Holland múlt idők, kijelentő mód

Holland múlt idők

Holland múlt idők

Összesen három múlt idő létezik a kijelentő módban. A holland múlt idők közül az egyik egyszerű, a másik kettő összetett.

Az egyszerű múlt idő
Onvoltooid verleden tijd (o v t)

Úgy képezzük, hogy az ige tövéhez (a főnévi igenév -en végződésének elhagyása után) a -de vagy a -te végződést illesztjük. Zöngés mássalhangzók (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, z) és magánhangzók után a -de, zöngétlen mássalhangzók (p, t, k f, s, c, h)  után a -te rag áll. Egyes szám valamennyi személyben azonosak a ragok, többes szám valamennyi személyében pedig egy -n is járul a raghoz:

werken wandelen
ik werkte
jij werkte

hij werkte
ik wandelde
jij wandelde

hij wandelde
wij werkten
jullie werkten

zij werkten
wij wandelden
jullie wandelden

zij wandelden

Megjegyzés: Hogy melyek a zöngétlen mássalhangzók, azt megjegyezhetjük úgy, ha a het kofschip vagy a soft ketchup kifejezéseket megjegyezzük, mert ezekben a szavakban benne van az összes zöngétlen mássalhangzó, és zöngés mássalhangzók nincsenek is bennük. (De még hozzá kell venni az x-et, ami szintén zöngétlen mássalhangzó!) Zöngétlen mássalhangzó egyébként az, melynek kiejtésekor a hangszálak nem rezegnek, vagyis nem keletkezik zönge. A zöngés és zöngétlen mássalhangzók párba is állíthatók, pl. a p zöngés párja a b, a t zöngés párja a d. Egyes zöngés mássalhangzóknak nincs zöngétlen párjuk (pl. m, n, r), egyes zöngétlen mássalhangzóknak pedig zöngés párjuk nincs (pl. h).

Bővebben: Mik a zöngés és zöngétlen mássalhangzók? A zöngésség jelentősége

Ha a főnévi igenévben a magánhangzó hosszú az ige tövében, akkor az a múlt időben is hosszú marad, amit zárt szótagban a magánhangzó megduplázásával kell jelölni:

wonen maken
ik woonde
jij woonde
hij woonde
ik maakte
jij maakte
hij maakte
wij woonden
jullie woonden
zij woonden
wij maakten
jullie maakten
zij maakten

Ha az ige töve v-re vagy z-re végződik, az f-re ill. s-re változik, ehhez jön a -de rag:

leven reizen
ik leefde
jij leefde
hij leefde
ik reisde
jij reisde
hij reisde
wij leefden
jullie leefden
zij leefden
wij reisden
jullie reisden
zij reisden

Sok ige képzi rendhagyóan az egyszerű múlt időt. Ezek alakja szintén megegyezik egyes szám minden személyében, többes számban pedig -n vagy -en végződést kapnak:

gaan zien
ik ging
jij ging
hij ging
ik zag
jij zag
hij zag
wij gingen
jullie gingen
zij gingen
wij zagen
jullie zagen
zij zagen

komen schrijven
ik kwam
jij kwam
hij kwam
ik schreef
jij schreef
hij schreef
wij kwamen
jullie kwamen
zij kwamen
wij schreven
jullie schreven
zij schreven

Pl. a schrijven igénél is látható, hogy a helyesírásbeli-kiejtésbeli változásokra ügyelni kell a rendhagyó igéknél is: ha nyílt szótagba kerül a hosszú magánhangzó, nem kell duplán írni, valamint az -en végződés előtt az f vre vált.
Az s pedig z-re vált:

lezen

ik las
jij las
hij las

wij lazen
jullie lazen
zij lazen

A hebben és a zijn több szempontból is rendhagyó. Mint láthattuk, nem kettőződik meg a mássalhangzó többes számban akkor, ha egyes számban rövid a szótag (zag – zagen; kwam – kwamen). A hebben-nél viszont megkettőződik (had – hadden), a zijn-nél pedig az s r-ré válik többes számban:

hebben zijn
ik had
jij had
hij had
ik was
jij was
hij was
wij hadden
jullie hadden
zij hadden
wij waren
jullie waren
zij waren

A zijn-hez hasonlóan a kunnen és zullen módbeli segédige is egyéb eltérést is mutat többes számban, a rag elé kap még egy d-t:

kunnen zullen
ik kon
jij kon
hij kon
ik zou
jij zou
hij zou
wij konden
jullie konden
zij konden
wij zouden
jullie zouden
zij zouden

Sok ige rendhagyó, ezeket meg kell tanulni. A holland múlt idők rendhagyó alakjait a szótárak tartalmazzák. Az egyszerű múlt idő az ige második szótári alakja, rögtön a főnévi igenév után áll.

holland múlt idők

holland múlt idők

Az összetett múlt idő
Voltooid tegenwoordige tijd (v t t)

Két részből áll: 1. a hebben vagy a zijn ige jelen időben ragozott alakja, 2. a főige befejezett melléknévi igeneve (voltooid deelword, esetleg más néven még: verleden deelwoord). Ez a két rész egymással ún. mondatkeretet alkot, a főige befejezett melléknévi igeneve a mondat végére kerül, így a két rész mintegy keretbe fogja a mondatot, pl.

