Presente de subjuntivo – Spanyol kötőmód jelen idő

Presente de subjuntivo
(A spanyol kötőmód jelen ideje)

A kötőmód (subjuntivo) olyan igemód, amely a spanyolban megtalálható, a magyarban ebben a formában nem. A magyar olykor felszólító móddal, valamikor kijelentő móddal, valamikor feltételes móddal fejezi ki azt, amit a spanyol kötőmóddal. A kötőmód használatáról részletesen egy külön bejegyzésben lesz szó. Itt a kötőmód jelen idejének (presente de subjuntivo) képzésével ismerkedhetünk meg.

Nem csak a legvégén találunk feladatokat, hanem a magyarázatok közben is. A feladatokhoz annyit érdemes tudni, hogy többek között a creer ige tagadó alakja után, a querer ige után, az es necesario, es importante kifejezések után a mellékmondatban kötőmódot kell használni. A kötőmód használata ennél jóval összetettebb téma, itt most egyelőre csak a képzésével ismerkedünk meg és gyakoroljuk egy kicsit.

A presente de subjuntivo képzése:

A kijelentő mód jelen idejéhez képest az egyes igeosztályokhoz tartozó tematikus magánhangzó felcserélődik. Míg kijelentő módban az -ar végű igék ragjaiban is legtöbbször megtalálható az -a- hang, kötőmódban végig -e- hang lesz a ragban. Az -er és -ir végű igék ragjaiban pedig -a- hang jelenik meg. Az -er és -ir végű igék ragjai megegyeznek.

-AR -ER -IR
-e
-es
-e
-a
-as
-a
-a
-as
-a
-emos
-éis
-en
-amos
-áis
-an
-amos
-áis
-an

Példák a ragozásra:

HABLAR
(beszélni)
COMER
(enni)
VIVIR
(élni, lakni)
hable
hables
hable
coma
comas
coma
viva
vivas
viva
hablemos
habléis
hablen
comamos
comáis
coman
vivamos
viváis
vivan

Az egyes szám első és harmadik személyének az alakja megegyezik:

yo hable és él/ella hable
yo coma
és él/ella coma.

Ilyenkor a szövegkörnyezetből derül ki, melyik személyre vonatkozik az igealak. A személyes névmást ilyenkor sem szokás kitenni, ha nem hangsúlyos. (Ugyanez a szabály az imperfecto esetében is.)

Hola Spanish videójában meg is hallgathatjuk a fenti három szabályos ige ragozását.

– – –

Gyakoroljunk!

Illesszük be a mondatokba az ige kötőmód jelen idejének megfelelően ragozott alakját!

1. Quiero que (tú, cantar – énekelni) mucho.
2. No creemos que Pablo (ayudar – segíteni) a Pedro.
3. No creo que cada día (vosotros, escribir – írni) correos electrónicos.
4. No creo que (ellos, viajar – utazni) mucho.
5. El padre quiere que su hijo lo (comer – enni) todo para el almuerzo.
6. Todos quieren que (yo, estudiar – tanulni) en Universidad.
7. No creo que (vosotros, correr – futni) cada día.
8. Es importante que mañana (nosotros, recibir – megkapni) la carta.
9. No creo que (tú, beber – inni) alcohol.
10. Quieren que (tú, trabajar).
11. No creo que cada día (ellos, visitar) a sus padres.
12. Es necesario que (nosotros, abrir) la ventana cada mañana.

A feladat megoldókulcsa.

– – –

A presente de subjuntivo követi a kijelentő mód jelen idejének sajátosságait, rendhagyóságait:

C → QU, G → GUGU → GÜ, G → J, C → Z változások kötőmód jelen időben

A rag előtti g, j és c eredeti kiejtése megmarad, ezért a már ismert helyesírási változások történnek. Erre már csak azért is szükség van, mert az -ar végű igék ragja e-vel fog kezdődni, és pont e előtt máshogy kell jelölni az említett mássalhangzók kiejtését:

érinteni, hangszeren játszani: TOCAR: toque, toques, toque; toquemos, toquéis, toquen
fizetni: PAGAR: pague, pagues, pague; paguemos, paguéis, paguen
kideríteni: AVERIGUAR: averigüe, averigües, averigüe; averigüemos, averigüéis, averigüen
fogni, venni: COGER: coja, cojas, coja; cojamos, cojáis, cojan
irányítani: DIRIGIR: dirija, dirijas, dirija; dirijamos, dirijáis, dirijan
megkülönböztetni: DISTINGUIR: distinga, distingas, distinga; distingamos, distingáis, distingan
bűnözni: DELINQUIR: delinca, delincas, delinca; delincamos, delincáis, delincan
győzni: VENCER: venza, venzas, venza; venzamos, venzáis, venzan
elérni: ALCANZAR: alcance, alcances, alcance; alcancemos, alcancéis, alcancen

A fentiek példáját követik még például: convencer (meggyőzni), extinguir (eloltani), cazar (vadászni), investigar (nyomozni), provocar (előidézni).

