Újkori olvasmányok latinul

Újkori olvasmányok latinul

Az alábbi, Újkori olvasmányok latinul sorozatban Comenius, Jacob Eberhard Gailer és Friedrich Justin Bertuch műveiből fogunk részleteket bemutatni.

Ezeknek a könyveknek az volt a céljuk, hogy a latinul tanulók számára közelebb hozzák az antik Róma nyelvét a maguk korához. Mivel az ilyen megközelítés a tankönyvekben manapság meglehetősen ritka, ezért megkíséreljük a nyelvnek ezt az oldalát is bemutatni. A szövegekhez hanganyag is készül hagyományos olasz-egyházi kiejtéssel.

Az olasz kiejtés szabályai

 

+ae, oe, e, i, y

/e/          /i/

+a, o, u

c

cs

k

cc

ccs

kk

g

dzs

g

sc

s

szk

xc

ks

kszk

 

h

– / k

s

sz / z

ch

k

th

t

ph

f

gn

ny

ti

ci

ti

 

 

Hangsúlyos
zárt szótagnál és

hangsúlytalan
szótagnál

Hangsúlyos
nyílt szótagnál

a

rövid á

á

e, æ, œ

e

hosszú e

i / y

i

í

o

o

ó

u

u

ú

au

au

eu

eu

ui

ui

 

ó: hangsúly (2-nél több szótagú szavak esetén): nátio, natiónis stb.

ô: hosszúság (pl. 1. deklinációs egyes szám ablativus végződések): exémpli grátiâ

ò: ragozhatatlan határozószó: rectè, necessáriò 

 

Első olvasmány: Jacob Eberhard Gailer: Az ég

Az angol változat szintén Gailertől származik. A magyar változat saját, és nyelvezete az eredeti latinhoz próbál hasonlítani.

Cœlum

The Heaven

Az ég

Lingua Latína

English

Magyar nyelv

Sol aúreus1, quem serénâ tempestáte2 in cœlo alto vidémus, terram illústrat et caléfacit, quæ circa3 solem movétur4.

 

The golden sun, which we in calm weather behold in the heaven, enlightens and warms the earth, which moves itself round it.

 

Az aranyló nap, amelyet kellemes időben a magas égben látunk, megvilágítja a földet és melegíti, amely a nap körül kering.

 

Ubicúnque5 sit, tamen perpétuò6 lucet, quamvis7 núbila eum nobis sæpe erípiant, et rádiis suis lucem facit8, lux autem diem.

 

Wherever it may be, it shines with perpetual light (although the clouds sometimes rob us of its presence) and forms those rays of light which form our day.

 

Akárhol is legyen, ennek ellenére folyamatosan világít, bár jelenlétét a felhők gyakran elragadják és sugaraival fényt alkot, a fény pedig a nappalt.

 

Globus est quasi ígneus incredíbili magnitúdine9, cum10 orítur11, ténebras noctis pellit et omnia luce suâ implet12.

 

It resembles a globe of fire of incredible magnitude and as it rises dispels the darkness of night and fills everything with its light.

Hatalmas nagyságú, gömbölyű tüzes égitest,  amikor felkel, az éjszaka sötétségét eloszlatja és mindent a fényével betölt.

 

Ante ortum ejus dilúculum et auróram animadvértimus, cum occidit, crepúsculum et nox séquitur 13.

Before its rise, we perceive the morning twilight and the morning red; at its setting succeeds the evening red and the night.

 

 

Napkelte előtt a hajnalt és a hajnalpírt vesszük észre, amikor pedig lenyugszik, az alkonyat és az éjszaka következik.

 

Prout terræ própior aut lóngius ab ea remótus est, quáttuor anni témpora14 facit: ver, æstátem, autúmnum et híemem.

 

In the degree that it is removed either further from or nearer to the earth it makes the four seasons Spring, summer, autumn, winter.

 

Annak mértékében, ahogy a földhöz közelebb vagy távolabb van, négy évszakot hoz létre: a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet.

 

Noctu stellæ lucent et luna, quæ et ipsa lucem a sole áccipit.

