Az angol szenvedő szerkezet 1 – igeidők

Az angol szenvedő szerkezet
(passive voice)

Az igeidők

Az angolban megkülönböztetünk cselekvő (aktív) és szenvedő (passzív) igeszemléletet. A magyarban csak aktív igeszemléletet használunk (pl. „levelet írnak”), de elvétve a passzív is előfordul (pl. „levél íratik”). Az angol szenvedő szerkezet a legtöbbször nem fordítható le szó szerint magyarra.
Adott egy cselekvő szemléletű mondat:

They write a letter – Ők levelet írnak.

Ebben a mondatban a they az alany, a write az ige (állítmány), az a letter a tárgy. A cselekvő mondat szenvedő mondattá alakításához a következők kellenek:

1. a cselekvő mondat tárgya (itt: a letter) lesz a szenvedő mondat alanya.
2. a to be ige bekerül a mondatba az adott igeidőben (A They write a letter mondatban a write egyszerű jelen időben áll, így a to be ige is egyszerű jelen időbe kerül: is.)
3. A főige (itt: write) 3. alakba (másik nevén past participle) kerül: written.

Tehát, a cselekvő mondat tárgya (a letter) az ige utáni helyéről a mondat elejére kerül az ige elé, mert az alany az angolban az ige előtt áll. Ezután jön a to be megfelelő alakja (is), utána a write 3. alakja, ami written:

A letter is written. – Ők levelet írnak / Levél íratik, levél „van írva”.

Ha a cselekvő mondat múlt időben van, akkor a szenvedő mondat mindössze annyiban különbözik az előző, jelen idejű mondattól, hogy a to be ige jelen idő (is) helyett múlt időbe (was) kerül:

Egyszerű jelen idő (present simple): Levelet írnak.
cselekvő: They write a letter.
szenvedő: A letter is written.

Egyszerű múlt idő (past simple): Levelet írtak.
cselekvő: They wrote a letter.
szenvedő: A letter was written.

Lehet szó több levélről is, vagyis a letter helyett letters is állhat a mondatban. A cselekvő mondatban ez nem okoz más változást, viszont a szenvedő mondatban, mivel a letters a mondat alanya, az ige is többes számú alakba kerül, mert az ige az alanyhoz igazodik:

Egyszerű jelen idő (present simple): Két levelet írnak.
cselekvő: They write two letters.
szenvedő: Two letters are written.

Egyszerű múlt idő (past simple): Leveleket írtak.
cselekvő: They wrote some letters.
szenvedő: Some letters were written.

Természetesen akár jövő idejű mondatot is alkothatunk szenvedő szerkezetben. A jövő időt a will segédigével képezzük, ezután az ige alapalakja jön. Mivel szenvedő szerkezetben a to be igét kell ragozni, a will után a be áll (tehát will be), ezután jön a főige 3. alakja:

Jövő idő (future simple): Levelet fognak írni.
cselekvő: They will write a letter.
szenvedő: A letter will be written.

A jövő időt persze a to be going to szerkezettel is kifejezhetjük, ha a cselekvést már korábban elterveztük, vagy megtörténése már várható. Ilyenkor a to be going to ragozott alakja után áll a be, és utána a főige 3. alakja (itt: written):

cselekvő: They are going to write a letter.
szenvedő: A letter is going to be written.

Felmerülhet a kérdés, hogy a cselekvő mondatból a they (az alany) hova tűnt a szenvedő mondatban. Eltűnt! A szenvedő mondatoknak pont az a lényege, hogy a cselekvés elvégzője nem fontos. Levelet írtak, levelet írnak, levelet fognak írni, de kik? Az itt a magyar mondatokból sem derül ki. Persze odatehetjük, hogy „ők”, de ez se határozza meg pontosabban, kik végzik a cselekvést, és nem is lényeges. Pl. belépünk egy terembe, ahol leveleket írnak. Ebben a szituációban a levélírás ténye a fontos, és nem az, hogy kik írják a leveleket. Főleg ilyen helyzetben használtatik az angolban a szenvedő szerkezet.
Hasonló szituáció még, ha egy ház épül az utcánkban valahol. Nem lényeges, nem is érdekel senkit, kik építik a házat, a lényeg csak az, hogy épül egy ház. A magyarban ilyenkor is mondhatjuk, hogy „házat építenek”, és nem fontos, hogy az „ők” kiket jelöl. Nézzük meg ezeket a mondatokat is!