– – –

Gyakoroljunk!

Illesszük be a mondatokba a kötőmód jelen idejének megfelelően ragozott alakját!

1. Mi padre quiere que (yo, tocar) la guitarra.
2. Es necesario que le (nosotros, pagar) cuanto antes.
3. Todos quieren que (yo, vencer – nyerni) en las competiciones.
4. Deseamos que (tú, gozar – örvendeni) de buena salud.
5. Me gustaría que (tú sacar – kivinni) la basura todos los días.
6. Quieren que lo (yo, dirigir) todo.
7. Nuestros vecinos no quieren que (nosotros, tocar) el piano todo el día.

A feladat megoldókulcsa.

– – –

O / U → UE, valamint E → IE hangváltozások kötőmód jelen időben

Azok az igék, melyek kijelentő mód jelen időben megváltoztatják a tőhangjukat egyes szám valamennyi személyében és T/3-ban, azok kötőmód jelen időben is meg fogják!

-hat, -het; képes valamire: PODER: (puedo → ) pueda, puedas, pueda; podamos, podáis, puedan
játszani: JUGAR: (juego → ) juegue, juegues, juegue, juguemos, juguéis, jueguen

gondolni: PENSAR: (pienso → ) piense, pienses, piense; pensemos, penséis, piensen
akarni: QUERER: (quiero → ) quiera, quieras, quiera; queramos, queráis, quieran

Ugyanígy viselkednek még például:

e → ie változás: empezar / comenzar (kezdeni), despertarse (felébredni), perder (elveszíteni) → yo empiece, comience, me despierte, pierda
o → ue változás: contar (számolni, elmesélni), acostarse (lefeküdni), encontrar (találni), rogar (kérni), volar (repülni) → yo cuente, me acueste, encuentre, ruegue, vuele

Két ige külön figyelmet érdemel:

tévedni: ERRAR: (yerro → ) yerre, yerres, yerre; erremos, erréis, yerren
szagolni: OLER: (huelo → ) huela, huelas, huela; olamos, oláis, huelan

Az e → i változás esetén az összes személyben megváltozik a tőhangzó kötőmódban, ezért ezek rendhagyó igéknek számítanak, lásd lejjebb.

– – –

Gyakoroljunk!

Illesszük be a mondatokba a kötőmód jelen idejének megfelelően ragozott alakját!

1. Quiero que todos (jugar).
2. No creo que (tú, poder) hacer esta tarea.
3. Quiero que todos (empezar) a trabajar temprano.
4. No quiero que él (despertar(se)) tarde.
5. Es necesario que (tú, acostarse) temprano.
6. Todos quieren que les (yo, contar) mi historia.
7. Todos quieren que les (vosotras, contar) vuestra historia.
8. No queremos que (tú, perder) tu monedero.

A feladat megoldókulcsa.

– – –

– – –

Rendhagyó igék a presente de subjuntivo alakjaiban

A spanyol kötőmód jelen idejének rendhagyósága részben abban áll, hogy a kijelentő mód jelen idő rendhagyóságait átveszi, azonban a T/1 és T/2 alakokra is kiterjeszti. Részben pedig teljesen rendhagyó alakú igék is előfordulnak.

1. E → I hangváltozás kötőmód jelen időben

Egyes igéknél kijelentő mód jelen időben e → i változás történik egyes szám minden személyében és T/3-ban. Például: seguir: sigo, sigues, sigue; seguimos, seguís, siguen. Pedir: E/1: pido; T/1: pedimos. Vestir: E/1: visto; T/1: vestimos. Kötőmódban is megtörténik ez a változás, azonban minden személyt érint, tehát T/1-et és T/2-t is:

követni: SEGUIR: siga, sigas, siga; sigamos, sigáis, sigan
kérni: PEDIR: pida, pidas, pida; pidamos, pidáis, pidan
nevetni: REÍR: ría, rías, ría; riamos, riáis, rían

öltöztetni: VESTIR: vista, vistas, vista; vistamos, vistáis, vistan

2. O → UE + U és E → IE + I hangváltozás

Az -ir végű igéknél nem csak a kijelentő módban ismert tőhangváltás történik meg, hanem T/1-ben és T/2-ben is vár minket egy kis meglepetés néhány igénél:

aludni: DORMIR: duerma, duermas, duerma; durmamos, durmáis, duerman
meghalni: MORIR: muera, mueras, muera; muramos, muráis, mueran

