Módbeli segédigék, és a szükségesség kifejezése az angolban: kell, nem kell, nem szabad, stb.

angol módbeli segédigék

have to = kell, külső kényszer vagy munkával, munkahellyel járó kötelesség, pl.

I have to go to work at 6.

must = kell, belső kényszer főleg, erkölcsi kötelességének érzi az ember, hogy megtegyen valamit:

I must go there = Oda kell mennem, kötelességemnek érzem, hogy odamenjek.

A must tagadó alakja azt jelenti, nem szabad:

You mustn’t smoke here = Nem szabad dohányoznod itt.

Ezért a must tagadó formája “nem kell” értelemben:

You needn’t go there = Nem kell odamenned.

Megjegyzés: A must kérdő és tagadó-kérdő alakja használható “kell” jelentésben: Must you go? = Menned kell? Must you not go? = Mustn’t you go? = Nem kell menned? Ha tehát kérdő mondatban van tagadás, akkor a must “kell” jelentésű marad. Ha állító mondatban van tagadás, akkor lesz csak “nem szabad” a mustn’t jelentése.
A have to helyett használható a have got to is, azonos jelentésben.

A have to tagadó és kérdő formája képezhető do-val és simán a not szóval ill. a szórend megfordításával is. Ha do-t használunk, inkább általánosságban értendő a kifejezés, ha meg not-tal, akkor inkább konkrét helyzetre:

You don’t have to go there = Nem kell (általában, sose) odamenned.
You haven’t to go there = Nem kell (most, ebben a konkrét esetben) odamenned.

Megjegyzés: A need főigei jelentése (ha főnév áll utána és nem ige): szüksége van valamire: I need a car = Szükségem van autóra / kell nekem egy autó.

A szükségesség kifejezése különböző igeidőkben

A must módbeli segédigének csak jelen ideje van. Múlt és jövő idejét a have to-val fejezzük ki:

I must go – I had to go – I will have to go.

A különbség tehát a belső és a külső kényszer között múlt és jövő időben elhomályosul, csak jelen időben fejeződik ki igazán. Tehát az I had to go pl. lehet az I must go és az I have to go múlt ideje is.
Az önálló must is kifejezhet jövő időt: I must go = Mennem kell majd / Lassan mennem kell.
Akár folyamatos alakban is használhatjuk a have to-t, de erre ritkán van szükség:

I don’t usually have to go to the factory but now I am having to go there.

A need segédige is használható múlt időben “kellett” értelemben, de csak tagadó és kérdő alakban; és képzése eltér a jelen idő képzésétől, mert a do segédigét használni kell, és a need után to áll:

I did not need to go = Nem kellett mennem.
Did you need to go? = Menned kellett?
Did you not need to go? = Nem kellett menned?

A need akár jövő időben is használható, de csak tagadó és kérdő alakban, és to áll utána ilyenkor, mint múlt időben. Magyarra ezt akár jelen idővel is fordíthatjuk, ami jövő időt fejez ki valójában:

Will he need to go there? = El kell majd mennie oda?
He won’t need to go there. = Nem kell (majd) elmennie oda.

A to be to szerkezet

Várható, szükségszerű cselekvést fejezhetünk ki vele, ami várhatóan, előreláthatóan hamarosan bekövetkezik. A cselekvés bekövetkezése előzetes megállapodás vagy terv alapján elvárható, szükségszerű.

He is to arrive at 7 = Úgy van, hogy 7-kor érkezik.

Múlt időben is használható:

They were to meet at 7 = Úgy volt, hogy 7-kor találkoznak.

Tagadó alakban jelentése hasonló a must tagadó alakjához: “nem szabad”:

You are not to do that = You mustn’t do that = Nem szabad ezt tenned!

A to be obliged to szerkezet

Jelentése: kötelezve lenni, kénytelen lenni. Bármilyen igeidőben használható:

I am (was / will be) obliged to go there = Kénytelen vagyok (voltam / leszek) elmenni oda.

A may módbeli segédige

Egyrészt olyan cselekvést fejez ki, amit szabad, lehet csinálni, mert megengedték (megfelel a német dürfen-nek):

May I use your book? – Használhatom a könyvedet? (Megengeded, hogy használjam? Szabad használnom?)

Tagadó alakban tilalmat fejez ki, mint a must vagy a to be to tagadó alakja is. A három tagadó szerkezet jelentésben nagyjából megegyezik, árnyalatnyi különbség van közöttük: a to be not to enyhébb, a may not határozottabb, a must not pedig szigorú tilalmat fejez ki. Ezek a jelentésbeli finom különbségek nem mindig adhatók vissza magyarul pontosan:

You are not to stand here – Nem lehet itt állni / Nem kellene itt állni.
You may not stand here – Nem lehet itt állni / Nem szabad itt állni.
You must not stand here – Nem szabad itt állni / Tilos itt állni.

