Vonatkozó névmások és vonatkozó mellékmondat az angolban

A WHO, WHICH, THAT vonatkozó névmás és mellékmondat

Az angol who which that használata nem nehéz!

WHO (aki) – személyre vonatkozik:

The man who lives here is happy. (Az ember, aki itt lakik, boldog.)

WHICH (amely) – dologra vonatkozik:

The car which broke down is red. (Az autó, amely lerobbant, piros.)

THAT (aki / amely) – vonatkozhat személyre és dologra is, állhat a who és a which  helyett is:

The man that lives here is happy.
The car that broke down is red.

Mint látható, a who, which, that előtt nem áll vessző, szemben a magyarral, ahol az aki, amely előtt vesszőt teszünk.

Sok esetben tetszés szerint választhatunk, személyre a who vagy a that, dologra a which vagy a that névmást használjuk-e. Vannak azonban esetek, amikor személyre csak a who vagy csak a that, ill. dologra csak a which vagy csak a that használható, lásd lent.

– o –

Amikor csak a THAT használható

Van egy eset, amikor a who és a which nem használható, csak a that: Olyan főnevek mellett, melyeknek jelzője felsőfokú melléknév, sorszámnév, vagy all, only, any. Ilyenkor tehát bizonyos korlátozó értelem van a főmondatban, lekorlátozzuk a lehetséges alanyokat általában egyetlenre, néha többre:

Tom is the first person that entered.
Jim is my best friend that has ever lived.
This is the most beautiful film that I have ever seen.
This is the only thing that I want to speak about.
Are there any people that like being here?

A that előtt ilyenkor sem teszünk vesszőt.

– o –

“Extra information” jellegű bonyodalmak
avagy:
Korlátozó és kiegészítő értelmű mellékmondatok
avagy:
Restrictive and non-restrictive clauses,
defining and non-defining clauses
avagy:
Amikor nem használható a THAT

Eddig olyan eseteket láttunk, amikor nem kell vessző a vonatkozó névmás elé. De van olyan is, amikor kell. Egyik alapszabály: a that elé soha nem kell vesszőt tenni.
Mikor kell vessző a who, which elé, mikor nem?

Több oldalról is megközelíthető a szabály:

1.

a) The English writer who wrote Romeo and Juliet is famous.
b) Shakespeare, who wrote Romeo and Juliet, is famous.

a) Az az angol író, aki a Rómeó és Júliát írta, híres.
b) Shakespeare, aki (egyébként) a Rómeó és Júliát írta, híres.

Ha csak a who-ig nézzük a mondatokat (The English writer és Shakesperare): Az a)  mondatnál nem tudjuk, pontosan kire vonatkozik a The English writer kifejezés. Egy angol íróra, de pontosan? Sok angol író van, közülük melyikre? Viszont a b) mondatnál pontosan tudjuk, kit takar a Shakespeare szó, egy konkrét embert. Az a) mondat esetében tehát még nem tudjuk, kit jelöl a vonatkozó névmás előtti rész, a b) mondat esetében viszont igen. Az a) mondat esetében előbb pontosítani kell, kire vonatkozik a vonatkozó névmás előtti rész, a b) mondat esetében már nem kell pontosítani. Az a) mondatnál tehát a vonatkozó névmás (who) után a pontosítás következik: who wrote Romeo and Juliet (aki a Rómeó és Júliát írta), tehát itt határozzuk meg pontosan, melyik angol íróra gondoltunk. Az ilyen mondatokban nem használunk vesszőt a vonatkozó névmás előtt és után.
A b) mondat ugyanúgy folytatódik a who után, mint az a), de nem azért, hogy pontosabban meghatározzuk, kire gondoltunk, hiszen enélkül is tudnánk, hogy Shakespeare-ről van szó. A b) mondat esetében tehát a “who wrote Romeo and Juliet” nem egyértelművé teszi, hogy kiről van szó, hanem csak egy kis többletinformációt közöl arról (Shakespeare-ről), akiről már tudjuk, hogy kicsoda. Ha a vonatkozó mellékmondat csak többletinformációt közöl, nem pedig pontosan meghatározza, kiről is van szó, akkor vesszőre van szükség. Az ilyen “többletinformációs” mondatokban a that vonatkozó névmás nem használható.
A magyarban sokszor úgy utalhatunk az a) esetre, hogy a főmondatba mutató névmást teszünk: az az író. Tehetnénk a Shakespeare elé is mutató névmást, de erre akkor lenne csak szükség, ha több Shakespreare közül pontosítani szeretnénk a mellékmondatban (a who után), hogy melyikről van szó. “Shakespeare” esetében ez a probléma nem áll fent, de pl. Kovács István név esetén fennállhat, mert több Kovács István is létezik.