érezni: SENTIR: sienta, sientas, sienta; sintamos, sintáis, sientan
átalakítani: CONVERTIR: convierta, conviertas, convierta; convirtamos, convirtáis, conviertan
jobban szeretni: PREFERIR: prefiera, prefieras, prefiera; prefiramos, prefiráis, prefieran

3. Kijelentő mód jelen idő E/1 rendhagyóságának követése kötőmódban

Azok az igék, melyek kijelentő mód jelen időben rendhagyók, kötőmód jelen időben is követik ezt a rendhagyóságot. A kijelentő mód jelen idejének E/1 alakját kell alapul venni kötőmódban végig az összes személyben – tehát többes számban is, ahol kijelentő módban viszont szabályos az alak:

ismerni: CONOCER: (conozco → ) conozca, conozcas, conozca; conozcamos, conozcáis, conozcan

Ugyanezt a mintát követi a többi, E/1. személyben -zco végű ige is, például a -ducir végűek: conducir – conduzca (vezetni); traducir – traduzca (lefordítani).

mondani: DECIR: (digo → ) diga, digas, diga; digamos, digáis, digan
jönni: VENIR: (vengo → ) venga, vengas, venga; vengamos, vengáis, vengan
kimenni: SALIR: (salgo → ) salga, salgas, salga; salgamos, salgáis, salgan
rakni: PONER: (pongo → ) ponga, pongas, ponga; pongamos, pongáis, pongan
csinálni: HACER: (hago → ) haga, hagas, haga; hagamos, hagáis, hagan
tartani: TENER: (tengo → ) tenga, tengas, tenga; tengamos, tengáis, tengan
hallani: OÍR: (oigo → ) oiga, oigas, oiga; oigamos, oigáis, oigan
hozni: TRAER: (traigo → ) traiga, traigas, traiga; traigamos, traigáis, traigan
látni: VER: (veo → ) vea, veas, vea; veamos, veáis, vean
menekülni: HUIR: (huyo → ) huya, huyas, huya; huyamos, huyáis, huyan

A fenti mintát követi továbbá az összes -uir végű ige.

4. Más rendhagyó igék nem vezethetők le a kijelentő mód jelen idejének E/1 alakjából:

menni: IR: vaya, vayas, vaya; vayamos, vayáis, vayan
tudni: SABER: sepa, sepas, sepa; sepamos, sepáis, sepan
(segédige) HABER: haya, hayas, haya; hayamos, hayáis, hayan

Az hay kifejezés kötőmód jelen idejű alakja szintén haya.

A ser, estar, dar majdnem szabályos igeként ragozódnak, nem követik a kijelentő mód jelen idejének rendhagyóságát. Az ékezetekre figyelni kell!

lenni: SER: sea, seas, sea; seamos, seáis, sean
lenni: ESTAR: esté, estés, esté; estemos, estéis, estén
adni: DAR: dé, des, dé; demos, deis, den

– – –

Gyakoroljunk!

Helyettesítsük be a subjuntivo presente megfelelő alakjait!

1. Es necesario que (tú, decir) la verdad.
2. Sería necesario que (tú, estar) aquí.
3. No quiero que (vosotros, dormir) en mi casa.
4. No pienso que (vosotros, preferir) este libro.
5. Es necesario que (tú, vestirse).
6. Es necesario que (vosotros, vestirse).
7. Quiere que (nosotros, sentirse) bien.
8. Quiero que lo (tú, hacer) todo.
9. Queremos que (tú, ir) a casa.
10. Es necesario que (tú, saber) esto
11. No creo que (Juan, tener) una casa.

A feladat megoldókulcsa.

– – –

Köszönjük El Mexicano javaslatait, kiegészítéseit!

– – –

Linkek a subjuntivo presente témához:

Profes por el Mundo videója: Presente de Subjuntivo en Español. Nivel Básico. Aprender Español. Gramática – Bemutatja a kötőmód jelen idejének a képzését. A rendhagyóságokat kissé egy kalap alá veszi. A kötőmód használatáról is beszélnek egy kicsit. Természetesen a videó spanyol nyelvű.

BurbujaDELEspañol videója: Presente del SUBJUNTIVO en español: Verbos Regulares e Irregulares – ¿Cómo se forma y Cuándo se usa? – A használattal nem, csak a képzésével foglalkozik, de azzal aránylag részletesen.

Centro Lengua Espanola – El presente de subjuntivo – Verbos irregulares – Több rendhagyó ige ragozását is bemutatják. A végén feladatokat is találunk megoldókulccsal együtt.

Felhasznált irodalom:

Király Rudolf: Spanyol nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, Budapest

László Sándor: Gramática fácil, Maxim Könyvkiadó, Szeged.

A kötőmód jelen ideje más nyelvekben:

Olasz: Congiuntivo presente, Francia: Subjonctif présent, Német: Konjunktiv I.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.