A folyamatos és egyszerű jelen idő. A folyamatos és egyszerű igealak különbségei, használata

angol jelen idő

Az egyszerűség kedvéért E/3-ban csak a he névmást tesszük ki táblázatainkban a he, she, it helyett.

Az egyszerű jelen idő (Present simple)

Az egyszerű jelen idő képzése:

A to work (dolgozni) ige ragozása:

 állító alak  kérdő alak  tagadó alak
 I work  do I work?  I do not work / I don’t work
 you work  do you work?  you do not work / you don’t work
 he works  does he work?  he does not work / he doesn’t work
 we work  do we work?  we do not work / we don’t work
 you work  do you work?  you do not work / you don’t work
 they work  do they work?  they do not work / they don’t work

tagadó-kérdő alak
do I not work? – don’t I work?
do you not work? – don’t you work?
does he not work? – doesn’t he work?
do we not work? – don’t we work?
do you not work? – don’t you work?
do they not work? – don’t they work?

Az egyszerű jelen idő képzése nem nehéz: állító alakban csak a személyes névmás ill. főnévi alany után tesszük az igét, az ige csak E/3-ban kap egy -s ragot (pl. he works; the teacher works):

ALANY + IGE  ( + S )
pl. I + work = I work (dolgozom)
you + sit = you sit (ül)
the boy + sing + s = the boy sings (a fiú énekel)

Kérdő alakban maga a főige nem kaphat semmilyen ragot. Kérdésnél a do segédigét kell az egész szerkezet elejére tenni. E/3-ban a do segédige alakja does lesz. Tehát a kérdő alak szórendje:

(kérdőszó) + DO / DOES + ALANY + FŐIGE
pl. do + you + work = do you work? (dolgozol?)
does + he + sing = does he sing? (énekel?)
where + do + you + work = where do you work? (hol dolgozol?)
when + does + my friend + sing = when does my friend sing? (mikor énekel a barátom?)
how + do + you + do = How do you do? (kb. Hogy vagy?)

Erre a szórendre ügyelnünk kell, mert a magyarban teljesen más szórend is lehet a kérdő mondatban, a magyarban a főige sokszor megelőzi az alanyt, segédige pedig nincs is. Így pl. a “Hol ül Péter?” mondat felépítése egészen más a magyarban, mint az angolban: Where does Peter sit? (“Hol Péter ül?” lenne magyarul ez a szórend).
Főleg németesek várnák el, hogy a kérdő alakot a szórend megfordításával képezzük az angolban is, de ezt nem lehet, hanem a do/does segédigére és utána egyenes szórendre van szükség. Kivétel a létige (pl. are you?), a birtoklást kifejező ige (Have you?) és a módbeli segédigék, ezek kivételesen a szórend megfordításával képzik kérdő alakjukat, erre később visszatérünk.

Tagadó alakban arra kell ügyelnünk, hogy a DO / DOES segédige nem maradhat el! Nem tehetjük egyszerűen a főige után a NOT-ot, az úgy helytelen lenne, mindenképpen kell a not elé még a do / does. (Ezért az *I work not teljesen helytelen, magyaros, csakis az I do not work (I don’t work) a helyes!) Fontos, hogy ilyenkor a főige sosem kap -s ragot, hanem E/3-ban a DO alakja változik DOES-zá:

ALANY + DO / DOES + NOT + FŐIGE
ALANY + DON’T / DOESN’T + FŐIGE

pl. I + do + not + work = I do not work / I don’t work. (Nem dolgozom.)
My friend + does + not + sing = My friend does not sing. / My friend doesn’t sing. (A barátom nem énekel.)

Németesek és más nyelvet ismerők számára furcsa lehet a DO / DOES használata a kérdő és a tagadó alakban. Az angol ebből a szempontból kivételes nyelv, más nyelvek nem használnak segédigét jelen időben a kérdő és a tagadó alak képzéséhez, ezért az angolban erre különösen oda kell figyelnünk!

