Hasonló szavak több nyelvben

Hasonló szavak több nyelvben

Megjegyzés: A témának a bővebb kifejtése nagyon messzire vezethet. Ez a bejegyzés maga is nagyon szerteágazó dolgokba ad betekintést. Teljességre nem törekszem a hasonló szavak témában. A későbbiekben elképzelhető, hogy az egyes részekkel külön bejegyzésekben foglalkozom majd bővebben.

Bevezetés

Aki több nyelvet tanul, könnyen felfedezhet hasonlóságokat a tanult nyelvek szavai között. Aki pl. angol mellett németet vagy olaszt, franciát, spanyolt tanul, könnyen találhat a nyelvekben hasonló szavakat. Aki angol vagy pl. olasz mellett pl. arabul, koreaiul, oroszul vagy kínaiul tanul, jóval kevesebb hasonló szót fog felfedezni. Ezek a hasonló szavak segíthetik a nyelvtanulást. Viszont problémát is okozhat, ha a már felismert analógia alapján próbálunk egy új szót megalkotni egy idegen nyelvben, egy másik idegen nyelv ismerete alapján. Ezek a szabályszerűségek inkább csak a megtanulandó szavak megtanulásához nyújtanak segítséget, önkényes alkalmazásuk csak nagyon szorult helyzetben javasolt, mert nem mindig jönnek be.

Itt most elsősorban a germán és újlatin nyelveket vizsgálom, ezeket tanulják hazánkban a legtöbben idegen nyelvként. De természetesen izgalmas lenne ezt kiterjeszteni pl. a szláv nyelvekre is.

A szavakat, melyek több nyelvben is hasonlítanak egymásra, két nagy csoportra oszthatjuk:

– A vizsgált nyelvek közös eredete miatt hasonló szavak. Közelebbi rokon nyelveknél több ilyen szó van, míg minél távolabbi a nyelvrokonság, annál kevesebb általában a közös eredet miatt hasonló szó. Pl. az „énekelni” az újlatin nyelvekben a latin cantare szóra megy vissza: olasz: cantare, spanyol: cantar, francia chanter. A germán nyelvek „énekelni” szava nem hasonlít ezekre, de egymásra igen: angol: sing, német, singen, holland: zingen. Vannak persze szavak, amik az újlatin és a germán nyelvekben is hasonlítanak egymásra, pl. az „ajak” szó: olasz: labbio, spanyol labio, angol: lip. Az ilyen közös eredetre visszavezethető szavak között bizonyos szabályszerűségeket, hangmegfeleléseket lehet felfedezni a rokon nyelvek között, ilyenekről lentebb lesz szó.

Szavak átvétele, kölcsönszavak, jövevényszavak. Egyik csoportjuk az olyan szavak, amiket egy „nagyobb” nyelvből (pl. latin, görög, angol, francia) sok másik nyelv átvett. Ezek a szavak a nem rokon nyelvekben is hasonlítanak egymásra, pl. a computer szó megtalálható a magyarban, oroszban, angolban és sok más nyelvben is, akárcsak pl. a pszichológia szó is sok nyelvben nagyon hasonló.
Másik csoportjuk, amikor földrajzilag egymáshoz közeli nyelvek vesznek át szavakat egymástól. Így pl. a horvát a magyarból átvette a „szoba” szót (soba), amihez hasonló szó más (távolabbi) szláv nyelvekben már nem található meg. Ehhez  nem kell feltétlen a jelenben közel lennie egymáshoz a két nyelvnek földrajzilag, elég egy történelmi időszak, amikor a közelség miatt szavak átvétele megtörténhetett.

– Egy harmadik csoportról sem szabad megfeledkezni, amikor a hasonlóság oka pusztán a véletlen műve. pl. a „hölgy” olaszul donna, japánul onna, de ha jobban megnézzük a szavak eredetét, nagyon valószínűtlen, hogy bármi kapcsolat is lenne köztük. Bár ezekről is érdemes megemlékezni, hiszen a nyelvtanulást segíthetik, ha az egyik nyelven már ismerjük a szót.

Ha olyan szavakat keresünk, melyek több nyelvben is hasonlítanak egymáshoz, általában a következő jelentéskörbe tartozó szavakat érdemes górcső alá venni:

– Hónapok nevei

– Országok, kontinensek, földrajzi helyek nevei

– Égtájak nevei (már amikor), egyéb földrajzi elnevezések (pl. hosszúsági körök, óceán”, gleccser”)

– Tudományágak, tantárgyak elnevezése

– Tudományos szavak, kifejezések elnevezése, pl. kémiai elemek nevei

– A három fő irodalmi műfaj: epika, líra, dráma (görög eredet miatt)

