Az ING-es alak használata

Az angol inges alak használata

Határozói igenévnek (gerund) is szokták nevezni, de használata ennél kiterjedtebb, ezért a legjobb talán az ING-form (inges alak) elnevezés. Nem csak határozói, hanem folyamatos melléknévi igenév is lehet, és sok más is, ahogy azt lentebb látni fogjuk. Magyarra valamikor főnévként, valamikor igeként fordítjuk, így a mondatban betöltheti azt a szerepet is, amit általában egy főnév. A képzéséről Az angol ing -es alak képzése részletesen cím alatt olvashattunk. Nézzük most azt, hogy mikor kell használni!

inges alak angol

Egy inges alak – ing használat közben


1. A to be ige szinte bármilyen alakja után állva folyamatos igealakot fejez ki, például:

folyamatos jelen idő: I am learning. (Éppen tanulok.)
folyamatos múlt idő: I was learning. (Éppen tanultam.)
folyamatos jövő idő: I will be learning. (Éppen tanulni fogok.)
folyamatos-befejezett múlt idő: I had been learning. (Már éppen tanultam.)

Módbeli segédigék után: I can be learning. (Tanulhatok éppen.) He must be learning. (Ő bizonyára tanul éppen / Neki tanulnia kell éppen.)

A feltételes jelen idő folyamatos alakja: We would be learning. (Éppen tanulnánk.)

folyamatos főnévi igenév: I am happy to be learning. (Örülök, hogy most éppen tanulok.)

Nem használható azonban a to be + ing-es alak pl. az érzékelést, szellemi képességeket kifejező igék (stative verbs) esetében (pl. hear, want, believe), erről bővebben: Egyszerű vagy folyamatos igealakot használjunk? Ettől még létezik a hearing, wanting, believing alak, csak nem állhat előtte pl. I am, you are, stb.

2. Megfelel a magyar határozói igenévnek (-va, -ve, régiesen: -ván, -vén, pl. menve, menvén – going; látva, látván – seeing). Használható akkor, amikor a magyarban határozói igenevet használunk, pl. módhatározói, időhatározói, stb. mellékmondatok rövidítésére. Ilyenkor kiváltja pl. a when, while, after kötőszókat:

He was singing when he arrived – Énekelt, amikor megérkezett.
He arrived singing – Énekelve érkezett.

When I was going home I met my friend – Amikor hazafele mentem, találkoztam a barátommal.
Going home I met my friend – Hazafele menvén találkoztam a barátommal.

While I was waiting for the bus I looked at the timetable – Miközben a buszra vártam, megnéztem a menetrendet.
Waiting for the bus I looked at the timetable – A buszra várva megnéztem a menetrendet.

I will tell you everything after I have gone home – El fogok mondani neked mindent, miután hazamentem.
I will tell you everything after going home.
After going home I will tell you everything. (A két tagmondat sorrendje tetszőleges.)

3. Megfelel a magyar -ó, -ő végű folyamatos melléknévi igenévnek:

the running man – a futó ember
singing people – éneklő emberek
a barking dog – ugató kutya

Ilyen jelentésben rövidíthetünk vele vonatkozói/jelzői mellékmondatot is. Ilyenkor magyarra fordíthatjuk mellékmondattal is:

The man who is standing next to the post office is my brother – Az ember, aki a posta mellett áll, a testvérem.
→ The man standing next to the post office is my brother – A posta mellett álló ember a testvérem.

4. Lehet a mondat alanya vagy tárgya, vagy az állítmány névszói része. Ilyenkor a to + ige alak is állhat helyette. Magyarra ilyenkor főnévi igenévvel fordítjuk, vagy főnévvel:

Seeing is believing – Hiszem, ha látom (szó szerint: „látni az, mint hinni”).
Running is a great sport – A futás nagyszerű sport.

Arriving late is not good / To arrive late is not good – Nem jó későn érkezni.
Meeting you always makes me happy / To meet you always makes me happy – Mindig boldoggá tesz, ha találkozom veled.