Külön megemlítendő, hogy a do, mint főige azt jelenti, hogy tenni, csinálni. Használható tehát olyan főigeként is, mint pl. a work vagy bármilyen másik ige, pl. I work = dolgozom; I do = csinálom. Azonban, ahogy fent láttuk, a do segédige is lehet. Így ha egy mondatban főigeként és segédigeként is előfordul, akkor két do kerül a mondatba, pl. What do you do? = Mit csinálsz? (vö. What do you work? = Mit dolgozol?) I don’t do anything = I do not do anything = Nem csinálok semmit (vö. I don’t work = I do not work = Nem dolgozom).
A How do you do? ismert angol kifejezésben is két do fordul elő, egy segédige és egy főige, ennek a kifejezésnek szó szerinti jelentése az lenne, hogy “Hogyan csinálod?”, szebben fordítva “Hogy vagy?”. A kifejezés felépítése követi a kérdő alakokra jellemző szabályt: kérdőszó (how) + do / does + alany (you) + főige (do).

Az E/3 -s végződésének kiejtése, helyesírása:

Magánhangzók és zöngés mássalhangzók után /z/ a kiejtés (pl. he does, he goes, he plays), zöngétlen mássalhangzók után /s/ (pl. he sits), -s, -z, -sh, -ch, -x után /iz/ (pl. he watches).
A do (tenni, csinálni) és a say (mondani) kiejtése megváltozik, ha -s ragot kap: do /du:/ → he does (kb. “dáz”, fonetikai jelek nélkül így lehet átírni), say /sei/ → he says /sez/.

Helyesírási sajátosságok:

Az o végű igék többnyire e betűt toldanak be az s elé E/3-ban állító alakban: he goes, he does. A does kiejtése is rendhagyó.

-s, -z, -sh, -ch, -x végű igék is E/3-ban -es végződést kapnak: watch – he watches; wish – he wishes.

A mássalhangzó + y végű igék y-ja az s előtt ie lesz: carry – he carries; try – he tries

Az -s végződésről, helyesírásáról bővebben ebben a bejegyzésben írtam.

Rendhagyó igék:

A to be ige egyszerű jelen ideje több szempontból is rendhagyó. Állító alakban három alakja van (am, is, are), valamit kérdő és tagadó alakját nem a do segédigével, hanem a szórend megfordításával képzi:

állító alak                tagadó alak                 kérdő alak

I am / I’m            I am not / I’m not            am I?
you are / you’re      you are not / you aren’t      are you?

he is / he’s          he is not / he isn’t          is he?
she is / she’s        she is not / she isn’t        is she?
it is / it’s          it is not / it isn’t          is it?

we are / we’re        we are not / we aren’t        are we?
you are / you’re      you are not / you aren’t      are you?
they are / they’re    they are not / they aren’t    are they?

tagadó-kérdő alak

am I not? (aren’t I?)
are you not? / aren’t you
is he / she / it not? / isn’t he / she / it?

are we not? / aren’t we?
are you not? / aren’t you?
are they not? / aren’t they?

Nem túl gyakori az E/1 tagadó-kérdő alakjának összevonása (aren’t I?), ez question tag-eknél fordul elő (utókérdés vagy simuló kérdés), pl. I am hungry, aren’t I? = Ugye éhes vagyok?

A to have rendhagyósága abban áll, hogy E/3-ban alakja (have + s = ) has. Továbbá, a szórend megfordításával is képezheti kérdő alakját a do segédigén kívül.

Bővebben: have got, has got

Rendhagyóak a módbeli segédigék (can, must, needn’t, shall, may, might). E/3-ban nem kapnak -s ragot, továbbá kérdő és tagadó alakjukat a do segédige nélkül képzik, a szórend megfordításával, mint a to be ige is: He can read. Can he read? He cannot (can’t) read. A need mint főige (“szüksége van valamire” értelemben) do-val képzi kérdő és tagadó alakját (pl. I don’t need a book = Nincs szükségem könyvre), de mint főige, do nélkül (pl. I needn’t go = Nem kell mennem).
A módbeli segédigék közül néhánynak a tagadó alakja is rendhagyó:
can + not = cannot / can’t; shall + not = shall not / shan’t (vö. will + not = will not / won’t)

 

Az egyszerű jelen idő használata:

1. Szokásos, ismétlődő cselekvés, többször megtörténő cselekvés, de ez a cselekvés a beszéd pillanatában nincs feltétlen folyamatban, pl.

Minden nap hatkor kelek.
I get up every day at six o’ clock.

Sokat dolgozik.
He works a lot.

