Haben vagy sein?

Haben vagy sein?

A haben vagy sein segédige a befejezett melléknévi igenévvel (Partizip Perfekt, Partizip II) együtt alkotja az összetett igealakokat: Perfekt és Plusquamperfekt igeidőkben a haben vagy sein segédigét ragozzuk (pl. er hat gelesen, wir waren gefahren), összetett főnévi igenévnél (Infinitiv Perfekt) Infinitiv (főnévi igenév) alakban áll a segédigei rész (pl. gelesen haben, gelesen zu haben, gefahren sein, gefahren zu sein).

Megjegyzés: A lent leírtak a teljesség igényével íródtak, kb. 75%-át illik tudni középszinten.

Az összes tárgyas ige haben-nel ragozódik. Hogy mikor van haben és mikor sein, az csak a tárgyatlan igéknél merülhet fel, tárgyas igéknél a kérdés tárgytalan. 

Haben:

 • tárgyas igék
  pl.: Ich habe einen Mantel gekauft. Wir haben den Film nicht gesehen.
 • visszaható igék
  pl. Ich habe mich gewaschen. Er hat sich beeilt.
  Ich habe mir die Hände gewaschen.
 • módbeli segédigék, akkor is, ha a főige egyébként sein-nal ragozódik
  pl. Ich habe gekonnt. Wir haben gemusst.
  Ha főige is van a mondatban, akkor a módbeli segédige érdekes módon nem kerül Partizip Perfekt alakba, hanem főnévi igenév alakban marad:
     Ich habe gehen müssen.
 • személytelen igék (pl. időjárási jelenséget fejeznek ki):
  Es hat geregnet.
 • Olyan tárgyatlan igék, melyek nem fejeznek ki állapotváltozást, többnyire a haben-nel ragozódnak: gefallen, schlafen (de: einschlafen) (Ezek az igék sokszor tartósabb állapotot fejeznek ki.)

Sein:

 • Mozgást, állapotváltozást kifejező (tárgyatlan) igék (kommen, gehen, ankommen, reisen, laufen, rennen, fahren, einsteigen, aussteigen, folgen, erscheinen, sterben …)
 • a történést kifejező igékpassieren, geschehen, gelingen
  Was ist passiert? Was ist geschehen?
  (Mi történt?)
 • a werden, bleiben és maga a sein ige:
     Er ist Arzt geworden (Orvos lett).
     Wir sind zu Hause geblieben (Otthon maradtunk).
 • Ha a cselekvésnek nem a lefolyására, hanem a cselekvés következtében beálló állapotváltozásra vagyunk kíváncsiak, akkor a sein-t használjuk (lásd lent).

Megjegyzés:
A folgen (követni) nem tárgyesetet vonz, hanem részes esetet. Mivel nem tárgyas ige és mozgást fejez ki, a sein-nal ragozzuk.
A laufen és a rennen bizonyos esetekben a haben-nel ragozódik.

Vigyázat! Vannak visszaható igék, melyek állapotváltozást fejeznek ki, ezek haben-nel ragozódnak! Pl. sich erkälten (megfázik), sich ändern (megváltozik), sich verjüngern (megfiatalodik), sich verteuern (megdrágul), sich mildern (idő megenyhül)

 

haben vagy sein

Haben vagy sein? Ez a kép segít megjegyezni a sein-os igéket.

Sein-nal és haben-nel is ragozható igék:

 

1. irány meghatározásával vagy anélkül

A mozgást kifejező igék sein-nal ragozódnak, ha a mondatban egy irányt kifejező helyhatározó található. Ilyenkor tehát a helyváltoztatást hangsúlyozzuk. Ha nem a mozgás irányáról, hanem a cselekvés tényéről van szó, akkor a haben a segédige. Ezek az igék mindkét segédigével ugyanazt jelentik:

 • laufen – Wir sind zur Klasse gelaufen. Wir haben ein gutes Rennen gelaufen.
 • tanzen – Wir sind aus dem Zimmer getanzt. Wir haben in der Hochzeit viel getanzt.
 • Hasonlóan: schwimmen (úszni), reiten (lovagolni), segeln (vitorlázni), tauchen (lemerülni), trampeln (eltapos valamit/áttapos valamin)

 –

2. tárgyas vagy tárgyatlan változat

Egyes igék használhatók tárgyas és tárgyatlan jelentésben is (pl. leég és leéget – a németben ezt ugyanazzal az igével fejezzük ki, de a tárgyatlan jelentésben sein, a tárgyas jelentésben haben áll).