– Modern korunk technikai vívmányainak elnevezései

– Néhány élőlény (állat, gyümölcs, növény) neve

– Családtagok megszólítása

Valószínű ennél pontosabb kategóriákat is meg lehetne határozni, de a kiinduláshoz ezek a kategóriák is irányadóak lehetnek.
Talán természetesnek tűnik, hogy az országok, kémiai elemek, hónapok stb. elnevezése minden nyelvben hasonló, de ez alól is vannak kivételek! Pl. Magyarország, Németország, Olaszország elnevezése külföldiül” teljesen máshogy van (pl. Németország németül Deutschland, angolul Germany), a kémiai elemek között is akadnak eltérések (pl. a hidrogén németül Wasserstoff, a nátrium angolul sodium – bővebben:
Kémia és nyelvészet), és a hónapok nevei is például a lengyelben és a finnben eltérnek a megszokottól.
A fenti kategóriák csak nagyon durván irányadóak. Földrajzilag és eredet szerint egymástól távoli nyelvek között jóval kevesebb hasonló szót fogunk általában találni. De ezen kívül is sok egyéb tényező befolyásolja ezt, pl. hogy egy adott nyelv mennyire toleráns az idegen eredetű szavakkal szemben (pl. a finn vagy a német nyelv a tévére saját szót vezetett be), vagy a nyelvújítás mennyire írta felül a régi szavakat új szavakkal (mint pl. a kémiai elemek esetében sok nyelvnél, köztük a magyarban is történt ilyen).
Közelebbi rokon nyelveknél viszont ennél több hasonló, netalán teljesen megegyező szót is találhatunk. Ide sorolhatók pl. a hét napjai, a számok, a színek, a testrészek, tehát az alapszókincshez tartozó szavak, de olykor más szavak is.

Ha nem jelentéskör, hanem eredet alapján keresünk több nyelvben is hasonló szavakat, a következőket érdemes megnézni, de ezen belül is lehet jelentés alapján is csoportosítani:

– Görög eredetű szavak, sokszor képzők (pl. un-)

– Latin eredetű szavak (pl. -ió, -ció, -tás, -úra, -ika stb. végű szavak)

– Egyebek  (ez bővebben kifejthető)

Persze az sem mindegy, milyen nyelvekről van szó, így pl. Afrika vagy Ausztrália bennszülött nyelveiben vagy az indiánok nyelvében valószínű nincs túl sok görög és latin eredetű szó.

hasonló szavak

Hasonló szavak a “szeretlek” kifejezésben is leleplezhetők. Rokon nyelvekben a névmások, az ige hasonlíthat. A román pedig az igét a szlávból vette át.

Szabályos hangmegfelelések

Egyszerűen megfogalmazva a szabályos hangmegfelelés azt jelenti, hogy egy adott hangnak (betűnek) egy rokon nyelvben sok esetben egy másik konkrét hang (betű) felel meg. Pl. az angol t-nek a németben sok esetben z felel meg: ten – zehn, to – zu, tooth – Zahn. Ennek nyelvtörténeti oka van, és mindenféle rokon nyelvek között (pl. akár finnugor, akár germán, újlatin, egyéb) megfigyelhetők szabályos hangmegfelelések. A szabályos hangmegfelelések jelenléte egyes nyelvek között a nyelvrokonság egyik ismérve.
Az egyik idegen nyelv ismerete segítheti egy másik idegen nyelven az adott szó megtanulását, de a hangmegfelelések analógiájára próbálni kitalálni szavakat a második idegen nyelven merész dolog, mert nem mindig jön be! Inkább csak a szótanulást segítheti. (Pl. az angol table szó t-je a németben nem z lesz: Tisch).

Újlatin – germán hasonló szavak

Első germán hangeltolódásnak nevezünk egy bizonyos szabályrendszert, mely leírja, hogy a germán nyelvekben bizonyos helyzetben bizonyos hangoknak (betűknek) milyen más hangok felelnek meg pl. az újlatin nyelvekben ill. más indoeurópai nyelvekben (leegyszerűsítve). Így pl. az angol nyelv ismeretében könnyebben megtanulhatunk bizonyos olasz szavakat, és fordítva, pl. az olasz ismeretében könnyebben megtanulhatunk bizonyos angol szavakat. A következő hangmegfelelések tartoznak ide: ami az olaszban (és a többi újlatin nyelvben) b, az az angolban (és általában a többi germán nyelvben) p:

B → P

olasz: labbio, spanyol: labio
angol: lip, német: Lippe
(ajak)

D → T (szókezdő helyzetben)

olasz: dieci, spanyol: diez, francia: dix
angol: ten
(tíz)

olasz: dente, spanyol: diente, francia: dent
angol: tooth
(fog)


P → F

olasz, spanyol: padre, francia: père
angol: father ( ≈ német: Vater, holland: vader)

Wikipédia: Erste Lautverschiebung

.