Másrészt kifejezhet valóságos lehetőséget állító alakban. Ilyenkor használható helyette a can is. (De a can, más mondatokban képességet is kifejez, még a may nem!)

You may see beautiful flowers here = You can see beautiful flowers here = Gyönyörű virágokat láthatsz ott ( / lehet ott látni).

Ebben a jelentésben tagadó értelemben nem használható a may, csak a can mert a may tagadó alakja csak tilalmat fejezhet ki):

You cannot see beautiful flowers here = Nem láthatók itt gyönyörű virágok.

Megjegyzés: A can és a may különbsége legrövidebben úgy írható le, hogy a can képességet is kifejezhet, a may csak a ható igét ill. a megengedett cselekvést: I can swim = Tudok úszni / Úszhatok. I may swim = Úszhatok / Szabad úsznom.

A might nem használható a may múlt idejeként önálló főmondatban! Might két esetben használható:

1. Mellékmondatban, az igeidők egyeztetésének szabálya szerint a may helyett, ha a főmondatban az ige valamilyen múlt időben áll:

He said that we might go home = Azt mondta, hogy hazamehetünk.

2. A may feltételes jelen idejű alakjaként:

He might go now = Most már mehetne.
Might I use your book? = Használhatnám a könyvedet? (Udvariasabb kérés, mint ha may-t használunk.)
You might see beautiful flowers there = You could see beautiful flowers there = Szép virágokat láthatnál ott.

A must és may segédige egyéb használata

Valószínűséget is kifejezhetünk a must-tal és a may-jel. Ilyenkor “bizonyára”, “valószínűleg” a jelentése. Ebben a jelentésében a must és a may között árnyalatnyi különbség van:

It must be true = Bizonyára igaz. (És NEM: igaznak kell lennie – nem ezt jelenti!)
It may be true = Lehet, hogy igaz.

Ebben a jelentésében tagadó alakban a may használható, a must nem. A must tagadó alakja helyett a can tagadó alakját (cannot) kell használni:

He may not be ill – Lehet, hogy nem beteg.
He cannot be ill – Bizonyára nem beteg.

Ha mindezt múlt időben akarjuk kifejezni, nem a have to-t használjuk must helyett, hanem marad a must, és utána az ige befejezett főnévi igenév (infinitive perfect) alakja kerül a jelen idejű főnévi igenév helyett (a to be befejezett főnévi igeneve to have been):

It must have been true = Bizonyára igaz volt.

Hasonlóan fejezzük ki múlt időben az ebben az értelemben álló cannot segédigés mondatokat (tehát nem a can igét tesszük múlt időbe):

He cannot have been ill = Bizonyára nem volt beteg.

Ha a may segédigével fejezünk ki feltételezett lehetőséget, valószínűséget a múltban, akkor is marad a may segédige eredeti alakjában, és utána a befejezett főnévi igenév áll:

It may have been true = Lehet, hogy igaz volt.
He may have been ill = Lehet, hogy beteg volt / Beteg lehetett.
He may not have been ill = Lehet, hogy nem volt beteg.

Ha a may feltételes alakját, a might-ot használjuk feltételezett lehetőség, valószínűség kifejezésére, akkor nagyobb bizonytalanságot fejezhetünk ki. Ezek a jelentésbeli árnyalatok nem mindig adhatók vissza pontosan magyarul:

He might be ill = Talán (vagy:  esetleg) beteg.

A needn’t have + 3. alak szerkezet

Ahogy a must, may és cannot után állhat befejezett főnévi igenév (lásd fent), úgy a need tagadó alakja után is állhat befejezett főnévi igenév (pl. I needn’t have gone). A needn’t ilyenkor a “nem kell” fogalmát fejezi ki a must helyett (mert a must tagadó alakja azt fejezi ki, hogy “nem szabad”). A needn’t have + 3. alak jelentése tehát: nem kellett, valamint azt is kifejezi ugyanakkor, hogy a cselekvés megtörtént, de nem kellett volna megtörténnie. Nem kellett volna megtörténnie a cselekvésnek, mégis megtörtént. Ezért magyarra úgy is fordíthatjuk, hogy “nem kellett volna”:

He needn’t have done it = Nem kellett (volna) megcsinálnia.
You needn’t have remained at home = Nem kellett (volna) otthon maradnotok.

Ha a have to múlt idejű, tagadó alakját (pl. I hadn’t to go vagy I didn’t have to go) használjuk, az is hasonlót jelent (“nem kellett”), de nem derül ki belőle, hogy a cselekvés megtörtént-e vagy sem; míg a need + befejezett főnévi igenév (pl. I needn’t have gone) szerkezetből kitűnik, hogy a cselekvés megtörtént (bár nem volt szükséges, hogy megtörténjen):

He needn’t have done it = Nem kellett volna megcsinálnia (de megcsinálta).
He hadn’t / He didn’t have to do it = Nem kellett megcsinálnia. (Lehet, hogy megcsinálta, de lehet az is, hogy nem.)

