Latin számnevek – minden egyéb

Latin számnevek – minden egyéb

A tőszámneveken és a sorszámneveken kívül egyéb fajtáik is léteznek a számoknak. Ilyen latin számnevek pl. a szorzószámnevek. Itt igyekszünk összegyűjteni mindent a latin számnevekkel kapcsolatban, ami eddig kimaradt.

Sorszámnevek határozószóként

Ha a sorszámneveket határozószóként szeretnénk használni (először, másodszor, harmadszor), akkor annak semlegesnemű alakját tárgyesetbe vagy ablativusba tesszük:

először: prīmum, prīmō
másodszor: iterum, secundō
harmadszor: tertium, tertiō
negyedszer: quartum, quartō

Érvelésnél a kérdésekre adott válaszok elkülönítésére ad+ acc. elöljárószót használták:

ad prīmum (először is), ad secundum (másodjára)

Számnévi határozó (szorzószámnév)
(Adverbia numerālia)
Kérdőszó: Quotiē(n)s? – Hányszor?
Totiēs – annyiszor

Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer stb. Csak határozószóként használatos, nem is kell egyeztetni semmivel.

egyszer semel
kétszer bis
háromszor ter
négyszer quater
ötször quīnquiēs
hatszor sexiēs
hétszer septiēs
nyolcszor octiēs
kilencszer noviēs
tízszer deciēs
tizenegyszer ūndeciēs
tizenkétszer duodeciēs
tizenháromszor ter deciēs
tizennégyszer quater deciēs
tizenötször quīndeciēs
tizenhatszor sedeciēs
tizenhétszer septiēsdeciēs
tizennyolcszor duodēvīciēs
tizenkilencszer ūndēvīciēs
hússzor vīciēs

huszonegyszer semel et vīciēs
22x bis et vīciēs
23x ter et vīciēs

30x trīciēs
40x quadrāgiēs
50x quīquāgiēs
60x sexāgiēs
70x septuāgiēs
80x octōgiēs
90x nōnāgiēs
százszor centiēs
200x ducentiēs
300x tricentiēs
400x quadringentiēs
500x quīngentiēs
700x septingentiēs
800x octingentiēs
900x nōngentiēs

ezerszer milliēs
kétezerszer bis milliēs
3000x ter milliēs
4000x quater milliēs
tízezerszer deciēs milliēs

  1. A szorzószámnevek leggyakoribb végződése -iēs, de ugyanúgy előfordulhat annak régebbi -iēns végű változata is.
  2. A számneveken kívül a multus határozatlan számnév középfokú alakja, a plūs (sing. genitivus: plūris) is fölveheti ezt a végződést: plūriēs (többször).
  3. 20-tól csak et kötőszóval használhatjuk, ugyanis kötőszó nélkül mást jelentene (bis et vīciēs = 2+20; vīciēs bis = 20*2).
latin számnevek

A latin számnevek néha ilyen emlékeken is megtalálhatók.

Szorzószámnevek melléknévi alakjai
(Multiplicātīva)
Quotuplex? – Hányszoros? Hányféle?

A jelzőként használt szorzószámneveknek -plex (sg. genitivus: -plicis) végződésük van, többnyire egyedi tőhöz illeszkednek.
Ezeknek a számneveknek kétféle jelentése van: vagy a szorzószámnevek melléknévi alakját fejezik ki (duplex – kétszeres) vagy magának a tőszámnévnek is lehet melléknévi alakja (duplex – kétféle, kettős):

félszeres – semiplex
egyszeres – simplex
másfélszeres – sēsquiplex / sēscuplex
kétszeres – biplex / duplex
háromszoros – triplex
négyszeres – quadruplex
ötszörös – quīncuplex / quīntuplex
hatszoros – sextuplex
hétszeres – septemplex
nyolcszoros – octuplex
kilencszeres – novemplex / noncuplex
tízszeres – decemplex / decuplex
százszoros – centuplex
ezerszeres – millecuplex
többszörös – multiplex
hányszoros? – quotuplex?
annyiszoros – totuplex

Ragozásuk:

A kérdéses latin számnevek ragozása nem nehéz. Olykor csak a semleges nemű alak tér el a többitől, de sokszor mind a három nem alakjai megegyeznek.

