Az angol szenvedő szerkezet 2

Az angol szenvedő szerkezet különlegesebb esetei

Van néhány speciálisabb eset az angol szenvedő szerkezet használatára. Ezeket tekintjük itt át.

Közvetlen tárgy (direct object), közvetett tárgy (indirect object), elöljárószós tárgy (prepositional object)

Mint láttuk, az angol szenvedő szerkezet lényege, hogy a cselekvő mondat tárgyából lesz az alany, utána jön a to be ige, majd a főige harmadik alakja. Pl.

cselekvő: People eat some apples here.
szenvedő: Some apples are eaten here.

Tehát a some apples eredetileg a mondat tárgya (mert „mit?” kérdőszóval lehet rá kérdezni). Ebből lett a szenvedő mondat alanya.

Figyelem! Az angolban a részeshatározó is tárgynak számít! Így az angolban pl. az „engem” és a „nekem” egyaránt tárgy. Ami a magyarban is tárgy, azt az angol közvetlen tárgynak (direct object) nevezi, a részeshatározó pedig közvetett tárgy (indirect object):

They saw me – Láttak engem (direkt tárgy – direct object)
They told me that everything was good – Azt mondták nekem (indirekt tárgy – indirect object), minden jó.

Részeshatározót tartalmazó (indirekt tárgyas) mondat is átalakítható szenvedővé! A részeshatározó úgy viselkedik, mintha tárgy lenne. Tehát a részeshatározó lesz az angol szenvedő mondat alanya:

közvetlen tárgy (magyar tágy): He saw me – I was seen.
közvetett tárgy (magyar részeshatározó): They told me that everything was good. – I was told that everything was good. (“Nekem volt mondva”, “én voltam mondva”)

Tehát az indirekt tárggyal (részeshatározóval) álló igék is állhatnak szenvedő alakban, ilyenkor az indirekt tárgy (részeshatározó) lesz a mondat alanya!

Egyes igék (pl. give) mellett direkt és indirekt tárgy is áll. Ilyenkor az angol szenvedő szerkezet alanyaként mindkettő lehetséges:

cselekvő alak: They gave me an apple.
szenvedő alak 1: An apple was given to me. (Alma „volt adva” nekem.)
szenvedő alak 2: I was given an apple. („Nekem volt adva” egy alma.)

Az angolban továbbá az elöljárószóval bevezetett mondatrészek (igék elöljárószóval álló vonzatai) is tárgynak számítanak, ezek neve elöljárós tárgy (prepositional object). Szenvedő szerkezetű mondatok alanyaként ezek is állhatnak:

cselekvő: They looked for the key.
szenvedő: The key was looked for.

cselekvő: People listen to music.
szenvedő: Music is listened to.

Az angolban tehát mindenféle igei vonzat tárgynak (angolul: object) számít.

It is said, it is told (azt mondják, hogy …):

Ha a mondat tárgyát teljes mellékmondattal fejezzük ki (tárgyi mellékmondat, that kötőszóval bevezetve, vagy anélkül), akkor erre a mellékmondatra előre utalunk az it névmással. Így lesz pl. a people  say that…-ből it is said that… („az van mondva, hogy…”, „mondatik, hogy …”)

cselekvő: People say that the prices won’t change.
szenvedő: It is said that the prices won’t change.

A cselekvő mondatban a the prices won’t change rész egy tárgyi mellékmondat. Úgy kérdezhetünk rá, hogy „mit mondanak?”. A szenvedő mondatban a the prices won’t change rész alanyi mellékmondat („mi van mondva?”). Az alany az ige előtt szokott állni, itt ennek szerepét az it névmás tölti be, és a tulajdonképpeni alanyt fejezzük ki a that után, mellékmondattal.

Állapotot kifejező szerkezet (stative passive / statal passive):

Az ilyen szenvedő szerkezet a magyarban is használható. Ezzel nem magát a cselekvést, hanem egy cselekvést követő állapotot fejezhetünk ki. Bár jelentésben más, mint a „hagyományos” szenvedő szerkezet, képzése ugyanaz. Tehát a to be ige megfelelő igeidőben ragozott alakját követi a főige 3. alakja:

The coat is thrown on the sofa – A kabát a heverőre van dobva.
The coat was thrown on the sofa – A kabát a heverőre volt dobva.
The door is closed – Az ajtó zárva van.
The door was closed – Az ajtó zárva volt.
The children are vaccinated – A gyerekek be vannak oltva.
The theatre is lit – A színház ki van világítva.

