Angol befejezett jövő és folyamatos befejezett jövő (Future perfect és Future perfect continuous)

A befejezett jövő idő
(Future perfect)

A befejezett jövő időt úgy képezzünk, hogy a to have igét egyszerű jövő időben ragozzuk, emellett áll a főige 3. alakja (past participle).

will have + ige 3. alakja

A 3. alak képzéséről bővebben itt lehet olvasni.

Megjegyzés: A to have + ige 3. alakja valójában a befejezett alakú főnévi igenév: to have worked. Míg az egyszerű jövő (future simple) időben a will után az egyszerű főnévi áll, a befejezett jövő időben a befejezett  főnévi igenév áll a will után. A befejezett főnévi igenév még pl. módbeli segédigék mellett (pl. must) és mellékmondatok rövidítésekor fordul elő (pl. It must be true – Bizonyára igaz; It must have been true – Bizonyára igaz volt.).

A to work (dolgozni) ragozása befejezett jövőben:

Állító alak:

teljes alakok összevont alakok
I will have worked I’ll have worked
you will have worked you’ll have worked
he will have worked he’ll have worked
we will have worked we’ll have worked
you will have worked you’ll have worked
they will have worked they’ll have worked

Tagadó alak:

teljes alakok összevont alakok
I will not have worked I won’t have worked
you will not have worked you won’t have worked
he will not have worked he won’t have worked
we will not have worked we won’t have worked
you will not have worked you won’t have worked
they will not have worked they won’t have worked

Kérdő alak:

Will I have worked?
Will you have worked?
Will he have worked?

Will we have worked?
Will you have worked?
Will they have worked?

I és we mellett a will helyett a shall is előfordul.

.

A befejezett jövő idő használata

1. Olyan cselekvést fejez ki, ami be fog fejeződni, a jövő egy adott időpontjára befejezett lesz. Ezt az időpontot legtöbbször a by (-ra, -re) elöljárószóval fejezzük ki (pl. by tomorrow – holnapra; by next Monday – jövő hétfőre; by that time – akkorára):

I will have read this book by tomorrow.
Holnapra el fogom olvasni ezt a könyvet.

By six o’clock your daughter will have done her homework.
Hat órára a lányod (már) megcsinálja a házi feladatát.

De állhat mellette a by helyett az in elöljárószó is, ami azt fejezi ki, hogy megadott időtartam múlva már meg fog történni a cselekvés (pl. in twenty years – húsz év múlva; in three months – három hónap múlva):

In three months you will have taken the language exam.
Három hónap múlva már leteszed a nyelvvizsgát.

2. A jövőben a cselekvés vagy esemény bizonyos ideje folyamatban lesz. Hogy mennyi ideje, azt többnyire a for elöljárószó utáni időhatározóval fejezzük ki (pl. for 7 years – hét éve; for 2 day – két napja). Ez a for elöljárószó azonban el is maradhat az időhatározó elől:

In June 2019 the agreement will have been in force for 7 years.
2019 júniusában a szerződés (már) 7 éve lesz érvényben.

Tomorrow I will have been ill six days.
Holnap lesz hat napja, hogy beteg vagyok.

Next week she will have given me English lessons for five months.
Jövő héten lesz öt hónapja, hogy angolórákat ad nekem.

Ilyen mondatokban gyakran inkább a folyamatos-befejezett jövő időt (Future perfect continuous) használják, ha a cselekvés folyamatosságát jobban hangsúlyozni akarják.

3. Összetett mondatokban (időhatározói mellékmondatokban) két jövő idejű cselekvés közül a befejezett jövő a korábban megtörténő cselekvést jelöli. Ilyenkor általában by the time (mire, amikorra) vagy when (amikor) áll mellette a mondatban:

By the time you come, I will have done my work.
Mire megjössz (meg fogsz jönni), (addigra) megcsinálom (meg fogom csinálni) a munkámat.

Az is látható a példából, hogy a másik jövő idejű cselekvésben nincs will (you come, és nem you will come), pedig jövő időt jövő idővel kell az angolban kifejezni (a magyarban nem feltétlenül). Az időhatározói (pl. when, as soon as, by the time kezdetű) és a feltételes (if-es) mondatok kivételek, ilyenkor mindig jelen idő áll jövő idő helyett, és jövő időt fejez ki.