Ezért az ismétlődésre, szokásra utaló időhatározók mellett egyszerű jelen idő áll, pl. every week, every year, every summer; on Mondays, on Tuesdays, on weekdays. Ezek a határozószók a mondat elejére vagy a mondat végére kerülnek:

I go to Ireland every summer.
On weekdays most people work.

A következő, ún. határozatlan időt kifejező időhatározók mellett is egyszerű jelen áll: never (soha), rarely (ritkán), seldom (ritkán), generally (általában), usually (általában), sometimes (néha), often (gyakran), always (mindig). Ezek a határozószók, szemben a többi határozószóval, az alany és az állítmány közé kerülnek, nem pedig a mondat elejére vagy végére. A sometimes kivétel, mert a mondat elejére, néha a mondat végére is kerülhet:

I never work. He rarely works. We usually work on weekdays.
I sometimes go to the cinema = Sometimes I go to the cinema.

Ha segédige is van a mondatban (kérdésnél, tagadásnál), akkor a határozatlan időt kifejező határozószó a főige és a segédige közé kerül:

I don’t usually go to the cinema.
Do you sometimes sleep in the afternoon?

2. A jelenben rövid idő alatt végbemenő (pillanatnyi) cselekvés, történés, pl.:

Mr. Smith enters the room. (Mr. Smith belép a szobába.)
My friends knock at the door. (A barátaim bekopognak az ajtón.)

3. Általános igazságok kifejezésére:

The Earth goes around the Sun. (A Föld a Nap körül kering.)
Water boils at 100 Celsius. (A víz 100 fokon forr.)

A folyamatos jelen idő
(Present continuous vagy Present progressive)

Képzése: a to be ige ragozva egyszerű jelen időben, amit a főige ING-es alakja követ:

TO BE egyszerű jelen időben + IGE+ING

A to work (dolgozni) ragozása:

állító alak kérdő alak
I am working / I’m working am I working?
you are working / you’re working are you working?
he is working / he’s working is he working?
we are working / we’re working are we working?
you are working / you’re working are you working?
they are working / they’re working are they working?
tagadó alak tagadó-kérdő alak
I am not working / I’m not working am I not working? / (aren’t I working?)
you are not working / you aren’t working are you not working? / aren’t you working?
he is not working / he isn’t working is he not working? / isn’t he working?
we are not working / we aren’t working are we not working? / aren’t we working?
you are not working / you aren’t working are you not working? / aren’t you working?
they are not working / they aren’t working are they not working? / aren’t they working?


Az ING-es alak képzése egyszerű, egyszerűen csak a főigével egybe írjuk az ING ragot (pl. work + ing = working). Azonban néhány szabályra ügyelnünk kell:

  • A szóvégi néma e az ige végéről eltűnik: have + ing = having; arrive + ing = arriving; write + ing = writing. Nem tűnik el az e az ige végéről, ha nem néma: be + ing = being. Kivétel még: dye + ing = dyeing; die + ing = dying, lie + ing = lying.
  • Ha az ige végén egyetlen, nem dupla mássalhangzó áll, amit egyetlen betűvel írt rövid és hangsúlyos magánhangzó előz meg, akkor a szóvégi mássalhangzó megkettőződik: swim + ing = swimming; put + ing = putting; sit + ing = sitting. Ez elsősorban az egy szótagú igékre jellemző, de több szótagú ige utolsó szótagja is lehet hangsúlyos, pl. prefer + ing = preferring.
    Erre egyébként hangtani okok miatt van szükség: ha nem kettőződne meg a szóvégi mássalhangzó, megváltozna előtte a magánhangzó kiejtése, így pl. az /i/ kiejtése “áj”-ra változna.
    A brit angolban a travel alakjából travelling lesz, az amerikai angolban traveling.

Az ING-es alak helyesírási sajátosságairól bővebben itt olvashatunk.

Az ige ING-es alakját a folyamatos jelen időn kívül más szerepkörben is használjuk. Így pl. kifejezhetjük vele a magyar folyamatos melléknévi igenevet, lehet jelző (pl. the singing boy = az éneklő fiú), fordítható olykor -ás, -és végű főnévnek (pl. eating makes you fat = az evéstől meghízik az ember), de fordítható -ni végű főnévi igenévnek is magyarra (pl. I like swimming = szeretek úszni).

