Befejezett múlt idő – Past Perfect Tense

A befejezett múlt idő
(Past perfect)

Azt már tudjuk mondani angolul, hogy „Azt mondta, jó idő van.” De mi van akkor, ha azt akarjuk mondani, hogy „Azt mondta, jó idő volt“? Hiszen nem mondhatjuk egyszerűen múlt idővel, mert az azt jelenti ebben az esetben magyarul, hogy „van”. (Ezt csak az értheti meg, aki már olvasta az igeidők egyeztetéséről szóló bejegyzés első részét. A továbbiak megértéséhez feltétlenül olvassuk el!)
Ezért kell egy olyan múlt idő, ami régebbi cselekvést fejez ki. Ez nem más, mint a befejezett múlt idő (past perfect).

A past perfect képzése:

A to have igét kell ragozni egyszerű múlt időben, ezt követi az ige harmadik alakja (past participle), pl. I had worked.

had   +   3. alak (past participle)

Kérdő alakban a had segédige megelőzi az alanyt, pl. had you worked?
Tagadó alakban a tagadószó a had után áll (pl. he had not worked = he hadn’t worked).

A to work (dolgozni) ige befejezett múlt ideje:

Állító alak   Kérdő alak
I had worked / I’d worked   had I worked?
you had worked / you’d worked   had you worked?
he had worked / he’d worked   had he worked?
we had worked / we’d worked   had we worked?
you had worked / you’d worked   had you worked?
they had worked / they’d worked   had they worked?
 
Tagadó alak   Tagadó-kérdő alak
I had not worked / I hadn’t worked   had I not worked? / hadn’t I worked?
you had not worked / you hadn’t worked   had you not worked? / hadn’t you worked?
he had not worked / he hadn’t worked   had he not worked? / hadn’t he worked?
we had not worked / we hadn’t worked   had you not worked? / hadn’t you worked?
you had not worked / you hadn’t worked   had we not worked? / hadn’t we worked?
they had not worked / they hadn’t worked   had they not worked? / hadn’t they worked?

A past perfect használata:

A befejezett múlt egy korábbi cselekvést fejez ki, mint az egyszerű múlt. Tehát két múlt idejű cselekvés/történés közül azt, amelyik előbb történt:

Azt mondta, megivott tíz liter sört.

Namármost, a „mondta” a múltban történt, de a „megivott” az meg még azelőtt történt, hogy „mondta”.
Vagy:

Miután megivott hat liter pálinkát, úgy énekelt, mint nyolc pacsirta egyszerre.

Előbb volt, hogy ivott, egy korábbi múltbeli pillanatban, az éneklés csak ezután boldogította a környékbeli lakókat. Az említett magyar mondatok angolra fordításánál a korábban történt cselekvést, amely tehát megelőzött egy másik múlt idejű cselekvést, past perfect (magyarul: befejezett múlt) igeidővel fejezzük ki:

He said he had drunk 10 litres of beer.
After he had drunk 6 litres of brandy, he sang like eight skylarks at the same time.

Evésnél ugyanez:

Miután megette a hamburgert, így szólt: „Nyamm, de finom volt!”
After he had eaten the hamburger, he said: “yum, so tasty”.

Tehát leginkább tárgyi mellékmondatokban fordul elő ez az igeidő (pl. He said that után), ahogy az ivós példánál láttuk, vagy pedig az after után (időhatározói mellékmondat).

Pontokba szedve, a következő esetekben használjuk a past perfectet:

1. Két múltban történt cselekvés közül a past perfect jelöli a korábbit.

a) Tárgyi mellékmondatokban:

He told me that his sister had seen me the previous day. – ‘Azt mondta nekem, a testvére látott engem előző nap.’
I said I had already done the work. – ‘Azt mondtam, megcsináltam már a munkát.’

b) Időhatározói mondatokban, leginkább az after (miután), as soon as (mihelyt, amint), till / until (amíg) után:

After I had finished my work, I went to have a shower.
As soon as he had got home, I prepared something to eat.

Ha két cselekvés közvetlenül követi egymást (tehát nagyon rövid idő telik el köztük), akkor használható a past perfect és a simple past (egyszerű múlt idő) is:

After I broke the window, I just ran off.
After I had broken the window, I just ran off.
Miután (mihelyt, amint) betörtem az ablakot, elfutottam.

