Matematika – Kifejezések latinul és angolul – Tudományos latin

Tudományos latin, 1. rész: Matematika
Latinitas scientifica, pars 1: Mathesis

A latin nyelv sokáig volt nemcsak a humántudományoknak, hanem a reáltudományoknak is a nyelve Európában. Ez a nyelv általánosan elterjedt  a 18. század elejéig, de utána is használták a nemzeti nyelvek mellett. Bízunk benne, hogy az alábbi lista sokak hasznára válik, a legtöbb latin kifejezés ugyanis az angolban és az újlatin nyelvekben is máig használatos. A lista nagyrészt Andrea Caraffa könyvein alapul. A lista korántsem teljes. Aki szeretne kutakodni a matematika szavaiban, a forrásokban megteheti.

matematika - tudományos latin és angol

Részlet egy latin nyelvű, matematika témájú könyvből.

Nem geometriai kifejezések

Latin Angol Magyar
mathēsis, -eōs f; mathēmatica, -æ f.
ūnitātēs simplicēs
decādēs (decās, -decadis, f.)
centenāriī (centenārius, -ii m.)
millenāriī (millenārius, -iī m.)
decimālis 2
systēma numerāle
mathematics
units
tens
hundreds
thousands
decimal
numeral system
matematika
egyesek
tízesek
százasok
ezresek
tízes
számrendszer

A mathesis, mathematica kifejezés görög eredetű, gyökere a mathéma, manthanó (tudás, tanulás, tanulni, tudni) görög szavak. Az unitas szó a latin számnévből ered, a decas a görög deka-ból (tíz), a centenarii a latin centum-ból, a millenarii a latin mille-ből.

Latin Angol Magyar
numerus ratiōnālis
numerus irratiōnālis
numerus integer
numerus fractus
numerus compositus
rational number
irrational number
integers
fractions
composite numbers
racionális számok
irracionális számok
egész számok
törtek
összetett számok
fractiō, -nis f.
denōminātor, -is m
numerātor, -is m
fraction
denominator
numerator
tört
nevező
számláló

A latin fractio szó a latin frangere 3, fregi, fractum (törni) igéből származik. A denominator szóban benne van a nomino 1, -avi,-atum (nevezni) kifejezés, ami végső soron a nomen (név, főnév, névszó) főnévre vezethető vissza. A numerator a latin numero, 1, -avi,-atum igére vezethető vissza.

Latin Angol Magyar
additiō, -nis f
addō, 3, addidī, additum
aliquō numerō aliquem numerum
partes addendæ
summa, -æ f.
plus
et
A et B sunt C
A plus B est æquale C
A plus B æquatur C
addition
add
add
addends
sum
plus
and
A and B are C
A plus B is equal to C
A plus B equals to C
összeadás
összeadni
összead valamivel valamit
összeadandó részek
összeg
plusz
meg
A meg B az C
A meg B egyenlő C-vel.
A plusz B egyenlő C-vel

A latin additio a latin addere szóra vezethető vissza, ami végső soron a latin ad+dare kombinációja. A plus eredeti jelentése „több”.

Latin Angol Magyar
subtractiō, -nis f
æquātiō,-nis f
totum
pars, -tis f.
minuendus, -i m
subtrahendus,-i m
differentia, -æ, f.
A minus B est æquale C
A minus B æquatur C
minus
aliquem numerum ex aliquō numerō
substraction
equation
total
part
minuend
subtrahend
difference
A-B = C
A minus B is equal to C
minus
subtract something from something
kivonás
egyenlet
egész
rész
kisebbítendő
kivonandó
különbség
A-B = C
A mínusz B egyenlő C-vel
mínusz
kivonni valamiből
valamit

A subtractio szó a subtrahere, sub+trahere, azonbelül a trahere igére (subtrahō, subtrahere, subtrāxī, subtractum) vezethető vissza, ami „húzni, vonni, vonszolni, vonzani” jelentésű (a traktor is innen ered). Az aequatio szó a latin aequo 1 igére vezethető vissza, ami „egyenlíteni”, „egyenlő” jelentésű. A differentia szó a latin differre igére vezethető vissza, ami „különbözni” jelentéssel bír.

Latin Angol Magyar
multiplicātiō, -nis f.
multiplicandus, ī m.
multiplicātor, -tōris m
factor, -oris m.
factum/prōductum, -ī m.
multiplicō, 1, -āvī, -ātum
Bis bīna sunt quattuor.
A multiplicātur per B
multiplication
multiplicand
multiplier
factor
product
multiply
Twice two are four
A is multiplied by B.
szorzás
szorzandó
szorzó
tényező
szorzat
szorozni
Kétszer kettő egyenlő néggyel.
A-t szorozzuk B-vel

A multiplicatio fogalma a latin multiplico 1 (szoroz, sokszorosít) igéből származik, ez a multiplex (sokszoros) melléknévből, ami a multus 3 + plex 3 melléknévre vezethető vissza. A multiplicandus a multiplico 1 gerundivuma, a multiplicator a multiplico supinum-töve –or képzővel ellátott kifejezése.

Latin Angol Magyar
dīvīsiō, -nis f.
dīvidendus, -ī m
dīvīsor, -ōris m.
A/B (A per B)
A dīvīsum per B
quotus, -ī m
ratiō, -nis f.
residuum, -i, n.
division
dividend
divisor
A/B (A per B)
A divided by B
quotient
ratio
remainder
osztás
osztandó
osztó
A/B
A osztva B-vel
hányados
arány
maradék

A divisio fogalma a latin dividere, 3 divisi, divisum igére vezethető vissza, ami „szétválik, oszlik, oszt” jelentéssel bír. Ennek gerundivuma a dividendus, -or képzővel van ellátva a divido supinum töve, a quotus a quotus 3 (hányadik?) kérdőszóból ered, a ratio a latin reor, reri, ratus deponens igéből ered.

