tus hijos jugaron todo el día – A fiaid egész nap játszottak.

3. Ha egymás utáni eseményeket mondunk el (mintha egy történetet mesélnénk), akkor is ezt az igeidőt kell használni:

Juan se levantó, se lavó, comió algo y salió de casa – Juan felkelt, megmosakodott, evett valamit és elment otthonról.

4. Kifejezhet a múltban többször megtörtént cselekvéseket is, de csak akkor, ha meg van adva, hogy hányszor történt meg: (una vez – egyszer), dos veces (kétszer), tres vezes, cuatro veces…

Dormimos en este hotel tres veces – Háromszor aludtunk ebben a szállodában.

(Ha nincs megadva, hogy a cselekvés hányszor történt meg, akkor imperfecto-t kell használni.)

Megjegyzés: Egyetlen mondatból nem feltétlen derül ki, hogy az eseménynek van-e kapcsolata a jelennel vagy nincs. Ezért fontos, hogy a mondat mikor, milyen szituációban hangzott el. Ha nincs múltra utaló időhatározó a mondatban, akkor egyetlen kiragadott mondat önmagában lehet is kapcsolatban a jelennel, és nem is. Például, a „Megkaptam a fizetésem” mondat önmagában fordítható lehet spanyolra a pretérito indefinido-val is, és máshogy is! Nem mindegy, hogy a szövegkörnyezetben, ahol ez a mondat előfordul, mi hangzott el még, és mi volt a szituáció. Ha az a mondat követi, hogy „Végre mehetek bevásárolni”, akkor fennáll a jelennel a kapcsolat, tehát nem fordítható pretérito indefinido-val. Ha az a mondat követi, hogy „Egyből el is költöttem az egészet”, akkor nincs kapcsolat a jelennel, tehát pretérito indefinido-val kell spanyolul kifejezni: Recibí mi salario. Hogy pontosan mikor kell melyik múlt időt használni a spanyolban, az külön téma lesz.

Feladat:

Fontos begyakorolni ezt a múlt időt is. Elsőre szokatlan lehet a jelen idő után, hogy E/1-ben nem -o, hanem -e vagy -i a végződés. Arra is érdemes külön figyelni, hogy E/3-ban nem csak, hanem -ió rag is lehet a szabályos igéknél, az elején könnyen kifelejthetjük az i-t az ó előtt!

1. Illesszük be a megadott igék pretérito indefinido alakját a mondatokba! (Elképzelhető lenne olyan szituáció is, amikor néhány mondat nem csak ebben a múlt időben állhatna. Itt most a gyakorlás miatt olyan szituációkat képzeljünk el, melyeknek nincs kapcsolatuk már a jelennel!)

ayudar: Yo te… y tú también me … . Mi hermano también nos … .
ver: ¿Qué (tú) … aquí? Sólo … la estación de tren.
viajar: El año pasado (nosotros) … a Berlín. Mi colega no … con nosotros.
correr: (Yo) … , porque ya era tarde.
comer: ¿Dónde (vosotros) … ayer? (Nosotros) … en ese restaurante. Mi amigo … aquí también. ¿Por qué (tú) no … aquí?
leer: ¿Por qué (tú) no … este libro?
Tu hermana lo … .
decir: ¿Qué … el profesor ayer? ¿Qué … los profesores ayer?
hacer: ¿Qué … el profesor ayer? ¿Qué … los profesores ayer?
pasar: … semanas y meses, … un año.
recibir: El jefe … mi carta. Los jefes … mis cartas.

2. Hogy van spanyolul? Használjunk mindenhol pretérito indefinido igeidőt!

1. Tegnapelőtt ettem egy szendvicset. Te is ettél egy szendvicset.
2. A múlt héten meglátogattuk a szüleinket.
3. Felkeltünk, mosakodtunk, megreggeliztünk, és elmentünk dolgozni.
4. Tegnap egész nap dolgoztunk.
5. Bementem a szobába, leültem és megnéztem egy filmet a tévében.
6. Nem értem, hogyan tehetted ezt.
7. Nem értitek, hogyan tehettem ezt.
8. Elkezdtem zenét hallgatni, de pár perc múlva abbahagytam.
9. Jöttem, láttam, győztem.
10. Tegnap fél 11-kor megérkezett a vonat.
11. A barátom tegnap megivott két sört.
12. A barátaim tegnap megittak két sört.
13. Megérkeztünk, lezuhanyoztunk, és lefeküdtünk aludni.
14. Megérkeztem, lezuhanyoztam, és lefeküdtem aludni.

A feladatok megoldása – csak akkor nézzük meg, ha már megoldottuk a feladatokat!

Köszönjük El Mexicanonak a kiegészítéseit, pontosításait!

Linkek:

Spanish with Vincente – Spanyol nyelven bemutatja a pretérito indefinido képzését és használatát. Az oldal alján feladatokat is találhatunk!

Spanish with Vincente videón is bemutatja nekünk ezt az igeidőt.

Cactus BCN Language School – Angolul részletesen tárgyalják a pretérito indefinido használatát és képzését.

Felhasznált irodalom:

Király Rudolf: Spanyol nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, Budapest

Nagy Erika, Seres Krisztina: Colores – Spanyol nyelvkönyv 1, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2. kiadás, 2008.

László Sándor: Gramática fácil, Maxim Kiadó, Szeged.

Hasonló igeidő más nyelvekben:

A pretérito indefinido a latin praesens perfectum alakjaiból származik. Ebből alakult ki az olasz passato remoto és a francia passé simple is, ebben a két nyelvben ez az igeidő a spanyollal ellentétben eléggé ritka. A portugál pretérito perfeito simples azonban szintén gyakori a köznyelvben.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.