Német birtokos eset

A német birtokos eset

Bevezetés

A birtokos eset így néz ki: valakinek a valamije, vagy: valaminek a valamije. Például: a tanulónak a könyve, vagy a háznak az ablaka:

das Buch des Schülers – a tanulónak a könyve
das Fenster des Hauses – a háznak az ablaka

Ezekből a példákból látható, hogy a németben fordított a sorrend: úgy mondják, hogy a könyve a tanulónak, az ablaka a háznak.
A magyarban a „ -nak / -nek a “ elhagyható, így a tanulónak helyett állhat annyi, hogy tanuló, a háznak helyett annyi, hogy ház:

das Buch des Schülers – a tanuló könyve     [a tanuló(nak a) könyve]
das Fenster des Hauses – a ház ablaka     [a ház(nak az) ablaka]

Eltérés még a magyar és a német között, hogy a fenti példákban a német das Buch és das Fenster szavak nem változnak a birtokos szerkezetben. A magyarban viszont a könyv és az ablak szó kap egy végződést: könyve, ablaka. Szó szerint tehát valami ilyesmi lenne magyarul:

das Buch des Schülers – „a könyv a tanulónak” (szépen magyarul: a tanulónak a könyve, vagy: a tanuló könyve, esetleg még: a könyve a tanulónak)

Hogyan képezzük a német birtokos esetet?

A fentiekből látható a der Schüler és das Haus egy sajátos alakja: des Schülers és des Hauses. A főnév elé tehát der és das helyett des kerül, a főnevek végére pedig egy -s ill. -es végződés.

der Schüler (a tanuló) – des Schülers (a tanulónak a…)
das Haus (a ház) – des Hauses (a háznak a …)

Ez azonban csak a hímnemű és semleges nemű főneveknél van így. Nőnemben a die névelő der-re vált, és nincs -s ill. -es végződés:

die Schülerin (a tanulólány) – der Schülerin (a tanulólánynak a …)

Ez a nőnem eléggé fura elsőre, mert úgy néz ki, mintha a főnév hímneműre változna a der névelő miatt, pedig nem! Nem hímnemű lesz! A der nem csak azt fejezheti ki, hogy egy főnév hímnemű, hanem azt is, hogy nőnemű és birtokos esetben van! Lehet, hogy elsőre megakadunk ezen, de hát ez van, el kell fogadni.
A többes szám die-jéből is der lesz!

die Schüler (a tanulók) – der Schüler (a tanulóknak a …)
die Schülerinnen (a tanulólányok) – der Schülerinnen (a tanulólányoknak a …)
die Häuser (a házak) – der Häuser (a házaknak a …)

Összegezve tehát, hogyan van egy főnév birtokos esete:

hímnem (der) nőnem (die) semleges nem (das) többes szám (die)
des + -(e)s der des + -(e)s der

Tehát:

das Buch des Schülers – a tanuló könyve / a tanulónak a könyve
das Buch der Schülerin – a tanulólány könyve / a tanulólánynak a könyve
das Buch des Kindes – a gyerek könyve / a gyereknek a könyve

das Buch der Kinder – a gyerekek könyve / a gyerekeknek a könyve

Gyakoroljuk az eddigieket!

1. feladat: Alkossunk birtokos szerkezetet az aláhúzott szavakkal!

1. die Tasche (a táska), die Dame (a hölgy) liegt auf dem Tisch.
2. die Koffer (a bőröndök), die Gäste (a vendégek) stehen vor dem Zimmer.
3. der Mantel (a kabát), der Mann (a férfi) hängt dort.
4. die Bücher (a könyvek), die Studentin (egyetemista lány) stehen auf dem Regal.
5. der Pullover, das Mädchen hängt im Schrank.
6. das Auto, der Lehrer (a tanár) steht vor der Schule.
7. das Telefon, der Arzt (az orvos) ist auf seinem Tisch.
8. das Haus, die Eltern (a szülők) ist in der Gösserstraße.