 • schmelzen, schmolz, hat geschmolzen olvaszt, ist geschmolzen olvad
 • abbrennen, brannte ab, hat abgebrannt leéget, ist abgebrannt leég
 • erweichen, erweichte, hat erweicht megpuhít, ist erweicht megpuhul
 • verbrennen, verbrannte, hat verbrannt megéget, ist verbrannt megég
 • verderben, verdarb, hat verdorben elront, ist verdorben elromlik, megromlik
 • triefen, triefte, hat getrieft csepegtet, ist getrieft csepeg
 • zerbrechen, zerbrach, hat zerbrochen eltör, ist zerbrochen eltörik
 • brechen, brach, hat gebrochen eltör, ist gebrochen eltörik
 • scheiden, schied, hat geschieden elválaszt, ist geschieden elválik
 • schwellen, (schwillt), schwoll, hat geschwollen dagaszt, ist geschwollen dagad

.

Ez a szabály a kezdést és befejezést jelentő igékre nem vonatkozik, mert ezek az igék mindig haben-esek: beginnen, begann, h. begonnen (kezd; kezdődik), anfangen, fing an, h. angefangen (kezd; kezdődik), starten, startete, h. gestartet; beenden, beendete, h. beendet; stoppen, stoppte, h. gestoppt (befejez, befejeződik).

Ez a szabály szintén nem érinti a baden (fürödni, fürdetni) igét: baden, badete, h. gebadet.

(Érdekesség:
stellen, hat (állítani); stehen, ist (állni) – csak az osztrákoknál!!!
setzen, hat (ültetni); sitzen, ist (ülni) – csak az osztrákoknál!!!)

2.b tárgyas vagy tárgyatlan, jelentésváltozással

Egyes igéknél, ha a segédigét megváltoztatjuk, az ige alapjelentése is megváltozik:

 • fahren, fuhr, hat gefahren szállít, vezet, ist gefahren utazik:
    Ich bin nach Berlin gefahren. Er hat ein Auto gefahren.
 • fliegen, flog, hat geflogen repülőt vezet, ist geflogen repül:
    Er ist nach Budapest geflogen. Er hat ein Flugzeug geflogen.
 • passieren, passierte, hat passiert átmegy, ist passiert történik
 • stürzen, stürzte, hat gestürzt dönt, ist gestürzt zuhan

 –

Az igekötő jelentésváltoztató szerepe

Mind az elváló, mind az el nem váló igekötők kifejezhetnek állapotváltozást, amitől az egyébként haben-nel ragozódó ige sein-nal ragozott ige lesz. Ilyen igepárok:

 • löschen, h – elolt; erlöschenen, i – kialszik
 • schlafen, h – alszik; einschlafen, i – elalszik
 • trinken, h – iszik; ertrinken, i – vízbe fullad
 • blühen, h – virágzik; verblühen, i – elvirágzik
 • bluten, h – vérzik; verbluten, i – elvérzik
 • frieren, h – fázik; einfrieren/erfrieren, i – befagy
 • kochen, h – főz; überkochen, i – kifut (pl. leves)
 • kränkeln, h – betegeskedik; erkranken, i – megbetegszik
 • wachen, h – virraszt; aufwachen, erwachen, i – felébred


Természetesen olyan is van, amikor az igekötő ezen nem változtat, pl.:

kommen – ankommen, mitkommen
gehen – ausgehen.

Habennel és seinnal teljesen más az ige jelentése:

 • schießen (haben: lelő; sein: szökell)
 • ziehen (haben: húz, von; sein: költözik)
 • treiben (haben: űz, pl. sportot; sein: sodródik)
 • treten (haben: tapos; sein: lép)
 • stoßen (haben: lök, szúr, tol, illeszt; sein: nekiütközik)
 • Lényegében a fahren és a fliegen is ide tartozik, de ott a tárgyas-tárgyatlan szembenállás is fennáll.

 

Egyebek:

 • lunken (sétál, sántikál), schweben (lebeg)
 • sinken, ist (elsüllyed) – senken, hat (elsüllyeszt)
 • kriechen, ist (mászik – vízszintesen), klettern, hat/ist (mászik – függőlegesen)
 • halten, hat (megáll; tart), stehenbleiben, ist (megáll)
 • erbeben, hat/ist (megremeg)
 • überschnappen (schnappte über), hat/ist (megbicsaklik)
 • schaudern, hat/ist (megborzad)
 • straucheln, ist (megbotlani); stolpern, hat/ist (elbotlani, megbotlani, botorkálni)
 • aufblitzen, hat/ist (megcsillan)
 • erstarken, ist / sich verstärken, hat (megerősödik)

Sem haben-nel, sem sein-nal nem ragozhatók (nincs összetett alakjuk):

 • sein/haben+zu+Inf, Csakis:
  Die Aufgabe ist/war heute zu lösen.
  Ich habe/hatte viel zu tun.