Egyes szám:

  hímnem  nőnem semleges nem
nominativus  simplex simplex  simplex
accusativus  simplicem simplicem simplex
genitivus simplicis simplicis simplicis
dativus simplicī simplicī simplicī
ablativus simplice simplice simplice

Többes szám:

  hímnem  nőnem semleges nem
nominativus simplicēs simplicēs simplicia
accusativus simplicēs simplicēs simplicia
genitivus simplicium simplicium simplicium
dativus simplicibus simplicibus simplicibus
ablativus simplicibus simplicibus simplicibus

Egytől hatig ugyanezen tövekhez illeszthető a -plex képző helyett a -plus, -pla, -plum. Ezeket a hagyományos nyelvtan „arányosító” számneveknek hívja (prōportiōnālia):

1. simplus, simpla, simplum
2. duplus, dupla, duplum
3. triplus, tripla, triplum
4. quadruplus, quadrupla, quadruplum
5. quīntuplus, quīntupla, quīntuplum
6. sextuplus, sextupla, sextuplum

Ezeket akkor használjuk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy egy dolog mennyivel nagyobb, mint egy másik. Tehát annyiban különbözik a -plex végű számnevektől, hogy meg kell adni, hogy mihez viszonyítjuk a nagyságot:

ā terrā ad lūnam centum vīgintī sex mīlia stadiōrum esse, ab eā ūsque ad solem duplum
A földtől a holdig 126 ezer stádiumnyi különbség van, a naphoz képest ugyanennyinek a kétszerese.

Törtszámnevek

A latinban a fél és másfél kifejezésére a sēmi- (félig-/fél-) és a sēsqui- (másfél-) alakokat használjuk leggyakrabban. Ez előbbi viszont csak szóösszetételekben fordul elő.

sēmicombustus 3 (félig elégetett), sēmibarbarus 3 (félig barbár), sēmiannuus 3 (féléves), sēmiconfectus 3 (féligelkészített), sēmihomō (félember), sēmihōra (félóra),
sēsquī (másfélszer), sēsquiēs (másfélszer), sēsquialter 3 (másfél), sēsquidigitālis 2 (másfél hüvelyknyi), sēsquīhōra (másfélóra), sēsquimēnsis (másfélhónap), sēsquipēs (másfél láb)

1/2 dīmidia pars, semipars

Ha a számláló 1, akkor csak a nevezőnek a sorszámnevét kell a pars-hoz egyeztetni:

1/3 = tertia pars
1/4 = quarta pars
1/5 = quinta pars
1/6 = sexta pars

Ha a számláló és a nevező között csak egy egységnyi különbség van, akkor a számláló tőszámnevét kell a pars-hoz igazítani:

2/3 = duæ partēs
3/4 = trēs partēs
5/6 = quīnque partēs
6/7 = sex partēs
7/8 = septem partēs

Ha nem áll fenn egyik előző eset sem, és a számláló kisebb, mint a nevező, akkor a számláló tőszámnevét és a nevező sorszámnevét igazítják a pars többes számú alakjához (partēs):

2/4 = duæ quartæ partēs
3/7 = trēs septimæ partēs
4/8 = quattuor octāvæ partēs
7/10 = septem decimæ partēs

Amennyiben egy egységnyivel nagyobb a számláló, mint a nevező, akkor a nevező sorszámneve elé sēsqui előtag kerül, és a sorszámnév a pars-hoz igazodik:

3/2 = sēsquipars
4/3 = sēsquitertia pars
5/4 = sēsquiquarta pars
6/5 = sēsquiquīnta pars
7/6 = sēsquisexta pars