A feladat megoldása.

A fentiek persze csak akkor alkalmazhatók, ha határozott névelő áll a főnév előtt. Állhat a főnév előtt más is. Ha más kétalakú (pl. mein, meine, mein; ein, eine, ein) vagy háromalakú (pl. dieser, diese, dieses vagy jener, jene, jenes) determináns áll előtte, azok ugyanazt a végződést kapják, mint a határozott névelő. Például:

das Fenster des Hauses – a háznak az ablaka

das Fenster dieses Hauses – ennek a háznak az ablaka
das Fenster jenes Hauses – annak a háznak az ablaka

das Fenster eines Hauses – egy háznak az ablaka
das Fenster meines Hauses – az én házamnak az ablaka
das Fenster unseres Hauses – a mi házunk ablaka

das Heft der Schülerin – a tanulólány füzete
das Heft dieser Schülerin – ennek a tanulólánynak a füzete
das Heft jener Schülerin – annak a tanulólánynak a füzete

das Heft einer Schülerin – egy tanulólány füzete
das Auto meiner Schwester – lánytestvérem autója

die Wohnung unserer Eltern – szüleink lakása

Összezavarhat minket, hogy a háromalakú determinánsok alanyeset semleges nemben ugyanúgy néznek ki, mint birtokos esetben: dieses Haus (ez a ház), dieses Hauses (ennek a háznak a …). Ezért is jó, hogy a főnév is kap végződést, így egyértelműen meg lehet különböztetni a birtokos esettől az alanyesetet a háromalakú determinánsok használatakor.

A hímnemű és semleges nemű főnevek végződése birtokos esetben:

Mikor kapnak -es, és mikor -s végződést a hímnemű és semleges nemű főnevek? Általában érezni lehet, ha nehéz kiejteni -s végződéssel, és be kell ékelnünk az s elé egy e-t is, hogy szebben hangozzon a szó, vagy egyáltalán ki lehessen ejteni. A szabály szerint az -s, -sch, -ß -x, -z, -zt végű főnevek kapnak -es végződést birtokos esetben. Az egy szótagú szavak is többnyire -es végződést kapnak, és a több mássalhangzóra végződő szavak is. Azok a szavak, melyek rövid magánhangzó + s -re végződnek, megkettőzik az s-t az -es rag előtt, ami többes számban is jellemző (der Bus, des Busses, die Busse).

Ismét gyakoroljuk az eddigieket!

2. feladat: Fordítsuk németre!

1. a családunk háza
2. ennek a mérnöknek az autója
3. annak a tanárnőnek a füzete
4. a barátom kabátja
5. a macskánk teje
6. a kutyátok orra
7. a szobád ajtaja
8. ennek a háznak az ablaka
9. ezeknek a házaknak az ablakai
10. annak a háznak az ablaka
11. azoknak a házaknak az ablakai
12. a házam színe
13. a macskáim színe
14. egy gyerek játéka
15. gyerekünk játéka
16. egy tanár feladata
17. ennek a tanárnak a feladata
18. ezeknek a tanároknak a feladatai
19. annak a tanárnak a feladata
20. azoknak a tanároknak a feladatai

Megoldókulcs a feladathoz.

A gyenge főnevek:

A hímnemű és semleges nemű főnevek birtokos esete a főnév második szótári alakja. Bár a szótárak feltüntetik a hímnemű és semleges nemű főnevek birtokos esetét (-s vagy -es), ez sosem okoz gondot. Annak, hogy a szótárak mégis feltüntetik, azért van jelentősége, mert így jelölik egy főnévről, hogy gyenge főnév-e vagy sem. Ugyanis a gyenge főnevek minden esetben, még birtokos esetben is -(e)n végződést kapnak az -(e)s helyett! (Bővebben: mik is a gyenge főnevek?)

das Heft des Jungen – a fiú füzete (des Junges alak nem létezik!!!)
das Kleid des Polizisten – a rendőr ruhája
der Mund des Löwen – az oroszlán szája

Nőnemű főneveknél nincsenek gyenge főnevek, és birtokos esetben sem kapnak ragot, így ezeknél nincs mit és miért feltüntetni a szótárban.