Ha a főmondat áll elől, akkor it is-zel kezdődik, a melléknév az állítmány része. Ha az állítmány tisztán igei, akkor it + ige áll a mondat elején:

It is not good arriving / to arrive late – Nem jó későn érkezni.
It makes me happy meeting / to meet you – Boldoggá tesz, ha találkozom veled.

Tárgyas igék inges alakjánál a tárggyal kétféleképpen alkothatjuk meg a szerkezetet:

building the house – a ház építése
the building of the house – a ház építése.

5. Vannak igék, melyek után közvetlenül egy másik ige áll (például akar csinálni valamit, megpróbál csinálni valamit, szeret csinálni valamit). Ez a másik ige sokszor kerül ING-es alakba. Az alapigétől függ, ING-es alakba kerül-e a másik ige, vagy TO-val áll:

I enjoy living here – Élvezem azt, hogy itt élek. (Szeretek itt élni.)
We finish working at 6 o’clock – 6 órakor befejezzük a munkát.

Hogy mely igék után áll a másik ige ing-es alakban, mely igék után to-val, arról bővebben Az angol to és ing című bejegyzésben lehet olvasni. Inges alak következik pl. a like, love, enjoy, hate, finish, give up (abbahagyni valamit), don’t mind (nem bánja), avoid (elkerül), practise igék után. Pl. Give up smoking – Szokj le a dohányzásról! Avoid using this machine – Kerüld ennek a gépnek a használatát!

A következő igék után to + ige vagy ING-es alak is állhat, de eltérő jelentéssel. Most csak az inges alak jelentésével álljanak itt ezek az igék:

remember doing something – emlékszik, hogy megcsinált valamit:

I remember locking the door – Emlékszem, hogy bezártam az ajtót.

stop doing something – abbahagy valamit

We stopped laughing – Abbahagytuk a nevetést.

regret doing something – sajnálja, hogy megtett valamit

Don’t regret telling him the truth – Ne bánd, hogy elmondtad neki az igazságot!

try doing something – próbálkozik valamivel

We tried starting the computer – A számítógép elindításával próbálkoztunk.

go on doing something – nem hagy abba, tovább csinál, folytat valamit

We went on persuading him – Tovább győzködtük őt.

need doing – szükség van arra, hogy megcsináljunk valamit (főleg házimunkáknál)

Your carpets need hoovering – Ki kell porszívózni a szőnyegeidet.

6. Ha elöljárószó után áll ige, akkor ing-es alakba kerül. Ez főleg igevonzatoknál gyakori, mint például think of, deal with. Ide tartozik még a there’s no point in (semmi értelme megtenni valamit) szerkezet is:

Thank you for helping me – Köszönöm, hogy segítettél nekem!
He deals with arranging orders – Megrendelések bonyolításával foglalkozik.
I think of visiting my parents – Arra gondolok, meglátogatom a szüleimet.
He insisted on calling the doctor – Ragaszkodott ahhoz, hogy kihívja az orvost.
There’s no point in writing him if he knows everything – Semmi értelme írni neki, ha tud mindent.

6. b) Az after (miután) és before (mielőtt) után is állhat inges alak. Ilyenkor időhatározói mellékmondatokat rövidít, mert alany és adott igeidőben álló ige is lehetne helyette:

After we had visited the museum we entered a café – ez rövidebben:
After visiting the museum we entered a café.
(Miután meglátogattuk a múzeumot, bementünk egy kávézóba.)

Before he went to be he had had a shower – rövidebben:
Before going to bed he had a shower.
(Mielőtt lefeküdt, lezuhanyzott.)

Ilyenkor tehát különböző igeidőket lehet az inges alakkal kiváltani. Az első példamondatban past perfect (had visited) helyett áll (after visiting), a második példamondatban egyszerű múlt (went) helyett (before going). Ilyenkor nem igeidőt, hanem időviszonyt (előidejűség, utóidejűség) fejez ki. Erről bővebben egy másik bejegyzésben lesz szó.