 

Kapcsolódó bejegyzés:

A német múlt idő
Infinitiv használata Partizip Perfekt helyett múlt időben

Függelék: a sein-nal ragozódó igék listája

A lista nem teljes. Amikor újabb sein-os igét találok, beírom. Ezeket az igéket középfokú nyelvvizsgára készülőknek NEM kell tudni mind!

*abbiegen, bog ab, i. abgebogen – lekanyarodik
abfahren, fuhr ab, i. abgefahren – elutazni
abreisen, reiste ab, i. abgereist – elutazni
absteigen, stieg ab, i. abgestiegen – leszállni
ankommen, kam an, i, angekommen – megérkezni
*anschwellen (schwillt an), schwoll an, i. angeschwollen – megdagadni
*aufblitzen, blitzte auf, i./h. aufgeblitzen – megcsillanni
auffahren (fährt auf), fuhr auf, i. aufgefahren – megfeneklik (hajó)
aufstehen, stand auf, i. aufgestanden – felkelni
aufwachsen (wächst auf), wuchs auf, i. aufgewachsen – megnőni (gyermek)
ausgehen, ging aus, i. ausgegangen – kimenni, szórakozni menni
auskommen, kam aus, i. ausgekommen – kijönni, megférni vkivel
ausrutschen, rutschte aus, i. ausgerutscht – megcsúszni
aussteigen, stieg aus, i. ausgestiegen – leszállni
bersten, barst, i. geborsten – megrepedni
bleiben, blieb, i. geblieben – maradni
*brechen, brach, i. gebrochen – eltörik
dringen, drang, i. gedrungen – benyomulni
durchfallen, fiel durch, i. durchgefallen – megbukni
eilen, eilte, i. geeilt – sietni
einbiegen, bog ein, i. eingebogen – elkanyarodik
eindringen, drang ein, i. eingedrungen – behatol
einkehren, kehrte ein, i. eingekehrt – betérni
einschlafen (schläft ein), schlief ein, i. eingeschlafen – elaludni
einsteigen, stieg ein, i, eingestiegen – felszállni
eintreffen, traf ein, i. eingetroffen – megérkezni
entkommen, entkam, i. entkommen – megmenekülni
entstehen, entstand, i. entstanden – keletkezni
erbleichen, erblich, i. erblichen – elsápadni
erblinden, erblindete, i erblindet – megvakulni
erfrieren, erfror, i. erfroren – megfagyni (élőlény)
ergrauen, ergraute, i. ergraut – megőszülni
erkranken, erkrankte, i. erkrankt – megbetegedni
erlahmen, erlahmte, i. erlahmt – megbénulni
erlöschen, erlosch, i. erloschen – kialudni, elaludni
erscheinen, erschien, i. erschienen – megjelenni
erschrecken, erschrak, i. erschrocken – megijedni
erstarken, erstarkte, i. erstarkt – megerősödni
erstarren, erstarrte, i. erstarrt – megdermedni
ersticken, erstickte, i. erstickt – megfulladni
ertauben, ertaubte, i. ertaubt – megsüketül
ertrinken, ertrank, i. ertrunken – vízbe fulladni
erwachen, erwachte, i. erwacht – felébredni
*erweichen, erweichte, i. erweicht – megpuhulni, meglágyulni
erzittern, erzitterte, i. erzittert – megremegni
*fahren, fuhr, i. gefahren – utazni
fallen, fiel, i. gefallen – esni
*fliegen, flog, i. geflogen – repülni
fliehen, floh, i. geflohen – menekülni
fließen, floß, i. geflossen – folyni
flüchten, flüchtete, i. geflüchtet – menekülni
folgen, folgte, i. gefolgt (+Dat!) – követni
*frieren, fror, i. gefroren – fázni, megfagyni
(geboren werden) i. geboren – születni
gefrieren, gefror, i. gefroren – megfagyni (folyadék)
gehen, ging, i. gegangen – menni
gelingen, gelang, i. gelungen – sikerülni
genesen, genas, i. genesen – gyógyulni
geschehen, geschah, i. geschehen – történni
heranreifen, reifte heran, i. herangereifen – megérlelődni