Néhány főnév birtokos esetben -ens végződést kap. Ezek teljesen rendhagyó főnevek, és szerencsére kevés van belőlük. A fontosabbak:

der Name (név), der Buchstabe (betű), der Friede (béke), der Gedanke (gondolat), der Glaube (hit), das Herz (szív)

Példák:

die Bedeutung des Namens – a név jelentése
die Farbe des Buchstabens – a betű színe
die Form des Herzens – a szív formája

Bővebben: Eltérő ragozású német főnevek

Gyakoroljuk a rendhagyó főnevek birtokos esetét is!

3. feladat: Fordítsuk németre!

1. egy rendőr macskája
2. a turista utazása
3. egy fiú könyve
4. az egyetemista könyve
5. egy egyetemista könyve
6. a majom banánja
7. a kollégám munkája
8. a kollégánk munkája
9. a szív egészsége
10. az elefánt szeme
11. a nyuszi füle
12. az úr bőröndje

Megoldókulcs

Nézzük meg, hogy mi az, amivel nem szabad a birtokos esetet összetéveszteni!

Mi az, ami nem birtokos eset, de elsőre összekeverhetjük vele?

A német birtokos eset nem azonos a haben igével álló mondattal!

Valamennyire hasonlót fejez ki, de mégsem ugyanaz:

1. Der Schüler hat ein Buch – A tanulónak van egy könyve.
2. das Buch des Schülers – a tanulónak a könyve

Látható, hogy az 1. egy komplett mondat, a 2. pedig egy mondatrész lehet. A 2. tehát beilleszthető egy mondatba, például:

Das Buch des Schülers ist groß – A tanulónak a könyve nagy.

Ellenben az 1. pontban lévő mondattal nem cserélhető fel ez a mondatrész. Esetleg két külön mondattal fejezhetjük ezt ki, ha minden áron a haben igét is használni akarjuk:

Der Schüler hat ein Buch. Es ist groß – A tanulónak van egy könyve. Az nagy.

Ezt a két mondatot vonhatjuk össze egy mondattá, a haben ige kihagyásával és a birtokos eset felhasználásával:

Das Buch des Schülers ist groß – A tanulónak a könyve nagy.

Világos tehát, hogy a das Buch des Schülers és a Der Schüler hat ein Buch valamennyire hasonlót fejez ki, de nyelvtanilag eltérőek!

A német birtokos eset más, mint a részes eset!

Megtévesztő lehet, hogy magyarul a német részes esetet is kifejezhetjük a -nak, -nek raggal, és a birtokos esetet is:

Ich gebe dem Schüler das Buch – Odaadom a tanulónak a könyvet.
Das Buch des Schülers ist groß – A tanulónak a könyve nagy.

Nyelvtanilag nem azonos, hogy „valakinek a valamije”, vagy „adunk valakinek valamit”.

Összegezve: a birtokos esettel kapcsolatban mindig arra gondoljunk, hogy valakinek a valamije vagy valaminek a valamije! A valakinek van valamije vagy valakinek adunk / küldünk / írunk stb. valamit már nem birtokos eset!

Összegezve: A birtokviszony kifejezése történik birtokos esettel. A birtoklás kifejezése nem, mert az a haben igével történik.

A birtokviszony egyéb kifejezésmódjai

die Flüsse von Deutschland – Németország folyói

das Buch von Peter – Péter könyve

Tulajdonnevek előtt általában nem áll névelő. Ezért birtokos esetüket sem tudjuk a des, der, stb. szavakkal kifejezni. Ilyenkor kerül a névelő helyére a von.