By night shine the stars and the moon which receives its light likewise from the Sun.

Éjjel a csillagok világítanak és a hold, amely a naptól kapja a fényt.

 

Jacob Eberhard Gailer: Neuer Orbis pictus für die Jugend, 5. kiadás, Tübingen, 1842.

 

Megjegyzések

1. sol aureus, quem: A latinban a nap hímnemű, harmadik deklinációs szó, ami egyeztetve van az aureus 3 melléknévvel. A vonatkozó névmás alakja emiatt hímnemű.

2. serénâ tempestáte: ablativus temporis, a puszta ablativus időhatározót is kifejez.

3. circa+acc: valami körül

4. movétur: a móveo ige (medio) passzív alakja, amely „mozogni” jelentéssel bír, az aktív alapalak pedig „mozgatni” jelentéssel.  A latinban a passzív alakokat főként végződéssel fejezzük ki. Ennek az igének a jelen idejű alakjai:

móveor (mozgok), movéris (mozogsz), movétur (mozog), movémur (mozgunk), movémini (mozogtok), moventur (mozognak)

5. Ubicunque: akárhol is

6. perpétuò: a perpetuus 3 (állandó) melléknévnek a határozószói alakja.

7. quamvis+kötőmód: habár, jóllehet, megengedő mondatokat bevezető kötőszó

8. rádiis suis lucem facit: radiis suis ablativus instrumenti, az eszközhatározót mindig puszta ablativusszal fejezzük ki.

9. globus ígneus incredíbili magnitúdine: ablativus qualitatis: hihetetlen nagyságú tüzes golyó

10. cum (conj.) + ind.: amikor

11. órior, 4, ortus 3 esse (felkel, keletkezik); óccido, 3 occídi, occísus (nyugszik);

ortus solis (napkelte); occásus solis (napnyugta)

12. ímpleo, 2, implévi, implétum + abl.; betölt valamivel.

13. sequor, sequi, secútus 3 esse + acc.; követni valamit, valakit

14. tempus (-oris n.) anni – évszak

ver, -is n.; æstas, -tátis f.; autúmnus, -i m.; híems, -híemis f.

vernus 3; æstívus 3; autumnális 2; hiemális 2 – hibernus 3;

 

Szókincs

altus 3

high

magas

aúreus 3

golden

arany

incrédibilis 2

incredible

hihetetlen

perpétuus 3

perpetual

folyamatos

propior 2 + dat.

nearer to

közelebb valamihez

remótus 3 + ab+abl.

further from

távol valamitől

serénus 3

calm

 

æstas, æstátis f.

summer

nyár

auróra, –æ, f.

morning red

hajnalpír

autúmnus, -i m.

autumn

ősz

cœlum, -i n.

heaven

ég

dies, diei, m./f.

day

nap

dilúculum, -i n.

twilight

alkony

globus, globi m.

globe

gömb

híems, híemis f.

winter

tél

nox, noctis f.

night

éj

nubes, -is f.

cloud

felhő

rádius, -ii m.

ray

sugár

tempéstas, tempestátis f.

weather

időjárás

tempus (-oris n.) anni

season

évszak

ténebræ, -árum f.

darkness

sötétség

ver, is  f.

spring

tavasz

 

animadverto 3, animadverti, animadversum

notice / perceive

észrevesz

calefácio, 3, -féci, factum

warm

melegít

illústro, 1, -ávi, -átum

enlighten

megvilágít

ímpleo, 2, implévi, implétum

fill

megtölt

lúceo, lucére

shine

ragyog

móveor, 2, móvi, mótum

move

mozog

órior, oríri, ortus 3 esse

rise

felkel

pello, péllere, puli, pulsum

dispell

eloszlat

sequor, sequi, secútus 3 esse + acc.

follow something

követ valamit

 

prout       

in the degree that

amilyen mértékben, hogy

circa + acc

round

valami körül

noctu

at night

éjjel

perpétuòperpétuus 3

perpetually

folyton

quamvis

although

habár

A bejegyzés Latinoloquus tollából származik.

 

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.