2.
Ha ugyanazt a mondatot vesszővel és anélkül is leírjuk:

a) My sister who lives in the US is very happy.
b) My sister, who lives in the US, is very happy.

a) Az a testvérem, aki az USÁ-ban lakik, nagyon boldog.
b) A testvérem, aki (egyébként) az USÁ-ban lakik, nagyon boldog.

a) Az a testvérem, aki az USÁ-ban lakik (tehát nem egy másik) nagyon boldog. Ez a mondat pontosan meghatározza, pontosítja, hogy pontosan melyik testvéremről van szó: arról, aki az USÁ-ban lakik.
b) A testvérem (aki egyébként az USÁ-ban lakik), nagyon boldog. Itt már a mondat kimondása előtt tudtuk, hogy melyik testvéremről van szó. Ezért az, hogy az USÁ-ban lakik, csak egy kis többletinformáció (extra information) a testvéremről. Nem onnan tudjuk, hogy melyik testvéremről van szó, hogy az USÁ-ban lakik, hanem egyébként is tudnánk, mert pl. egy előző mondatban utaltunk rá, vagy mert pl. csak egyetlen testvérem van.

3.

Nyelvtani szakkifejezéseket kedvelők számára: magyarázó és kiegészítő/bővítő értelmű vonatkozói mellékmondat (angolul: defining clause és non-defining clause). Az angol szakkifejezések között előfordul még: extra information clause. Az extra információt csak úgy mellékesen, a lényegtől vesszővel elválasztva tesszük oda.
A magyarázó értelmű vonatkozói mellékmondat (defining clause) pontosan megmagyarázza, kiről, miről is van szó, tehát teljesen “tisztába teszi”, pontosan ki/mi is az a dolog/személy, akiről/amiről szó van. Ilyenkor nem kell vesszőt használni az angolban, nem kell vesszővel elválasztani a “magyarázatot”, hiszen a magyarázat egybeolvad azzal, akiről vagy amiről szó van, szorosan hozzá tartozik. (Innen van a defining clause elnevezés is, mert definiálja, pontosan meghatározza azt, amiről szó van.)
A bővítő / kiegészítő értelmű vonatkozói mellékmondatnál (mindkét elnevezés használatos és ugyanazt jelenti, angolul non-defining clause vagy extra information clause) csak bővítjük, kiegészítjük a mondanivalónkat némi extra információval, és ezt a mondanivaló szempontjából nem igazán fontos kiegészítést vesszővel el is választjuk a lényegtől.

 

WHO/WHICH vagy THAT?

Külön ravasz kérdés, mikor lehet mind a which-et, mind a that-et használni, mikor csak a which-et. A legtöbb esetben mindkettő használható, a who helyett is használható a that, egyetlen szabályra kell figyelni: ha „vesszős” (extra information-ös) mondatunk van, akkor nem lehet that. Legegyszerűbb így megjegyezni: Ha vessző van, that nincs.

A fenti mondatok átírva that-tel, ahol lehetséges:

The English writer that wrote Romeo and Juliet is famous. (Lehet who is.)
Shakespeare, who wrote Romeo and Juliet, is famous. (Nem lehet that!)

My sister that lives in the US is very happy. (Lehet who is.)
My sister, who lives in the US, is very happy. (Nem lehet that!)

– o –

Mikor hagyható el a WHO, WHICH, THAT?


1. Csak meghatározó értelmű (defining) mellékmondatnál hagyhatók el, tehát akkor, amikor nincsen vessző a vonatkozó névmás előtt és a mellékmondat végén.
2. Továbbá csak akkor hagyhatók el, ha a vonatkozó névmás a mellékmondatban nem alany, hanem pl. tárgy vagy valami elöljárószós mondatrész szerepét tölti be.
Ha tehát ez a két feltétel egyszerre teljesül, csak akkor hagyható el a vonatkozó névmás.

