A kötőmód használata az olaszban – L’uso del congiuntivo

A kötőmód használata

(L’uso del congiuntivo)

A kötőmód használata elsőre bonyolultnak tűnhet. Ezért a példák mind kötőmód jelen időben állnak. A kötőmód többi idejéhez példákat az ezekkel foglalkozó bejegyzésekben találhatunk.

A magyar nyelvben is előfordul, hogy a mellékmondatban nem kijelentő módot, hanem felszólító módot (kötőmódot) használunk, például az „akar” ige után:

Azt akarom, hogy dolgozzon.

A „dolgozzon” itt nem kijelentő módban áll! Ha kijelentő módban mondanánk, akkor az „Azt akarom, hogy dolgozik” mondat nem lenne helyes.
Többek között ilyenkor használunk kötőmódot az olaszban: Voglio che lui lavori. Az olasz kötőmód használata azonban ennél kiterjedtebb. Az olasz akkor is használ kötőmódot a mellékmondatban, amikor a magyar nem.

Az olasz kötőmód tehát elsősorban mellékmondatokban fordul elő. Hogy milyen mellékmondatokban, azt elsősorban a főmondat határozza meg.
Kötőmódot használunk mellékmondatban:

1. Akarást, kívánságot kifejező igék után (mint a magyarban), többek között a volere ige után:

Voglio che tu venga da me – Azt akarom, hogy eljöjj hozzám.
Desidero che costruiscano la casa – Azt óhajtom, hogy felépítsék a házat
Preferiamo che loro parlino in italiano – Inkább azt szeretnénk, hogy olaszul beszéljenek.
Prego soltanto che finiscano il lavoro per domani – Csak azt kérem, hogy holnapra fejezzék be a munkát.

2. Szubjektív érzést, érzelmet kifejező igék után, mint pl. avere paura, temere (félni, attól tartani), essere felice, essere contento, rallegrarsi (örülni), piacere, dispiacere:

Siamo felici che tu sia qui – Örülünk, hogy itt vagy.
Ti dispiace che lui non si occupi di te – Nem tetszik neked, hogy nem foglalkozik veled.
Ho paura che tu non possa scrivere la lettera – Attól tartok, nem tudod megírni a levelet.

3. Bizonytalanságot, reményt, szubjektív vélekedést kifejező igék után:

Non so che ore siano – Nem tudom, mennyi az idő.
Non sono sicuro che loro siano malati – Nem vagyok biztos benne, hogy ők betegek.
Dubita che ti piacciano questi libri – Kétli, hogy tetszenek neked ezek a könyvek.
Pensiamo che lui legga ogni giorno – Azt gondoljuk, ő minden nap olvas.
Credo che tu voglia mangiare una pizza – Azt hiszem, enni akarsz egy pizzát.
Spero che tutto vada bene – Remélem, minden jól megy.

Az olasz gondolkodásban nagy szerepet kap az ember szubjektív vélekedése, érzései, véleménye, szubjektív hozzáállása a dolgokhoz. Ezt hangsúlyozandó az utóbbi két pontban az olasz kötőmód a szubjektív, egyéni hozzáállást emeli ki. Ha valami objektív, biztos tény, mellyel kapcsolatban érzelmeket nem fogalmazunk meg, kijelentő módot használunk. Ha valami bizonytalan, kétséges, vagy szubjektívan vélekedünk róla, akkor kötőmódot használunk. A kötőmód tehát a bizonytalanság, szubjektív vélekedés, érzelmek igemódja. Előfordulhat, hogy egy adott mondatban kijelentő mód és kötőmód is használható, de a kijelentő mód ilyenkor tényszerű, biztos dologra utal, a kötőmód pedig bizonytalanságra, szubjektív vélekedésre. Magyarul az ilyen jelentésbeli különbségeket nem mindig lehet jól kifejezni.

4. Személytelen szerkezetek után (bisogna che, è possibile/impossibile che, è probabile/improbabile che, è incredibile che, è necessario che, può darsi che, sembra che, (mi) pare che, stb.):

Bisogna che tutti lavorino – Szükséges, hogy mindenki dolgozzon.
È impossibile che tu abbia ragione – Lehetetlen, hogy igazad legyen.
Può darsi che piova – Lehet, hogy esik az eső.
Sembra/pare che faccia bel tempo – Úgy tűnik, jó idő van.

5. Ha a főmondatban felsőfokú melléknév vagy más korlátozó értelmű szó (pl. unico, solo – ‘az egyetlen, az egyedüli’) áll, valamint a non c’è nessuno che kifejezés után:

Lui è l’unico collega che possa fare questo lavoro – Ő az egyetlen kolléga, aki meg tudja (tudná) csinálni ezt a munkát.
Piero è la persona più alta che sia qui – Piero a legmagasabb személy, aki itt van.
Roma è la città più bella che io conosca – Róma a legszebb város, melyet ismerek.
Non c’è nessuno che sappia la verità – Nincs senki, aki tudja/tudná az igazságot.

6. Bizonyos névmások után kötőmód áll:

chiunque (akárki, bárki), comunque (akárhogy, bárhogy), ovunque (akárhol, bárhol), qualsiasi, qualunque (akármilyen, bármilyen, bármiféle)

Qualsiasi libro tu veda, puoi comprarlo – Bármilyen könyvet látsz, megveheted.
Qualunque uomo incontriate, salutatelo! – Bármilyen emberrel (is) találkoztatok, köszöntsétek!
Parlerò con chiunque voglia ascoltarmi – Beszélek bárkivel, aki meghallgat.
Dovunque tu vada, andrò con te – Bárhova is mész/menj, veled megyek.
Saremo di successo comunque stiano le cose – Sikeresek leszünk, akárhogy is álljanak a dolgok.