kommen, kam, i. gekommen – jönni
krepieren, krepierte, i. krepiert – megdögleni
kriechen, kroch, i. gekrochen – mászni
*laufen, lief, i. gelaufen – futni
marschieren, marschierte, i. marschiert – menetelni
mitkommen, kam mit, i. mitgekommen – vele menni
*passieren, passierte, i. passiert – történni
quellen, quoll, i. gequollen – bugyogni
reifen, reifte, i. gereift – érni
reisen, reiste, i. gereist – utazni
*reiten, ritt, i. geritten – lovagol
*rennen, rannte, i. gerannt – rohanni
rinnen, rann, i. geronnen – folyni
rollen, rollte, i. gerollt – gördülni
schaudern, schauderte, i./h. geschaudert – megborzad
scheitern, scheiterte, i. gescheitert – megfeneklik (átvitt értelemben)
schleichen, schlich, i. geschlichen – lopakodni, osonni
*schmelzen, schmolz, i. geschmolzen – olvadni
schreiten, schritt, i. geschritten – lépkedni
*schwellen (schwillt), schwoll, i. geschwollen – megdagadni
*schwimmen, schwamm, i. geschwommen – úszni
schwinden, schwand, i. geschwunden – eltűnni
sein, war, i. gewesen – lenni
sinken, sank, i. gesunken – elsüllyedni
sprießen, sproß, i. gesprossen – sarjadni
springen, sprang, i. gesprungen – ugrani, megpattanni
**stammen, stammte, i. gestammt – származni
steckenbleiben, blieb stecken, i. steckengeblieben – megakadni
stehenbleiben, blieb stehen, i. stehengeblieben – megállni
steigen, stieg, i. gestiegen – emelkedni; megáradni
sterben (stirbt), starb, i. gestorben – meghalni
stieben, stob, i. gestoben – szétporladni
*stolpern, stolperte, i./h. gestolpert – elbotlani, megbotlani
stranden, strandete, i. gestrandet – megfeneklik, zátonyra futni
straucheln, strauchelte, i. gestrauchelt – megbotlani
streichen, strich, i. gestrichen – vonulni, kószálni
*stürzen, stürzte, i. gestürzt – zuhanni; megbukni (pl. kormány)
*treiben, trieb, i. getrieben – sodródni
*treten, trat, i. getreten – lépni
umfallen (fällt um), fiel um, i. imgefallen – ledőlni, megdőlni
umkippen, kippte um, i. umgekippt – megbillenni
umsteigen, stieg um, i. umgestiegen – átszállni
verbrennen, verbrannte, i. verbrannt – megég
*verderben, verdarb, i. verdorben – elromlani
verfaulen, verfaulte, i. verfault – megrothadni
verlöschen, verlöschte/verloscht, i. verlöscht/verloschen – elaludni, kialudni
verrecken, verreckte, i. verreckt – megdögleni
verrosten, verrostete, i. verrostet – megrozsdásodni
verschimmeln, verschimmelte, i. verschimmelt – megpenészedni
verstummen, verstummte, i. verstummt – megnémulni
vorangehen, ging voran, i. vorangegangen (+Dativ) – megelőzni vmit időben
wachsen, wuchs, i. gewachsen – nőni
wandern, wanderte, i. gewandert – vándorolni
wegrollen, rollte weg, i. weggerollt – elgurulni
weichen, wich, i. gewichen – hátrálni
werden, wurde, i. geworden – válni valamivé
*ziehen, zog, i. gezogen – vonulni
zurückkehren, kehrte zurück, i. zurückgekehrt – visszatérni
zurückweichen, wich zurück, i. zurückgewichen – meghátrálni
zuvorkommen, kam zuvor, i. zuvorgekommen (+Dativ) – megelőzni vmit sorrendben

„Színváltó” igék:

ergrauen, ergraute, i. ergraut – megőszülni
ergrünen, ergrünte, i. ergrünt – zöldülni
verbleichen, verblich, i. verblichen – kifakulni
vergilben, vergilbte, i. vergilbt – megsárgulni
vergrauen, vergraute, i. vergraut – elszürkülni