A módbeli segédigéket nem tehetjük folyamatos jelen időbe. Ez nem azt jelenti, hogy nem fejezhetünk ki folyamatos cselekvést, ha a mondatban módbeli segédige van. Ha úgy akarunk folyamatosságot kifejezni, hogy módbeli segédige van a mondatban, akkor a módbeli segédige egyszerű jelen időben marad, utána jön változatlan alakban a be, majd a főige ING-es alakja, pl. I must be working. He can be swimming.

A folyamatos jelen idő használata:

1. Elsősorban olyan cselekvések, történések kifejezésére használjuk, melyek a beszéd pillanatában, a jelenben folyamatban vannak, éppen akkor történnek, amikor beszélünk róluk. (Szemben az olyan cselekvésekkel, melyek minden nap megtörténnek, ismétlődnek, de a beszéd pillanatában nincsenek folyamatban.)

I am working at the moment = Ebben a pillanatban dolgozom.
I am reading this website now = Most ezt az oldalt olvasom.
We are waiting for the bus but it is not coming = Várunk a buszra, de nem jön.
He’s just listening to the radio = Éppen rádiót hallgat.
What are you doing? = Mit csinálsz (most)?
(vö. What do you do? = Mit csinálsz (általában)?, azaz: Mit dolgozol, mi a munkád?)

Ezért gyakran állnak olyan időhatározók a mondatban folyamatos jelen idő mellett, mint pl. at the moment (ebben a pillanatban), now (most), just (éppen), mert ezek a jelenre utalnak.

Nem használjuk a folyamatos jelen időt olyan cselekvések, történések kifejezésére, melyek a beszéd pillanatában történnek meg ugyan és nem ismétlődnek rendszeresen, viszont nagyon rövid idő alatt, egy pillanat alatt megtörténnek. Sok ige, a jelentéséből adódóan sem fejezhet ki folyamatos, csak pillanatnyi cselekvést:

Tom and Jerry enter the room and fall = Tom és Jerry belépnek a szobába és elesnek.
Nobody answers = Senki sem felel.

Magyarul sem mondható, hogy éppen lépnek befelé a szobába és éppen esnek el. Az elesés nem képzelhető el, mint a jelenben folyamatban lévő cselekvés.

2. Másodsorban használható a folyamatos jelen idő bosszantó cselekvések kifejezésére, melyek nincsenek a beszéd pillanatban folyamatban, hanem szokásos, ismétlődő cselekvések, és a beszélőt bosszantja, hogy pl. valaki mindig, állandóan csinál valamit. Ilyenkor mindig van a mondatban valamilyen határozatlan időt kifejező határozószó (általában az always, ami a létige és a főige közé kerül), ami az ismétlődésre utal:

My neighbour is always making noise = A szomszédom mindig zajong.
You are always asking the same questions, I am fed up = Mindig ugyanazokat a kérdéseket teszed fel, már elegem van.

3. Használhatjuk a folyamatos jelen időt átmeneti állapotok kifejezésére, amikor valaminek az átmenetiségét hangsúlyozzuk, szemben állandó állapotokkal. Az ilyen cselekvések a beszéd pillanatában is aktuálisak, bár nincsenek feltétlen folyamatban a beszéd pillanatában. Azt fejezhetjük így ki, hogy most éppen olyan időszak van, amikor az adott dolog aktuális:

You are working hard today – Ma keményen dolgozol (de pl. tegnap nem így volt, és ebben a pillanatban lehet, hogy nem is dolgozol).
We are living here this year – Idén itt lakunk.
You are joking a lot this evening – Ma este sokat viccelődsz.

Ilyen esetben a mondatban gyakran van jelenre, de nem közvetlen a beszéd pillanatára utaló határozószó: today, this year, this week, this evening.

4. Ha a jelen időszakra vonatkozó változásokról beszélünk, azt is folyamatos jelennel fejezzük ki:

The population of this country is rising – Az ország népessége növekszik.
The situation is getting better – A helyzet egyre jobb.

5. Kifejezhetünk vele jövő időt is. Olyan jövő idejű cselekvést, amit elterveztünk, és biztos, hogy meg fog történni.

——

Egyszerű vagy folyamatos igealakot használjunk?