7. Bizonyos mellékmondati kötőszók után kötőmód áll:

benché, sebbene, quantunque, nonostante, malgrado – habár, ámbár, noha, jóllehet

Esco benché piova – Kimegyek, habár esik.
Sebbene non abbia tempo, scrive la lettera – Jóllehet nincs ideje, megírja a levelet.

purché, a condizione che, a patto che, basta che – feltéve, ha

Vado al cinema a patto che anche tu venga con me – Megyek moziba, feltéve, ha te is jössz velem.

nel caso (che), nel caso in cui – abban az esetben, ha

Prendo con me l’ombrello nel caso piova – Ha esik/esne az eső, magammal viszem az ernyőt.

a meno che, tranne che – hacsak (utána non áll):

Incontriamo domani a meno che non piova – Holnap találkozunk, hacsak nem esik.

senza che – anélkül, hogy

Esce sempre senza che voi ve ne accorgiate – Mindig elmegy anélkül, hogy ti észrevennétek.

prima che – mielőtt

Devo parlare con lui prima che parta per Roma – Beszélnem kell vele, mielőtt elutazik Rómába.

affinché, perché, ché – abból a célból, hogy; azért, hogy (célhatározói mellékmondat)

Sono qui affinché tu sia felice – Azért vagyok itt, hogy boldog legyél.

A senza che, prima che, affinché (perché, ché) csak akkor használatos, ha a főmondat és a mellékmondat alanya különbözik egymástól. Ha a főmondat és a mellékmondat alanya azonos, akkor nem ragozzuk az igét, hanem főnévi igenév alakban hagyjuk, és a kötőszók is mások lesznek:

senza – anélkül, hogy

È andato via senza congedarsi – Elment anélkül, hogy elbúcsúzott volna.

prima di – mielőtt

Voglio incontrarti prima di partire – Találkozni akarok veled, mielőtt elutaznék.

a, per – abból a célból, hogy; azért, hogy

Sono venuto a/per mangiare – Azért jöttem, hogy egyek (enni jöttem).

8. Ha a mellékmondat megelőzi a főmondatot, a mellékmondatban kötőmód áll. Ilyenkor a mondat leggyakrabban che kötőszóval kezdődik. Ilyenkor a két tagmondat közé vesszőt tesz az olasz is. Ha főmondat nélkül áll egy mellékmondat, akkor is kötőmódban van.

Che tu prenda il metrò ogni giorno, lo sappiamo – Hogy minden nap metróval jársz, (azt) tudjuk.
Che i tavoli siano rossi, è sicuro – Hogy az asztalok pirosak, az biztos.

Che siano già a casa? – Hogy már otthon lennének?

Főmondat+mellékmondat sorrend esetén nincs kötőmód, ha azt más nem indokolja:

È sicuro che i tavoli sono rossi.

9. Kötőmód áll olyan vonatkozói mellékmondatban, mely a főmondat tárgyára vonatkozó kívánságot fejez ki. Ez leginkább a cercare, trovare igék mellett gyakori, de pl. a volere, dire, raccontare mellett is előfordul:

Cerco un libro che sia interessante – Keresek egy könyvet, mely érdekes.
Dobbiamo trovare una casa che abbia un gran giardino – Találnunk kell egy házat, melynek nagy kertje van.
Dimmi una parola che sia lunga – Mondj nekem egy szót, mely hosszú.

10. Kötőmód áll a come se (mintha) kötőszó mellett, valamint sok esetben a se (ha) után. Ilyenkor azonban a kötőmód múlt idejét használjuk.

+1. NEM használunk kötőmódot:

A secondo me (szerintem) kifejezés mellett:

Secondo me le notizie sono vere – Szerintem igazak a hírek.

A dopo che után (de a prima che után igen!):

Dopo che erano arrivati gli ospiti, abbiamo cominciato a pranzare.
Miután megérkeztek a vendégek, elkezdtünk ebédelni.

Ha biztosak vagyunk a dolgunkban (pl. sono certo che, sono sicuro che után):

Sono certo/sicuro che hai ragione – Biztos vagyok benne, hogy igazad van.

Ha a főmondat és a mellékmondat alanya megegyezik, akkor főnévi igenevet (előtte gyakran elöljárószót is, pl. di vagy a) kell használni:

Voglio che tu vada – Azt akarom, hogy menj.
De: Voglio che io vada – Voglio andare – Azt akarom, hogy menjek – Menni akarok.

Dubito che io possa arrivare alle 9 – Dubito di poter arrivare alle 9 – Kétlem, hogy 9-kor meg tudok érkezni.

A kötőmód használata főmondatban jóval ritkább. Felszólítást fejezhetünk ki vele, pl. Vada pure! – Menjen csak! Viva Italia! – Éljen Olaszország!
Nem használunk kötőmódot főmondatban, ha felajánlást fejezünk ki. Ilyenkor a magyarban felszólító mód, az olaszban viszont kijelentő mód áll: Chiudo la finestra? – Becsukjam az ablakot?

–  –
– uso del congiuntivo –

Link a kötőmód használata témához:

Noi parliamo italiano – Il congiuntivo – Come e quando si usa

Learn Italian with Lucrezia – Learn How to Use Italian CONGIUNTIVO PRESENTE with sentences Italians use in everyday conversations (Olasz nyelvű videó a Youtube-on, a kötőmód jelen idejének használatát mutatják be.)

Forrás az olasz kötőmód használatához:

Király Rudolf, dr. Szabó Mihály: Olasz nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, Budapest

T. Martin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 2, Edilingua, 2008.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.