Testi sérülést, betegedést, (kóros) elváltozást kifejező igék:

erblinden, erblindete, i. erblindet – megvakulni
ertauben, ertaubte, i. ertaubt – megsüketülni
verstummen, verstummte, i. verstummt – megnémulni

in Ohnmacht fallen (fällt), fiel in Ohnmacht, i. in Ohnmacht gefallen – elájulni

abmagern, magerte ab, i. abgemagert – lefogyni
ausflippen, flippte aus, i. ausgeflippt – megbolondulni
austicken, tickte aus, i. ausgetickt – megőrülni
erkranken, erkrankte, i. erkrankt – megbetegedni
erlahmen, erlahmte, i. erlahmt – megbénulni
genesen, genas, i. genesen – meggyógyulni
sterben (stirbt), starb, i. gestorben – meghalni

deutschgrammatiku20.de – a legfontosabb sein-os igék listája, példamondatokkal, külön a szabályos és rendhagyó igékkel

Coniuno.de – egy bővebb lista a sein-os igékről

verblisten.de – Hihetetlen hosszú, több ezer igét tartalmazó lista a sein-os igékről

Egyéb linkek:

germanpod.com fórum

 Haben vagy sein?

Teszt a segédigehasználatról

10 komment:

 1. augusztus 18, 2015

  Csaba Válasz

  Szia!

  Nincs itt a magyar jelentés felcserélve?

  fliegen, flog, hat geflogen repül, ist geflogen repülőt vezet:
  Üdv
  Csaba

  • augusztus 18, 2015

   Bodnár Tamás Válasz

   Szia, Csaba! De, valóban fordítva szerepelt. Köszönöm az észrevételt, javítottam!

 2. szeptember 26, 2016

  Kovács Gabriella Válasz

  Kedves Tamás,

  ötödikes gyereknek kell az alapokat elmagyaráznom és ilyen jól rendszerezve csak itt találtam meg.
  Azt szeretném kérdezni, hogy az eltapos ige németül nem inkább trampeln? A gyereknek volt óvodában egy ilyen versikéje: trampeln trampeln wie die elefanten
  Üdv
  Gabi

 3. május 3, 2020

  Németh Dávid Válasz

  Szia Tamás!

  Egy könyvben ezt mondatot találtam:
  Warum sollst du es besser haben?
  El tudod mondani mit jelent ez a mondat? Mert ha, azt jelenti, hogy miért kell neked jobbnak lenned. Akkor nem értem miért nem werden-el fejezték ki.
  Válaszod előre is köszönöm!

  • Szia, Dávid! Így nem tudom megmondani, mit jelent. Kellene hozzá a szöveg, amiben ez a mondat benne van. Arra tippelek, hogy „Miért kellene, hogy jobb dolgod legyen?”

 4. május 4, 2020

  Németh Dávid Válasz

  Ebnen a környezetben található:

  Dann bleib zu Hause, Paula, und werde Hausfrau und hilf mir bei der Hausarbeit und im Stall und bediene deinen Vater so wie ich bediene und bediene auch deinen Bruder, wenn er aus dem Holz kommt, warum sollst du es besser haben als ich, ich war nie besseres als meine Mutter

  • Van a haben-nek egy olyan jelentése, hogy valamilyen dolga van, ilyenkor az es névmással és még egy melléknévvel áll a mondatban. Például: Er hat es schwer = Nehéz dolga van. Du hast es besser = Jobb dolgod van. Warum hast du es besser? – Miért van jobb dolgod? Warum sollst du es besser haben? – Miért kellene, hogy jobb dolgod legyen?

 5. november 13, 2023

  Boglárka Válasz

  Jó napot!
  nagyon szeretem az oldlalt, örülük, hogy ilyen logikusan van rendszerezve a német nyelvtan. Még mindig kerülnek fel új anyagok? Valamint jól van írva ennek a magyar jelentése: schwellen, (schwillt), schwoll, hat geschwollen dagad, ist geschwollen dagaszt? nem fordítva kellene?

  • november 13, 2023

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Üdvözlöm! Ha eszembe jut olyan téma, amiről még nem írtam itt és indíttatást érzek hozzá, akkor kerülhet fel új anyag német nyelvhez. Eddig a visszaható igékről gondolkodtam, hogy megérnének egy külön bejegyzést. Lehetséges, hogy kerülnek fel új anyagok német nyelvhez, bár mostanában más nyelvekkel vagyok jobban elfoglalva. Fent a Témakörök menüpontban egész biztosan fognak bővülni a német témakörök is.
   A schwellen valóban fordítva volt, javítottam. Köszönöm a jelzést!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.