A to be sure to szerkezet

A jelenre és a múltra nézve a must segédige használható hasonló jelentésben (lásd fent). A to be sure to szerkezet a jövőre vonatkozó valószínűséget fejezi ki, magyarra leginkább “bizonyára”, “biztosan” szavakkal és jelen vagy jövő idővel fordítható:

You might ask him about any great composer, he is sure to give you the necessary information = Akármelyik nagy zeneszerzőről megkérdezheted, bizonyosan megadja (vagy: meg fogja adni) a szükséges felvilágosítást.

A must-tal összevetve:

He must come = Bizonyára jön.
He must have come = Bizonyára jött.
He is sure to come = Bizonyára jönni fog.

It is sure to rain = Bizonyára esni fog.

Kellene, kellett volna; nem kellene, nem kellett volna: should, ought to és társai

A should jelentése: kellene. Viszont sokszor kijelentő móddal fordítjuk magyarra (“kell”), mint olyan alakot, amely erkölcsi kötelezettséget fejez ki, a kijelentő módú alaknál enyhébb formában:

You should help him = Segítened kell (kellene) neki.
You should be more careful = Figyelmesebbnek kellene lenned.

Tagadó alakban a should jelentése megváltozik, akárcsak a must-é: “Nem volna szabad” (Tájszólással: “nem szabadna”):

You shouldn’t let him down = Nem volna szabad cserben hagynod.

A should az erkölcsi szükségszerűségből, belső kényszerből fakadó szükségszerűséget fejezi ki. Tehát lényegében nem más, mint a must feltételes jelen ideje.

You should do this work yourself = Neked magadnak kellene ezt a munkát elvégezned (erkölcsi kötelességed volna).

Ha külső kényszerről, munkahelyi kötelességekkel kapcsolatos szükségszerűségről van szó (vö. have to), akkor nem használható a should, hanem a have to megfelelő feltételes módú alakja, amit természetesen a would-dal képezünk:

If we didn’t help you, you would have to do this work yourself = Ha nem segítenénk neked, magadnak kellene ezt a munkát elvégeznek (kénytelen volnál, mert nincs más választás).

If után (feltételes mellékmondatokban) a had to áll “kellene” értelemben (mert if után a magyar feltételes jelent az angol sima past simple-lel fejezi ki):

If I had to write my homework, I wouldn’t do that = Ha meg kellene írnom a leckémet, nem tenném meg.

A “nem kellene” kifejezésére a shouldn’t nem használható (lásd fent, vö. mustn’t), helyette a would have to és a would need to használható:

You wouldn’t have to do / You wouldn’t need to do that work = Neked nem kellene azt a munkát elvégezned (nem tartoznál senkinek azzal, hogy elvégezd).

Az ought to bármikor használható a should helyett, jelentése megegyezik. Tagadó alakban a shouldn’t-hoz hasonlóan megváltozik a jelentése. Fontos, hogy should után nincs to, ought után pedig van!

You should be satisfied = You ought to be satisfied = Elégedettnek kéne lenned.
You shouldn’t do that = You oughtn’t to do that = Nem volna szabad azt megtenned.

Feltételes múlt időben (“kellett volna”), ha belső késztetésről, erkölcsi kényszerről van szó, a should és az ought to igék használhatók, csak utánuk befejezett főnévi igenév áll:

You should have spoken to him = Beszélned kellett volna vele.
You ought to have spoken to him = Beszéled kellett volna vele.

Tagadásban természetesen feltételes múlt időben is megváltozik a should és ought to jelentése: “nem lett volna szabad”:

You shouldn’t have let him down = You oughtn’t to have let him down = Nem lett volna szabad cserbenhagynod.

Ha külső kényszerről, munkahelyi kötelességekről van szó (vö. have to), akkor a have to-t kell feltételes múlt időben ragoznunk. Ez tagadó alakban is használható “nem kellett volna” értelemben. Feltételes mellékmondatban ilyenkor természetesen Past Perfect-be kerül a have to:

If we hadn’t helped you, you would have had to do it yourself = Ha nem segítettünk volna, magadnak kellett volna megcsinálnod.
If you had had to do it yourself, you wouldn’t have been ready = Ha magadnak kellett volna megcsinálnod, nem lettél volna kész.
You wouldn’t have had to do it = Neked nem kellett volna ezt megcsinálnod (nem tartoztál volna vele senkinek).

———————–

Forrás:

Báti László, Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára, I. rész, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.