Angol (holland, skandináv) – német hasonló szavak

A második germán hangeltolódás bemutatja, hogy a német nyelv bizonyos szavai hogyan térnek el az angol (és általában a többi germán nyelv) szavaitól.  (Mivel a legtöbben angolt és németet tanulnak, a többi germán nyelvből csak 1-1 példát említek.)

T → Z vagy S / SS / ß

angol: two (holland: twee, svéd: t)
német: zwei

angol: to (holland: te)
német: zu

angol: tooth
német: Zahn

angol: what (holland: wat)
német: was

angol: that
német: dass

angol: eat, ate, eaten (holland: eten, at, gegeten)
német: essen, aß, gegessen

angol: better (holland: beter)
német: besser

angol: hot
német: heiß

angol: time, holland: tijd, svéd: tid
német: Zeit

angol: foot, holland: voet
német: Fuß

angol, holland: water
német: das Wasser

P → F

angol: ship – német Schiff
angol: sleep, holland: slapen – német: schlafen
angol: sharp, német: scharf (éles, hegyes)

K → CH

angol: make, holland: maken – német: machen
angol: break, broke, broken, holland: breken, brak, gebroken – német: brechen, brach, gebrochen
angol: seek, holland: zoeken – német: suchen

TH → D

angol: thing – német: das Ding
angol: think – német: denken
angol: three – német: drei
angol: thick – német: dick

Wikipédia:  Zweite Lautverschiebung

Egyéb hasonló szavak
az angolban és a németben

Egyes angol szavakban gh betűkapcsolat van, amit nem ejtünk ki. Ezt az angolnak egy régebbi nyelvállapotában még kiejtették, és a németben ma is kiejtik. Német megfelelője ch:

brought – brachte
daughter – Tochter
eight – acht
light – Licht

might – mochte
night – Nacht
right – rechts
thought – dachte

Más kérdés, hogy a might és a mochte jelentésükben eléggé eltávolodtak egymástól.

További angol-német hasonló szavak:

halvány, homályos, bizonytalan: vague; vag
hangos: loud; laut
nyers: raw; roh
mező: field; das Feld,-er
fal: wall; die Wand,Wände
under; unter, unten
béka: frog, Frosch

 

Angol – olasz, spanyol, francia hasonlóság

Egyes angol szavak végére ha odateszünk egy o betűt, megkapjuk az olasz vagy akár a spanyol megfelelőjét. Ha pedig e betűt teszünk a végére, olykor a francia megfelelőjét kapjuk meg:

modern – moderno (olasz, spanyol) – moderne (francia)
modest – modesto (olasz, spanyol) – modeste (francia)
perfect – perfecto (spanyol) – perfetto (olasz)

Néha az angol szó végén e van:

case – caso (olasz, spanyol) – cas (francia)
false – falso (olasz, spanyol) – faux (francia)
precise – preciso (olasz, spanyol) – précis (francia)
rare – raro (olasz, spanyol) – rare (francia)

Néha ennél picivel nagyobb a különbség:

famous – famoso (olasz, spanyol)
mountainous – montuoso (olasz) – montañoso (spanyol)
nervous – nervoso (olasz) – nervioso (spanyol) – nerveux (francia)
spacious – spazioso (olasz) – spacieux (francia)

Olasz-spanyol hasonló szavak:

Egyes szavak teljesen megegyeznek írásban az olaszban és a spanyolban. Ide szinte kivétel nélkül azok a szavak tartoznak, melyek o, a vagy e végűek. Itt található egy válogatás belőlük – Egyforma szavak több nyelvben.
A spanyolban szinte alig fordul elő kettőzött mássalhangzó. Ezért sok, dupla mássalhangzóval álló olasz szó spanyol megfelelőjét megkapjuk, ha a mássalhangzót nem kettőzzük meg:

olasz         –     spanyol

bocca        –     boca (száj)
collina      –     colina (domb)
gatto        –     gato (macska)
intelligente –     inteligente (okos)
ricco        –     rico (gazdag)
vacca        –     vaca (tehén)

A spanyol gyakran told be a hangsúlyos magánhangzó elé még egy i-t is. Ezért egyes spanyol szavak csak egy i-ben térnek el olasz megfelelőjüktől. Persze olyan is van, amikor ennél még kicsit nagyobb az eltérés a két szó között:

olasz     –   spanyol

nervoso  –   nervioso
sempre   –   siempre

bene     –   bien

A spanyolban nem kezdődhet szó s + mássalhangzóval, ilyenkor egy e kerül a szó elejére:

olasz     –   spanyol

scuola   –   escuela
spagnolo –   español

Az olasz hangsúlyos o vagy uo a spanyolban sokszor ue:

olasz     –   spanyol

buono    –   bueno
forte    –   fuerte

Az olaszban a szavak jelentős része magánhangzóra végződik. A spanyol azonban sokszor nem teszi ki az o vagy e végződést, amit az olasz igen (főleg r és l végű szavaknál):

olasz     –   spanyol

cantare  –   cantar
spagnolo –   español

totale   –   total

További hasonló szavak többféle nyelvben:

Végződések cserélgetése:

Megfigyelhető, hogy egy idegen nyelv bizonyos végződéseit más végződésre cserélve egy másik idegen nyelven kapjuk meg az adott szót.

angol -ty, német -tät, olasz -tà, spanyol -dad, francia -té, holland teit

Ezek a főnevek minden nyelvben nőneműek, és a latin -tas végű szavakra nyúlnak vissza.

university – Universität – università – universidad – université – universiteit (egyetem)
priority – Priorität – priorità
responsibility – responsabilité – responsabilità

angol, német, francia -ion, olasz -ione, spanyol -ión

angol, német, francia: Information, olasz informatzione, spanyol información

angol: -able, -ible, francia: -able, -ible, olasz: -abile spanyol: -able, -ible

angol: indispensable francia: indispensable olasz: indispensabile

ang: responsible – fr: responsable – ol: responsabile

Vegyes hasonló szavak:

angol: persuade olasz: persuadere francia: persuader spanyol: persuadir

angol: firm olasz: fermo

angol, francia: place német: der Platz

angol: victim, francia: victime, olasz: vittima, spanyol: víctima (német: das Opfer, holland: het offer)

láng: angol: flame, német: die Flamme, francia: la flamme, olasz: fiamma, spanyol: flama

Az alapszókincs eleve hasonló a rokon nyelvekben, ide tartoznak pl. a napok nevei, a színek és a számnevek.

A német -ieren végű igék megfelelői más nyelvekben

A német -ieren végű igék nagyrészt olyan szavakból alakultak ki, melyek több nyelvben is megtalálhatók. Ezeknek a német igéknek sok más nyelvben is van hasonló megfelelője, de a németben más, rokon értelmű szavakat is használnak helyettük (pl. akzeptieren és annehmen). Példák:

adorieren (imádni) – ang: adore, ol: adorare
akquieren (beszerezni) – ang: acquire, ol: acquistare
akzeptieren (elfogadni) – ang: accept, ol: accettare, fr: accepter, sp: aceptar
amendieren (helyesbíteni) – ang: amend
applizieren (alkalmazni) – ang: apply, ol: applicare
assoziieren – ang: associate
balancieren (egyensúlyba hozni) – ang: balance
dekorieren (dekorál) – ang: decorate, fr: décorer, ol: decorare, sp: decorar
derivieren (származtatni) – ang: derive
dezidieren (elhatározni) – ang: decide, ol: decidere, fr: décider, sp: decidir
differieren (különbözni) – ang: differ
dividieren (osztani) – ang: divide, ol: dividere, fr: diviser, sp: dividir
evakuieren – ang: evacuate, ol: evacuare, fr: évacuer, holland: evacueren
expandieren (terjeszkedni) – ang: expand, ol: espandere (kiterjeszt)
florieren (virágozni) – ang: flourish, ol: fiorire
glorifizieren (dicsőíteni) – ang: glorify
gratulieren – ang: congratulate
immigrieren (bevándorolni) – ang: immigrate
installieren – ang: install, ol: installare
intendieren (tervezni) – intend*
invadieren (megszállni, betörni, lerohanni) – ang: invade, ol: invadere
koinzidieren (egybeesni) – ang: coincide, ol: coincidere (egyezni)
kommandieren (parancsolni) – ang: command, ol: commandare
konsolidieren (konszolidálni) – ang: consolidate
liquidieren (likvidálni) – ang: liquidate, ol: liquidare
memorieren (memorizálni) – ang: memorise, ol: memorizzare
modifizieren (módosítani) – ang: modify, ol: modificare
okkupieren (elfoglalni) – ang: occupy, ol: occupare
präferieren (előnyben részesíteni) – ang: prefer, ol: preferire
prohibieren (megtiltani) – ang: prohibit, ol: proibire
removieren (eltávolítani) – ang: remove, sp: remover
renovieren (renoválni) – ang: renovate
reparieren (megjavítani) – ang: repare, ol: riparare
selektieren (kiválasztani) – ang: select
separieren (elkülöníteni) – ang: separate, ol: separare
servieren (felszolgálni) – ang: serve
simplifizieren (egyszerűsíteni) – ang: simplify
sponsorieren (támogatni) – ang: sponsor
suspendieren (felfüggeszteni) – ang: suspend
tendieren (tendálni) – ang: tend
verifizieren (ellenőrizni) – ang: verify, ol: verificare, fr: verifier, sp: verificar

Link:

Wikipédia – Latin szótőre visszavezethető angol szavak

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.