Az ilyen szerkezetekben nem fejezhetjük ki a cselekvés elvégzőjét, tehát a by-jal kifejezett rész kimarad. Hiszen nem is cselekvésről van szó itt, hanem állapotról. A magyar mondatokban is furcsán hangzana, ha a cselekvés elvégzőjét megpróbálnánk a mondatba tenni.
Mivel az állapotot kifejező szenvedő szerkezet képzése ugyanaz, mint a szokásos (folyamatot kifejező) szenvedő szerkezet, megértése elsőre nehéznek tűnhet. Abban különbözik a valódi szenvedő szerkezettől, hogy magyarra is többnyire szó szerint lefordíthatók az ilyen mondatok. A valódi szenvedő szerkezet pedig magyarra általában szó szerint nem fordítható le, hiszen pl. a „szeretve van”, „használva van”, „evve van”, „ivva van” nem magyaros. A „zárva van”, „ki van világítva” pedig magyarul is teljesen helyes. Az állapotot kifejező szenvedő szerkezet tehát a magyarban is létezik.
Ugyanaz a mondat sokszor kifejezheti az állapotot és a cselekvést is:

The room was painted when I saw it and I asked when it was painted. (Az első was painted állapotot fejez ki („ki volt festve”), a második cselekvést („kifestették”) jelöl.)

Lásd még:
Eslgold.com – Stative Passives

Megjegyzés: A németben a két szenvedő szerkezet felépítésében is különbözik. Ha cselekvésről van szó, a werden, ha állapotról, a sein igét használjuk. Hasonló a spanyol ser és estar használata a szenvedő szerkezetben.

The theatre is lit - angol szenvedő szerkezet

The theatre is lit: a színház ki van világítva – angol szenvedő szerkezet — forrás: budapestnet.hu

A műveltető szerkezet szenvedő alakja:

Többféle műveltető szerkezet van az angolban (bővebben lásd bővebben: Angol műveltetés). Ezek közül a to make somebody do something alakítható csak át szenvedőbe:

cselekvő: That story made me cry – Az a történet sírásra késztetett engem
szenvedő: I was made to cry by that story – „Sírásra voltam késztetve” a történet által.

Szenvedő szerkezetben ilyenkor a make ige után to kerül a következő ige elé!

A felszólító mód szenvedő alakja:

Középfokon nem elvárás ismerni a felszólító mód szenvedő alakját. Használata nem túl gyakori.

A mondatot ilyenkor a let szóval kezdjük:

Write the letter – Írd meg a levelet!
Let the letter be written – Legyen megírva a levél! Valaki írja meg a levelet! Írd meg a levelet!

Lásd még:

Englishgrammar.org – Changing imperative sentences into the passive

Englishpractice.com – Changing an imperative sentence into the passive

To get használata to be helyett

Az angol köznyelv gyakran használja szenvedő szerkezetben a to be helyett a to get igét. De ez csak akkor lehetséges, ha azt fejezzük ki, hogy valami történik valakivel/valamivel. Ez többnyire váratlan, nem előre eltervezett esemény, vagy pedig valamilyen változás történik.

The murder was arrested.
The murder got arrested.
A gyilkost letartóztatták.

Our colleague was fired by the boss.
Our colleague got fired by the boss.
A kollégánkat kirúgta a főnök.

Drivers are sometimes injured in the accidents.
Drivers sometimes get injured in the accidents.
A vezetők néha megsérülnek a balesetekben.

Jelentésüknél fogva használhatók get-tel is pl. a következő igék: arrest, damage, injure, break, steal, lose, kill, promote (előléptet), fire (kirúg, elbocsát); clean, fix (megjavít), repair, use.
Olyan igék, melyek nem fejeznek ki cselekvést, történést, csak állapotot, nem állhatnak get-tel. Ilyenek pl. a say, know, like, love, think, need, believe és egyéb, szellemi tevékenységet és érzelmet kifejező igék:

Peter is liked by a lot of people – Sokan szeretik Pétert.
Peter is known as a burglar
– Pétert tolvajként ismerik (tolvajként ismert).

Lásd még:

Esl-lounge.com – Passive Using “Get”
Grammaring.com – The Passive with Get

Forrás:

Báti László, Véges István: Angol nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Kónya Sándor, Országh László: Rendszeres angol nyelvtan, Terra, Budapest, 1976.

Raymond Murphy: English Grammar in Use, Second Edition, Cambridge University Press

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.