Ik ben gisteren naar de bioscoop gegaan. ‘Tegnap a moziba mentem.’
Hij heeft gisteren op de tafel een book gezien. ‘Tegnap az asztalon egy könyvet látott.’
Wij hebben het hele dag gewerkt. ‘Egész nap dolgoztunk.’

gaan werken
ik ben gegaan
jij bent gegaan
hij is gegaan
ik heb gewerkt
jij hebt gewerkt
hij heeft gewerkt
wij zijn gegaan
jullie zijn gegaan
zij zijn gegaan

wij hebben gewerkt
jullie hebben gewerkt
zij hebben gewerkt

Mikor használjuk a hebben-t és mikor a zijn-t?

Hebben áll:

* A tárgyas igék mellett (pl. eten, drinken, lezen, schrijven, zien, sturen, geven)

* A módbeli segédigék (kunnen, moeten, willen)

* A visszaható igék mellett (pl. zich wassen)

* Néhány tárgyatlan ige mellett, főleg azok mellett, melyek nem fejeznek ki állapotváltozást, helyzetváltoztatást ill. kezdést (pl. slapen, werken)

Zijn áll:

* A mozgást, állapotváltozást, hely- és helyzetváltoztatást kifejező tárgyatlan igék mellett (pl. komen – jönni, gaan – menni)

* A kezdést, befejezést kifejező igék mellett (pl. beginnen – kezdődni)

* Az ún. kopulatív igék mellett, melyek két alanyesetű mondatrészt kötnek össze, ill. az alanyt egy melléknévvel kötik össze. Máshogy megfogalmazva: amelyek a névszói-igei állítmány igei részét képezik. Ezek elsősorban: zijn – lenni; blijven – maradni; worden – válni valamivé; heten – hívják, nevezik valahogy; schijnen – tűnik valaminek/valamilyennek)

A problémát a zijn-es igék szokták okozni, ezért itt egy csaknem teljes lista róluk:

Megjegyzés: A *-gal jelölt igék hebben-nel és zijn-nel is állhatnak, de általában többé-kevésbé más jelentéssel, lásd lejjebb

Állapotváltozást kifejező igék: aankomen (hízni), afnemen (lefogyni), bevriezen (megfagyni), bezwijken (összeomlani, összeroskadni), dalen (csökken, esik-statisztikailag pl.), groeien (növekszik), trouwen (házasodni), promoveren (doktorálni), sterven (meghalni), *verdrinken (vízbe fulladni), geboren zijn / (geboren worden) (születni), gebeuren / passeren (történni), verdorren (kiszáradni), vergrijzen (elöregedni) verouderen (elavulni), verschijnen (megjelenni, felbukkanni), verstommen (elhallgatni, megnémulni), schrikken (megijedni, megrémülni), stikken (megfulladni), ontstaan (keletkezni), wijken / verdwijnen (eltűnni), *veranderen (megváltozni)

Mozgást, helyváltoztatást kifejező igék: gaan (menni), komen (jönni), aankomen / arriveren (megérkezni), barsten (betör, beront, berobban), vallen (esni), zinken / (neer)zijgen (elsüllyedni), binnendringen (behatolni), *dansen (táncolni), *wandelen (sétálni), *lopen (gyalog menni, futni), opstaan (felkelni), *fietsen (biciklizni), *klimmen (mászni), ontsnappen (megszökni), *springen (ugrani), stijgen (emelkedni), *rijzen (utazni), (*)rijden (utazni), vertrekken (elindul, elutazik), *varen (hajózni, vitorlázni), *vliegen (repülni), vluchten (elmenekülni), *zwemmen (úszni)

Az összes kezdést ill. befejezést kifejező ige: *aanbreken / beginnen / starten / aanvangen (kezdődni), *eindigen (véget érni), ophouden / stoppen (abbahagyni)

Kopulatív igék: zijn (lenni), blijven (maradni), worden (válni valamivé), heten (hívni valahogy), schijnen / lijken / dunken (tűnik valaminek/valamilyennek), raken (lesz, válik valamivé), voorkomen / blijken (megjelenik)

Egyéb ige: bevallen (tetszeni), vergeten (elfelejteni – lehet hebben vagy zijn is)

Példák:

De voorstelling is te laat begonnen – Az előadás túl későn kezdődött.
Ik ben het vergeten – Elfelejtettem.