  • My sister who/that lives in the US is very happy. (Nem hagyható el a who/that, mert alany szerepét töltik be, jelentésük „aki”, nem pedig „akit”, “akivel”, stb.)
  • My sister, who lives in the US, is very happy. (Ugyanazért nem hagyható el a who, amiért az előző mondatban, továbbá ez „vesszős”, bővítő értelmű, non-defining/extra information clause, ahol amúgy sem hagyható el a vonatkozó névmás semmilyen esetben sem.
  • The tallest man in the world, who(m) you saw yesterday, lives here. („Vesszős”, non-defining/extra information mondat, ezért hiába van tárgyesetben a who(m) (=akit), nem hagyható el.)
  • This is the book that/which you wanted to get – Ez az a könyv, amelyet meg akartál kapni.

This is the book you wanted to get.
Itt elhagyható a that/which, mert ez „vessző nélküli” defining clause, és a vonatkozó névmás nem alanyesetben, hanem tárgyesetben van („amelyet” és nem „amely” a jelentése).

További példák a vonatkozó névmás elhagyására:

The man (that) I was speaking to is my best friend.
The composers (who(m)/that) he likes the best are Mozart and Vivaldi.
We were drinking the tea (which/that) Kate had made.

 – o –

A WHAT mint vonatkozó névmás 


A fentebb tárgyalt esetekben csak a who, which és that vonatkozó névmás használható. A what mint vonatkozó névmás magyarra sokszor ugyanúgy fordítható, mint a which és that, ezért kicsit nehezebb lehet megtanulni a helyes használatát. Akkor használjuk, ha  a főmondatban nincs olyan szó (többnyire főnév), amire vonatkozik a vonatkozó névmás, ez a főnév elmarad, bár odaérthető. A fentebb tárgyalt esetekben mindig volt a főmondatban egy főnév (Shakespeare, the English writer, my sister), amire a who, which, that vonatkozik. A what-os vonatkozói mellékmondatokban nincs ilyen szó (bár lehetne, de elmarad – az elmaradó főnevet alább sárgával emeljük ki). A what ezt a szót is mindegy helyettesíti:

We enjoy what you are playing – Gyönyörködünk abban (élvezzük azt), amit játszol.
DE: We enjoy the song which/that you are playing – Gyönyörködünk abban a dalban, amit játszol.

He was not satisfied with what I did – Nem volt megelégedve azzal, amit tettem.
He was not satisfied with the thing which/that I did – Nem volt megelégedve azzal a dologgal, amit tettem.

I was frightened by what happened – Megijesztett az, ami történt.
I was frightened by the thing that happened – Megijesztett az a dolog, ami történt.

Használatát segíthet megtanulni, ha arra gondolunk, hogy magyarra „az(t), ami(t)”-ként is fordítható, nem csak „ami(t)”-ként.

– o –

A WHICH használata egész mondatra vonatkozóan

There weren’t any chairs in the room, which made it impossible to sit down.
Nem voltak székek a szobában, ami lehetetlenné tette, hogy leüljünk.

Something was wrong, which annoyed all of us.
Valami nem volt rendben, és ez (/ami) mindannyiunkat bosszantott.

A which ilyenkor nem a főmondat egyik szavára vonatkozik (mint pl. fent: Shakespeare, my sister), és nem is a főmondat egyik szava helyett áll (mint a what), hanem magára az egész főmondatra, a főmondatban közölt tényre, amit nem egyetlen szó fejez ki, hanem maga a főmondat teljes egészében. Mi tette lehetetlenné a leülést? Az, hogy nem voltak székek a szobában. Mi bosszantott minket? Hogy valami nem volt rendben.
Magyarra ezt a which-et úgy is fordíthatjuk, hogy „ami”, „és ez”. (Pl. Nem voltak székek a szobában, és ez lehetetlenné tette, hogy leüljünk.)
Ilyenkor a which előtt mindig vessző áll:

I was playing the piano the whole night, which made my neighbours extremely nervous.
Egész éjjel zongoráztam, ami rendkívül idegesítette a szomszédaimat.

Linkek az angol who which that témához:

LearningNerd

ELC Study Zone

About.com – English as a 2nd language

Syntax Lunacy

A vonatkozó névmások néhány más nyelvben:

Vonatkozó névmások a németben, Vonatkozó névmások az olaszban.

Két komment:

  1. április 6, 2022

    Richter Zsuzsanna Válasz

    Köszönöm, nagyon világos magyarázat volt.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.