7. Számunkra szokatlan, hogy birtokos esetű névmás vagy főnév is állhat az angol inges alak előtt:

Excuse for my being late – Elnézést a késésért!
Excuse for his being late – Elnézést az ő késéséért.
Excuse for my brother’s being late – Elnézést, hogy a testvérem elkésett.
Excuse for Peter’s being late – Elnézést Péter késéséért.

I like Peter’s reading a lot – Szeretem, hogy Péter sokat olvas.
I like his reading a lot – Szeretem, hogy sokat olvas.
I remember somebody’s speaking to me about it – Emlékszem, hogy valaki beszélt nekem róla.
Your coming to see me is a great pleasure – Nagy öröm, ha meglátogatsz.
I regret your not being able to come – Sajnálom, hogy nem jöhetsz.
After your coming home I will tell you everything – Miután hazajössz, elmondok neked mindent.

Ilyenkor birtokos eset helyett tárgyesetben is állhat a főnév vagy névmás. Mégpedig azért, mert eleve tárgyesetet vonzó igék után áll ez a szerkezet, vagy pedig elöljárószók után, melyek eleve tárgyesetet vonzanak:

Excuse for me being late – Elnézést a késésért!
Excuse for him being late – Elnézést az ő késéséért.
Excuse for my brother being late – Elnézést, hogy a testvérem elkésett.
Excuse for Peter being late – Elnézést Péter késéséért.

I like Peter reading a lot – Szeretem, hogy Péter sokat olvas.
I like him reading a lot
– Szeretem, hogy sokat olvas.

I remember somebody speaking to me about it – Emlékszem, hogy valaki beszélt nekem róla.

Do you mind my/me opening the window? – Nem haragudnál, ha kinyitnám az ablakot?
Can you imagine me/my lecturing about Russian linguistics? – El tudod képzelni, hogy orosz nyelvészetből előadást tartok? (El tudsz képzelni engem, hogy …)
I enjoy his/him playing the guitar – Szeretem, amikor gitározik.
I enjoy your brother/your brother’s playing the guitar – Szeretem, amikor a testvéred gitározik.

8. Az anélkül, hogy (módhatározói mellékmondat) is inges alakkal fejezhető ki. (Hiszen a without elöljárószóként is felfogható, utána pedig inges alak áll.) Ha nem azonos a két tagmondat alanya, az inges alak elé birtokos névmás kerül, vagy birtokos esetben a főnév:

I left without greetng him – Elmentem anélkül, hogy köszöntem volna neki.
I left without his greeting me – Elmentem anélkül, hogy köszönt volna nekem.

Mr Smith reads journals without understanding anything from them – Mr Smith szaklapokat olvas anélkül, hogy értene valamit belőlük.
Your boss always checks your work without your knowing about that – A főnököd mindig ellenőrzi a munkádat anélkül, hogy tudnál róla.

Az ahelyett, hogy is módhatározó mellékmondatot vezet be. Itt az instead of mellett is inges alak áll. Ha a mellékmondat alanya eltér a főmondatétól, az ugyancsak birtokos esetben (vagy gyakrabban, a hétköznapi angolban tárgyesetben) kerül az inges alak elé. Ez a mondatszerkezet azonban kissé bonyolult, nem túl gyakori:

My colleague always phones instead of writing an email – A kollégám mindig telefonál ahelyett, hogy e-mailt írna.

The employee has to work at the weekend instead of his employer letting him go home – A munkavállalónak dolgoznia kell hétvégén, ahelyett, hogy a munkaadója hazaengedné.

9. Inges alakba kerül az ige a what about és how about után:

What about going for a walk? – Mit szólnál, ha elmennénk sétálni?