Befejezett jövő

Befejezett jövő: By six o’clock the ship will have arrived.

– – –

A folyamatos-befejezett jövő idő
(Future perfect continuous,
másnéven: Future perfect progressive
)

A befejezett igealakok sajátossága a to have ige, melyet a főige 3. alakja követ. Ezért a folyamatos befejezett jövő időben a will után a have áll, amit a létige 3. alakja (been) követ. Azért a létige, mert a  folyamatos igealakok sajátossága a to be ige, amit a főige ing-es alakja követ. Így a folyamatos-befejezett jövő időben megtalálhatjuk a befejezett és a folyamatos igealakokra jellemző összetevőket is:

will have been + ige+ing

Az ing-es alak képzéséről bővebben itt lehet olvasni.

Megjegyzés: A to have been + ige ing-es alakja valójában a főnévi igenév folyamatos-befejezett alakja: to have been working. Míg az egyszerű jövő (future simple) időben a will után az egyszerű főnévi áll, a folyamatos-befejezett jövő időben a folyamatos-befejezett főnévi igenév áll a will után. A folyamatos-befejezett főnévi igenév még pl. módbeli segédigék mellett (pl. must) és mellékmondatok rövidítésekor fordul elő, de nem túl gyakori.

A to work (dolgozni) ragozása folyamatos-befejezett jövőben:

Állító alak:

I will have been working
you will have been working
he will have been working

we will have been working
you will have been working
they will have been working

Tagadó alak:

I will not have been working
you will not have been working
he will not have been working

we will not have been working
you will not have been working
they will not have been working

Kérdő alak:

Will I have been working?
Will you have been working?
Will he have been working?

Will we have been working?
Will you have been working?
Will they have been working?

I és we mellett a will helyett a shall is előfordul.

.

A folyamatos-befejezett jövő idő használata

Ennek az igeidőnek a használata elsőre eléggé bonyolultnak tűnik, de könnyen megérthető. A nyelvben nem is fordul elő túl gyakran.
A lényege, hogy a folyamatos-befejezett jövő időt tartalmazó mondatokban két időpont is meg van adva: az egyik időpont azt fejezi ki, hogy mikorra fog befejeződni a cselekvés, a másik pedig, hogy mennyi ideje fog akkor tartani. Tehát úgy kell az egészet elképzelni, hogy “valamikorra már valamennyi ideje tartani fog valami”. Pl. “Holnap(ra) már három napja fogok utazni.” Átlagember nem gyakran mond ilyen mondatokat, de azért néha előfordul. A jövő időpontját, amikorra gondolunk, by vagy in elöljárószós időhatározóval, vagy puszta, elöljárószó nélküli időhatározóval fejezzük ki. Hogy mennyi ideje fog tartani a cselekvés, azt pedig a for elöljárószóval fejezzük ki (vö. for és since használata más befejezett és folyamatos befejezett igeidőkben is):

Tomorrow we will have been travelling for two days.
Holnap (már) két napja lesz, hogy utazunk.

In half an hour I will have been working for four hours.
Fél óra múlva (már) négy órája lesz, hogy dolgozom / Fél óra múlva már négy órája fogok dolgozni.

Next January they will have been living in this flat for three years.
Jövő januárban (már) három éve fognak ebben a lakásban lakni.

By the end of this year you will have been learning English for two years.
Az év végére két éve lesz, hogy angolul tanulsz.

A folyamatos-befejezett jövő idő helyett nagyon sok esetben használható egyszerűen csak a befejezett jövő idő. Jelentésben árnyalatnyi a különbség, a befejezett jövő idővel kevésbé hangsúlyozzuk a cselekvés folyamatosságát, megszakítatlanságát:

Next January they will have lived in this flat for three years.
Jövő januárban (már) három éve fognak ebben a lakásban lakni.

By the end of this year you will have learned English for two years.
Az év végére két éve lesz, hogy angolul tanulsz.

Megjegyzés a két igeidőhöz: A will helyett a to be going to is használható, ha előre eltervezett vagy várható cselekvésről van szó: I am going to have been learning for two hours.

Felhasznált irodalom:

Báti László – Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára. 1. rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Zoltán Erika: Angol igeidők. Szabályok és gyakorlatok, Corvina, 1997.

Link:

englishpage.com – Future perfect

englishpage.com – Future perfect continuous.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.