A von használata helyett –s tehető a tulajdonnév végére. Ez főleg személyneveknél gyakori:

Peters Buch – Péter könyve

A sorrend fordított is lehet:

das Buch Peters – Péter könyve

Földrajzi neveknél a von-os módszer a gyakoribb, de itt is előfordul a -s ragos birtokos eset is:

die Flüsse Deutschlands – Németország folyói

Deutschlands Städte – Németország városai

Magyarország városai:

die Städte von Ungarn

Ungarns Städte

die Städte Ungarns

német birtokos eset

A Városháza Bécsben. (Wiener Rathaus) Phillip Kofler képe a Pixabay -en.

Az alábbiakat leginkább erős idegzetűeknek és haladóknak ajánljuk!

A birtokos eset egyéb funkciói.
Mire jó még a birtokos eset?

Néhány elöljárószó birtokos esetet vonz

Ilyen elöljárószók ritkán fordulnak elő a hétköznapi beszédben.
A birtokos esettel álló elöljárószók:

während (időben valami alatt, valami közben)
wegen (valami miatt)
statt, anstatt, anstelle (valami helyett)
trotz, ungeachtet (valami ellenére)
mangels (valaminek a hiányában)
außerhalb (valamin túl, valamin kívül), innerhalb (valamin belül)
oberhalb (valamin felül, valami fölött), unterhalb (valamin alul, valami alatt)
abseits (valamin kívül, valamitől távol), diesseits (valamin innen), jenseits (valamin túl)
unweit (nem messze valamitől)
binnen (valamennyi időn belül)
zeit (valamilyen időtartamon át, pl. egy életen át)
aufgrund (valaminek az alapján), infolge (következtében), zufolge (következtében)
kraft (valaminél fogva), vermöge (valaminél fogva), lauf (valaminél fogva, valami szerint), gemäß (valami szerint)
mittels (valaminek a segítségével)
längst (hosszában, mentében)

halber (valami végett, valami kedvéért) – Ez „utoljáró”, vagyis amire vonatkozik, az után áll, nem előtte!

um … willen (kedvéért)

Ezek az elöljárószók nem túl gyakoriak, nagyrészt a hivatalos nyelvben fordulnak csak elő. Gyakran áll utánuk birtokos eset helyett részes eset. Például: gemäß internationalem Recht – A nemzetközi jog szerint.

A mein-deutschbuch.de oldalon példákat is találunk az elöljárószókra.
Benjamin – Der Deutschlehrer videójában a birtokos esettel járó elöljárószókról beszél.

Néhány ige birtokos esetet vonz

Csak kevés ige jár birtokos esettel, és ezek is ritkán fordulnak elő. Használatukat mellőzik a hétköznapi beszédben.

bedürfen (szüksége van valamire) – Ragozása, mint a dürfen módbeli segédigéé: bedürfen (bedarf) – bedurfte – hat bedurft. Régies ige, helyettesíthető a brauchen + Akkusativ igével.

Ich bedarf eines Buches – Szükségem van egy könyvre.

A hétköznapi beszédben ezt így mondják: Ich brauche ein Buch.

gedenken (megemlékezni valakiről / valamiről). Ragozása, mint a denken (vegyes ige): gedenken – gedachte – hat gedacht:

Wir haben der Helden gedacht – Megemlékeztünk a hősökről.

Néhány visszaható ige akad birtokos esetű vonzattal:

sich annehmen (törődni valakivel / valamivel), sich bedienen (igénybe venni, használni valamit), sich enthalten (tartózkodni valamitől), sich entsinnen (emlékezni valamire), sich erfreuen (örvendeni valaminek), sich rühmen (dicsekedni valamivel), sich schämen (szégyenkezni valaki / valami miatt).