Megjegyzés: az alábbiak nem csak a folyamatos és az egyszerű jelen időre vonatkoznak, hanem általában véve a folyamatos és egyszerű igealakra. Tehát a folyamatos és folyamatos-befejezett jelen, múlt és jövő időkre is. Azonban aki még csak most ismerkedik az egyszerű és folyamatos jelen idő használatával, az ezeket figyelmen kívül hagyhatja.

A folyamatos és egyszerű jelen idő alapvetően abban különbözik egymástól, hogy a a folyamatos jelen idő valami olyat fejez ki, ami a beszéd pillanatában történik, ill. a beszéd pillanatában aktuális, míg az egyszerű jelen idő általában véve ír le dolgokat, ill. ismétlődő dolgokat fejez ki. Pl.:

I speak English – Beszélek angolul. (= Tudok angolul.)
I am speaking English – Most angolul beszélek.

Most children learn English in the primary school – A legtöbb gyerek általános iskolában tanul angolul.
My friend is in England, he is learning English there – A barátom Angliában van, angolul tanul ott.

Folyamatos alakban nem használható igék: Bizonyos igéknek nem lehet folyamatos alakja, így akkor is egyszerű jelen időben kell őket használni, ha folyamatosságot akarunk velük kifejezni. Nem használjuk folyamatos alakban az érzelmet, akaratot, szellemi tevékenységet és az érzékelést kifejező igéket.

Érzelmet kifejező igék: like, love, hate, dislike, prefer
Akaratot kifejező igék: want, wish, need
Szellemi tevékenységet kifejező igék: understand, know, remember, realise, believe, mean, doubt, suppose
Érzékelést kifejező igék: see, hear, smell, taste, sound (hangzik)
Birtoklást kifejező igék: have, belong, possess, own, consist, contain, include, involve

(maximalistáknak még néhány ilyen ige: imagine, recognise, appear, disappear, seem, look, agree, disagree, astonish, deny, impress, please, promise, satisfy, surprise, deserve, fit, concern, owe, lack, depend, matter)

Ez nem azt jelenti, hogy nincs -ING-es alakjuk! -ING-es alakjuk lehet (pl. liking, wishing, seeing), csak folyamatos igeidőkbe nem tehetők. A módbeli segédigék kivétel, azoknak ING-es alakjuk sincs.

A see és a hear (látni, hallani jelentésben) igét gyakran használjuk a can-nel együtt, ezzel utalva a beszéd pillanatára: I can see two trees in the picture. Can you hear the voice?

Lexikai jelentésbeli különbség folyamatos és egyszerű igealakok között: Vannak igék, melyeket használhatunk folyamatos és egyszerű alakban is, viszont így jelentésük is alapvetően megváltozik:

think: I think = Azt hiszem; I’m thinking = gondolkozom.
see: 1. látni; 2. érteni (mint understand); 3. meglátogatni valakit – Folyamatos alakban csak az utóbbi jelentésében használatos, akkor is leginkább jövő időt fejezhetünk ki vele: I’m seeing my uncle in the weekend. De: I (can) see the house. I see what you are saying.
have: ha birtoklást fejez ki, nem állhat folyamatos alakban: I have a book. Ha nem birtoklást, hanem valami mást fejez ki, lehet folyamatos alakja is: I am having lunch (ebédelek). I don’t usually have to go to help them but now I’m having to go there.
be: folyamatos alakban azt jelenti, hogy “éppen viselkedik valahogy”, és ez helyettesíthető a behave ige folyamatos alakjával: He is being silly (Ő most lüke, ő most lükén viselkedik – de máskor nem). A to be más jelentésében nem állhat folyamatos alakban, csak ha “viselkedik” szóval lehet fordítani.

Amikor a folyamatos és egyszerű alak is ugyanazt jelenti:
A look (látszik valamilyennek) és a feel (érzi magát valahogy) folyamatos jelentéstartalmát kifejezhetjük mind a folyamatos, mind az egyszerű alakkal:

I feel very happy at the moment = I’m feeling very happy at the moment – Nagyon boldognak érzem most magam.
You look so sad today = you’re looking so sad today – Olyan szomorúnak látszol ma!