Igék, melyek jelentéstől függően hebben-nel vagy zijn-nel is ragozódhatnak:

passeren: zijn – történni; hebben – megelőzni

Ik ben verloren – Elvesztem. (Menthetetlen vagyok.)
Ik heb iets verloren – Elvesztettem valamit.

schijnen (geschenen): zijn – tűnni; hebben – ragyogni

A voorkomen igének számos jelentése van! Az igekötő, jelentéstől függően lehet elváló és nem elváló: voorkomen: előfordul, megtörténik; voorkomen: megakadályoz

Bizonyos igék, ha tárgyas értelemben használjuk őket, akkor hebben-nel, ha tárgyatlan jelentésben, akkor zijn-nel ragozódnak:

aanbreken (aangebroken): zijn – elkezdődik, beköszönt; hebben – felbont (ételt, italt)

De dag is aangebroken – Felvirradt a Nap, új nap virradt.
We hebben een nieuwe fles wijn aangebroken – Megkezdtünk (felbontottunk) egy új üveg bort.

bederven (berdorven): zijn – elromlani, megromlani; hebben – elrontani, tönkretenni:

De melk is bedorven – A tej megromlott.
Hij heeft de voorstelling bedorven – Tönkretette az előadást.

breken (gebroken): zijn – összetörik; hebben – összetör vmit

eindigen (geëindigd): zijn – befejeződni; hebben  – befejezni

Ik heb de voorstelling geëindigd – Befejeztem az előadást.
De voorstelling is geëindigd
– Befejeződött az előadás.

genezen:  zijn – meggyógyul; hebben – meggyógyít

Mijn zuster is genezen – A lánytestvérem meggyógyult.
De dokter heeft me genezen – Az orvos meggyógyított.

minderen, verminderen: zijn – csökkenni; hebben – csökkenteni

scheiden (gescheiden): zijn – elválik; hebben – elválaszt:

Onze ouders zijn vorig jaar gescheiden – Szüleink tavaly váltak el.
We hebben de honden van de katten gescheiden – Elválasztottuk a kutyákat a macskáktól.

sluiten (gesloten): zijn – bezár, bezáródik; hebben – bezár vmit, becsuk

Het restaurant is om vier uur gesloten – Az étterem 4 órakor bezárt.
Ik heb de deur gesloten – Bezártam az ajtót.

smelten (gesmolten): zijn – olvad; hebben – olvaszt

trouwen (getrouwd): zijn – megesküdni; hebben – megesketni

veranderen (veranderd): zijn – megváltozni; hebben – megváltoztatni

De scheiding heeft haar echt veranderd – A válás nagyon megváltoztatta.
Zij is echt veranderd na haar scheiding – A válása után nagyon megváltozott.

verbranden: zijn – égni; hebben – égetni

verdrinken (verdronken): zijn – vízbe fulladni; hebben – vízbe fojtani

De prins heeft het monster verdronken – A királyfi beleölte a szörnyet a vízbe.
Ik ben bijna in het water verdronken – Majdnem belefulladtam a vízbe.

vermeerden: zijn – növekedni, gyarapodni; hebben – növelni, gyarapítani

Ugyanígy: bedaren – megnyugodni/megnyugtatni; verteren – megemésztődni / megemészteni.

Mozgást, helyváltoztatást kifejező igék, melyek jelentéstől függően hebben-nel vagy zijn-nel is állhatnak: Ha nem fejezünk ki ill. értünk oda irányt a mondatba, akkor hebben-t használunk. Ha a cselekvés irányán van a hangsúly, akkor zijn-t használunk:

We zijn naar de stad gefietst – Bebicikliztünk a városba.
We hebben een uur gefietst – Egy órát bicikliztünk.

Ik ben naar de stad gelopen – A városba gyalogoltam.
Ik heb de hele dag gelopen – Egész nap gyalogoltam.

Jullie zijn de kamer uit gedanst – Kitáncoltatok a szobából.
Jullie hebben veel gedanst – Sokat táncoltatok.

Ik ben naar de kust gezwommen – A part felé úsztam.
Ik heb in de zee gezwommen – A tengerben úsztam.

Ide tartozik a fietsen, lopen, dansen, klimmen, springen, varen, vliegen, wandelen, zwemmen.

Különleges a rijden ige. Jelentheti azt, hogy “valamilyen járművel utazni”, és azt is, hogy “valamilyen járművet vezetni”. Utazni értelemben zijn-nel, vezetni értelemben hebben-nel ragozzuk:

Ik heb de hele dag in de auto gereden – Egész nap vezettem.
We zijn met de auto naar huis gereden – Hazaautóztunk.

A zullen összetett múlt ideje nem igazán használatos. Ha mégis előfordul, állhat hebben-nel vagy zijn-nel is: ik heb zouden, ik ben zouden.

– holland múlt idők –

Linkek a holland múlt idők témához:

Verbix – tetszőleges holland ige ragozása

Dutchgrammar. com

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!