Latin Angol Magyar
symbolum rādīcāle
rādīx, īcis f.
rādīx quadrata
rādīx cubica
extractiō rādīcis
potentia, -æ f.
radical symbol
root
square root
cube root
root extraction
power
gyökjel
gyök
négyzetgyök
köbgyök
gyökvonás
hatvány
ēvectiō/ēlevātiō (-nis f.) ad potentiam exponentiatio hatványozás, hatványra emelés
b ad potentiam n evehitur/elevatur b raised to the power of n b az n-edik hatványra emelve
expōnēns,-tis m.
basis, -is/eōs f.
gradus, -ī m.
variābilis, -is, m.
exponent
base
grade
variable
kitevő
alap
fok
változó

A radix (gyök) szó az eredeti arab szó latin megfelelője. Az extractio az extrahere szóból ered, ami vonást jelent. A hatvány a latin potentia nyelvújításkori megfelelője. A hatványra emelést az elevo, valamint az eveho igével fejezzük ki. Az ex+ponens szó szerint kitevőt jelent. A variabilis melléknév pedig a vario 1, -avi,-atum „változik” igéből.

Latin Angol Magyar
æquātiō, (-nis f.) secundī gradūs
æquātiō quadrātica
second-degree equation
quadratic equation
másodfokú egyenlet
quadrātus (-ī m.)
cubus (-ī m.)
pars nsima
square
cube
nth
négyzet
köb
n-edik
Esto/Sunto
Sit/Sint
Be Legyen/Legyenek
operātiō (-nis f.)
formula (-æ f)
operation
formula
művelet
képlet
dēdūcō, -ere, dēdūxī, deductum aliquid ex aliquō deduct levezet valamiből valamit
valor imāginārius (valōris imāgināriī)
expressiō, -nis f.
imaginary value
expression
képzelt mennyiség
kifejezés

Latin Angol Magyar
seriēs, -ēī f.
functiō, -nis f.
functiō ūnīus variābilis
functiō plūrium variābilium
curva,-ae f.
series
function
function of one variable
function of more variables
curve
sorozat
függvény
egyváltozós függvény
többváltozós függvény
görbe

Latin Angol Magyar
contactus prīmī ordinis
residuum, -ī n.
constans, -tis m.
combinātiō, -nis f.
sūmō, sūmor
vertor
ordinō, -āre,-āvī, -ātum
first order contact
remainder
constant
combination
take
become
order
első rendű érintkezés
maradék
konstans
kombináció
venni valaminek
válik valamivé
hozzárendelni

Latin Angol Magyar
terminus, -ī m.:
terminus similis
polynomium,-iī m.
binomium,-iī m
hypothesis, -eōs, f.
quantitās, -ātis f.
solūtiō,-nis f.
term
like term
polynom
binom
hypothesis
quantity
solution
term
?
polinom
binom
hipotézis
mennyiség
megoldás

 

Geometriai kifejezések

Latin Angol Magyar
punctum, -ī n.
linea recta, -æ f.
rectilineus 3
recta, -æ f.
linea recta paralella, -æ f.
linea recta proportionalis, -æ f.
perpendiculāris
point
straight line
rectilinear
straight
parallel straight line
proportional straight line
perpendicular
pont
egyenes vonal
egyenes vonalú
egyenes
párhuzamos egyenes vonal
arányos egyenes vonal
merőleges
linea curva, -æ f.
superficies, -iēī, f.
solidum, -ī n.
triplex dimensio
linea, -æ f.
curve line
surface
solid
triple dimension
line
görbe vonal
felszín
térben három dimenziós
három dimenzió
vonal
circulus
semicirculus
circle
semicircle
kör
félkör
circumferentia
/peripheria
circumference kerület
centrum
chorda
arcus
sector
segmentum
radius
diameter
in partēs æquālēs
angulus, -ī m
centre
chord
arc
sector
segment
ray
diameter
into equal parts
angle
középpont
húr
ív
szektor
szegmens
sugár
átmérő
egyenlő részekre
szög
angulus rectus, -ī m
rectangulum, -i m.
right angle
rectangle
derékszög
angulus rectilineus
angulus acutus, -ī m
angulus obtusus, -ī m
angulus internus, -ī m
angulus externus, -ī m
straight angle
acute angle
obtuse angle
internal angle
external angle
egyenesszög
hegyesszög
tompaszög
belső szög
külső szög
vertex, -icis m.
latus, -eris n.
triangulum, ī n.
quadrangulum, -ī n.
rhombus, -ī m.
pyramis, -idis f.
cubus, -ī m.
parallellogramum, – ī n.
prisma, -tis n.
aequilaterus 3
vertex
side
triangle
quadrangle
rhombe
pyramid
cube
paralelogram
prism
equilateral
csúcs
oldal
háromszög
négyszög
rombsuz
piramis
kocka
paralelogramma
hasáb
egyenlő oldalú

A bejegyzés Latinoloquus munkája.

Források:

Algebra/Geometria: Andrea Caraffa (1844), Elementorum matheseos pars prima (-tertia), Róma [Google Books]

Differenciál-, integrálszámítás: Andrea Caraffa (1845), Principia calculi differentialis et integralis, Róma [Google Books]

Bitnicz Lajos: Matematikai műszótár, Buda [Google Books]

A matematika témaköréhez kapcsolódó tartalom ezen az oldalon:

A számok néhány nyelven.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.