Ha nem folyamatos jelentéskörben használjuk ezt a két igét, akkor természetesen nem állhatnak folyamatos igeidőben:

I feel very happy every Sunday – Minden vasárnap nagyon boldognak érzem magam. (I’m feeling itt nem használható!)
You look so sad on weekdays – Hétköznapokon olyan szomorúnak látszol! (You’re looking nem jó!)

Ínyencek és maximalisták számára még néhány szabály:

A feel azt is jelentheti, hogy “úgy érzi, hogy…”. Ebben a jelentésben sosem állhat folyamatos alakban: I feel I shouldn’t go there – Úgy érzem, nem kéne odamennem.

A smell és taste alapjelentése, hogy “valamilyen szaga van”, “valamilyen íze van”, pl. My tea smells of fish (A teám halszagú). This coffee tastes of wine (Ez a kávé borízű). Ebben a jelentésben nem állhat folyamatos alakban. Viszont van másik jelentése is a smell-nek és a taste-nek: (meg)szagolni és (meg)kóstolni, ebben a jelentésükben állhatnak folyamatos alakban is: He is smelling the meat. He must think it is bad. (A húst szagolgatja. Biztos azt hiszi, rossz.) Don’t eat my cake, please! No, I won’t eat it. I’m just tasting it. (Ne edd meg kérlek a sütimet! Nem, nem eszem meg, csak megkóstolom.)

A weigh jelentheti azt, hogy “megmérni”, ebben a jelentésben állhat folyamatos alakban is. Jelentheti azt is, hogy “nyom valamennyit”, utóbbi jelentésében nem állhat folyamatos alakban. Pl. I am weighing myself but I have problems with the scales (Éppen mérem magam, de valami gond van a mérleggel). I weigh 99 kilos so I am not fat at all (99 vagyok, tehát egyáltalán nem vagyok kövér).

Az egyszerű jelen idő állító alakját is képezhetjük a do segédigével (pl. I work helyett I do work, he works helyett he does work), ez nyomatékosítást fejez ki. Pl.:
“My son, you don’t go to school!” “Father, I do go to school!” (“Fiam, te nem jársz iskolába!” “Apu, én igenis járok iskolába!”)

Igenlés és tagadás: Ha igennel vagy nemmel válaszolunk egy mondatra, általában nem használjuk csak pusztán a yes vagy no szavakat önmagukban. Utánuk megismételjük az alanyt, mindig személyes névmás formájában, utána pedig a segédigét, tagadás esetén a tagadószóval együtt. Igenlő válasz esetén nem használhatunk összevont (aposztróffal rövidített) alakokat (pl. I’m, you’re helyett feltétlen I am, you are kell), tagadó válasz esetén pedig csak összevont alakokat használhatunk:

Are you working? – igenlő válasz: Yes, I am. tagadó válasz: No, I’m not
Is Peter working? – igenlő válasz: Yes, he is. tagadó válasz: No, he isn’t
Are they working? – igenlő válasz: Yes, they are. tagadó válasz: No, they aren’t.

Do you work? – igenlő válasz: Yes, I do. tagadó válasz: No, I don’t.
Does he work? – igenlő válasz: Yes, he does. tagadó válasz: No, he doesn’t.

Visszautalás az igére segédigével: Ha egymás után kétszer is ki kéne tenni ugyanazt az igét, akkor ezt általában elkerüljük, úgy, hogy helyette a segédigét (egyszerű jelen időben: do vagy does, folyamatos jelen időben am, is vagy are) tesszük ki. Pl. Peter is watching TV but Tom isn’t. (Péter tévézik, de Tom nem tévézik.) He likes animals but I don’t. (Ő szereti az állatokat, de én nem.) Peter doesn’t like swimming but I do. Ilyenkor a magyarban sem tesszük ki általában kétszer ugyanazt az igét. Tagadás esetén az angolban a segédigének a tagadószóval összevont alakját használjuk.

—————-

Felhasznált irodalom:

Raymond Murphy: English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students, Second edition, Cambridge University Press,1994.

Swan, Michael: Practical English Usage. Second Edition,  Oxford University Press, 1995.

Linkek:

English Tenses – Help2Say

Kapcsolódó bejegyzés:

Az -s, -ing, -ed igevégződés helyesírási sajátosságai az angolban

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


− 6 = 3

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>