Egyszerű jelen idő (present simple): Házat építenek.
cselekvő: They build a house.
szenvedő: A house is built.

Egyszerű múlt idő (past simple): Házat építettek.
cselekvő: They built a house.
szenvedő: A house was built.

Jövő idő (future simple): Házat fognak építeni.
cselekvő: They will build a house.
szenvedő: A house will be built.

Angol szenvedő szerkezet

Angol szenvedő szerkezet – Házat építenek, avagy: Ház építtetik

Előfordulhat, hogy mégis meg akarjuk nevezni a szenvedő mondatban is a cselekvés végrehajtóját. Ezt általában illik mellőzni, de ha tényleg fontosnak tartjuk, akkor a by elöljárószóval vezethetjük be ezt a részt a mondatban az angol szenvedő szerkezet mellett:

Kollégáink (általában) leveleket írnak.
cselekvő: Our colleagues write some letters.
szenvedő: Some letters are written by our colleagues.

További példák a szenvedő szerkezetre:

Délután mindenhol kávét isznak.
cselekvő: In the afternoon people drink coffee everywhere.
szenvedő: In the afternoon coffee is drunk everywhere.

Tegnap a barátaim megjavították az autómat.
cselekvő: Yesterday my friends repaired my car.
szenvedő: Yesterday my car was repaired by my friends.

Holnap a tanár el fogja olvasni a munkánkat.
cselekvő: The teacher will read our work tomorrow.
szenvedő: Our work will be read by the teacher tomorrow.

Alapszabály, hogy ha a cselekvő mondat alanya peolpe, somebody, nobody, általános értelemben vett you vagy they, tehát nincs közelebbről, pontosabban meghatározva az alany személye, akkor a szenvedő mondatban tilos by-ologni, ez súlyos hibának számít!!! Az angol szenvedő szerkezet nem tűri meg maga mellett a somebody és hasonló szavakat!

Valaki leejtett egy poharat / Leejtettek egy poharat.
cselekvő: Somebody dropped a glass.
szenvedő: A glass was dropped.

Az angolt az egész világon beszélik.
cselekvő: People speak English all over the world.
szenvedő: English is spoken all over the world.

Senki nem fogja bekapcsolni a rádiót / Nem fogják a rádiót bekapcsolni.
cselekvő: Nobody will switch on the radio.
szenvedő: The radio won’t be switched on.

Eddig egyszerű jelen, egyszerű múlt, egyszerű jövő időben néztük meg az angol szenvedő szerkezet használatát, de természetesen a többi igeidőben is használható.

Nézzük meg most a befejezett igeidőkben! A helyzet itt sem más számottevően. A to be igét itt is a megfelelő igeidőbe kell tenni, csak itt éppen perfect igeidőben lesz. A to be befejezett jelenje (present perfect) have been vagy has been, befejezett múlt ideje (past perfect) had been, befejezett jövő ideje (future perfect) will have been, és ezt követi a főige 3. alakja:

Befejezett jelen (present perfect): Megírtam a feladatot.
cselekvő: I have written the exercise.
szenvedő: The exercise has been written.

Megírtam a feladatokat.
cselekvő: I have written the exercises.
szenvedő: The exercises have been written.

Mint látható, ha az alany többes számba kerül (exercise – exercises), az ige alakja befejezett jelenben megváltozik. Mint máskor is, egyes számú alanynál has, többes számú alanynál have lesz az alakja. Ez az angol szenvedő szerkezet esetében sincs másképp.

Befejezett múlt (past perfect): Megírtam a feladatot.
cselekvő: I had written the exercise.
szenvedő: The exercise had been written.

Ezek csak kiragadott mondatok a szemléltetés miatt. Természetesen ritkán fordul elő past perfect önálló egyszerű mondatban, hiszen egy másik cselekvéshez képest fejez ki előidejűséget, így pl. olyan mondatokban fordulhat elő, mint pl. The exercise had been written when I got home – A feladatot megírták, mire hazaértem.