10. A következő kifejezések után is ige+ing áll:

it’s worth – érdemes megtenni valamit:

It’s worth going to the cinema this Saturday – Most szombaton érdemes moziba menni.

to be worth (érdemes) – A szerkezet használata eltér a magyartól. A mondat alanya lesz az, amivel érdemes valamit csinálni:

This book is worth reading – Ezt a könyvet érdemes elolvasni.
This film is worth seeing – Ezt a filmet érdemes megnézni.

busy – el van foglalva valamivel:

I am busy repairing the car – Az autó javításával vagyok elfoglalva.

it’s no good / it’s no use / There’s no point in – nincs értelme valamit csinálni:

It’s no use worrying about this problem – Nincs értelme aggódni emiatt a probléma miatt.

Have difficulty – Nehézsége van valamivel, nehézséget okoz valami

I always have difficulty parking my car – Mindig nehézséget okoz leparkolnom az autómat.

it’s a waste of money (pénzkidobás); it’s a waste of time (időpocsékolás)

It was a waste of money buying this computer – Pénzkidobás volt megvenni ezt a számítógépet.
It’s a waste of time watching that film – Időpocsékolás megnézni azt a filmet.

-ing helyett itt a to is használható:

It was a waste of money to buy this computer.
It’s a waste of time to watch that film.

spend time / waste time – időt tölteni / időt pazarolni valamivel:

We spent a lot of time travelling – Sok időt töltöttünk utazással.
Don’t waste your time speaking to him – Ne pazarold az idődet azzal, hogy beszélsz vele!

11. Bizonyos tevékenységeket, főleg sportokat fejezhetünk ki a go után álló inges alakkal:

sportok például:

go swimming (úszni menni), go sailing (vitorlázni menni), go fishing (horgászni menni), go skiing (síelni menni), go jogging (kocogni menni)

egyéb tevékenységek:

go shopping (bevásárolni menni), go sightseeing (városnézésre menni)

A go helyett a come is használható: Come shopping with us (Gyere vásárolni velünk!) Come swimming (Gyere úszni!)

 

– – –

Az ING-es alaknak van befejezett (pl. having invited) és szenvedő (being invited) alakja is, vagy akár a kettő egyben (pl. having been invited). Ezekről külön bejegyzésben lesz szó.

Gyakoroljunk! 

Fordítsa a mondatokat angolra! Használjon mindenhol ING-es alakokat, ahol csak lehet!
Translate the sentences into English. Use ING-forms wherever it is possible.

Éppen írunk.
Az úszás jó.
Leálltam a munkával.
Elnézést, hogy zavarok!
Mit szólnál, ha innánk valamit?
Az utcán álló ember a testvérem.
A főnököm szereti, hogy sokat dolgozom.
Síró gyerekek.
Nem jó ilyen könyveket olvasni.
Hagyd abba a pihenést!
Sajnálom, hogy egész nap pihentem.
A főnök belépett az irodába, de mi tovább sakkoztunk.
John, miután megírta a feladatot, becsukta a könyvet.
Tévénézés közben megettem mindent.
A fiútestvérem mindig sok időt tölt reggelizéssel.
Piszkos a kalapod, így ki kell tisztítani.
Mit szólnál, ha bekapcsolnánk a rádiót?
A tanulók a házi feladat írásával vannak elfoglalva.
Nincs értelme ilyen sok ételt venni.
Futva énekeltünk.
Énekelve lépett be a szobába.

Megoldókulcs: Feladatok megoldása az ing-es alak használatához.

Forrás az angol ing -es alakhoz:

Báti László – Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára. 1. rész. Tankönyvkiadó, Budapest

Lázár A. Péter: Új angol nyelvtan, Helikon Kiadó, 1997. (74. oldal és 214-220. oldal)

Dr. Budai László, Radványi Tamás: Angol nyelvtan a középiskolák számára, 17. kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. (139-144. oldal)

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second edition, Cambridge University Press, 1996.

Dr. Somorjainé Orosz Andrea: Angol ige (Mindentudás zsebkönyvek), Maxim Kiadó, Szeged, 2008.

Linkek:

British Council – -ing forms

EnglishGrammarSecrets – The -ing form

Yourdictionary.com – Példák az instead of és az instead of + ING-es alak szerkezetre

Manythings.org – További példák az instead (of) használatára

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.