Osztószámnevek a latinban
(Distribūtīva)
Hány-hány? Hányanként? Hányasával?
Quotēnī, Quotēnæ, Quotēna?
Annyiként: totēnī, totēnæ, totēna

A latin számnevek közül az osztószámnevek elnevezése megtévesztő. Nem fejezik ki azt, amit gondolnánk. A harmad, negyed, stb. jelentését lásd feljebb, a törteknél. Ennek ellenére a nyelvtanban osztó számneveknek nevezik ezeket. Az osztó számnevek a következőket fejezhetik ki:

1. Egy-egy, két-két, stb. Erre a magyarban (és sok más nyelvben) nem használnak külön számneveket.

2. Szorzó kifejezése: A magyarban és sok más nyelvben ilyenkor egyszerű tőszámnevet használunk: bis bina sunt quattuor (kétszer kettő egyenlő néggyel). (A szorzandó kifejezésére szorzó számnevet használunk, lásd fent.)

3. Néhány főnév jelentése többes számban megváltozik, pl. littera (betű), litterae (levél / betűk). A főnév eredeti jelentésében tőszámnevet teszünk eléje (pl. duae litterae – két betű). A többes számban megváltozott jelentésében nem tőszámnevet, hanem osztószámnevet kell használni: binae litterae – két levél.

A háromalakú melléknevekhez hasonlóan ragozódnak. Egyes számuk nincs, csak többes számuk. Végződésük így a három nemnek megfelelően: -ī, -æ, -a. Itt a táblázatban először mind a három alakot megadjuk, a további számneveknél csak a hármas számmal utalunk rájuk. Az összetett számneveknél mind a két tagot ragozni kell:

egy-egy singulī, singulæ, singula
két-két bīnī, bīnæ, bīna
három-három ternī, ternæ, terna; trīnī, trīnæ, trīna
négy-négy quaternī 3
öt-öt quīnī 3
hat-hat sēnī 3
hét-hét septēnī 3
nyolc-nyolc octōnī 3
kilenc-kilenc novēnī 3
tíz-tíz dēnī 3
11-11 ūndēnī 3
12-12 duodēnī 3
13-13 ternī 3 dēnī 3
14-14 quaternī 3 dēnī 3
15-15 quīnī 3 dēnī 3
16-16 sēnī 3 dēnī 3
17-17 septēnī 3 dēnī 3
18-18 duodēvīcēnī 3
19-19 ūndēvīcēnī 3
20-20 vīcēnī 3

21-21 vīcēnī 3 singulī 3
22-22 vīcēnī 3 bīnī 3

28-28 duodētricēnī 3
29-29 ūndētricēnī 3

10-10 dēnī 3
20-20 vīcēnī 3
30-30 tricēnī 3
40-40 quadrāgēnī 3
50-50 quīnquāgēnī 3
60-60 sexāgēnī 3
70-70 septuāgēnī 3
80-80 octōgēnī 3
90-90 nōnāgēnī 3
100-100 centēnī 3
200-200 ducēnī 3
300-300 trecēnī 3
400-400 quadringēnī 3
500-500 quīngēnī 3
600-600 sescēnī 3
700-700 septingēnī 3
800-800 octingēnī 3
900-900 nōngēnī 3

1000-1000 singula mīlia
2000-2000 bīna mīlia
100.000-100.000 centēna mīlia

Néhány ismertebb összetett szó

biceps (bi+caput = kétfejű), triceps (tri+caput = háromfejű), bilinguis 2 (bi + lingua = kétnyelvű), ūnicornis 2 (egyszarvú), ūniformis 2 (egyforma), ūnisonus 3 (egyhangú)

A bejegyzést Latinoloquus írta, köszönjük neki!

Felhasznált irodalom:

Betts Gavin: Latin nyelvkönyv, Akadémiai Kiadó, Budapest

M. Nagy Ilona – Tegyey Imre: Latin nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest

Link a latin számnevek témával kapcsolatban:

Taratalla Latein Grammatik – Numeralia

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.