Ezek az igék igen ritkák, régiesek, és használatuk kiváltható másik, nem birtokos esetet vonzó igével. Például a bedürfen helyett használható a brauchen, vagy a sich entsinnen helyett a sich erinnern, a sich annehmen helyett a sich kümmern, vagy a sich bedienen helyett a benutzen.
A gedenken vonzata ingadozik (ahogy a Grammis oldalán is beszámolnak róla), előfordul birtokos eset helyett részes esettel vagy an elöljárószóval is.

Középfokú nyelvvizsgán nem követelmény a birtokos esettel álló elöljárószók és igék aktív használata. Az elöljárószók közül elég ismerni a következőket: wegen, trotz, während, statt.

Személyes névmások birtokos esetet vonzó elöljárószók és igék után:

Amint tudjuk, tárgyesetet vonzó igék és elöljárószók után a személyes névmás is tárgyesetbe kerül, pl. Du siehst mich (Látsz engem); Ich warte auf dich (Várok rád). Részes esetet vonzó igék és elöljárószók után a személyes névmás is részes esetbe kerül: mit mir (velem); Ich helfe dir (Segítek neked). Birtokos esetet vonzó igék és elöljárószók után a személyes névmás birtokos esetének végén -er végződés van: meiner, deiner, seiner, ihrer, seiner, unser, euer, ihrer. Ez azért van, mert a mein, dein, stb. önállóan nem állhat, főnévnek kell követnie (névelőhöz hasonlóan viselkednek). A meiner, deiner, stb. viszont önállóan áll, nem követi főnév. A személyes névmás azonban nem gyakori birtokos esetet vonzó elöljárószók és igék után, mivel ezek az igék, elöljárószók is ritkán fordulnak elő. Ha pedig mégis előfordulnak, sokszor inkább részes esetbe teszik a névmást (pl. statt mir – helyettem). A wegen pedig sajátosan egybeolvad a személyes névmással, pl. meinetwegen (miattam)

A birtokos eset használata részmennyiség kifejezésére

Ha azt akarjuk mondani németül, hogy „egy barátom”, akkor azt nem lehet. Hiszen ilyenkor a mein és az ein is a Freund szó elé kéne, hogy kerüljön, és ez nem lehet. Vagy azt mondjuk, hogy ein Freund, vagy azt, hogy mein Freund. Ezt valahogy úgy tudjuk kifejezni, hogy a barátaim közül az egyik, vagy a barátaim egyike: a barátaimnak az egyike, szó szerint így mondják:

einer meiner Freunde – egy barátom (a barátaim egyike)

vagyis: einer (egyik) meiner Freunde (a barátaimnak, a …). A meiner Freunde itt többes birtokos esetben áll, így fejezhető ki, hogy a barátaimnak az egyike. (Hasonló ez, amikor angolul azt mondjuk, hogy one of my friends, hiszen ott sem állhat egyszerre a főnév előtt a my és az one.) Más példa:

eine meiner Freundinnen (egyik barátnőm)

eines meiner Bücher (az egyik könyvem)

einer der größten Dichter (az egyik legnagyobb költő)

Birtokos eset használata tulajdonság kifejezésére:

ein Monitor guter Qualität – jó minőségű monitor

die Ware erster Sorte – az elsőrendű áru

Ehhez hasonló az angolban is van, pl. a monitor of good quality.

Birtokos eset használata időhatározók kifejezésre:

eines Tages ( = an einem Tag) – egy napon

Linkek:

Dw.com – Genitiv

Lingolia.com – Genitiv von Nomen

Longua.org rövid videója a birtokos esetről németül. A birtokviszony kifejezése és elöljárószók

 

2 komment:

  1. június 20, 2023

    Laura Válasz

    einer meiner Freunden – ez így sajnos hibás!!! vagy einer meiner Freunde, vagy einer von meinen Freunden

    • Valóban. A Freund többes száma Freunde, tehát az -n nem kell már a végére. Köszönöm az észrevételt, javítottam.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.