Ha when a kötőszó, akkor (jelentéstől függően) állhat a past perfect vagy a főmondatban, vagy a mellékmondatban:

Tom had just got home when I phoned him.Tom épp hazaért, amikor felhívtam.
When he had written the exercise, he put his book into the bag. – Amikor megírta a feladatot, betette a könyvét a táskába.

Az utóbbi két mondatból az is látható, hogy ha a főmondat áll a mellékmondat előtt, akkor nem teszünk vesszőt a kettő közé, viszont ha a mellékmondat megelőzi a főmondatot, vesszővel választjuk el őket egymástól.

A before kötőszóval kicsit érdekes is lehet a helyzet. A magyar „mielőtt … volna” jelentésben past perfect-ben is állhat az ige utána, de simple past-ban is:

They closed the door before I had entered the room.
They closed the door before I entered the room.
Becsukták az ajtót, mielőtt beléptem volna.

c) Mellérendelt mondatokban is előfordul, például because kötőszó után:

I had no money because I had spent all my salary – Nem volt pénzem, mert elköltöttem az egész fizetésem.

2. Ha for vagy since kíséretében meg van adva, hogy mióta ill. mennyi ideje tartott egy cselekvés/történés, akkor olyan cselekvést fejez ki, ami még nem fejeződött be a másik múlt idejű cselekvés idejére. Ilyenkor általában past perfect continuous (folyamatos-befejezett múlt idő) is használható, kivéve olyan igéknél, melyeknek nincs folyamatos alakjuk. Ezeknél mindenképpen past perfect-et kell használni, a többi igénél pedig csak akkor, ha nem a folyamatosságot akarjuk hangsúlyozni:

I had lived there for five years when I met him.
(Már) öt éve laktam ott, amikor találkoztam vele.

3. Akaratot, reményt kifejező igékkel a főmondatban past perfect-et használunk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy a remélt, akart dolog nem valósult meg:

I had hoped that you would visit me on Friday – ‘Reméltem, hogy meglátogatsz engem pénteken.’ (De végül nem látogattál meg.)
I had wanted to write the letter but I ran out of time. – ‘Meg akartam írni a levelet, de kicsúsztam az időből.’

4. This was the first time és hasonló kifejezések után is past perfect-et használunk:

It was the first time I had travelled to France. – Ez volt az első alkalom, hogy Franciaországba utaztam.

Test:Past perfect teszt

A past perfect gyakorlása

Exercises:

Translate the following sentences into English. Use past simple and past perfect.

Már kimentem, amikor megcsörrent a telefon.
Miután beszéltem a kollégámmal, belépett az igazgató.
Miután megérkeztek a vendégek, minden megettünk.
Tegnap találkoztam a barátommal, akit két éve ismertem meg (megismerni valakit: come to know / get to know / meet) .
Tegnap végre leírtad, amit kértem.
Azt kérdezte tőlem, elolvastam-e a könyvét.
Olvastad tegnap a levelet, melyet neked írtam?
Fáradt voltam, mert nem aludtam.
Azt mondtam, nem láttunk semmit.
Kinyitottuk az ablakot, mert nagyon meleg volt a szobában.
Vettem egy számítógépet, mert az enyém elromlott.
Nem tudtam kinyitni az ajtót, mert otthon felejtettem a kulcsot.

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets (past simple or past perfect). (Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben lévő igék megfelelő alakjával (egyszerű múlt vagy past perfect)!

I … (read) the book you … (give) me.
After I … (arrive), they … (give) me a hearty welcome.
He … (tell) me that the weather … (be) fine some days ago.
We … (be) happy with the lunch they … (cook).
Yesterday I … (use) the computer you … (buy) for me.

A feladatokhoz megoldókulcs itt található.

Felhasznált irodalom:

Zoltán Erika: Angol igeidők. Szabályok és gyakorlatok, Corvina, 1997.

Báti László – Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára. 1. rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second edition, Cambridge University Press.

Link:

Education First – Past perfect tense

Englishpage.com – Past perfect

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.