Befejezett jelenben is természetesen többféle határozószó állhat mellette, ami az igeidőt megköveteli, így pl. just, ever, never: The exercise has just been written – Éppen most írták meg a feladatot. Has this exercise ever been written? – Írták már meg valaha ezt a feladatot? This exercise has never been written – Még soha nem írták meg ezt a feladatot. Coffee has never been drunk on the moon – Soha nem ittak még kávét a Holdon.

Befejezett jövő (future perfect): Két órára meg fogják írni a feladatot.
cselekvő: I will have written the exercise by two o’clock.
szenvedő: The exercise will have been written by two o’clock.

Az angol szenvedő szerkezet folyamatos igealakoknál is használható. Ilyenkor a létige kerül folyamatos igealakba, tehát a to be megfelelő alakját (is, was/were) követi a being, utána jön a főige 3. alakja (itt: written) Meglepő lehet, hogy a to be igének is van folyamatos alakja:

Folyamatos jelen idő (present continuous): Éppen írják a feladatot.
cselekvő: They are writing the exercise.
szenvedő: The exercise is being written.

A barátaim éppen javítják a számítógépet.
cselekvő: My friends are repairing the computer.
szenvedő: The computer is being repaired by my friends.

Folyamatos múlt idő (past continuous): Éppen írták a feladatot.
cselekvő: They were writing the exercise.
szenvedő: The exercise was being written.

A barátaim éppen javították a számítógépet.
cselekvő: My friends were repairing the computer.
szenvedő: The computer was being repaired by my friends.

Példa összetett mondatra:
The exercise was being written when the light went out – Éppen írták a feladatot, amikor elment a villany.
The tap was being mended when Mr. Bean entered – Éppen a csapot javították, amikor Mr. Bean belépett.

A folyamatos jövő időnek (future continuous) nincs szenvedő alakja!

A folyamatos-befejezett jelen (present perfect continuous) és folyamatos-befejezett múlt (past perfect continuous) időnek elméletileg létezhet szenvedő alakja, de annyira körülményes a sok szó egymás mellett, hogy nemigen használják. (The exercise has/had been being written – ez már az angoloknak is sok!)
A folyamatos befejezett jövő időnek (future perfect continuous) egyáltalán nincs szenvedő alakja.

Szenvedő szerkezet használata módbeli segédigék mellett:
A jövő idejű szenvedő szerkezet (will be + 3. alak) mintájára a will helyére más segédigét is tehetünk, a szenvedő szerkezet felépítése hasonló:

Meg kell javítani az autót.
They must repair the car.
The car must be repaired.

Meg lehet enni a tortát.
They can eat the cake.
The cake can be eaten.

Meg kellene írni a feladatot.
You should write the exercise.
The exercise should be written.

Szép virágokat lehet ott látni.
You may see nice flowers there.
Nice flowers may be seen there.

A feltételes mód, ill. a future-in-the-past igealak szenvedő alakja is ezt a szabályt követi:

Feltételes jelen ill. future-simple-in-the-past: would be + 3. alak.

Feltételes múlt ill. future-perfect-in-the-past: would have been + 3. alak.

Feltételes mód: Hoznának székeket, ha nem lennének.
They would bring some chairs if there weren’t any.
Some chairs would be brought if there weren’t any.

Hoztak volna székeket, ha nem lettek volna.
They would have brought some chairs if there hadn’t been any.
Some chairs would have been brought if there hadn’t been any.

Jövő a múltban (future-in-the-past):
The waiter said that no wine would be drunk there the next day.
A pincér azt mondta, nem lesz borivás ott a következő napon.

Our teacher said that the tests would have been corrected by the next lesson.
Tanárunk azt mondta, következő órára kijavítja a dolgozatokat.

Link:

Englishclub.com – Passive voice

Englishpage.com – Passive Verb Forms

Englisch-Hilfen.de – Passive voice – English grammar exercises – on-line gyakorló feladatok

2 komment:

  1. január 23, 2020

    Andi Válasz

    Szia Tamás!
    Csak a rend kedvéért: The exercise has/had been being writtEN lenne, ha használnák :).

    Egyvalamire nagyon jó ez az igeidő: a német werden-Passiv-ot lehet vele demonstrálni, mivel annak megfelelője nincs nagyon a magyarban (régen volt: “Már közhírré szétdoboltatik, minden kislány férjhez adatik”).

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.